Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 30) w dniu 16-02-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich(30.)

w dniu 16 lutego 2021 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 12)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Otwieram trzydzieste posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Punkt 1. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich

W porządku posiedzenia mamy jeden punkt: przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Czy są uwagi do porządku posiedzenia? Nie widzę i nie słyszę zgłoszeń, więc uznaję, że komisja zaakceptowała porządek posiedzenia.

Proszę państwa, macie w państwa materiałach projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Odczytam ten projekt.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

„§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje: senatora Bogdana Borusewicza z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senatora Krzysztofa Mroza z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senatora Wadima Tyszkiewicza z Komisji Infrastruktury, senatora Jerzego Wcisłę z Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera: senatora Krzysztofa Mroza do Komisji Ustawodawczej, senatora Wadima Tyszkiewicza do Komisji Ustawodawczej i senatora Jerzego Wcisłę do Komisji Ustawodawczej”.

Otwieram dyskusję.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej dyskusji?

A czy są uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę.

Wobec tego poddaję pod głosowanie projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tej propozycji?

(Głos z sali: 3 osoby.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Też nikt.)

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głos z sali: Jednogłośnie, 9 głosów za.)

Stwierdzam, że komisja jednogłośnie przyjęła projekt uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Jeżeli nie macie państwo nic przeciwko, to byłbym sprawozdawcą w tej sprawie. Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 15)