Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 32) w dniu 24-03-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (32.)

w dniu 24 marca 2021 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 41)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Krzysztof Słoń)

Zastępca Przewodniczącego Krzysztof Słoń:

Witam państwa. Otwieram trzydzieste drugie posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

W porządku dzisiejszego posiedzenia mamy przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia. Mam informację, że tak się stało.

Chciałbym jeszcze sprawdzić, czy goście, którzy chcieli uczestniczyć w posiedzeniu w sposób zdalny, zostali już włączeni do posiedzenia.

Informuję, że nie ma gości, którzy chcieliby uczestniczyć w posiedzeniu komisji.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa Ipady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia Ipada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora oraz gości obradujących zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania się opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo mailowo.

Zabranie głosu przez senatora lub gościa biorącego udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę państwa o samodzielne włączenie mikrofonu. Po skończonej wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, czy mamy kworum.

Proszę o informację, czy wszyscy senatorowie członkowie komisji biorący zdalny udział w posiedzeniu są podłączeni. Mam informację, że tak właśnie jest.

Punkt 1. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich

Szanowni Państwo, przedstawię w tej chwili projekt uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

1) senatora Mariusza Gromko z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

2) senator Ewę Matecką z Komisji Kultury i Środków Przekazu,

3) senatora Wojciecha Ziemniaka z Komisji Środowiska.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senatora Mariusza Gromko do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

2) senator Ewę Matecką do Komisji Ustawodawczej,

3) senatora Wojciecha Ziemniaka do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Czy są jakieś uwagi w sprawie przedstawionego projektu uchwały?

Rozumiem, że mamy akceptację Biura Legislacyjnego. Przedstawiciela biura witam na naszym posiedzeniu.

Szanowni Państwo, skoro nie ma chętnych, żeby w tym punkcie zabrać głos, przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Pragnę poinformować, że senatorowie w sali posiedzeń głosują na dotychczasowych zasadach, tj. przez podniesienie ręki. Senatorowie obradujący zdalnie biorą udział w głosowaniach poprzez specjalny formularz, który każdorazowo przed głosowaniem będzie pojawiał się w aplikacji. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „OK”, a następnie wybraniu jednej z 3 opcji: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Po podjęciu decyzji należy przekazać wynik głosowania.

Przypominam, że senatorowie obradujący zdalnie, którzy nie są członkami komisji, oraz goście nie biorą udziału w głosowaniu. Pragnę jednak uprzedzić, że panel do głosowania wyświetla się u wszystkich uczestników spotkania, a nie tylko członków komisji. Zliczane będą tylko głosy członków komisji.

Wysoka Komisjo, przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich? Proszę o podniesienie ręki.

4 senatorów na sali za.

Kto jest przeciw?

Kto wstrzymuje się od głosu?

Proszę o podliczenie głosów na sali i głosów zdalnych.

Informuję, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich jednogłośnie, 8 głosami za – nie było głosów sprzeciwu i nikt nie wstrzymał się od głosu – przyjęła projekt uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Pozostaje nam jeszcze wytypowanie senatora, który byłby sprawozdawcą naszej komisji.

Proponuję – uzyskałem aprobatę pani senator – aby senatorem sprawozdawcą była pani Barbara Borys-Damięcka.

Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma.

Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Senator, za podjęcie się tego zadania.

Zamykam trzydzieste drugie posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w dniu 24 marca 2021 r. Bardzo państwu dziękuję za udział w posiedzeniu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 47)