Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 22) w dniu 05-01-2021
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (022.)

w dniu 5 stycznia 2021 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 25 – Kultura fizyczna; 27 – Informatyzacja; 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka; 30 – Oświata i wychowanie; 67 – Polska Akademia Nauk; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centralnego Ośrodka Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Polskiej Agencji Antydopingowej, Polskiego Laboratorium Antydopingowego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Dzień dobry. Otwieram posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone rozpatrzeniu części budżetowych budżetu państwa na rok 2021 właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności są to następujące części: 30 – „Oświata i wychowanie”, 28 – „Szkolnictwo wyższe i nauka”, 67 – „Polska Akademia Nauk”, 25 – „Kultura fizyczna” i 27 – „Informatyzacja”.

Informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Proszę o informację, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Państwa senatorów, którzy są obecni w sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do niekorzystnych sprzężeń akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym teraz sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny, zostali już włączeni do posiedzenia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zostali włączeni.

Witam panie i panów senatorów, witam naszych gości. Nasi goście będą dołączali w czasie omawiania poszczególnych punktów, a na pewno w punkcie dotyczącym części 30, „Oświata i wychowanie”. Witam bardzo serdecznie pana ministra Dariusza Piontkowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, witam pana Konrada Hodzyńskiego, dyrektora departamentu ekonomicznego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, pana Jerzego Jakubczuka, dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Witam panią legislator, witam panią sekretarz naszej komisji.

Chciałbym teraz sprawdzić, czy goście, którzy chcieli uczestniczyć w posiedzeniu komisji w sposób zdalny, zostali już włączeni do posiedzenia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Zostali włączeni.

Wszystkich państwa senatorów oraz gości obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady lub komputery są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia obiektywu kamery, aby państwo byli widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatorów oraz gości biorących udział w posiedzeniu w sposób zdalny może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Zabranie głosu przez senatora lub gościa biorącego udział w posiedzeniu komisji w sposób zdalny będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Przed zabraniem głosu proszę państwa o samodzielne włączenie mikrofonu, a po skończonej wypowiedzi proszę mikrofon wyłączyć.

Poprawki senatorowie mogą przesyłać na adres e-mail podany w przekazanej państwu informacji o zdalnym posiedzeniu komisji z potwierdzonego konta e-mailowego. Złożenie poprawek należy zaanonsować na czacie lub werbalnie. W temacie e-maila proszę wpisać skrót komisji, na posiedzenie której kierują państwo poprawkę, oraz tytuł ustawy.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Sprawdzamy, czy jest kworum. Widzimy, że kworum jest.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 25 – Kultura fizyczna; 27 – Informatyzacja; 28 – Szkolnictwo wyższe i nauka; 30 – Oświata i wychowanie; 67 – Polska Akademia Nauk; 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Centralnego Ośrodka Sportu, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Polskiej Agencji Antydopingowej, Polskiego Laboratorium Antydopingowego, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Centrum Łukasiewicz (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A)

Zatem możemy przystąpić do merytorycznego rozpatrywania punktów. Jeszcze raz serdecznie witam pana ministra Dariusza Piontkowskiego.

Panie Ministrze, bardzo prosimy o zwarte przedstawienie części 30 budżetu państwa „Oświata i wychowanie”.

Bardzo proszę.

Nie słyszymy pana ministra.

Panie Ministrze, proszę włączyć mikrofon, bo nie słyszymy.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski: Czy teraz jestem słyszalny?)

Tak, teraz jest pan słyszalny, Panie Ministrze.

Bardzo prosimy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski:

W takim razie jeszcze raz witam serdecznie. Szanownym państwu życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku.

Panie Przewodniczący! Państwo Senatorowie!

W projekcie ustawy budżetowej na 2021 r. wydatki na oświatę, wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano łącznie w wysokości ponad 57 miliardów zł, co oznacza wzrost o ponad 4,3% w stosunku do roku 2020. Zdecydowanie największą część tych środków stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, wydatki na zadania oświatowe ujmowane są również w budżetach właściwych ministrów i wojewodów.

Jeśli chodzi o część 30 „Oświata i wychowanie”, to tutaj dochody budżetu państwa wyznaczono na ponad 7 milionów 700 tysięcy zł, są one wyższe niemal o 30% w stosunku do roku 2020. Są to głównie dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i duplikatów. Planujemy, że będzie ich znacznie więcej, niż było w roku ubiegłym.

Wydatki budżetu państwa w części 30 jest to kwota prawie 470 milionów zł, co oznacza minimalny spadek o 0,4% w stosunku do roku 2020. W dziale 801 „Oświata i wychowywanie” zaplanowano wydatki na kwotę 408 milionów 607 tysięcy zł, co stanowi ok. 87% wydatków zaplanowanych w całej części 30. Z tego działu środki będą wydatkowane w 3 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 80135, czyli „Szkolnictwo polskie za granicą” zaplanowano wydatki w kwocie 44 milionów 730 tysięcy zł. Środki te przeznaczone są głównie na funkcjonowanie szkół polskich poza granicami, na delegowanie nauczycieli do polskich placówek edukacyjnych na całym świecie, a także na utrzymanie szkół europejskich, współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw i szkół w Polsce, jak również recenzowanie i wydawanie podręczników dla szkół polskojęzycznych. W dziale dotyczącym Polonii doszło do przeniesienia części środków do rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Jest to spowodowane koniecznością właściwego zakwalifikowania wydatków ponoszonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Taka ważna zmiana, która dokonała się ostatnio, to jest przeniesienie 7 milionów zł ze środków, które były w dyspozycji ministerstwa edukacji, do puli środków Pełnomocnika Rządu do spraw Kontaktów z Polonią i Polakami za Granicą. Kwota 7 milionów zł. Kolejna część wydatków to rozdział 80143, „Jednostki pomocnicze szkolnictwa”. Tutaj zaplanowano wydatki w wysokości 22 milionów 444 tysięcy, to jest o 20% więcej niż w roku ubiegłym. Są to wydatki głównie na działalność Centrum Informatycznego Edukacji oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. W dużej mierze związane są one z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”. Te projekty z kolei wiążą się z rozwojem zintegrowanej platformy edukacyjnej znajdującej się pod adresem e-podręczniki.pl, chodzi o zwiększenie funkcjonalności tak, aby ta platforma spełniała jak najwięcej zadań stojących przed nauczycielami pracującymi w systemie zdalnym. W rozdziale 80145, „Komisje egzaminacyjne”, przewidziano wydatki w kwocie 199 milionów 61 tysięcy zł, to jest mniej o ponad 3%. Zmniejszenie wydatków na centralną komisję oraz okręgowe komisje egzaminacyjne wynika głównie z tego, że w przetargu na druki, dystrybucję materiałów egzaminacyjnych uzyskano znacznie lepszą kwotę. Można było więc wydać mniej pieniędzy w tym rozdziale. Rozdział 80146, czyli „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Tu przewidziano kwotę prawie 52 milionów zł, o ponad 19% więcej niż w roku 2020. Te środki przeznaczone są głównie na funkcjonowanie Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także na zlecanie organizacjom ogólnokrajowych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, doskonalenia nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków za granicą, jak również na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W rozdziale 80180, „Działalność badawczo-rozwojowa”, zaplanowano kwotę 6 milionów 656 tysięcy, tj. prawie o 70% więcej, niż było w roku 1970… Wynika to głównie z tego, że zwiększona będzie realizacja projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Rozdział 80195, czyli „Pozostała działalność”. Zaplanowano tu kwotę 83 milionów 915 tysięcy, niespełna 4% mniej niż w 2020 r. W ramach tego rozdziału finansowane są m.in.: składki do organizacji międzynarodowych, międzynarodowe badania edukacyjne, nagrody dla nauczycieli, dofinansowanie olimpiad, konkursów i turniejów, zarządzanie programami Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom czy koszty kształcenia dzieci pracowników agencji Frontex.

Wydatki w części „Oświata i wychowanie” zaplanowane zostały również w innych działach klasyfikacji budżetowej. Są to następujące działy. Dział 150, „Przetwórstwo przemysłowe”, tu jest kwota zaledwie 42 tysięcy zł, przeznaczona na wydawanie podręczników szkolnych i akademickich. Jest to mniejsza kwota, niż ta planowana w roku ubiegłym, a wynika to z tego, że wydawnictwa zgłosiły po prostu zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie.

W dziale 750, „Administracja publiczna”, zaplanowano wydatki w kwocie prawie 48 milionów zł, czyli na takim samym poziomie, jaki był w roku 2020. W dziale 752, „Obrona narodowa”, jest zaplanowana kwota 19 tysięcy zł – na realizację programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754, „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zarezerwowano kwotę 6 tysięcy zł.

W dziale 854, „Edukacyjna opieka wychowawcza”, zaplanowano 2 miliony 585 tysięcy zł, a więc na poziomie roku 2020. W ramach tego działu realizowane będą kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, tu zarezerwowano kwotę 900 tysięcy zł. Dalej, realizowane będą kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju, tutaj podobnie jak w roku ubiegłym zaplanowano kwotę 485 tysięcy zł. Na pomoc materialną dla uczniów, pomoc o charakterze motywacyjnym, tj. na stypendia ministra właściwego ds. oświaty i wychowania przyznano kwotę 1 miliona 200 tysięcy zł, a więc na poziomie takim samym jak w roku 2020.

W dziale 921, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, zaplanowano wydatki na kwotę 10 milionów 700 tysięcy zł, więcej o ponad 6% niż w roku ubiegłym. To jest przede wszystkim dotacja dla Centrum Nauki Kopernik, która w roku 2020 została zwiększona. Ta instytucja miała problemy związane z tym, że z powodu epidemii zabrakło odwiedzających tę instytucję, a duża część budżetu Centrum Nauki Kopernik pochodziła z wpływów z biletów.

Wydatki budżetowe środków europejskich w części 30 „Oświata i wychowanie” to łącznie kwota 227 milionów 584 tysięcy zł. To jest aż o ponad 85% więcej niż wydatki zaplanowane w roku 2020. Wynika to ze zwiększonej liczby programów, które będą realizowane w tym roku. Duża część z nich dotyczy szkoleń nauczycieli czy tworzenia e-materiałów na potrzebę zintegrowanej platformy edukacyjnej.

Jeśli chodzi o część oświatową subwencji ogólnej, to jest to największa część wszystkich wydatków przeznaczonych na oświatę. Zakładamy, że cała subwencja planowana na rok 2021 wyniesie 52 miliardy 35 milionów 758 tysięcy. Jest to subwencja wyższa o 2 miliardy prawie 150 milionów zł, czyli o 4,3% więcej niż w roku 2020. W ramach tej zwiększonej subwencji oświatowej zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań. Są to m.in. skutki przechodzące 6-procentowej podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od września 2020 r. wraz z pochodnymi, to są także skutki zmian w zakresie liczby etatów nauczycieli oraz koszty doskonalenia zawodowego, dodatku wiejskiego i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakresie nowych etatów. To jest także wzrost dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych, a także przekazanie, co z kolei obniża nieco kwotę subwencji, przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze porozumienia szkół do prowadzenia przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi bądź ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej na rok 2021, w podziale na poszczególne szczeble samorządu terytorialnego, zakłada, że tradycyjnie największą część tej kwoty otrzymają gminy, to jest 31,8 miliarda zł, czyli ponad 61% wszystkich środków przewidzianych w subwencji oświatowej. Powiaty mają otrzymać 19, 4 miliarda zł, to jest ponad 37%, a województwa – 0,6 miliarda, to jest 1,3%. Standard finansowy „A” wyniesie w tym roku ok. 6 tysięcy 110 zł, ostateczna kwota tego standardu będzie znana w momencie, gdy będzie ostateczna korekta liczby uczniów, wychowanków w systemie. Jest to wzrost w stosunku do standardu „A” w roku 2020 o ponad 3%, ten standard w roku 2020 wynosił nieco ponad 5 tysięcy 900 zł.

Część 83, czyli „Rezerwy celowe”. Znajdują się one w poz. 11, 26, 29 oraz 52, łącznie zaplanowano tam ponad 2 miliardy 454 miliony zł. W rezerwie celowej, w poz. 11 przewidziane są stypendia prezesa Rady Ministrów, łącznie na kwotę 23 milionów 160 tysięcy zł, oraz środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, programu „Aktywna Tablica”, a także programów rządowych z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży. Tutaj, w tej części rezerwy, w poz. 26 łącznie zarezerwowano kwotę prawie 777 milionów zł. W ramach rezerwy celowej w poz. 29 przewidziano środki na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych przez organy administracji rządowej i zaplanowano tu kwotę 70 milionów zł. Przy czym trzeba wyraźnie powiedzieć, że w subwencji oświatowej, tak jak mówiłem, są zagwarantowane środki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 6%, od września 2020 r. Jednak ponieważ te szkoły, prowadzone przez poszczególnych ministrów, są niejako odrębnie finansowane, ta kwota jest wyodrębniona, natomiast oddzielnie zapewniono kwotę na podwyżki nauczycieli jednostkom samorządu terytorialnego. Rezerwa celowa w poz. 52 obejmuje zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego, tu jest wzrost w stosunku do roku 2020, łączna kwota dotacji na refundację przynajmniej części kosztów prowadzenia przedszkoli to 1 miliard 584 miliony zł.

I zostaje nam jeszcze część 85, tj. „Budżety wojewodów”. Dochody w tej części budżetu, 812 tysięcy zł, pochodzą głównie z usług najmu, dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, opłat za akredytację placówek oświatowych oraz opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i zaświadczeń. Wydatki w tej części 85 to łącznie 324 miliony 623 tysiące zł, wydatki bieżące to 324 miliony 493 tysiące. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” będzie to kwota ponad 296 milionów. W dziale 854 – 27 milionów, ponad 800 tysięcy zł. W ramach tych środków w budżetach wojewodów jest zapewniona statutowa działalność kuratoriów oświaty i wychowania oraz ich delegatur, a ponadto nagrody wraz z pochodnymi kuratorów oświaty dla nauczycieli, wspieranie organizacji doradztwa metodycznego, a także organizacja kolonii i obozów, w tym wypoczynek letni dla dzieci z terenów wiejskich. Wydatki majątkowe są bardzo skromne w tym dziale, zaledwie 130 tysięcy zł. W jednym z kuratoriów dotyczą dofinansowania zakupu samochodu oraz serwera, to na potrzeby kuratorium podkarpackiego.

To tyle z mojej strony. Jeżeli będą pytania, to oczywiście postaramy się odpowiedzieć.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję panu ministrowi.

Bardzo proszę panie i panów senatorów o pytania i głosy w dyskusji.

Czy ktoś z państwa się zgłasza?

Pani senator Sekuła.

Bardzo proszę.

(Głos z sali: Wszyscy się zgłaszają.)

Wszyscy się zgłaszają.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, ale już udzieliłem głosu pani senator Sekule.

Proszę.

Senator Joanna Sekuła:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!

Ja chciałabym zapytać pana ministra o subwencję oświatową. Pozyskałam dzisiaj świeże dane z miasta, w którym mieszkam, z Sosnowca. Uzyskałam informacje, że subwencja oświatowa w roku 2020 w gminie Sosnowiec wyniosła 211 milionów, przy czym wynagrodzenia wyniosły 212. Czy subwencja oświatowa jest skalkulowana w taki sposób, aby zaspakajać określone zadania subwencjonowane? Pan minister je wymieniał, ale gdyby można było powiedzieć o nich w sposób bardziej literalny… Jakiego rodzaju obszary obejmują i w jaki sposób jest to budżetowane? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Chciałabym usłyszeć informacje o tym, w jaki sposób będą finansowane zadania i w jaki sposób będą dystrybuowane usługi, które związane są ze wsparciem dzieci o obniżonych możliwościach edukacyjnych, chodzi o sferę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradniach. Czy to również jest uwzględnione w budżecie? Pytam, bo widziałam, że w jednym z projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pojawiły się takie projekty konkursowe mówiące o wsparciu dla nauczycieli kształconych jako nauczycieli wspomagających. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Pani senator Kołacz-Leszczyńska.

Bardzo proszę.

Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorowie! Panie Ministrze!

Ja mam pytanie też odnośnie do subwencji oświatowej, ale w takim szerszym zakresie. Absolutnie wiadome jest, bo jest to alarmowane nawet nie od miesięcy, tylko od lat, że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełnym zakresie pensji nauczycieli, nie wspominając już o wszystkich kosztach, które ponoszą gminy. Myślę tutaj o utrzymaniu infrastruktury, remontów czy też wcześniejszej adaptacji po reformie, którą przeprowadziła pani minister Zalewska. Jednak teraz jest czas szczególny i chcę zaznaczyć… o pewnej rzeczy chcę powiedzieć. Pewnie pan minister i szanowni państwo wiecie o tym, że samorządy również włączyły się w tę tarczę covidową i one własnym sumptem i własnymi siłami również niejako dofinansowują różne organizacje w zakresie różnych obowiązków, które na nich spoczywają. Mówię o tym w kontekście tego, że skoro subwencja nie pokrywa w całości wydatków na oświatę… Kiedyś gminy radziły sobie z tym, wysupłując pieniądze właśnie z zadań, które mogły realizować i na których mogły oszczędzić. W obecnej sytuacji niestety jest to dodatkowe obciążenie – chodzi o te tarcze samorządowe – bo wspomnę tylko o takich obciążeniach, takich ograniczeniach jak np. ograniczenia w dofinansowaniu transportu. Zakres dofinansowania został ograniczony przez to, że zostały wprowadzone obostrzenia, absolutnie potrzebne, co do tej kwestii zupełnie nie mam wątpliwości, natomiast koszty podpisanych umów muszą być ponoszone. Oczywiście np. wpływy z biletów – to jest jeden z przykładów – muszą być… No, koszty muszą być pokrywane. Myślę tu również o tym, o czym wspomniał pan minister, mówiąc o Koperniku. W poszczególnych gminach nie funkcjonują przecież baseny, które także funkcjonowały i mogły się utrzymywać z biletów, nie funkcjonują hale sportowe. Wpływy z biletów, np. z meczów, mogły w jakimś zakresie pomóc dofinansowywać funkcjonowanie obiektów sportowych. Myślę także o zwiększonych kosztach związanych z zakupem środków dezynfekujących, bo z tym mają do czynienia nie tylko żłobki, przedszkola, ale także np. DPS-y prowadzone przez gminy. Nadzieją dla gmin na dofinansowanie był drugi etap dofinansowania z Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale, jak wiemy, pieniądze zostały podzielone w sposób do tej pory niewiadomy nam wszystkim. Jednak była jakaś nadzieja na to, że część środków zostanie w gminach i będą one mogły realizować projekty, które sobie zaplanowały. Niestety, mamy pandemię, mamy epidemię i część tych środków musi być przeznaczona na edukację, bo to jest jeden z priorytetów każdej gminy. I teraz, mówił pan minister o zwiększonej subwencji, jednocześnie zaznaczając, że są tam również inne zadania, które zostały wniesione. Rzeczywiście z wyliczeń wynika, że subwencja została zwiększona. Jednak nie pokrywa ona ubytków związanych z decyzjami ustaw rządowych, które oczywiście – znów – były potrzebne, ale w swojej konsekwencji uszczupliły finanse samorządów. I teraz ja mam takie przewrotne pytanie, Panie Ministrze. No, troską, niejako zadaniem, ale myślę, że również troską ministerstwa jest edukacja dzieci i młodzieży, bo wszyscy mamy świadomość, że to jest nasza przyszłość. Mam pytanie przewrotne, proszę mi powiedzieć, dlaczego nie udało się państwu uzyskać więcej środków. Dlaczego być może te państwa sposoby na to, by minister finansów przekazał dużo większe środki na funkcjonowanie szkół, przedszkoli, tego, co powinno być w państwa opiece… Dlaczego, że tak powiem, nie lobbowaliście tak, aby dostać więcej pieniędzy, myśląc o przyszłości nas wszystkich? W efekcie przegraliście – przepraszam, ale powiem o tym – przegraliście z gminami popegeerowskimi, które takie pieniądze, w tym czasie… Tutaj jest dużo wątpliwości, czy ten czas jest rzeczywiście takim czasem, w którym powinniśmy tam inwestować. Jakkolwiek z takimi projektami przegraliście, a nie zdobyliście pieniędzy, dużo więcej pieniędzy na to, by wesprzeć samorządy, właśnie jeśli chodzi o edukację i tę naszą wspólną przyszłość. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Szanowni Państwo, ja bym bardzo prosił o bardziej zwarte wypowiedzi, ponieważ nasze posiedzenie komisji ma pewien harmonogram czasowy. On został opracowany zgodnie z doświadczeniami sprzed rok. Ten nasz czas na oświatę i wychowanie w zasadzie już minął, ale oczywiście kontynuujemy temat.

Pan prof. Seweryński się zgłaszał? Dobrze widziałem?

(Senator Michał Seweryński: Zgłaszałem się.)

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

W takim razie pan senator Zdrojewski.

Tu mi powiedziano, że wszyscy się zgłaszali.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Bardzo dziękuję.

Ja rzeczywiście spróbuję dosyć krótko i od razu w odniesieniu do kilku kwestii, żeby po prostu nie wracać już… nie zabierać potem głosu.

Dla porządku, żeby uporządkować dyskusję: dla wszystkich powinno być oczywiste, że nowe rozwiązania finansowe nie oznaczają konieczności pokrycia wszystkich kosztów prowadzenia oświaty w ramach subwencji oświatowej. Dodano gminom podatek dochodowy PIT po to, aby pewną część zadań, także zadań oświatowych, realizować z tego udziału. Niestety mamy w chwili obecnej sytuację podwójnie trudną dla samorządu, bo z jednej strony PIT słabnie, a z drugiej strony, tak jak wszyscy mówimy, koszty prowadzenia oświaty z różnych powodów wzrastają. Na dokładkę jest jeszcze jeden element, o którym pan minister sam powiedział: z jednej strony jest wzrost budżetu o te 4,3%, a z drugiej strony są zobowiązania wynikające z wynagrodzeń, które od 1 września ubiegłego roku dają koszt dla gmin w granicach ok. 6%, plus jeszcze inne koszty pochodne. W związku z tym rzeczywiście mamy sytuację taką, że dla samorządów terytorialnych te nożyce się bardziej rozwierają z dwóch powodów, a nie jednego. Po pierwsze, ze względu właśnie na wyższe koszty, które się pojawiają, co wymaga to rekompensaty, a po drugie, ze względu na niższe dochody z PIT. I to jest jedna uwaga z zapytaniem: czy jest szansa na to, aby w roku, w obecnej chwili, już bieżącym dokonać jednak korekty subwencji oświatowej z myślą o szkołach?

Kolejna sprawa, która bardzo mnie niepokoi. Przejrzałem całą listę, krótką niestety, inwestycji w oświacie. Mamy tam maleńkie Tucholę, Sypniewo, Głubczyce, Potoczek i zaraz potem lista się kończy. Wydaje się, że czas pandemii jest idealnym okresem – no, szkoły są zamknięte – aby wprowadzać jednak większą liczbę pozycji inwestycyjnych nie tylko przez samorządy, ale z udziałem Ministerstwa… Nauki i Oświaty, w chwili obecnej. Dlatego też z mojej strony jest pytanie: czy jest szansa na to, aby ten późniejszy okres wykorzystać na to, żeby jednak szkoły doinwestować w zakresie właśnie tego obszaru materialnego.

Jeszcze parę spraw dotyczących pozostałych kwestii. Ja powiem, że jeżeli chodzi o szkolnictwo wyższe, to jestem w miarę usatysfakcjonowany, natomiast nie jestem usatysfakcjonowany, jeżeli chodzi o środki na badania. Ten wzrost, który tu następuje… te środki europejskie… Jednak cały czas, patrząc na wyzwania, jakie przed nami stoją, a zwłaszcza przed ministerstwem, wydaje się, że właśnie dziś, w roku 2021 przyrost środków na Polską Akademię Nauk, na…

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ale, Panie Senatorze, o tym będziemy mówili w następnym punkcie.)

Ale ja nie będę chciał tego powtarzać, a to jest jeszcze tylko jedno zdanie, na tym będzie finał.

Uważam, że jeżeli chodzi o naukę, to powinniśmy zdecydowanie więcej inwestować w jej rozwój – podkreślam: zdecydowanie więcej. To jest absolutny, szczególny moment i na to zwracam uwagę.

Nie będę już zabierać głosu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Panie Senatorze, pozwoliłem sobie tak interweniować, ponieważ obawiam się tego, czy adresaci tych uwag i pytań są skoncentrowani na naszej komisji w tej chwili. Dopiero jak zakończymy temat oświaty i wychowania, zajmiemy się nauką i szkolnictwem wyższym, a w szczególności Polską Akademią Nauk. Tak że oczywiście tutaj będzie taka prośba, żeby ewentualnie powtórzyć te pytania.

Bardzo dziękuję panu senatorowi.

Czy pan senator Zając chciał zabrać głos?

(Senator Józef Zając: Dziękuję, dopiero w następnym punkcie.)

Tak jest.

W takim razie, Panie Ministrze, skoro padły pytania, były pewne rozważania, bardzo prosimy o odpowiedź, o opinię.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorowie!

Trzeba przede wszystkim podkreślić to, o czym część z państwa już mówiła, że część oświatowa subwencji ogólnej nie jest jedynym źródłem pokrycia wydatków przeznaczonych na edukację i szkolnictwo ze strony samorządów terytorialnych. To m.in. dlatego mają one udział w wielu podatkach, mogą ustanawiać podatki własne, aby także z tych środków pokrywać część wydatków oświatowych.

Jeśli chodzi o to, czego nie pokrywają jeszcze środki subwencji oświatowej, to są to m.in. wydatki na utrzymanie przedszkoli, łącznie z wynagrodzeniami nauczycieli tam pracujących. One nie są objęte subwencją oświatową i w związku z tym tej części nigdy nie dofinansowywaliśmy. Jednak od pewnego czasu pojawiła się dotacja na wychowanie przedszkolne, w tym roku, jak wspomniałem, jest to prawie 1 miliard 600 milionów zł i jest to pewien wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Można powiedzieć, że dodatkowo w budżecie państwa znalazły się środki na zadania własne samorządu, chociaż nie ma obowiązku, aby były dotowane z budżetu państwa. Także dowóz dzieci nie jest finansowany z subwencji oświatowej. No ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że teraz ten dowóz w praktyce nie funkcjonuje, bo od kilku miesięcy dzieci i młodzież niestety uczestniczą w kształceniu na odległość, a nie nauczaniu stacjonarnym, w związku z czym dowozy praktycznie zostały zatrzymane. Gminy poradziły sobie z tym, bo tutaj większość umów to nie są umowy długoterminowe, a poza tym duża część tego dowozu jest organizowana przez instytucje czy spółki podległe samorządowi.

Jeśli chodzi o pewną rozbieżność czy może kwoty, które pani senator Sekuła podała w odniesieniu do Sosnowca, to trzeba powiedzieć, że może się zdarzyć tak, że subwencja będzie w podobnej wysokości, w jakiej są środki na wynagrodzenia nauczycieli. Dlaczego? Ponieważ tak jak wspomniałem – jak rozumiem, dotyczy to też Sosnowca – w tych środkach liczone są także wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli. Ponadto każdy z samorządów ma prawo zwiększyć choćby wysokość dodatków motywacyjnych i innych dodatków po to, aby zachęcić do pracy w tym zawodzie, i wówczas rzeczywiście te dopłaty ze strony samorządu mogą być troszkę wyższe niż wysokość subwencji.

Jeśli chodzi o pomoc pedagogiczno-psychologiczną, to należy wspomnieć o tym, że 3 lata temu wprowadziliśmy specjalną wagę dla samorządów, tak aby uwzględnić zatrudnianie nauczycieli pedagogów i psychologów. W tym roku jest to łącznie prawie 0,5 miliarda zł w ramach subwencji oświatowej.

Dlaczego nie ma większych środków? My wyraźnie wskazaliśmy na to, że subwencja oświatowa wzrosła o ponad 2 miliardy prawie 150 milionów zł. W ramach tego wzrostu – to jest także odpowiedź na pytanie pana senatora Zdrojewskiego – zostały też w całości uwzględnione koszty wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, po tej 6-procentowej podwyżce z września 2020 r. Proszę pamiętać, że subwencja oświatowa jest przyjmowana jako element całego budżetu i minister edukacji i nauki ma tylko ograniczony wpływ na wysokość tej akurat pozycji. Subwencja nie jest konkretnie przypisana do pojedynczych rodzajów wydatków, jest przewidziana raczej na ogólne pokrycie kosztów prowadzenia szkół przez samorządy oraz organy niesamorządowe. My chcielibyśmy oczywiście, aby subwencja była jak największa, ale trzeba pamiętać, że – to też w związku z tym, o czym mówiła pani senator Kołacz-Leszczyńska w odniesieniu do samorządów – epidemia powoduje wzrost wydatków w niektórych dziedzinach, a jednocześnie ograniczenie dochodów. I to dotyczy niestety także budżetu państwa, więc trudno wymagać od państwa, aby w okresie kiedy ma zdecydowanie mniejsze dochody, jego wydatki w różnych dziedzinach były zdecydowanie większe. Tu nie chciałbym, aby było takie przeciwstawienie w związku z pomocą np. gminom popegeerowskim. Jak rozumiem, ta akurat pozycja pojawiła się dlatego, że są to najczęściej gminy bardzo ubogie, gdzie dochody na mieszkańca są dużo, dużo niższe niż w gminach miejskich, gminach bogatszych, gdzie są duże firmy, i stąd jest niewielka pomoc ze strony państwa dla tego typu samorządów. Proszę również pamiętać, że Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przewiduje, że jest możliwość dofinansowywania inwestycji w edukację. Z tych informacji, które ja mam, chociażby ze swojego województwa, ale wiem, że w innych częściach kraju jest podobnie, wynika, że ogromna część wniosków dotyczy właśnie zadań inwestycyjnych w oświacie, rozbudowy szkół, budowy przedszkoli, remontów pomieszczeń, sal gimnastycznych. W związku z tym trzeba pamiętać, że subwencja oświatowa nie jest jedynym miejscem, gdzie tego typu środki się znajdują. Pieniądze na remonty obiektów sportowych znajdują się w budżecie ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Ministerstwo co roku organizuje konkursy, w których uczestniczą samorządy, rocznie co najmniej kilkadziesiąt samorządów uzyskuje dodatkowe dofinansowanie na budowę bądź rozbudowę obiektów sportowych. W ramach subwencji oświatowej jest tzw. rezerwa 04, wynosząca ok. 200 milionów zł, w ramach której poszczególne samorządy mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyposażenie pracowni przyrodniczych, pracowni przedmiotowych czy wyposażenie sal gimnastycznych i większość samorządów z tego korzysta, jeżeli rzeczywiście nowe sale, nowe obiekty się pojawiają.

Pan senator Zdrojewski pytał o inwestycje w oświacie i wymienił tutaj kilka przykładów, to są przykłady inwestycji poczynionych przez poszczególnych ministrów: rolnictwa, kultury, infrastruktury, którzy pomagają szkołom przez siebie prowadzonym uzyskać lepsze warunki nauczania. Oni wykonują te inwestycje w ramach swoich budżetów. Jednak proszę pamiętać, że szkoły samorządowe są prowadzone przez poszczególne samorządy i do zadań własnych samorządu należą remonty i utrzymanie właściwego poziomu obiektów i nieruchomości służących prowadzeniu nauki. Tak że to nie jest zadanie ujmowane w zadaniach inwestycyjnych budżetu państwa i ministra edukacji. Minister edukacji może finansować inwestycje w jednostkach sobie podległych, takich jak ORPEG, ORE czy IBE czy Centrum Informatyczne Edukacji, o którym wspominałem, i tam rzeczywiście jakieś inwestycje się odbywają. Dofinansowywanie zaś remontów w poszczególnych szkołach, będących w dyspozycji poszczególnych samorządów to już jest zadanie rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, które dofinansowują ewentualne remonty w placówkach oświatowych im podległych. Przypomnę jeszcze raz, że część takich inwestycji jest dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i tu ogromna część wniosków została uwzględniona, dzięki czemu – mam nadzieję – w wielu szkołach uczniowie będą mogli uczyć się w lepszy warunkach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Szanowni Państwo, rozumiem, że możemy przejść do kolejnego podpunktu naszego dzisiejszego posiedzenia.

Bardzo dziękuję panu ministrowi.

Przechodzimy do części 28 i części 67, czyli „Szkolnictwo wyższe i nauka” i „Polska Akademia Nauk”.

Serdecznie witam naszych kolejnych gości, a są nimi: pan minister Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki; pan Jarosław Oliwa, dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki; pani Elżbieta Żebrowska, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Edukacji i Nauki; pani Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; pani Izabela Żmudka, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; pani Blanka Małys, zastępca dyrektora Biura Finansów i Księgowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; pan Tomasz Bzukała, dyrektor generalny Centrum Łukasiewicz; pan Arkadiusz Jarkiewcz, dyrektor Departamentu Finansów i Kontroli w Centrum Łukasiewicz. Dalej: pan Paweł Rowiński… Domyślam się, że pan prof. Paweł Rowiński, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk; pan Tadeusz Latała, kanclerz Polskiej Akademii Nauk; pani Małgorzata Necula, dyrektor Biura Finansów i Budżetu w Polskiej Akademii Nauk; pani Stefania Adamiec, wicedyrektor Biura Finansów i Budżetu w Polskiej Akademii Nauk.

Proszę państwa, gości jest wielu, temat obszerny. Pan senator Zdrojewski już rozpoczął ten temat.

Panie Ministrze, witamy serdecznie i bardzo prosimy o zwarte przedstawienie tych części budżetowych.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Państwo Senatorowie, z początkiem roku przede wszystkim życzenia, żebyście państwo dobrze rozpoczęli ten rok, żebyśmy wspólnie dobrze go rozpoczęli. Po drodze będziemy też dbać o finanse, ale oby rzeczywiście, tak jak wszyscy sobie życzymy, był to lepszy rok pod każdym względem. Niech to będzie przedmiotem naszej wspólnej troski i współpracy.

A teraz postaram się bardzo syntetycznie przedstawić kwestie budżetowe. I tak dochody w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki, głównie w części 28, to jest kwota 32,3 miliarda zł. Myślę, że tutaj nie będziemy pewnie wchodzić w szczegóły, ale żeby od razu pokazać wydatki, powiem, że to jest kwota 31 miliardów 107 milionów zł, co oznacza wzrost o 2,8% w stosunku do roku ubiegłego. Z tego na szkolnictwo wyższe i naukę, w części 28, jest 25 miliardów 772 miliony zł, a te części, które są do dyspozycji innych ministrów, to 3 miliardy 964 miliony. Pozwolicie państwo, że tych końcówek nie będę wymieniał, żeby było szybciej. W budżetach innych ministrów na działalność badawczo-rozwojową zaplanowano 1 miliard 370 milionów zł. Chciałbym podkreślić, że w ramach rezerwy celowej… Dyskusje o podwyżkach w szkolnictwie wyższym trwały jeszcze jesienią i udało się dokonać podwyżek w wysokości 6% już w nowym roku akademickim. Dlatego też konsekwencją jest 800 milionów, które mamy przewidziane w rezerwie na ten rok, czyli skutki tej podwyżki jesiennej są wkalkulowane w część budżetową.

W odniesieniu do części 28, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, jest 25 miliardów. Z tego – tutaj warto na to zwrócić uwagę – ponad 15 miliardów jest na działalność dydaktyczną i badawczą. 15 miliardów 66 milionów to jest niejako filar szkolnictwa wyższego, czyli subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego. Dotacje, jak wiemy, po wprowadzeniu mechanizmu subwencji są już na zdecydowanie symbolicznym poziomie. Dotacje podmiotowe to jest 339 milionów, celowe – 245 milionów. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów – tu zaplanowano 1 miliard 472 miliony zł. No i jednostki zależne, finansowane w ramach właśnie tych środków, to jest Narodowe Centrum Nauki z kwotą 1 miliard 279 milionów i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z kwotą 891 milionów. Na współpracę z zagranicą – oczywiście mamy nadzieję, że ta współpraca będzie mogła być zdecydowanie ożywiona i że skończą się te wszystkie uwarunkowania – przewidziano 532 miliony zł. Na programy i przedsięwzięcia ministra zaplanowano 297 milionów; na działalność Sieci Badawczej Łukasiewicz – 262 miliony zł, na Narodową Agencję Wymiany Akademickiej – 120 milionów, kredyty studenckie – 14 milionów. No i 23 miliony na funkcjonowanie: Rady Doskonałości Naukowej, biura Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Parlamentu Studentów RP, Krajowej Reprezentacji Doktorantów, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są też środki w wysokości 133 milionów zł na Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, w skrócie OPI. 67 milionów z tej kwoty to są dotacje celowe, ponad 8 milionów zaplanowano na różne programy, w których OPI uczestniczy.

Wydatki bieżące w ramach poszczególnych działów to jest kwota ponad 254 milionów zł. Z tego 150 milionów przypada na NCBR, dofinansowanie prac rozwojowych, naukowych w dziedzinie obronności. Składki obowiązkowe, ubezpieczenia zdrowotne studentów, doktorantów – tu jest kwota 19 milionów, finansowanie wydatków płacowych ministerstwa – ponad 66 milionów, wspomniane już przez ministra Piontkowskiego Centrum Nauki Kopernik – 15,6 miliona. Tutaj te koszty były rozłożone, ale oprócz tych ponad 10 milionów zł na bieżącą działalność, mamy jeszcze środki na kolejne ekspozycje, rozwój programu SOWA – 4,9 miliona zł. Na Muzeum Techniki, które, jak państwo wiecie, zostało przejęte i uratowane, jest kwota 3,3 miliona zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano 474 miliony zł. Już nie będę szczegółowo tych kwestii omawiał, żeby nie przedłużać. Na realizację wydatków finansowych z udziałem środków Unii Europejskiej jest kwota ponad 4 miliardów zł. Z tej kwoty bardzo duży udział to są środki wydatkowane przede wszystkim w ramach NCBR. Jeśli chodzi o programy wieloletnie, to jest taki jeden niewielki program, bo jest to już piąty jego etap, czyli program pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, realizowany właśnie przez NCBR. Na kolejny wieloletni program, który ciągnie się od roku 2015, bo praktycznie wtedy zapadła decyzja, ale realizowany ma być w latach 2016–2025, zaplanowaliśmy kwotę 130 milionów, a program jest blisko miliardowym programem. Są też środki w rezerwie celowej na wspomniane podwyżki.

Teraz jeśli chodzi o Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to tutaj środki, które są przeznaczone w części 28, to jest 5 miliardów 225 milionów zł i tu jest wzrost aż o prawie 46%. Tutaj głównym takim filarem są środki europejskie, bo jest tutaj kwota 3 miliardów 924 milionów w ramach Programu Operacyjnego „Inteligentny rozwój” oraz Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”. Ponadto są środki z rezerwy celowej, co też powoduje ten wręcz skokowy wzrost, a to jest prawie 2 miliardy zł. Oczywiście są też środki w ramach Funduszy Norweskich, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są środki na informatyzację z projektu e-Pionier. Tak że tych kanałów dopływu sporych środków, jak widać, jest bardzo dużo.

Jeśli chodzi o plan finansowy Narodowego Centrum Nauki to jest to kwota w wysokości 1 miliarda 281 milionów zł. Tutaj dotacja celowa to jest właśnie 1 miliard 239 milionów zł, a dotacja podmiotowa – ponad 40 milionów. Celowa – ponad 1 milion zł… Warto podkreślić, bo to jest charakterystyczne dla tego roku, że są też środki pochodzące z programu ramowego Horyzont 2020, środki wynikające ze współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka. Są środki, które są przewidziane w ramach sprzedaży części obligacji Skarbu Państwa, otrzymane w 2020 r., i łącznie to jest kwota 53 milionów zł. Kolejne takie zasilenie NCN.

W przypadku agencji wymiany zaplanowano 174,9 miliona zł – to jest w bezpośredniej dyspozycji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Tutaj celowa dotacja to jest ponad 105 milionów na realizację zadań, natomiast podmiotowa dotacja to jest ponad 14 milionów, ale też szczegółów większych nie będę tu omawiał.

Sieć Badawcza Łukasiewicz, łączna kwota wydatków w 2021 r. to jest 362,5 miliona zł, z czego subwencja to jest 235 milionów zł. Subwencja na pokrycie kosztów zarządzania zadaniami to jest ponad 20 milionów, ale też bardzo wyraźne powinno być tutaj zasilenie środkami z obligacji, bo ten mechanizm dalej będzie wspierał naukę polską w taki dodatkowy sposób.

No i osobna część to jest część 67, „Polska Akademia Nauk”. Tutaj w projekcie ustawy budżetowej przewidziane są środki w wysokości 91,8 miliona zł, wyższe o 900 tysięcy zł od wydatków na rok 2020. Tutaj dotyczy to szczególnie 2 działów: to jest dział 730, kwota 91,8 miliona zł przeznaczona na działalność akademii, no i taka zupełnie symboliczna kwota, ale też jest to jakiś, nazwijmy to, elemencik, a mianowicie w dziale 752, „Obrona narodowa”, symboliczna kwota 5 tysięcy zł.

W ramach działu 730 będą też przeznaczane środki na pokrycie wydatków majątkowych. Tutaj są konkretne plany już takie przedmiotowe, w razie potrzeby możemy rozwinąć temat. W każdym razie zakładamy też poprawienie bazy Polskiej Akademii Nauk i takie niezakłócone funkcjonowanie, a to oczywiście będzie się zbiegało z wieloma pytaniami na temat ewentualnych zmian, modyfikacji, tak żeby rzeczywiście rozwiązania, które konstytuują funkcjonowanie Polskiej Akademii Nauk, były skorelowane ze sposobem finansowania. Jednak powinien to być taki spokojny rok pracy i funkcjonowania Polskiej Akademii Nauk.

Starałem się w telegraficznym wręcz skrócie przejść te wszystkie meandry finansów, ale myślę, że powinno to dać obraz tego, co będzie się w rozpoczętym roku działo w polskiej nauce, w polskim szkolnictwie wyższym.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Otwieram dyskusję.

Bardzo bym prosił może pana senatora Zdrojewskiego, żeby swój ostatni wątek powtórzył, bo teraz jesteśmy właśnie przy sprawach naukowych.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Bogdan Zdrojewski:

Dobrze, też króciutko, do pana ministra, którego oczywiście znam z Dolnego Śląska, ze Świdnicy.

Mam parę głównych uwag. Przede wszystkim wydaje mi się, że żyjemy w szczególnych czasach, kiedy nauka wymaga absolutnego, nadzwyczajnego wsparcia i wydaje mi się, że to wsparcie, które w tej chwili jest planowane na rok 2021, jest absolutnie niewystarczające. Zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, to staramy się reagować na bieżąco i te współczynniki pokrywają przynajmniej inflację. Jednak jeżeli spojrzymy na poszczególne instytucje, Polską Akademię Nauk, Polską Agencję Kosmiczną, różne inne instytuty, które prowadzą np. prace lobbystyczne w Brukseli, podlegają pod ministerstwo nauki, to zobaczymy, że te wszystkie instytucje nie zostały właściwie dofinansowane. Jestem przekonany, że dziś na badania naukowe w obecnych warunkach powinniśmy przeznaczać przynajmniej o 30% więcej niż to, co jest zaplanowane na rok 2021. To nie są ogromne środki finansowe. Patrząc na wydatki na obronę, patrząc na duże wydatki związane z prowadzeniem naszych podmiotów gospodarczych, dochodzi się do wniosku, że nauka powinna mieć zdecydowane wsparcie. Kiedy patrzę na te współczynniki – nie będę wchodzić w detale – mam przekonanie, że wspomniana przeze mnie Polska Agencja Kosmiczna de facto będzie trwała w stanie upadku. Dziś mamy zaplanowane blisko 5 miliardów euro na tzw. bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w kosmosie, w ramach współpracy w zakresie programów Galileo, Copernicus. Powinniśmy absolutnie zadbać o to, aby polska nauka miała taką wyjątkową perspektywę rozwijania się dzięki środkom własnym i własnym kontaktom. Jeżeli chodzi o inne ośrodki badawcze i inne podmioty, to wydaje mi się, że one też są nie tyle w stanie wegetacji, bo to byłoby zbyt krytyczne określenie, ale bez wątpienia są bez szans na istotny rozwój w roku 2021. No więc moje generalne pytanie jest: czy coś w tej materii jeszcze da się zrobić? Czy przynajmniej w następnych okresach uda się panu ministrowi poprawić sytuację polskiej nauki, ośrodków badawczych, a także tych instytucji, z którymi współpracujemy, aby z tego stanu niezbyt dobrego, krótko mówiąc, wyjść? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję panu senatorowi.

Pan senator, pan prof. Zając.

Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!

Najpierw mam pytania. Pierwsze pytanie: czy rozważana jest jakaś zmiana algorytmu podziału środków finansowych dla szkół wyższych? To pytanie do pana ministra.

Drugie pytanie: jaka kwota jest przewidywana na utrzymanie powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych?

Trzecie: czy poza uruchomionymi w 2020 r. programami ministerstwo planuje realizację w bieżącym roku nowych, finansujących konkretne aktywności uczelni programów?

Oczywiście jeszcze niedługa wypowiedź, jak co roku chciałbym zgłosić swoje wątpliwości w sprawach naukowych. Oczywiście prawdziwa nauka zasługuje na pewno na znacznie większe – nawet procentowo podchodząc do rzeczy – finansowanie, aniżeli ma to miejsce w tej chwili. I tutaj popieram pana senatora Zdrojewskiego. Jednak moje osobiste, coroczne votum separatum wobec finansowania nauki jest następujące. Prowadzone są badania naukowe, z których według mnie niewiele wynika poza sprawozdaniami. Oczywiście sprawozdania zapełniają półki, zadowalają różne komisje. Ale kiedy jesteśmy na jakimś forum naukowym czy, tak jak w tej chwili, w sytuacji związanej z COVID, to nas, naszej polskiej nauki prawie w tym nie ma. Stąd się bierze moje zapytanie: co faktycznie robi nauka poza wielkimi sprawozdaniami? Gdzie są wyniki badań i co dalej z naszą nauką? Nadal jest tak – i to słyszy się od wielu młodych, bardzo dobrych, utalentowanych ludzi – że aby zrobić coś poważnego, należy wyjeżdżać za granicę. O osobistych doświadczeniach tutaj nie będę już wspominał, bo co roku na posiedzeniu tej komisji o nich mówię, więc niech pozostanie to tylko jako sprawa przywołana. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.

Nie ukrywam, że z chęcią bym tutaj się włączył z komentarzem, ale może jeszcze będzie odpowiedni na to czas.

Czy ktoś z państwa jeszcze się zgłasza do głosu?

(Senator Joanna Sekuła: Ja jeszcze, Panie Przewodniczący.)

Pani senator Sekuła.

Bardzo proszę…

Ja może jednak bym powiedział do pana senatora Zająca.

Panie Senatorze, no, są niejako 2 kierunki finansowania badań: badania, których owocem głównie są efekty naukowe w postaci publikacji i tutaj w dużym uproszczeniu robi to NCN, i badania, które przynoszą efekty wdrożeniowe, co jest głównie działalnością NCBR. Oczywiście idealny system, który będzie to promował i pozwalał premiować tych najlepszych… No, nie ma idealnego systemu. Prawda? Jednak to są takie 2 kierunki. Pan profesor jako profesor powinien tutaj trochę rozumieć tę sytuację, która… To znaczy ja wiem, że, jak pan senator Zdrojewski tu powiedział, zawsze byśmy chcieli więcej pieniędzy na naukę. Wiemy, że… Jak patrzymy na mapę Europy, na te statystyki, to widzimy, jak to wygląda. Widzimy pewne przyrosty, są okresy, kiedy te przyrosty są większe, i są takie, kiedy są mniejsze. No, ale o tym dyskutujemy.

Pani senator Sekuła. Bardzo proszę.

(Senator Józef Zając: Można jeszcze słowo?)

Proszę bardzo, proszę.

Senator Józef Zając:

Oczywiście będę głosował za.

(Senator Joanna Sekuła: Nie zrozumiałam.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To tak, to znaczy… Pan senator Zając jest słabo słyszalny i ostatnia wypowiedź kompletnie umknęła.

Senator Józef Zając:

Chciałbym powiedzieć, że będę głosował za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Dziękujemy bardzo.

Pani senator Sekuła.

Bardzo proszę.

Senator Joanna Sekuła:

W kontekście wypowiedzi pana senatora Zająca… Miałam o tym nie wspominać, ale bardzo się cieszę, że pan senator poruszył taki temat. Odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu w strukturze polskich uczelni wyższych, publicznych, pojawia się coraz więcej bytów, które z racji tej przypadkowości powoływania zdecydowanie obniżają jakość polskiej edukacji, polskiego szkolnictwa wyższego. Bowiem nie dalej jak wczoraj na posiedzeniu komisji omawialiśmy budżet resortu sprawiedliwości i okazało się, że funkcjonująca od 2 lat Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, zlokalizowana w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, będzie teraz uczelnią akademicką, która będzie kształciła prawników. Mnożenie takich bytów jest moim zdaniem niczym nieuzasadnione. W sytuacji, kiedy mamy silne ośrodki akademickie o wysokim prestiżu naukowym, tworzenie uczelni, w których zapewne nie będzie odpowiedniej kadry naukowej mogącej kształcić prawników o wysokich kompetencjach, może skłaniać do refleksji, że kształci się prawników pod konkretne potrzeby. Jakie jest bowiem uzasadnienie tworzenia resortowej szkoły wyższej i powoływanie instytutu prawnoporównawczego, skoro w tejże samej Warszawie funkcjonuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, silny ośrodek opiniotwórczy. Tworzenie w sieci szkół wyższych takich bytów o wątpliwej proweniencji naukowej z mojego punktu widzenia jest błędem. Dlatego też myślę, że refleksja, szczególnie nad powoływaniem kolejnych uczelni kształcących w zakresie nauk humanistycznych… No, to jest zupełnie niepotrzebne. Myślę, że przy analizach kolejnych budżetów będziemy natrafiali ciągle na te same przypadki, takiej gigantomanii i potrzeby tworzenia dla własnych potrzeb kolejnych bytów naukowych. Podobnie jest w przypadku omawianej niedawno wyższej szkoły, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, która z samego założenia powstała jako akademia teologiczna, ale ma tzw. przybudówkę w części nauk humanistycznych, mimo że w Warszawie istnieją uniwersytety, które specjalizują się w naukach humanistycznych. Zaczynam gubić się w koncepcji funkcjonowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

W takim razie, Panie Ministrze, bardzo proszę o odpowiedź, o opinię. No, padły pytania.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Oczywiście ja obiema rękoma podpisuję się pod każdą możliwością zwiększenia środków na naukę, ponieważ zdecydowanie wyrażam pogląd, że jeżeli Polska w dobie kryzysu gospodarczego i zdrowotnego ma wrócić na tę ścieżkę rozwoju, to niech będzie to nie tyle to miejsce, gdzie ta przerwa z powodu koronawirusa nastąpiła, ile miejsce wyżej, a to jest możliwe właśnie dzięki efektom nauki w tym wymiarze, szczególnie tych osiągnięć stosowanych. Tak że tutaj na pewno jest to niezwykle ważne. Chciałbym zwrócić uwagę, że tutaj w przypadku NCBR, o czym wspomniałem, jest wzrost o te 45%, więc to jest naprawdę skokowa zmiana. Obyśmy dobrze spożytkowali te środki. NCBR jest właśnie tym ogniwem, który ma przybliżać naukę zastosowaniu i konkretne rozwiązania, jak myślę, będą nas wszystkich cieszyły.

Aż tak nie deprecjonowałbym pozycji polskiej nauki. Może w rankingach… ale to jest zupełnie osobny temat, to jest coś do zrobienia i do nadrobienia, a efekty są. Cieszymy się, bo przecież wiemy, że choćby testy opracowane w Polsce, przez polskich naukowców są na poziomie światowym i tutaj zupełnie nie odstajemy. No, a te zespoły, które pracują nad lekami, szczepionkami, często gęsto są to zespoły międzynarodowe i tam nie brakuje Polaków też z bardzo, bardzo dobrą pozycją. No, ale to są osobne tematy, nie chciałbym, powiedzmy, ich rozwijać, podobnie jak, pozwolicie państwo, nie będę też wchodził w te tematy, które nie są w ramach naszych kompetencji, Ministerstwa Edukacji i Nauki. Stąd jeśli chodzi o Polską Agencję Kosmiczną, to zgadzamy się, że tutaj jest spora przestrzeń do zrobienia – mam nadzieję, że nowy prezes agencji będzie mógł się jeszcze bardziej wykazać – ale to jest agencja podległa Ministerstwu Rozwoju, Pracy i Technologii. Przekażę panu premierowi Gowinowi państwa uwagi. To, że agencja pojawia się w naszym sprawozdaniu, to jest kwestia dotycząca absolutnie programowej części, naszego udziału i to jest kwota 12 milionów zł i jej nie ma jak porównywać z funkcjonowaniem całej agencji.

Podobnie nie możemy wziąć tutaj odpowiedzialności i wkraczać z poziomu uczelni w kompetencje ministra infrastruktury i transportu, jeśli chodzi o statki powietrzne. Myślę, że pan senator wie, że staraliśmy się bardzo godnie wspierać uczelnię, która kształci kadry dla polskiego lotnictwa i tutaj w tym wymiarze, jak sądzę, możemy mówić bardziej o wspólnych sukcesach niż czymkolwiek innym.

Jeśli chodzi o algorytm, to nie będzie on poprawiany w tym roku, ponieważ czeka nas ewaluacja i dopiero ten proces ewaluacji będzie dawał pewne odpowiedzi i pokazywał, jak działają rozwiązania systemowe. Przypomnę, że w tych rozwiązaniach systemowych uwzględniono dowartościowanie 10 wybitnych uczelni akademickich, dwudziestka uczelni jest ujęta jeszcze w tym poszerzeniu i tam te środki są większe, żeby móc ten potencjał wspierać. Ale też mechanizmy ustawy zakładają, że wzmacniamy rozwiązania polegające na łączeniu uczelni. Mamy taki przykład z ubiegłego roku, kiedy połączyły się 2 uczelnie w Opolu, doszło też do zawarcia związku uczelni w Gdańsku, być może, że takie rozmowy w kierunku federacji będą prowadzone również w ośrodku wrocławskim. Oczywiście nie chcemy multiplikować i mnożyć bytów, a raczej wzmacniać istniejące. Oczywiście nie będę komentował inicjatyw poszczególnych ministrów, czyli inicjatyw resortowych. Taką inicjatywę mogą składać twórcy pomysłów dotyczących nowych uczelni, nie jest to łatwa ścieżka, ponieważ po drodze decydującą rolę odgrywa Polska Komisja Akredytacyjna. Jednak tak jak mówię, nie jest to przestrzeń i nie jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kwestia dotycząca tego, żeby więcej wynikało z badań naukowych. No, myślę, że tutaj finansowanie – taką mam nadzieję – jest na wystarczającym poziomie, żeby oglądać efekty Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie praca naukowców przekłada się na realia gospodarcze. Tutaj mogę powiedzieć, że w tamtym roku, gdzieś w drugiej połowie roku, robiliśmy wyliczenia z panem prezesem Piotrem Dardzińskim i okazało się, że tam z 1 złotówki subwencji mamy 6 zł – tyle wraca do gospodarki, do tej przestrzeni publicznej, a są takie instytuty, które mają już 10 zł. Tak że to jest proces, który powinien państwa oczekiwania, ale też przecież i moje, wzmacniać, tak żeby cieszyć się efektami polskiej nauki. Tutaj tak sygnalnie tylko powiem, że pracuje powołany jeszcze przeze mnie zespół do spraw takiego nowego instrumentu ewaluacji, a mianowicie analizy tego, jak wygląda na poszczególnych uczelniach, w instytutach transfer wiedzy i technologii. Ten zespół ma wypracować pewną metodykę oceny, która może zaowocować też jakimś efektem finansowym dla uczelni czy instytutów. Jesteśmy na początku tej drogi, ale znowu po to, żeby właśnie mobilizować i uczelnie i instytuty do tego, żeby efekty ich pracy były jak najbardziej widoczne, czyli żeby ten transfer wiedzy, technologii był i żebyśmy cieszyli się tak, jak cieszymy się choćby tymi testami czy innymi osiągnięciami.

Co do programów ministra, to przytaczałem tu niemałą kwotę, ale na pewno jest to twór dynamiczny. Wspomnę choćby o tym, że tylko w 2020 r. zainicjowałem 3 nowe programy, one mają dobry rezonans. To jest m.in. dofinansowanie 100 kół naukowych, przy czym zgłosiło się do programu ponad 200 uczelni, 200 kół. Po 70 tysięcy zł przypadło na koło naukowe, właśnie po to, żeby studenci uczyli się tego języka praktycznego – przekładania nauki na rezultaty pracy. Sądzę, że to jest formuła otwarta, jeśli chodzi o programy ministra, po to, żeby jak najlepiej na rzeczywistość odpowiadać.

Chyba tak z grubsza odpowiedziałem na pytania. Oczywiście rodowodu powstania Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej nie będę tłumaczył, bo to by zajęło trochę czasu. My tylko skorygowaliśmy to w tej części w zakresie pewnej stabilności, ale funkcjonowanie uczelni wynika z różnych przepisów, co jest osobnym tematem. Niedawno państwo żeście pewnie dyskutowali na ten temat w momencie procedowania ustawy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Kto się zgłasza?

(Głos z sali: Marszałek Seweryński.)

Za chwilę udzielę głosu.

Panie Ministrze, chciałbym tylko jeszcze dodać taki komentarz. Pan minister mówiąc w swoim pierwszym wystąpieniu o współpracy międzynarodowej tak się zawahał, mówiąc, że liczymy na koniec pandemii i osobiste kontakty, ale trzeba powiedzieć, że ta współpraca międzynarodowa cały czas trwa, jest realizowanych wiele wspólnych projektów. Ja najbardziej znam te projekty z obszaru projektów europejskich, choćby Horyzont 2020, ale wiemy, że są coraz nowsze granty, jak ERC, granty bardzo prestiżowe, jak Teaming. Także w ramach pracy w walce z COVID pracuje wiele zespołów międzynarodowych z udziałem Polaków – o tym akurat pan minister mówił. Tak że liczymy tylko na uaktywnienie się tej formy kontaktów osobistych, ale w ogóle ta współpraca międzynarodowa cały czas nieprzerwanie trwa.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek:

Zdecydowanie tak, faktycznie ja się zawahałem, bo jednak ten sentyment, jeśli chodzi o kontakty osobiste, jest czymś, za czym wszyscy tęsknią, w każdym wymiarze życia, społecznym i publicznym. Stąd takie odzwierciedlenie tych pragnień studentów i doktorantów, które do nas docierają. No, ale miejmy nadzieję, że i w tym aspekcie będzie to lepszy rok.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

One są, co prawda, rekompensowane tymi wideokonferencjami, ale to oczywiście nie zawsze jest to samo.

Pan senator, pan prof. Seweryński.

Bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja jeszcze pozwolę sobie zadać krótkie pytanie panu ministrowi, mianowicie: czy te resortowe szkoły wyższe, o których wspominała pani senator Sekuła, są finansowane z budżetu ministra nauki i szkolnictwa wyższego?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek:

Te szkoły mogą uczestniczyć w projektach ministra, mogą starać się o granty, ale nie są objęte wprost tym systemem finansowania.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, rozumiem, że wyczerpaliśmy pytania, wnioski i dyskusje wokół spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz Polskiej Akademii Nauk.

Bardzo dziękuję panu ministrowi, dziękuję naszym gościom z Ministerstwa Edukacji i Nauki, z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk, Sieci Badawczej Łukasiewicz. Bardzo dziękuję państwu za uwagę.

Panie Ministrze, jeszcze raz bardzo dziękuję.

Ogłaszam techniczną przerwę do godziny 13.00.

Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek: Bardzo dziękuję. Do widzenia.)

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach do godziny 13 minut 00)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone opiniowaniu ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Obecny fragment naszego posiedzenia będzie dotyczył kultury fizycznej, to jest część 23 budżetu państwa.

Witam przedstawicieli Ministerstwa Sportu, które działa w ramach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Czekamy jeszcze na osobę pani wiceminister Krupki, która podąża w naszym kierunku i która przedstawi sprawozdanie. Była zapowiedź, że spóźnienie będzie wynosiło 5 minut, oczekujemy ciągle, ale proszę się nie niepokoić.

Już zapowiedziałem panią minister. Witamy osobiście panią minister Krupkę i pani minister już z rozbiegu, z rozpędu… Bardzo prosimy o zwarte przedstawienie części budżetu państwa „Kultura fizyczna”.

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 przewiduje na realizację zadań z obszaru kultury fizycznej kwotę 1 miliarda 366 milionów 281 tysięcy zł oraz dodatkowo kwotę 30 milionów, ujętą w rezerwie celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie sportu powszechnego, co stanowi łączne nakłady w wysokości 1 miliarda 396 milionów 281 tysięcy zł. Stanowi to zarazem 106,8 punktu procentowego kwoty planowanej w ustawie budżetowej na rok 2020, a więc jest to znaczący wzrost – o 88 milionów 728 tysięcy zł więcej. W porównaniu do roku 2015 nakłady te będą wyższe o 447 milionów 337 tysięcy zł, a więc ponad 47 punktów procentowych.

Na 2021 r. zabezpieczono środki na realizację zadań w zakresie wszystkich najważniejszych obszarów działania ministerstwa w ramach 3 źródeł finansowania. W zakresie środków budżetowych, w części 25 „Kultura fizyczna”, wydatki zaplanowano na poziomie 319 milionów 396 tysięcy zł, co stanowi 101,4 punktu procentowego w stosunku do planu wynikającego z ustawy budżetowej na rok 2020, oraz dodatkowo 30 milionów zł zabezpieczonych w rezerwie celowej, poz. 37 „Dofinansowanie realizacji zadań w zakresie sportu powszechnego”. Łącznie stanowi to kwotę 349 milionów 396 tysięcy zł, tj. 110,9 punktu procentowego środków zabezpieczonych w ustawie budżetowej na rok 2020, o 34 miliony 338 tysięcy zł więcej. Koszty realizacji zadań Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej określono w kwocie 1 miliarda 25 milionów 875 tysięcy zł, czyli 106,5 punktu procentowego kosztów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, czyli o 62 miliony 250 tysięcy zł więcej. Koszty realizacji zadań Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów zaplanowano w kwocie 21 milionów 10 tysięcy zł, co stanowi 72,8% kosztów wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020, o 7 milionów 860 tysięcy zł mniej. Na realizację zadań w obszarze sportu powszechnego, mających na celu upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży oraz aktywizację społeczeństwa, zabezpieczono na 2021 r. środki na dotacje w wysokości 285 milionów 500 tysięcy zł, w tym 30 milionów przeznaczono w rezerwie celowej. Środki te pozwolą na kontynuację i rozwój inicjatyw cieszących się ogromną popularnością, m.in.: programu Szkolny Klub Sportowy, Rządowego Programu KLUB, programu Sport Wszystkich Dzieci, zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania, upowszechniania sportów zimowych oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dalej: dotacje celowe w zakresie upowszechniania sportu w różnych grupach społecznych, w tym w środowisku akademickim, program Narodowa Baza Talentów, współpraca z Polonią i Polakami za granicą, program certyfikacji szkółek piłkarskich, programu „Skaut”, jak również Programu „Sportowe Wakacje+”, planowanego do realizacji ze środków rezerwy celowej. W zakresie sportu wyczynowego prowadzone będą działania mające przyczynić się do sportowych sukcesów oraz budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Umacniamy tutaj podwaliny spójnej piramidy szkoleniowej – dążąc do tego, by sportowcy spotykali się ze wsparciem na każdym poziomie sportowego rozwoju – poprzez dofinansowanie sportu najmłodszych, uzdolnionych sportowców, dofinansowanie kadr wojewódzkich oraz dofinansowanie kadry narodowej.

Na realizację zadań w obszarze sportu wyczynowego na 2021 r. zabezpieczone zostały środki na dotacje w wysokości 376 milionów 228 tysięcy zł z przeznaczeniem m.in. na: przygotowania do igrzysk olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w sportach olimpijskich, a także wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej; szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej, w tym program „Mały wielki Polak – nadzieje olimpijskie”; wspieranie sportów nieolimpijskich poprzez przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym; wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce oraz doskonalenie kadr kultury fizycznej, a także nowy program w zakresie wspierania szkolenia zawodników kadry narodowej, program „Super Trener”.

Na realizację zadań w obszarze sportu osób z niepełnosprawnościami, mających na celu upowszechnienie oraz wspieranie współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnościami zabezpieczono na 2021 r. środki w formie dotacji w wysokości 49 milionów 115 tysięcy zł. Środki te zostaną przeznaczone na wspieranie przygotowań do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych i mistrzostwach świata i Europy, upowszechnianie sportu osób z niepełnosprawnościami, wspieranie współzawodnictwa sportowego osób z niepełnosprawnościami.

W obszarze walki z dopingiem, gdzie realizowane są kontrole antydopingowe, działania śledcze, edukacyjne i prewencyjne, przeprowadzane są analizy próbek fizjologicznych z wykorzystaniem sprzętu do przeprowadzania badań antydopingowych zabezpieczono na 2021 r. środki na dotacje w wysokości 11 milionów 400 tysięcy zł, w tym 8 milionów – dla Polskiej Agencji Antydopingowej oraz 3 milionów 400 tysięcy zł – dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

W obszarze infrastruktury sportowej na rozwój bazy obiektów sportowych, służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego, dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej, organizacji zawodów oraz rozwój nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego zabezpieczone zostały środki na 2021 r. w wysokości 567 milionów zł. Środki te zostaną przeznaczone na realizację kontynuowanych zadań z lat wcześniejszych oraz dofinansowanie nowych zadań w ramach funkcjonujących już programów, takich jak Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich.

W zakresie środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań publicznych na 2021 r. zaplanowano: dotacje inwestycyjne na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa, w wysokości 5 milionów zł; dotację celową dla Centralnego Ośrodka Sportu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i zarządzaniem obiektami sportowymi w wysokości 25 milionów zł; dofinansowanie projektu „Kibice Razem” w kwocie 1 milion 300 tysięcy zł.

Pozostałe wydatki w obszarze kultury fizycznej zaplanowane w kwocie 75 milionów 738 tysięcy zł zabezpieczają wydatki związane z utrzymaniem i bieżącym funkcjonowaniem urzędu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów oraz innych osób wyróżniających się szczególną aktywnością i uzyskujących wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie sportu, świadczenia dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich, zawodów Przyjaźń 84 oraz pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Minister.

Otwieram dyskusję.

Bardzo proszę o pytania, o głosy w dyskusji.

Pan senator Dowhan zawsze tradycyjnie zabierał głos w sprawach sportowych.

Panie Senatorze, słyszy nas pan?

Mamy połączenie, ale nie widzimy pana senatora.

Ja powiem tak – w swoim imieniu – zawsze największą troską otaczamy sport powszechny, bo to jest prozdrowotne i takie bardzo wychowawcze, i rozwijające pod każdym względem, ale też wiemy o tym, że sport wyczynowy ma ogromny wpływ na ten sport powszechny. Pamiętamy, że jak Szurkowski zdobywał laury, to wszyscy jeździli na rowerach, jak Małysz skakał, to na każdej górce była skocznia. No i zawsze coś z tego zostaje. To nie jest tak, że to jest chwila, parę miesięcy, tylko zawsze coś z tego zostaje. A poza tym wiemy też, że sport wyczynowy to jest ogromna promocja naszego państwa i naszej turystyki, ale także sprawa pewnego prestiżu. Tak że wszystkie te fragmenty… Sport niepełnosprawnych i te klubiki osiedlowe, i wszelkie inne stowarzyszenia sportowe – to wszystko to jest taki ogromny ekosystem, który wzajemnie się przeplata i uzupełnia. Wiemy, że program wsparcia dotyczący działań wielu wolontariuszy, trenerów, jakichś lokalnych grupek też daje świetne efekty. Tutaj, w poprzednim punkcie, mówiliśmy o zainwestowanej 1 złotówce i to przynosi efekty. No więc wiemy, że w tym sektorze sportu społecznego ma to ogromne znaczenie, ale też wiemy, że i sport niepełnosprawnych, i sport wyczynowy, są niesłychanie ważne.

Myśmy tutaj też często przy tej okazji upominali się o liczbę lekcji sportowych w szkołach. To co prawda nie ten moment, bo pan minister Piontkowski tutaj rozpoczynał… Ale to wszystko, jak mówię, tworzy pewien system naczyń połączonych.

Rozumiem, że nie ma głosów…

(Senator Joanna Sekuła: Jeśli można.)

Pani senator Sekuła. Bardzo proszę.

Senator Joanna Sekuła:

Pani Minister! Szanowni Goście! Panie Przewodniczący!

Ja bym chciała zapytać o Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który w swojej największej pozycji, czyli poz. „Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych” zawiera bardzo wiele różnych kategorii działań, które mogą zostać podjęte. Tu jest bardzo znacząca kwota – 567 milionów zł. Jeden punkt w tej pozycji budżetowej jest dla mnie interesujący, o którym pani minister wspomniała, tj. Program zadaszeń boisk sportowych. Czy coś więcej mogłabym na ten temat się dowiedzieć?

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka:

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczamy znaczące środki na rozwój infrastruktury sportowej. Bez nowoczesnej, bezpiecznej infrastruktury sportowej nie ma rozwoju sportowych talentów, ale tak naprawdę nie ma także sportu powszechnego, sportu dzieci i młodzieży. Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w tym roku finansowaliśmy i w przyszłym także będziemy 3 najważniejsze programy, tj. Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu, czyli program strategiczny Ministerstwa Sportu w zakresie tych strategicznych inwestycji w infrastrukturę sportową, która ma służyć potrzebom przede wszystkim sportu wyczynowego. Inwestujemy także w program „Sportowa Polska”, czyli rozwój lokalnej infrastruktury sportowej, i wreszcie w program, który pojawił się w 2020 r., tj. Program zadaszeń boisk piłkarskich. To jest program, który ma na celu wyeliminowanie pewnej sezonowości, który sprawi, że w piłkę nożną będzie można grać nie tylko wtedy, kiedy jest w miarę ciepło i kiedy nie ma opadów. To jest inwestycja w piłkę nożną, która jest najpopularniejszym sportem, w związku z czym, jak sądzę i jak wierzę, nikt nie dyskutuje. To jest program, który był szerszym niejako punktem planu dla piłki nożnej, który ogłaszałam w maju 2019 r. po spotkaniu z klubami ekstraklasowymi wraz z panem premierem Mateuszem Morawieckim. W 2021 r. była pierwsza edycja tego programu. Bardzo bym prosiła pana dyrektora Pawła Czwarno o przybliżenie tych kryteriów, które trzeba spełnić, aby do programu przystąpić. Dziękuję.

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu Paweł Czwarno:

Dziękuję bardzo za głos.

Szanowni Państwo, samą ideę tego programu bardzo dobrze przedstawiła tutaj pani minister. Ja tylko dodam, że ta edycja, która była w roku minionym, 2020, była edycją pilotażową. To jest pierwszy program, mamy w planie jego kontynuację. W tej edycji pilotażowej była możliwość uzyskania dofinansowania na inwestycje w dwóch wariantach: zadaszenie już istniejącego boiska piłkarskiego albo zbudowanie nowego boiska piłkarskiego wraz z takim sezonowym zadaszaniem pneumatycznym. Są to takie hale balonowe, które na zasadzie podciśnienia są utrzymywane nad boiskiem, można je rozłożyć na sezon zimowy bądź też zwinąć w sezonie letnim i utrzymać samo boisko. W tej zeszłorocznej edycji pilotażowej dofinansowaliśmy 12 inwestycji kwotą ponad 19 milionów zł, 7 inwestycji było dofinansowanych w tym pierwszym wariancie, czyli były to zadaszenia już istniejącego boiska, 5 inwestycji to była budowa boiska wraz z zadaszeniem.

No, w zasadzie to tyle. To było już takie uzupełnienie tego, o czym pani minister powiedziała.

Senator Joanna Sekuła:

Ja bym bardzo prosiła o informację o dostępności, ponieważ to są pytania, które ze strony samorządów padają. Potrzebne są konkretne wytyczne, w jaki sposób, o co można się ubiegać. Dostaliśmy informację bardzo ogólną, dlatego mając możliwość zadania decydentom pytania… Bardzo proszę o rozwinięcie kwestii tego projektu jak również kwestii możliwości uzyskania dofinansowania do infrastruktury sportowej. Dziękuję.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu Anna Krupka:

Pani Senator, Pani Przewodnicząca, otóż tak naprawdę wsparciem objęte są dwa rodzaje projektów, dwa rodzaje inwestycji. Pierwsza inwestycja to jest budowa boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem, druga to jest jedynie dofinansowanie na zadaszenie. Pan dyrektor jeszcze mnie pewnie uzupełni, ale o ile dobrze pamiętam, to w tym roku te wnioski, te projekty, które były poprawne formalnie, one wszystkie uzyskały dofinansowanie.

Tak, Panie Dyrektorze?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu Paweł Czwarno: Tak było. Dotyczy to wszystkich złożonych wniosków.)

No więc to jest oczywiście program pilotażowy. Liczymy na to, że on się spotka z jeszcze większym poparciem, z jeszcze większą popularnością i więcej samorządów będzie starało się o te środki. Program będzie również ogłoszony w tym roku, z wyszczególnionymi kryteriami, do kiedy można składać wnioski i co konkretnie powinny te wnioski zawierać, aby być poprawne formalne.

Bardzo proszę jeszcze, Panie Dyrektorze, o uzupełnienie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury Sportowej w Ministerstwie Sportu Paweł Czwarno:

W tym programie o dofinansowanie mogą starać się te same podmioty, które mogą starać się w ramach innych programów. Czyli to są jednostki samorządu terytorialnego, spółki, jeżeli można tak uprościć, MOSiR-y, które są powołane przez jednostki samorządu terytorialnego. No więc ten program nie jest jakiś niedostępny, on jest dostępny w taki sam sposób, w jaki są dostępne wszystkie inne nasze programy, na takich samych zasadach.

Senator Joanna Sekuła:

Absolutnie nie sugerowałam, że jest niedostępny. Kiedy mam możliwość zapytać twórców programów i oceniających, to po prostu chcę dopytać, żeby móc takie informacje przekazać samorządowcom. To są informacje, które są bardzo ważne, jako że, tak jak pani minister powiedziała, infrastruktura sportowa, szczególnie piłkarska jest niezwykle ważna i wiem, ile szkółek piłkarskich działa w Sosnowcu i jak bardzo ta infrastruktura sportowa, szczególnie piłkarska i hokejowa, jest ważna. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Rozumiem, że nie ma więcej pytań, nie ma wniosków.

Pani Minister, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję państwu reprezentującym Ministerstwo Sportu w ramach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do kolejnego punktu, „Informatyzacja”, część 27. Jest z nami pan minister Andruszkiewicz.

Panie Ministrze, oddaję głos, proszę o takie zwarte przedstawienie tematu.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz:

Bardzo dziękuję.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorowie! Wysoka Komisjo!

W swoim wystąpieniu chcę jedynie zasygnalizować niektóre wielkości wydatków przewidzianych na rok 2021 z uwagi na to, że Wysoka Komisja otrzymała szczegółową informację z tego zakresu.

Planowane na rok 2021 dochody budżetowe w części 27 „Informatyzacja” wynoszą 247 tysięcy zł, głównie z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z wyłączeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy o finansach publicznych. Wielkość wydatków zaplanowano w kwocie 1 miliarda 679 milionów 288 tysięcy zł. Wydatki realizowane będą przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz podległą ministrowi cyfryzacji jednostkę budżetową, Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Z tych wydatków będą ujęte wydatki budżetu państwa, m.in. na: współfinansowanie projektu z udziałem środków Unii Europejskiej, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. Prawem dotacji zdeponowano dotacje celowe dla Instytutu Łączności –Państwowego Instytutu Badawczego m.in. na finansowanie zadań polegających na wsparciu naukowym, badawczym i technicznym w zakresie planowania polityki państwa dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego; dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, czyli NASK, na finansowanie następujących przedsięwzięć: zadań w ramach procesu wdrażania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, OSE, a także zadań w zakresie analiz i audytów wsparcia, zmian w obszarze bezpieczeństwa, analiz, projektowania budowy i wsparcia projektu. W ramach dotacji uwzględniono także środki w wysokości 9 milionów zł na realizację wieloletniego „Programu rozwoju talentów informatycznych na lata 2019–2029”, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 43. Celem głównym programu jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązywanie problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych czy zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego. Planowane najważniejsze działania na rok 2021 w ramach tego programu to Mistrzostwa w Projektowaniu Gier Komputerowych oraz Mistrzostwa w Algorytmice i Programowaniu. Każde z tych działań będzie realizowane zarówno dla uczniów szkół ponadpodstawowych, jak również dla uczniów i studentów. W przypadku Mistrzostw w Algorytmice i Programowaniu wsparciem objęci zostaną również nauczyciele i wykładowcy. Każde z mistrzostw stanowi całoroczny, kompleksowy program edukacyjny dla młodzieży, w którego skład wejdą m.in. zajęcia tradycyjne, e-learningowe, obozy edukacyjne jak również zawody finałowe.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia z pochodnymi stanowią kwotę 58 milionów 653 tysięcy zł, natomiast pozostała kwota, 51 milionów 183 tysięcy zł, przeznaczona zostanie m.in. na: utrzymanie i eksploatację Systemu Rejestrów Państwowych, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych, utrzymanie systemu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej, strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, utrzymanie, eksploatację i serwis oprogramowania niezbędnego do świadczenia usług przez systemy certyfikacyjne Centrum Certyfikacji, realizację „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2026” oraz na zakup towarów i usług, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe itd.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się m.in. inwestycje budowlane w wysokości 3 miliony 906 tysięcy zł, w ramach których proponowane są do realizacji zadania związane z budynkiem położonym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie; zakupy inwestycyjne w wysokości 6 milionów 97 tysięcy zł z przeznaczeniem m.in. na rozwój Cyfrowej Tożsamości, rozwój publicznej aplikacji mobilnej mObywatel, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania informatycznego, systemów informatycznych; dotacje majątkowe w kwocie 3 milionów 939 tysięcy zł z przeznaczeniem m.in. na finansowanie zadań w ramach procesu wdrażania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej OSE, certyfikację i standaryzację cyberbezpieczeństwa, rozwój systemu e-RPL, rozwój publiczny aplikacji mobilnej mObywatel.

Na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przewiduje się kwotę 1 miliarda 409 milionów 469 tysięcy zł, z tego dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów kwoty 291 milionów 812 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację po pierwsze, projektów w ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”, m.in. na 3 czy 4 kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystania technologii cyfrowych, redukcję kosztów budowy sieci szerokopasmowych, Kronik@, czyli Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, „Otwarte dane plus”, e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, rozwój Systemu Rejestrów Państwowych, Zintegrowaną Platformę analityczną, e-Doręczenia – usługę rejestrowanego doręczenia w Polsce, Portal RP, Cyfrową Piaskownicę Administracji, Wspólną Infrastrukturę Informatyczną Państwa, Katalogi Administracji Publicznej, Akademię Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych, a także na realizację zadań instytucji otoczenia umowy partnerstwa. Po drugie, projektów w ramach programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”, m.in. na program „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory” oraz Akademię Dostępności Cyfrowej. Po trzecie, programu operacyjnego „Pomoc Techniczna”, na finansowanie wynagrodzeń pracowników zajmujących się wdrażaniem PO PC oraz realizację zadań instytucji otoczenia umowy partnerstwa dla PO PC.

Dalej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, kwota 1 miliarda 117 milionów 657 tysięcy zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań w związku z pełnieniem funkcji instytucji pośredniczącej dla programu operacyjnego „Polska Cyfrowa”.

Na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości 79 milionów 462 tysięcy zł oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę w wysokości 15 milionów 656 tysięcy zł na sfinansowanie prognozowanego średniorocznego poziomu zatrudnienia 786 osób, z tego 535 członków korpusu służby cywilnej, 5 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 244 osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz 1 funkcjonariusza.

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Senatorowie, przedstawiając powyższe, proszę o rozpatrzenie i pozytywne zaopiniowanie ustawy budżetowej na rok 2021 w zakresie części 27 „Informatyzacja”, instytucje gospodarki budżetowej, Centralny Ośrodek Informatyki, a także fundusz CEPiK i Fundusz Szerokopasmowy.

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję panu ministrowi.

Bardzo proszę panie i panów senatorów o pytania, o dyskusję.

(Senator Joanna Sekuła: Ja jedno tylko pytanie, chciałabym uściślić.)

Pani senator Sekuła. Bardzo proszę.

Senator Joanna Sekuła:

Panie Ministrze, mam jedno pytanie. Jest tutaj zaplanowane działanie w ramach rozszerzania kompetencji informatycznych. Taki projekt, Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029. Proszę mi powiedzieć: kto jest instytucją wiodącą przy realizacji tego projektu i jakie kwoty na te działania są przeznaczone?

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz:

Panie Przewodniczący, czy odpowiadać po kolei na każde pytanie, czy zbieramy pytania, bo ja sobie notuję?

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

No na razie jest tylko jedno, więc proszę od razu odpowiedzieć.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Andruszkiewicz:

Dobrze.

Panie Przewodniczący, więc tutaj instytucją wiodącą co do wszystkich programów, które wcześniej były realizowane w ramach Ministerstwa Cyfryzacji, teraz w związku z przeniesieniem, będzie oczywiście Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, ponieważ zostaliśmy częścią Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Co do konkretnego budżetu, to tutaj chciałbym poprosić panią dyrektor Załuską z KPRM, która jest ze mną, która się profesjami finansowymi zajmuje, żeby odpowiedzieć bardzo precyzyjnie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Emilia Załuska:

Dzień dobry. Emilia Załuska.

Na realizację tego projektu w 2021 r. planowane jest 9 milinów zł, zgodnie z programem wieloletnim, który jest na lata 2019–2029. Obecnie ten projekt realizują… już, chwila, moment, już mówię. To są 2 fundacje i jedna to jest fundacja… Fundacja Teatrikon, a druga to jest Fundacja Rozwoju Informatyki. Czyli na realizację projektu podpisane są 2 umowy, których realizacja była w 2019 i 2020 r. Teraz, w styczniu, będzie ogłaszany nowy konkurs na dalszą część tego projektu. I to wszystko.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję.

Nie widzę więcej pytań.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Szanowni Państwo, Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania w sprawie zaopiniowania wymienionych na początku posiedzenia części budżetowych, to jest „Oświata i wychowanie”, „Szkolnictwo wyższe i nauka”, „Polska Akademia Nauk”, „Kultura fizyczna”, „Informatyzacja”.

Kto jest za przyjęciem tych części budżetowych? Proszę o podniesienie ręki do góry.

Kto jest przeciwny?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników łącznych.

Bardzo dziękuję.

(Głos z sali: 5 osób za, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 2.)

Za były 2 osoby, przeciw…

(Głos z sali: 5 osób.)

A co ja powiedziałem?

(Senator Joanna Sekuła: Że dwie.)

No tak, przepraszam, nie wiem, jak to się stało.

Za było 5 osób, nikt nie był przeciw, wstrzymały się 2 osoby.

Proszę państwa, pozostaje nam wydelegowanie przedstawiciela komisji, który zreferuje nasze posiedzenie na posiedzeniu komisji finansów Senatu. No ja się zgłaszam. Jeśli państwo uznacie, że mogę reprezentować komisję, to… Dzisiaj takie posiedzenie się odbędzie.

Czy są inne wnioski?

(Głos z sali: Nie ma.)

Rozumiem, że zostało to uzgodnione.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za to w miarę długie posiedzenie. Rozumiem, że ono będzie kontynuowane na posiedzeniu plenarnym, gdzie też cały budżet państwa będzie przedstawiony zarówno przez komisję finansów, jak i przez ministra finansów i poszczególnych ministrów. Tak że ja bardzo dziękuję za tę część, która odbyła się w naszej komisji. Bardzo dziękuję za dyskusję, za analizę tych spraw.

Życzę państwu dużo dobra w nowym roku, żebyśmy rozstali się z tą pandemią, żeby państwo cieszyli się dobrym zdrowiem, państwa rodziny, bliscy, ale też wszelkiej pomyślności. Niech się darzy, wszystkiego dobrego. Szczęść Boże!

Dziękuję bardzo i zamykam posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję paniom i panom senatorom, dziękuję pani sekretarz, dziękuję pani legislator. Dziękuję tutaj naczelnemu informatykowi. Nie wiem, jak się nazywa…

(Głos z sali: Operator.)

Operator. Słowo „operator” jest bardzo szerokie.

Pan senator Dowhan nam macha, więc Panie Senatorze, też odmachujemy, wszystkiego dobrego, dziękujemy bardzo. Widzimy tam w tle za panem senatorem piękne eksponaty, nie wiem, co to jest, ale ma koła i przypomina jakiś samolot.

(Senator Robert Dowhan: Tak, tak, to samolocik, ale niestety tylko na obrazku.)

(Wesołość na sali)

Plakat jakiś taki, tak.

Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 40)