Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 65), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 104) w dniu 15-12-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (65.),

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (25.)

oraz Komisji Ustawodawczej (104.)

w dniu 15 grudnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 222).

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Michał Seweryński)

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dobry wieczór państwu.

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, poświęcone rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Witam wszystkich członków połączonych komisji, panie senator i panów senatorów. Witam zaproszone osoby, gości zewnętrznych. Jest z nami pan Robert Jakubik, dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Marcin Maszczyński, naczelnik Wydziału do spraw Komorników Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Robert Typa, radca ministra w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan Sławomir Szynalik, wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej, pan Marek Adamiak, dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli. Zdalnie będzie uczestniczyć w posiedzeniu pani Kamila Dołowska, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest też pani Katarzyna Konieczko, wicedyrektor Biura Legislacyjnego, i pozostali legislatorzy… Niestety nazwiska nie mogę odczytać, bo niewyraźnie napisane. Ale znamy te osoby, szanujemy i cieszymy się z ich obecności.

Proszę państwa, to posiedzenie odbywa się także z udziałem senatorów głosujących zdalnie. Przystępując do tego posiedzenia, muszę odczytać następujące informacje. Senatorowie obradujący w sali posiedzeń głosują na dotychczasowych zasadach – poprzez podniesienie ręki. Senatorowie obradujący zdalnie biorą udział w głosowaniach poprzez specjalny formularz. Głosowanie odbywa się przez kliknięcie przycisku „OK”, po podjęciu decyzji przekazuje się wynik głosowania. Przypominam ponadto, że senatorowie obradujący zdalnie, którzy nie są członkami komisji, oraz goście zdalni nie biorą udziału w głosowaniu. Jednocześnie pragnę uprzedzić, że panel do głosowania wyświetla się u wszystkich uczestników spotkania, również gości, a nie tylko członków komisji. Zliczane będą jednak tylko głosy członków komisji, którzy mają prawo głosować. Po tych wyjaśnieniach możemy w odpowiednim momencie przystąpić do głosowania.

Chciałbym także upewnić się, czy goście, którzy chcieli uczestniczyć w posiedzeniu zdalnym, zostali włączeni do posiedzenia? Mam sygnał, że tak.

Pytam również o to, czy na sali znajdują się osoby wykonujące działalność lobbingową w sposób zawodowy. Nikt się nie zgłasza, to znaczy, że nie ma takich osób.

No i jeszcze postawię pytanie: czy mamy kworum? Jest kworum w 3 komisjach.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 222)

Panie i Panowie Senatorowie, sprawozdawcą w przypadku tego projektu jest pan senator Aleksander Pociej. Nie może być tutaj, przy stole przewodniczącego, ponieważ za chwilę ma inne obowiązki, ale sprawozdanie obiecał jeszcze złożyć.

Panie Senatorze, udzielam głosu panu. Proszę bardzo o sprawozdanie.

Senator Aleksander Pociej:

Bardzo dziękuję.

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Celem projektu ustawy jest realizacja postulatów zawartych w petycji indywidualnej…

(Rozmowy na sali)

I uda mi się to przedstawić, jeśli pan senator Martynowski wygasi swój tablet. Dziękuję bardzo.

Autor petycji wystąpił z propozycją nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Jego zdaniem określenie zwierząt oraz przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji, stanowi materię ustawową, a tymczasem aktualnie ta problematyka jest normowana wyłącznie przepisami rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. Zdaniem autora petycji nowe przepisy powinny być wzorowane na art. 8a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Argumenty przedstawione w uzasadnieniu petycji należy, co do zasady, uznać za trafne. W szczególności trzeba zgodzić się z poglądem, iż w świetle wymogów konstytucyjnych wszelkie wyłączenia spod egzekucji dotyczące zwierząt i rzeczy nieruchomych potrzebnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego muszą być regulowane na poziomie ustawowym. Treść proponowanych przepisów od art. 8291 do art. 8295 kodeksu postępowania cywilnego – ta nowelizacja znajduje się w art. 1 pkt 1 projektu zmian – niemal wiernie odzwierciedla postanowienia rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. W tym zakresie chciałbym zwrócić państwa uwagę, że nasza inicjatywa służy po prostu temu, żeby przepisy, które do tej pory były w rozporządzeniu – a jest to niezgodne z zasadami legislacyjnymi – znalazły się w ustawie. A więc jeżeli chodzi o prawo materialne, to praktycznie nic tutaj się nie zmienia.

Projekt zakłada uchylenie art. 830 kodeksu postępowania cywilnego – to art. 1 pkt 2 projektu – gdyż wraz z unormowaniem w ustawie wszystkich zagadnień, które do tej pory były regulowane rozporządzeniem, przepis ten w istocie stanie się zbędny. Tym samym z dniem wejścia w życie projektowanej nowelizacji moc obowiązującą utraci także wielokrotnie już wspominane rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Do naszego projektu, który, o ile pamiętam, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przyjęła jednomyślnie, zostało wniesionych wiele opinii. I np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka nie zgłasza uwag do przedmiotowego uregulowania, Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do projektu tejże ustawy, minister rolnictwa nie zgłasza uwag do naszego projektu, minister sprawiedliwości w swojej dosyć obszernej opinii właściwie też nie zgłasza poważnych zastrzeżeń, jak widzę. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Rzecznik praw obywatelskich napisał, że przekazuje panu przewodniczącemu swoje stanowisko, nie zgłaszając uwag do tego projektu. Tak jak już powiedziałem, nasza komisja praw człowieka przyjęła to jednogłośnie. Krajowa Rada Komornicza stwierdziła w swojej opinii, że co do zasady zgodzić należy ze wskazaną argumentacją, natomiast później następują pewne zastrzeżenia. Ja ich nie będę w tej chwili cytował, ponieważ chciałbym w tym zakresie oddać… Nie wiem, czy są na sali, ale na pewno biorą udział w posiedzeniu przedstawiciele Krajowej Rady Komorniczej, więc chciałbym pozostawić im głos w tym zakresie, ponieważ na pewno lepiej będą potrafili sprecyzować pewne wątpliwości, które tam są zgłaszane, niż ja mógłbym to zrobić. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Czy są może jakieś pytania, które zmierzałyby do tego, żeby uzupełnić to sprawozdanie? Nikt się nie zgłasza. Dziękuję bardzo.

Wobec tego może jeszcze poproszę Biuro Legislacyjne o wypowiedź w tej sprawie.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Dziękuję.

Szanowni Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Pozwoliłabym sobie na małe uzupełnienie ze strony Biura Legislacyjnego tego, co przed chwilą powiedział pan przewodniczący Pociej. Mianowicie w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości jest kilka sugestii co do tego, w jakim kierunku moglibyśmy doprecyzować czy też w jakim kierunku powinny być zmienione przepisy objęte naszym projektem, aby pogodzone zostały różne wartości, czyli żeby z jednej strony była ochrona dłużnika, którym jest rolnik prowadzący gospodarstwo, a z drugiej strony – żeby jednak była też zapewniona możliwość prowadzenia egzekucji w przypadku, gdy ta egzekucja dotyczy właśnie składników majątkowych należących do rolnika. Wydaje się, że te uwagi są istotne i warte refleksji. Ministerstwo nie formuje wprawdzie, tak jak pan senator wskazał, konkretnych poprawek, ale deklaruje tu pomoc w doprecyzowaniu projektu. Chciałabym państwa namówić na przyjrzenie się tym sugestiom. Jeżeli nie będzie zabierał głosu przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, to ja chętnie zreferuję tutaj te problemy, które zostały dostrzeżone.

Z kolei ze strony Biura Legislacyjnego chciałabym zaproponować dwie korekty redakcyjne. No, w zasadzie na pewno jedną, bo co do drugiej to chciałabym poprosić o pomoc przedstawicieli resortu rolnictwa.

Mianowicie jeśli chodzi o korektę, którą już w tej chwili mogłabym zredagować… W projektowanym art. 1 pkt 1 mamy propozycję dodania art. 8291, a tutaj w pkcie 5 mówimy o tym, że egzekucji nie podlegają rodziny pszczele, pszczoły miodne – i w nawiasie jest łacińska nazwa pszczoły miodnej. Wydaje się, że to dookreślenie, mimo że zostało przeniesione wprost z obowiązującego rozporządzenia, jest w tym wypadku zbędne, dlatego że takie określenia łacińskie funkcjonują już w ustawie obowiązującej, która jest podstawowa dla tej dziedziny, czyli w obowiązującej ustawie dotyczącej hodowli zwierząt gospodarskich. Jak też zapewne państwo pamiętają, na poprzednim posiedzeniu Senatu zajmowali się państwo nową ustawą w tym zakresie. Ta ustawa została uchwalona w dniu 10 grudnia br., jest przekazana do podpisu prezydentowi i zapewne zostanie podpisana, opublikowana, wejdzie w życie. I tam też tego typu dookreślenia funkcjonują. Wydaje się, że tu, w kodeksie postępowania cywilnego, nie musimy być tak precyzyjni, zwłaszcza że – chcę to podkreślić – tylko w przypadku tego jednego gatunku wprowadzamy takie dookreślenie nazwy łacińskiej, podczas gdy w innych… W tych wiodących ustawach dla danej dziedziny pozostałe zwierzęta też są w ten sposób określane. Tworzymy więc tutaj jakąś niespójność redakcyjną.

Co do tej kwestii, której nie jestem do końca pewna i w przypadku której chciałabym właśnie prosić o pomoc przedstawicieli ministerstwa rolnictwa… To jest kwestia objęta dodawanym art. 8293. Jest tam mowa o zwierzętach gospodarskich wpisanych do księgi zwierząt zarodowych. Chciałabym prosić o opinię co do tego, czy takie sformułowanie, czy ta terminologia jest wciąż prawidłowa w kontekście uchwalenia tej wspomnianej przeze mnie przed chwilą ustawy z dnia 10 grudnia br., dlatego że rozporządzenie, które – znowu posłużę się tym kolokwializmem – przenosimy do kodeksu postępowania cywilnego, jest oczywiście starsze. A więc być może potrzebne jest tutaj dostosowanie terminologii, w tym zakresie nie czuję się jednak wystarczająco pewnie, żeby państwu sugerować poprawkę. Co do skreślenia tego dookreślenia łacińskiego to wydaje mi się, że jak najbardziej możemy z pełną odpowiedzialnością tego typu korekty dokonać. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję pani.

Wobec tego przejdziemy do wypowiedzi przedstawicieli rządu.

Czy możemy prosić pana Roberta Jakubika, dyrektora departamentu w ministerstwie rolnictwa, o wyrażenie swojego stanowiska?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przepraszam, w kontekście uwag pani dyrektor z Biura Legislacyjnego…)

Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Jakubik:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

W pierwszej kolejności odniosę się do uwag, które pani legislator przedstawiła.

Jeśli chodzi o pierwszą uwagę, czyli kwestię pszczoły miodnej i użytej nazwy łacińskiej, kwestię rodzin pszczelich wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami, to chciałbym powiedzieć, że przed wyrażeniem opinii przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi konsultowaliśmy zapisy projektowanej ustawy również z departamentami merytorycznymi, które w pewnym zakresie odpowiadają za te zapisy. Wydaje mi się, że słuszna jest uwaga… Jeżeli mamy w jakiś sposób ujednolicić przepisy, to jesteśmy w stanie przystać na tę poprawkę, żeby nie używać nazwy łacińskiej w stosunku do pszczoły i zapisać to tak, jak pozostałe kategorie są ujęte.

A jeśli chodzi o drugą uwagę pani legislator co do art. 8293, zgodnie z którym zajęte zwierzęta gospodarskie wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszych hodowli wyłącza się spod egzekucji, jeśli nie mogą być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt… Departament merytoryczny odpowiedzialny m.in. za hodowlę zwierząt gospodarskich nie zgłosił tutaj uwag, więc przyjmuję, że obowiązujący przepis jest nadal aktualny. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję.

Czy mogę teraz poprosić o wypowiedź przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości?

Naczelnik Wydziału do spraw Komorników Sądowych w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Maszczyński:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!

Chciałbym tutaj w pełni podzielić stanowisko wyrażone przez minister Annę Dalkowską, przede wszystkim… To znaczy popieramy w całości ten projekt, ale wnieśliśmy pewne uwagi, sugestie, które mogłyby go usprawnić. Przede wszystkim chciałbym zwrócić na dwie kwestie.

Pierwsza dotyczy wydłużenia terminu dla izb rolnych… To znaczy to jest zmiana art. 8292 §2. Chodzi o wydłużenie tego terminu na zajęcie opinii. 14 dni, jak wynika z tego, co relacjonowały izby, wydaje się obecnie trochę zbyt krótkim terminem, dlatego że tam należy przeprowadzić wiele różnych czynności zmierzających do wydania tej opinii. Naszym zdaniem zasadne byłoby przedłużenie tego terminu albo do 21 dni, albo nawet dwukrotnie, do 30 dni. Tak że wydaje się tutaj za zasadne wyjaśnienie charakteru tej opinii, dlatego że z naszych informacji wynika, że komornicy różnie to traktują.

Druga uwaga dotyczyłaby ewentualnej korekty projektowanego art. 8291 pkt 15 i 16. Z tego, co nam sygnalizował Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, wynika, że rolnicy często mogą mieć problemy z uzyskaniem kredytu, dlatego że spod egzekucji zwolnione są właśnie te nieruchomości, o których mowa w pktach 15 i 16. Naszym zdaniem zasadne by było tutaj może pójście na jakiś kompromis i ograniczenie egzekucji… To znaczy wprowadzenie takiego przepisu, zgodnie z którym ograniczeń egzekucji nie stosuje się, jeżeli egzekucję prowadzi wierzyciel, na rzecz którego sam dłużnik ustanowił zabezpieczenie rzeczowe. Naszym zdaniem prowadziłoby to tutaj do zastosowania obowiązujących już w prawie rzymskim zasad, że umów należy przestrzegać, a chcącemu nie dzieje się krzywda. Wydaje mi się, że… To są takie 2 nasze podstawowe sugestie.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję.

Czy przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej, pan prezes chciałby się wypowiedzieć?

(Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Sławomir Szynalik: Tak.)

Proszę bardzo.

Wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej Sławomir Szynalik:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo Przewodniczący! Szanowna Komisjo!

Krajowa rada ogółem popiera ten projekt, ale ponieważ komornicy co do zasady będą stosować to w praktyce, to w naszej ocenie należałoby tutaj bardziej uściślić pewne pojęcia typu „stado podstawowe” czy jakieś inne zootechniczne terminy, gdyż później w praktyce będą problemy z ustaleniem, czy dana część stada podlega egzekucji albo jak ono jest duże. Co do maszyn – jak tutaj przedstawiciel ministra sprawiedliwości zauważył, jeżeli będzie zakupiona jakaś maszyna rolnicza, która, powiedzmy, będzie pod zastawem, to później – zgodnie z tym rozporządzeniem, a teraz już z ustawą – nie można prowadzić egzekucji. I teraz jest pytanie, czy ktoś rolnikowi będzie chciał sprzedać jakąś maszynę, jeżeli nie będzie dokładnych kryteriów tego, w jakim zakresie nie podlega to egzekucji, bo jest to jakby podstawowa maszyna. Może też dobrze byłoby uściślić, że jeżeli jest np. ustanowiony zastaw, to ten uprawniony z zastawu mógłby tego dochodzić. Podobnie jeżeli chodzi o nieruchomości – uważamy, że to też należałoby to uściślić, bo tutaj mamy np. taki przepis, który mówi, że nie stosujemy w ogóle tych przepisów, jeżeli zostanie to zastosowane co do całości gospodarstwa. Ale może zajść np. taka sytuacja, że rolnik w trakcie trwania egzekucji dokupi jakiś grunt i do tego już nie będzie skierowana egzekucja. A zakładamy, że rolnik zakupiłby to nawet w sąsiednim województwie czy gdzieś dalej. I jest pytanie, czy wtedy ta egzekucja będzie dalej możliwa do prowadzenia, czy też należałoby ją umorzyć, bo w tym momencie już nie będzie to skierowane do całości.

Chyba słuszna była też uwaga odnośnie do dostępności kredytu dla rolników, bo w przypadku braku możliwości skierowania egzekucji w praktyce możemy odciąć rolników od kredytów na zakup nieruchomości.

I jeszcze jedna uwaga odnośnie do izb rolniczych. Izba rolnicza podejmuje tutaj pewną arbitralną decyzję. Nie wiem, czy nie warto byłoby się zastanowić, czy ten proces decyzyjny nie powinien być poddany kontroli jakiegoś organu nadrzędnego, bo tutaj nie ma żadnej procedury, jest tylko zgłoszenie, izba wyraża swoją opinię i ona jest tutaj wiążąca. A więc chciałbym ewentualnie wnieść takie uwagi.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.

Czy jeszcze ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos?

Jeżeli nie, to zwracam się teraz do pań i panów senatorów, członków komisji w sprawie, o której dyskutujemy.

Pan senator Bober chciał zabrać głos. Proszę bardzo.

Senator Ryszard Bober:

Dziękuję bardzo.

Panowie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mnie się nasuwa pewna wątpliwość. Otóż my nie mamy definicji rolnika aktywnego, a ona by wiele kwestii tutaj nam wyjaśniła. A skąd moja wątpliwość? Są gospodarstwa, które prowadzą inną działalność, pozarolniczą. A co w takiej sytuacji, kiedy następują wzajemne roszczenia w stosunku do innych rolników, kiedy świadomie zostało naruszone dobro innego rolnika? Przykład. Powiedzmy, że ktoś prowadzi skup upraw, obojętnie jakich, a potem nie wywiązuje się… Czy rzeczywiście w takich sytuacjach również chronimy, kiedy są wyroki, kiedy jest pokazane, że było świadome działanie na szkodę osób trzecich? A takich sytuacji w środowisku wiejskim jest naprawdę bardzo dużo. Taka jest moja wątpliwość. Jednak w pełni popieram te zapisy, które winny się tutaj znaleźć, które winny być, żeby rzeczywiście chronić. Uważam również, że izba rolnicza jako organ, który reprezentuje wszystkich rolników, powinna mieć w tej sprawie głos. Być może zapis, że opiniuje to w uzgodnieniu z kimś – tylko z kim? – byłby dla państwa bardziej adekwatny i do przyjęcia, ale chodzi o to, żeby to był jednak głos, który będzie miał swoją siłę. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów zabrać głos?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Jeszcze ja.)

To teraz może poproszę panów przewodniczących.

Pan senator Chróścikowski. Proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panowie Przewodniczący…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie działa?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeśli mogę… Wątpliwości było wiele podniesionych, więc ja bym proponował, żeby tego dzisiaj, w tej chwili nie rozstrzygać, tylko skonsultować to jeszcze. Chodzi o sprzedaż ziemi. Przy ustawie o ustroju rolnym często była walka o to, żeby doregulować te przepisy, żeby nie było tak, że ziemia zostanie zabrana, bank ją przejmie i sprzeda temu, kto to zechce. To trzeba naprawdę skonsultować, jeśli mamy coś zmieniać w sprawie sprzedaży ziemi. Chodzi o obrót ziemią.

Druga sprawa, która jest tu podnoszona przez banki, była podnoszona wielokrotnie. Chodzi o to, co może, a co nie może być zastawem. To też wymaga szczegółowego wyjaśnienia tego z rządem, bo nam jest łatwo tutaj wyrokować i podejmować decyzje, ale to powinno być ustalone pomiędzy resortami. Bo jeśli pójdziemy za uwagą wypowiedzianą przez Biuro Legislacyjne, które proponuje niektóre rzeczy… No, ale przedstawiciel ministerstwa rolnictwa wyraźnie mówił, że tak powinno zostać. A więc ja bym tutaj miał wątpliwości do tego i proponowałbym, żeby jednak doprecyzować wszystkie te uwagi, które dzisiaj tu padają, i dopiero na następnym posiedzeniu przejść do głosowań.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Pan przewodniczący Kwiatkowski.

Panie Senatorze…

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jestem za tym, żeby przesunąć dalsze procedowanie nad tym projektem. Ten przykład, o którym mówił pan senator Bober, szczególnie do mnie przemawia. Jeżeli mamy do czynienia np. z nieuczciwym hodowcą, który odbiera zboże, a później świadomie nie płaci, wiedząc, że zwierzęta byłyby wyłączone spod egzekucji… Ten przykład oczywiście jest jednym z możliwych, ale to rzeczywiście przekonuje do tego, żeby jeszcze popracować nad tą zmianą przepisów i zastanowić się, czy ona uwzględnia wszystkie sytuacje.

Zastępca Przewodniczącego Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie i Panowie Senatorowie, biorąc pod uwagę przebieg debaty, a zwłaszcza wypowiedzi przedstawicieli rządu i przedstawicielki Biura Legislacyjnego, widzimy, że jest jeszcze miejsce na pewne uzgodnienia co do ostatecznych redakcji proponowanego aktu prawnego. Wobec tego pozwalam sobie wyrazić taką sugestię, kierowaną zarówno pod adresem Biura Legislacyjnego, jak i przedstawicieli rządu, żeby państwo uzgodnili ze sobą ewentualne poprawki tak, żeby uzupełnić projekt tej ustawy, który mamy dzisiaj. A na następnym posiedzeniu poddalibyśmy go pod głosowanie.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu wobec takiej sugestii czy propozycji, to na tym byśmy dzisiaj poprzestali, zawieszając dalsze procedowanie do momentu, kiedy zostanie przedstawiony nowy, że tak powiem, wynegocjowany projekt ustawy, który mielibyśmy następnie przegłosować.

Nikt się nie zgłasza do wypowiedzi, wobec tego zawieszamy procedowanie do momentu przedłożenia nowego projektu przez Biuro Legislacyjne.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję państwu za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 31)