Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 29), Komisji Ustawodawczej (nr 130) w dniu 16-02-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (29.)

oraz Komisji Ustawodawczej (130.)

w dniu 16 lutego 2021 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 306).

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dobrzy wieczór. Witam wszystkich państwa senatorów na wspólnym posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

W porządku posiedzenia połączonych komisji jest jeden punkt: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu; druk senacki nr 306.

Senatorowie znajdujący się poza siedzibą Senatu będą mogli uczestniczyć w posiedzeniach komisji w sposób zdalny.

Szanowni Państwo, informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Proszę o informację, czy w sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nie.

Państwa senatorów, którzy są obecni w sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia.

Dziękuję bardzo. Uzyskałem potwierdzenie.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora obradującego zdalnie może nastąpić przez chat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo mailowo. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę państwa o samodzielne włączanie mikrofonów. Po skończonej wypowiedzi proszę wyłączyć mikrofon.

Poprawki możecie państwo przesyłać na adres mailowy podany w przekazanej państwu informacji o zdalnym posiedzeniu komisji z potwierdzonego konta e-mailowego. Złożenie poprawek należy zaanonsować na czacie lub werbalnie. W temacie maila proszę wpisać skrót komisji, na posiedzenie której kierują państwo poprawkę, oraz tytuł projektu uchwały.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Szanowni Państwo Senatorowie, chciałbym teraz sprawdzić kworum. Czy wszyscy senatorowie, członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu są podłączeni?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dziękuję.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 306)

Proszę państwa, jak wspomniałem, porządek posiedzenia komisji obejmuje pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, ciąg dalszy; druk senacki nr 306.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie.

Przyjmuję więc, że komisje zatwierdziły porządek obrad.

Przypomnę, że 12 stycznia bieżącego roku odbyła się pierwsza część posiedzenia, na którym została przeprowadzona dyskusja oraz zostały zgłoszone wnioski przez przewodniczącego komisji regulaminowej.

Przypomnę też, że podjęliśmy decyzję, aby przerwać posiedzenie i dać czas Kancelarii Senatu, tak aby Biuro Legislacyjne mogło przygotować taką poprawkę, która by z jednej strony realizowała wykonanie ustawy o zawodach regulowanych, a z drugiej strony w możliwie daleko idący sposób zwalniała senatorów z licznych obowiązków, które można by, interpretując Regulamin Senatu, przypisać marszałkowi bądź Kancelarii Senatu. I taką propozycję Biuro Legislacyjne przygotowało. Tę propozycję chciałbym po dyskusji złożyć jako poprawkę, poprawkę, która jest tekstem jednolitym, ale pod warunkiem, że przyjmiemy wspólnie tę propozycję jako zmianę regulaminu akceptowaną przez wszystkich senatorów, bo ja niczego nie chciałbym na siłę wymuszać. Jest to nasza wspólna decyzja, dotyczy naszego regulaminu, naszej pracy i naszych obowiązków, więc myślę, że warto to zrobić w konsensusie. Wycofuję tym samym poprawkę, którą zgłosiłem na poprzednim posiedzeniu.

I zanim zgłoszę poprawkę, której propozycję macie państwo przed sobą, poprosiłbym o przedstawienie treści tej poprawki panią mecenas. Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Propozycja zmiany regulaminu sprowadza się do tego, żeby Senat upoważnił szefa Kancelarii Senatu do realizowania obowiązku określonego ustawą o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, tego obowiązku przekazania koordynatorowi informacji o uchwale Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zawierającej zmiany w zakresie przepisów regulacyjnych i informacji w sprawie uchwały Senatu w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm, w której znalazłyby się poprawki w zakresie zawodów regulowanych. Dodatkowo tak jak wcześniej proponujemy uzupełnienie przepisu dotyczącego treści uzasadnienia projektu ustawy. Jest to konsekwencja wynikająca z ustawowego obowiązku określonego wspomnianą przeze mnie ustawą. I to wszystko… I proponujemy, żeby uchwała wchodziła w życie z dniem podjęcia, ponieważ ustawa w tym zakresie już obowiązuje od 28 stycznia tego roku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Kto z państwa senatorów chciałby w tej dyskusji zabrać głos? Bardzo proszę…

Ja wobec tego zgłoszę się do dyskusji i zgłoszę poprawkę, która została przygotowana przez Biuro Legislacyjne, jak wspomniałem. Macie ją państwo przed sobą, więc nie będę jej odczytywał. Ona po prostu… Obowiązek, który jest przypisany Senatowi i wszystkim innym podmiotom uprawnionym do inicjatywy ustawodawczej, Senat będzie realizował poprzez dyspozycję, którą będzie realizował szef Kancelarii Senatu. Zgłaszam tym samym poprawkę.

Skoro nie ma głosów w dyskusji, to poddam tę poprawkę pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki, której treść została przedstawiona przez Biuro Legislacyjne Senatu?

(Głos z sali: 11 głosów za.)

Senatorowie zdalni…

(Głos z sali: Jeszcze kto przeciw.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Też nikt.)

Proszę o podanie wyników.

(Głos z sali: 22 głosy za, jednogłośnie.)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przyjęły jednomyślnie poprawkę, które treść została państwu odczytana. Tym samym zmieniliśmy Regulamin Senatu…

(Głos z sali: Jeszcze cała uchwała.)

Przepraszam, poddaję pod głosowanie całą uchwałę wraz z przyjętą poprawką.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem całej uchwały z przyjętą poprawką?

(Głos z sali: 11 głosów za.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nikt.)

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Nikt.)

Proszę o informację, jak się przedstawiają wyniki głosowania.

(Głos z sali: 23 głosy za.)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że komisje jednogłośnie podjęły decyzję o zmianie Regulaminu Senatu.

Tym samym dziękuję wszystkim państwu senatorom…

(Głosy z sali: Sprawozdawca.)

Jeżeli nie macie państwo nic przeciwko temu, to… W imieniu wnioskodawców byłbym wdzięczny za powierzenie mi misji bycia sprawozdawcą podczas drugiego czytania.

(Głos z sali: Nie mamy nic przeciwko.)

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 10)