Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 21) w dniu 17-12-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (21.)

w dniu 17 grudnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 41)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Joanna Sekuła)

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Witam państwa senatorów. Witam gości przybyłych na nasze posiedzenie komisji.

Wszystkich państwa senatorów uczestniczących w posiedzeniu zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone i czy mamy zapewnioną komunikację, tak aby obiektywy kamer zapewniały identyfikację.

Otwieram dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na dziewiętnastym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na dziewiętnastym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; druk nr 268.

Informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Czy są na sali lobbyści?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo się cieszę.

Proszę senatorów, którzy są obecni na sali, o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Czy mamy zapewnioną komunikację z senatorami zdalnymi?

Dobrze.

Przystępujemy więc do głosowań.

Otrzymaliście państwo zestawienie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jako pierwszy zostanie poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głos z sali: 5 głosów za, 5 głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał)

W związku z takim wynikiem głosowania stwierdzam, że wniosek nie uzyskał poparcia.

Przechodzimy więc do drugiego wniosku: o wprowadzenie poprawki…

(Senator Kazimierz Wiatr: Czy można prosić o przedstawienie wyników, liczby głosów?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale mam włączony mikrofon…

(Głos z sali: Jeszcze raz.)

(Senator Kazimierz Wiatr: Proszę o przedstawienie liczby głosów.)

Wyniki głosowania: 5 głosów za, 5 głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Przechodzimy do głosowania nad drugim wnioskiem: o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Jeśli mogę prosić panią legislator…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka zmienia termin z 14 dni na 28 dni.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Bez uwag o charakterze legislacyjnym.

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Jest to poprawka zgłoszona przez pana senatora Bogdana Zdrojewskiego.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: 5 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 senator się wstrzymał)

Wyniki głosowania: 5 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Wniosek uzyskał poparcie.

Zamykam dwudzieste pierwsze posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)

Proponuję, aby sprawozdawcą został wnioskodawca, pan senator Bogdan Zdrojewski.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 46)