Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (nr 20) w dniu 16-12-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (020.)

w dniu 16 grudnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 41)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Joanna Sekuła)

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Witam państwa senatorów.

Otwieram dwudzieste posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

W porządku posiedzenia mamy dzisiaj rozpatrzenie wniosków złożonych na dziewiętnastym posiedzeniu do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, oraz niektórych innych ustaw.

Informuję, że posiedzenie jest transmitowane w internecie.

Sprawdzimy teraz kworum.

Jest kworum.

Czy wszyscy senatorowie, którzy uczestniczą w posiedzeniu zdalnie, mają połączenie?

Dziękuję bardzo.

Czy są na sali lobbyści?

(Głos z sali: Są…)

(Wesołość na sali)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Przechodzimy wobec tego, Szanowni Państwo, do zestawienia wniosków.

Jako pierwszy zostanie poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, jest to wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem wniosku?

Kto z państwa jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Senatorowie zdalni?

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości.

Przechodzimy wobec tego do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności będziemy głosowali nad poprawką pana senatora Bogdana Zdrojewskiego.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja chciałbym zapytać, jaki był wynik głosowania.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

4 głosy za, 6 głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

(Senator Kazimierz Wiatr: Dziękuję bardzo.)

Bardzo proszę panią legislator o wyjaśnienie istoty poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, poprawka nr 1 ma na celu uściślenie wyrażenia określonego w ustawie. Chodzi o doprecyzowanie kwestii uznanego dorobku artystycznego.

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto wstrzymał się od głosu?

Proszę o podanie wyników.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wobec wyników głosowania poprawka została przyjęta.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja chciałbym prosić o podawanie liczby głosów.)

Wynik głosowania: 6 – za, 3 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Przechodzimy do poprawki drugiej.

Bardzo proszę o wyjaśnienie jej istoty.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 2 ma na celu dookreślenie czynu naruszającego prawa i godność dziecka.

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Poprawka została wniesiona przez grupę senatorów: pani senator Halina Bieda, Ewa Matecka, Bogdan Zdrojewski, Władysław Komarnicki.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto wstrzymał się od głosu?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

Stosunkiem głosów: 6 głosów za, 4 głosy przeciw, bez senatorów wstrzymujących się od głosu, poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 3, wniesionej przez panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką.

Istota poprawki polega na…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Polega na skróceniu terminu na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego z 3 miesięcy do miesiąca od dnia jego wszczęcia.

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Przechodzimy wobec tego do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Proszę o wyniki zdalne.

Wobec wyników…

(Głos z sali: Trzeba podać…)

1 głos za, 4 – przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Wobec wyników głosowania poprawka nie uzyskała akceptacji.

Przechodzimy do poprawki nr 4, wniesionej przez grupę senatorów: panią senator Halinę Biedę, Ewę Matecką, Bogdana Zdrojewskiego i Władysława Komarnickiego.

Proszę o przedstawienie istoty rzeczy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka powoduje, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania będzie mógł zlecać zadania z zakresu prowadzenia działalności innowacyjnej, lub eksperymentalnej w systemie oświaty w drodze konkursu, a nie w drodze umowy, tak jak było w ustawie.

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Przechodzimy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

Wyniki głosowania: 6 głosów za, 3 głosy przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.

Poprawka została przyjęta.

Proponuję, aby senatorem sprawozdawcą był pan Bogdan Zdrojewski.

Czy pan senator przyjmuje?

Senator Bogdan Zdrojewski:

Tak.

Zastępca Przewodniczącego Joanna Sekuła:

Dziękuję bardzo.

Na tym zakończyliśmy posiedzenie komisji.

Dziękuję państwu senatorom.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 48)