Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 20), Komisji Ustawodawczej (nr 80) w dniu 14-10-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (020.), oraz

Komisji Ustawodawczej (080.)

w dniu 14 października 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 09 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu.

Wspólnie z panem przewodniczącym Chróścikowskim otwieramy wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 16. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw

Na tym posiedzeniu zajmiemy się przygotowaniem wspólnego sprawozdania dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że senatorowie, którzy uczestniczą zdalnie… Prosimy oczywiście o podłączenie systemu. Znacie państwo procedury zgłaszania się do zabrania głosu.

Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy kworum obu komisji.

Witam w tym miejscu serdecznie ministra Pawła Szrota, zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa: panią dyrektor Magdalenę Zasępę i panią dyrektor Justynę Ślusarczyk. Witam innych uczestników posiedzenia.

Szanowni Państwo, mamy przed sobą zestawienie poprawek, przygotowane przez Biuro Legislacyjne.

W tym miejscu chciałbym zapytać, czy, zgodnie z regulaminem, ktoś z pań i panów senatorów, którzy zgłaszali poprawki już na posiedzeniu plenarnym, chce te poprawki wycofać.

Pan marszałek Bogdan Borusewicz, bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja chcę wycofać swoją poprawkę zgłoszoną na posiedzeniu plenarnym, ponieważ…

(Rozmowy na sali)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Proszę o uwagę.)

Ponieważ poprawka senatora Borowskiego konsumuje moją poprawkę, a idzie dalej. W związku z tym wycofuję swoją poprawkę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Nr 61, tak? To jest nr 61 i

Czy pan senator…

Pan marszałek Pęk, bardzo proszę.

Senator Marek Pęk:

Panie Przewodniczący, ja również wycofuję poprawkę, która jest oznaczona numerem 8.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękujemy. Poprawka nr 8 jest wycofana. To jest ta, która obciążała organizacje kosztami. Tak jest.

Czy ktoś jeszcze?

Będzie jeszcze taka możliwość dla tych pań i panów senatorów, którzy zgłaszali poprawki, przyjęte później przez komisję rolnictwa lub Komisję Ustawodawczą, zgłoszenia, jak dojdziemy do danej poprawki, wniosku o jej zmianę lub częściowe wycofanie. Ale wtedy będzie go musiała przegłosować komisja – w praktyce Komisja Ustawodawcza – która daną poprawkę przyjęła w sprawozdaniu. Sam będę z tej możliwości korzystał.

Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą muszę zapytać jeszcze o jedną kwestię. Czy w przypadku tych 2 poprawek, które wnioskodawcy wycofali, ktoś chce skorzystać z regulaminowej możliwości podtrzymania tych poprawek? Nie.

W takim razie przystępujemy do procedury głosowania nad wnioskami z zestawienia.

Panie Mecenasie, pytanie do przedstawiciela Biura Legislacyjnego: jak rozumiem, jako pierwsze poddajemy pod głosowanie 2 wnioski najdalej idące, o odrzucenie ustawy i o przyjęcie ustawy bez poprawek, tak?

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo, jak najbardziej zaczynamy od wniosku najdalej idącego, czyli wniosku o odrzucenie ustawy. Następnie poddajemy pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. I ewentualnie przechodzimy do wniosku o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

W związku z tym, że poprawek jest ponad 60, za każdym razem będę prosił pana mecenasa o krótkie przedstawienie istoty poprawki.

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad wnioskami do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszym wnioskiem, najdalej idącym, jest wniosek komisji rolnictwa o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki.

8 głosów za na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie do wyników głosowania wyników głosowania uczestników w systemie zdalnym i o podanie nam zbiorczych wyników.

13 głosów za, 18 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że połączone komisje zdecydowały o odrzuceniu wniosku o odrzucenie ustawy w całości.

Przystępujemy do drugiego najdalej idącego wniosku, czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek. To jest wniosek senatorów Lewicy.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw temu wnioskowi?

23 głosy na sali.

Kto się wstrzymał?

Nie było głosów wstrzymujących na sali.

Proszę o zsumowanie wyników, z uwzględnieniem uczestników głosujących zdalnie.

(Głos z sali: 35 głosów przeciw, jednogłośnie.)

35 głosów przeciw Nikt nie poparł tego wniosku,.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został odrzucony.

Przechodzimy już do bloku poprawek merytorycznych.

Szanowni Państwo, ja będę… Oczywiście jeżeli będą jakieś pytania, to wtedy bardzo krótko, jednym zdaniem…

Czy pan mecenas… Pierwsza poprawka, merytoryczna, definicja kota rasowego i psa rasowego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, pierwsza poprawka zmierza do modyfikacji definicji psa i kota rasowego. Modyfikacja polega na tym, aby o tym, czy pies jest rasowy i czy kot jest rasowy, nie rozstrzygał jeden konkretny podmiot.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Dziękuję.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o zsumowanie z wynikami zdalnymi.

15 głosów za, 15 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu.

Panie Mecenasie, proszę o interpretację wyników. Jak rozumiem, poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, nie uzyskała.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę.

Senator Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję.

Mam taką prośbę, żeby pan legislator wyjaśniał nam zawiłości poprawek tylko wtedy, kiedy któreś z nas, senatorów i senatorek, o to poprosi. Właściwie…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Czyli jeżeli nie będzie…)

Tak, tak.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Będziemy głosować.

Stwierdzam, że poprawka nr 3 nie została przyjęta.

(Głos z sali: 1, nr 1.)

Nr 1, przepraszam. A trzecie głosowanie.

Przechodzimy do poprawki nr 2, zgłoszonej przez panią senator Jazłowiecką.

Czy możemy przystąpić do głosowania, czy ktoś ma jakieś pytania? Nie ma pytań.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za poparciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o zsumowanie z wynikami zdalnymi.

25 głosów za, 6 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do trzeciej poprawki z zestawienia.

Nie widzę zgłoszeń… O, proszę bardzo, pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Tak, dziękuję bardzo. Ja nie z prośbą o wyjaśnienie, tylko chciałabym zwrócić uwagę szanownych senatorów na pewną kwestię. Poprawka senatora Boguckiego jest oczywiście ważna i zgłoszona z bardzo dobrymi intencjami, ale jest kilka poprawek, które dotyczą podobnego zagadnienia, czyli utrzymania zwierząt domowych i ich warunków. I są takie 3 podstawowe warunki, które powinny zostać spełnione: ruch poza kojcem, dostęp do światła dziennego i woda, stały dostęp do wody. I w różnych poprawkach pewne elementy są częściowo dopuszczone, np. w poprawce senatora Boguckiego jest „z dostępem do światła dziennego”, ale nie ma 2 pozostałych, ważnych czynników. Myśmy się nad tym zastanowili i pan przewodniczący zaproponował poprawkę, która uwzględnia wszystkie te 3 warunki niezbędne dla dobrostanu zwierząt domowych. Tak że po prostu zwracam uwagę przy tej poprawce pana senatora, że ona jest niekompletna.

I jednocześnie chciałabym powiedzieć, że pracowaliśmy w skandalicznych warunkach, w związku z czym… Tego typu kwestie zwykle poprawiamy w czasie prac legislacyjnych w Senacie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Kto z pań i panów senatorów jest za poparciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podsumowanie, wraz z wynikami zdalnymi.

31 głosów za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 4.

Czy ktoś chce o coś zapytać lub zabrać głos? Nie.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad tą poprawką.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podsumowanie, wraz z wynikami głosowań zdalnych.

17 głosów za, 12 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta, uzyskała wymaganą większość.

Poprawka nr 5.

Czy ktoś chce o coś zapytać? Nie…

(Senator Jan Maria Jackowski: Mam pytanie.)

Tak?

(Senator Jan Maria Jackowski: Chodzi o te psy naszej Straży Marszałkowskiej?)

Tak, to jest uzupełnienie dotyczące psów, które są w gestii Straży Marszałkowskiej.

Przekonuję, jako wnioskodawca, żeby poprzeć tę poprawkę.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podsumowanie, razem z głosami zdalnymi.

(Senator Marek Borowski: Nazwiska tych, co głosowali przeciw, przekażemy Straży Marszałkowskiej.) (Wesołość na sali)

26 za, 8 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Ja bym powiedział, że damy Straży Marszałkowskiej próbki zapachu tych, którzy głosowali przeciw.

Poprawka nr 6.

Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

16 głosów za, 18 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Szanowni Państwo, przyjęcie poprawki nr 7… Przepraszam, poprawka ósma jest wycofana, tak więc tu nie ma wpływu.

Ja, w związku z tym, że ta poprawka ma bardzo daleko idące konsekwencje, tym razem poproszę pana mecenasa o krótkie powiedzenie, co jest merytoryczną częścią tej poprawki.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Poprawka nr 8, ta wycofana?)

Nie, nie, siódma, ta, nad którą będziemy głosować.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Siódma, przepraszam. Poprawka nr 7 zmierza do wykreślenia przepisów zmieniających art. 7 ustawy o ochronie zwierząt, czyli przepis, który reguluje możliwość odbioru od właściciela albo posiadacza zwierzęcia w przypadku, gdy chodzi o zagrożenie jego zdrowia albo życia.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad tą poprawką.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

23 osoby na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

33 głosy za, brak głosów sprzeciwu, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Kolejna poprawka w zestawieniu to poprawka nr 9.

Szanowni Państwo, to była poprawka Komisji Ustawodawczej. Ja zgłaszam, ponieważ byłem wnioskodawcą tej poprawki, wniosek… Tu będą musieli głosować, przez moment, wyłącznie członkowie Komisji Ustawodawczej. Proponuję usunąć lit. b w tej poprawce, dotyczącą warunków przetrzymywania zwierząt, i powrót do przedłożenia rządowego w tym zakresie, ponieważ ono gwarantuje wyższy standard ochrony zwierzęcia.

Uwaga, głosowanie polega na usunięciu z poprawki nr 9 lit. b. Głosują wyłącznie członkowie Komisji Ustawodawczej. A później już będziemy głosować wspólnie, członkowie obu komisji.

Kto z członków Komisji Ustawodawczej jest za wykreśleniem lit. b?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, to jest mój wniosek.

15 głosów za.

Kto jest przeciw?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Panie Przewodniczący, przepraszam. Tutaj chodzi o wycofanie poprawki, a nie o skreślenie lit. b. To tak chciałbym tutaj dodać.)

Wycofanie, ale w części lit. b.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: W zakresie lit. b, tak.)

Przepraszam, użyłem złego sformułowania, wycofanie lit. b z tej poprawki. Przepraszam.

To jeszcze raz. Kto jest za wycofaniem lit. b z tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników. Zdalnie też głosowali senatorowie z Komisji Ustawodawczej.

I teraz całość? Czy już nie ma takiej potrzeby?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

21 za, bez głosów sprzeciwu, nikt się nie wstrzymał.

Uwaga, teraz głosujemy nad całą poprawką dziewiątą, już ze zmodyfikowaną treścią.

Kto z pań i panów senatorów, członków obu komisji…

Przepraszam, pan senator Czerwiński tak?

(Senator Marek Borowski: To nie ma sensu.)

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Przewodniczący, to po co my głosujemy teraz nad tą poprawką? Przecież ona nic nie zmienia.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Mam pytanie do pana mecenasa. Bo procedowałem to zgodnie z sugestią Biura Legislacyjnego. Sekundeczkę.

(Senator Marek Borowski: To nie ma sensu.)

Pan senator Czerwiński podnosi, że…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, tak, tutaj faktycznie wycofana jest… W całości poprawka dotyczy…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Czyli nie ma takiej potrzeby.)

Nie ma, dlatego że…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Dobrze.)

…lit. a dotyczy tylko uzupełnienia w związku z lit. b, czyli…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Praca z panem senatorem Czerwińskim to nieustające źródło intelektualnej radości.

Przechodzimy do poprawki nr 10.

Uwaga, przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 11 i 12.

Czy ktoś chce o coś zapytać w sprawie tej poprawki?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: I 13.)

I 13, przepraszam.

Czy możemy przystąpić do głosowania nad tą poprawką?

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawki dziesiątej, której przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 11, 12 i 13? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Szanowni Państwo, czy powtórzyć głosowanie, jeżeli są jakieś wątpliwości?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekundę.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

2 głosy za, 30 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Przechodzimy do poprawki nr 11. I tutaj mamy podobną sytuację: będę zgłaszał wniosek o modyfikację treści tej poprawki poprzez usunięcie lit. a.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, Panie Przewodniczący, wycofanie poprawki w części dotyczącej lit. a.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak jest.

Uwaga, głosują wyłącznie członkowie Komisji Ustawodawczej.

Senator Marek Borowski:

Jeśli można, ja tylko chciałbym powiedzieć, że to jest także w wyniku dociekliwości pana senatora Czerwińskiego, który zwrócił uwagę na to, że ten zapis jest gorszy niż zapis będący w ustawie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przystępujemy do głosowania.

Głosują członkowie Komisji Ustawodawczej.

Głosowanie dotyczy wycofania z poprawki nr 11 lit. a.

Kto z pań i panów senatorów jest za? Proszę o podniesienie ręki.

14 głosów za na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o zsumowanie, wraz z głosami zdalnymi.

23 głosy za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

I w związku z tym, że modyfikacja tej poprawki została dokonana, teraz członkowie obu połączonych komisji głosują nad poprawką nr 11 z wcześniej wprowadzoną modyfikacją.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników z głosowań zdalnych.

Musimy chwilkę poczekać.

1 głos za, 30 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Przechodzimy do poprawki nr 12. Czy ktoś…

Proszę, pan mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Przyjęcie poprawki dwunastej wyklucza głosowanie nad poprawką trzynastą.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, zwracam na to uwagę.

Poprawka nr 12 zgłoszona przez pana senatora Boguckiego. Kto z pań i panów senatorów jest za poparciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników głosowań zdalnych.

32 głosy za, 1 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 13, poprawki…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: 14, Panie Przewodniczący.)

Przepraszam, poprawka nr 13 już była. Teraz poprawka nr 14, poprawka Komisji Ustawodawczej.

Czy ktoś chce o coś zapytać? To jest zakaz egzekucji ze zwierząt domowych.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników głosowań zdalnych.

(Głos z sali: 17 głosów za, 17 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

Mogę to zgłosić jako wniosek mniejszości, tak?

(Głos z sali: Nie musisz.)

Nie muszę.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A mogę? Powiedzieć, że zgłaszam?

(Głos z sali: Tak.)

A, dobrze. Będę zgłaszał tę poprawkę jako wniosek mniejszości.

Przechodzimy teraz do poprawki… Panie Mecenasie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Teraz, Panie Przewodniczący, poprawka nr 15.)

Czy ktoś chce o coś zapytać? Nie.

To jest poprawka pani senator Jazłowieckiej.

Przystępujemy do głosowania nad tą poprawką.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Stwierdzam, że…

(Głos z sali: Głosy zdalne jeszcze.)

A, przepraszam. Doliczmy głosy zdalne.

14 głosów za, 19 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Przechodzimy do poprawki nr 16. To jest poprawka pana marszałka Pęka.

Czy ktoś chce o coś zapytać? Tu chodzi o zakupy przez internet.

(Senator Marek Borowski: Ja chciałbym.)

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

To pytanie padło na posiedzeniu komisji, tylko nie pamiętam, czy pan senator, pan marszałek wtedy akurat był, czy nie. No, chodzi jednak o zwykłą chęć zakupu psa, niekoniecznie rasowego, bo przecież nie każdy chce mieć psa rasowego. I ktoś, kto chce takiego psa po prostu sprzedać, nie będzie miał takiej możliwości. Internet nie jest akurat jakimś wyklętym źródłem. Tak więc mam pytanie do pana marszałka, w jaki sposób nabywać psy nierasowe.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pytanie do wnioskodawcy, Panie Marszałku.

Senator Marek Pęk:

Panie Przewodniczący, no, pamiętam tę dyskusję, zdaje się, że jednak byłem wtedy na posiedzeniu komisji. I wydaje mi się, że jedyną kwestią, którą żeśmy rozważali, było to, że ma być po prostu doprecyzowany przepis, w którym… W jednym mowa o kupnie, w drugim mowa o sprzedaży. I miało być doprecyzowanie również w związku ze sprzedażą w internecie. No, tyle mogę panu pomóc.

(Senator Barbara Zdrojewska: Nie wyszło…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jest pytanie, jest odpowiedź. Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 16.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

10 na sali.

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników głosowania zdalnego.

12 głosów za, 16 – przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała wymaganej większości.

Szanowni Państwo, uwaga, bo znowu mamy blok głosowań.

Nad poprawkami nr 17, 39, 48 i 57 należy głosować łącznie.

Oddałbym tu głos legislatorowi. Bardzo proszę o krótkie przypomnienie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, poprawki zmierzają do zapewnienia, aby przedsiębiorca mógł prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Chciałbym tylko dodać, że, po pierwsze, to musi być przedsiębiorca zawodowo zajmujący się tym zadaniem, a po drugie, musi on prowadzić to schronisko na zlecenie gminy. Znaczy nie może to być, że tak powiem, samowolna działalność.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Musi mieć umowę, tak jest.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Jeszcze jeżeli mogę dodać, Panie Przewodniczący.)

Sekundę… Pan mecenas, tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Chciałbym dodać, że przyjęcie tych poprawek wykluczy też głosowanie nad poprawkami nr 38 i 49.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

38 i 49, dobrze. Czy ktoś ma jakieś pytania? Nie.

W takim razie przystępujemy do…

Pan przewodniczący Ujazdowski.

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski:

Komisja, jak rozumiem, nie ma świadomości, że wprowadzenie prawa przedsiębiorcy do prowadzenia schronisk oznacza rozszerzenie kręgu podmiotów prowadzących w stosunku do ustawy sejmowej…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: W stosunku do ustawy sejmowej, a…)

…która nie pozwalała na prowadzenie schronisk przez przedsiębiorców.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak jest.

Czy możemy przystąpić do głosowania?

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 17, łącznie z wymienionymi wcześniej poprawkami.

Kto z pań i panów senatorów jest za ich przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

17 na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

24 głosy za, 10 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Przechodzimy teraz do poprawki nr 18.

I tu znowu uwaga, bo przez chwilę będą głosować senatorowie Komisji Ustawodawczej.

W związku z tym, że w praktyce rozszerzyliśmy – przyjąwszy wcześniejszą poprawkę – zakres podmiotów prowadzących schroniska o przedsiębiorców, nie będzie problemu zbyt małej liczby placówek. Tak więc ja zgłaszam poprawkę, która przywróci tutaj pierwotną propozycję z przedłożenia sejmowego, czyli żeby NGOS, które prowadzą schroniska, musiały mieć status OPP.

Teraz Komisja Ustawodawcza, jak rozumiem, Panie Mecenasie, głosuje nad wycofaniem poprawki, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, Panie Przewodniczący.)

Tylko Komisja Ustawodawcza?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tylko Komisja Ustawodawcza, bo jest wnioskodawcą.)

Kto z pań i panów senatorów jest za wycofaniem poprawki…

(Senator Magdalena Kochan: Panie Przewodniczący, przepraszam najmocniej. Gdyby pan przewodniczący zechciał wytłumaczyć jeszcze raz, co my wycofujemy i z jakiego powodu…)

Teraz schroniska mogą prowadzić… Ta poprawka polega na tym, że schroniska mogą być prowadzone przez organizacje społeczne mające status organizacji pożytku publicznego.

(Senator Marek Borowski: I tylko takie.)

Tak jest, tylko takie.

Kto z pań i panów senatorów jest…

(Głos z sali: Komisja Ustawodawcza.)

Komisja Ustawodawcza. Kto jest za wycofaniem poprawki nr 18? Proszę o podniesienie ręki.

15 głosów na sali.

Kto jest przeciw?

I kto się wstrzymał?

I proszę o zsumowanie z wynikami zdalnymi.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

25 głosów za, bez głosów przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Czyli, jak rozumiem, Panie Mecenasie, przechodzimy do poprawki nr 19.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, Panie Przewodniczący.)

Szanowni Państwo, poprawka nr 19.

Czy możemy przejść do jej głosowania? Przechodzimy. To jest poprawka Komisji Ustawodawczej.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Na sali 11 głosów za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

14 głosów za, 14 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawka nie uzyskała wymaganej większości. Będę ją zgłaszał jako wniosek mniejszości.

Szybkość procedowania ma czasami swoje wady, jako że nie jesteśmy w stanie przedstawić… No, ale zrobimy to później, na posiedzeniu plenarnym.

Poprawka nr 20.

Czy ktoś chce o coś zapytać w przypadku tej poprawki? Nie.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 20. Ona dotyczy wykorzystywania zwierząt do celów widowiskowych, filmowych, sportowych, specjalnych i obronnych.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

10 głosów za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

15 głosów za, 16 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Szanowni Państwo, ja nie podam nazwiska, ale jeżeli macie pytania, to oczywiście zawsze chętnie wyjaśnimy. Bo w przypadku tej poprawki wnioskodawca, który zgłosił tę poprawkę na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej, sam się wstrzymał przy głosowaniu.

Senator Marek Pęk:

Właśnie, przepraszam, Panie Przewodniczący, ale to zestawienie wprowadziło mnie w błąd. Bo tutaj jest napisane, że jest to poprawka Komisji Ustawodawczej, a nie moja.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku, sekundę, zaraz wytłumaczę. Każdy kto składał poprawki na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej… Na posiedzeniu komisji to była jego poprawka, ale później, w zestawieniu, jest już poprawką Komisji Ustawodawczej.

Czy możemy…

Senator Marek Pęk:

Dobrze. Czy ja mogę w takim razie poprosić o reasumpcję?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Reasumpcja. Jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe.

(Senator Marek Pęk: Dziękuję.)

Ja proszę może też, skoro już… Gdyby pan marszałek przybliżył istotę swojej poprawki, skoro już i tak robimy reasumpcję… Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Marek Pęk:

No, celem tej poprawki, o ile pamiętam, było po prostu poszerzenie katalogu tych celów, w których psy…

(Głos z sali: O obronne.)

Tak, o cele obronne. Żeby obok widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych były również cele obronne. Tam była niespójność w 2 przepisach.

(Senator Marek Borowski: Jeszcze ja coś powiem.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Borowski jeszcze.

Senator Marek Borowski:

Proszę państwa, no, my zakładamy, może niesłusznie, że autorzy poprawek wiedzą, które poprawki zgłosili. Tak więc jeżeli chcą się odezwać i jakoś je poprzeć, to droga wolna, to trzeba to robić. No, bo inaczej możemy się pomylić, kto zgłosił itd. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy możemy przystąpić do głosowania nad tą poprawką?

(Senator Jerzy Chróścikowski: Reasumpcji.)

Reasumpcji, przepraszam. Przechodzimy do reasumpcji głosowania nad poprawką nr 20.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawki nr 20?

Na sali 22 głosy za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

34 głosy za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Przechodzimy do poprawki nr 21, która dopuszcza wystawy i pokazy zwierząt, polegające wyłącznie na prezentowaniu cech danego gatunku zwierzęcia, oraz pokazy psów specjalnych i ratowniczych. Formalnie jest to poprawka Komisji Ustawodawczej.

Kto…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:

Przepraszam, mam tylko pytanie. Chciałabym zapytać o sokoły. Mieliśmy taką interwencję, były pisane pisma… Czy ta poprawka uwzględnia pokazy sokołów, ptaków drapieżnych…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Uwzględnia? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 21.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

20 głosów za na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę pana senatora Jackowskiego, żeby nie rozpraszał naszej uwagi i nie wytrącał nas ze skupienia podczas głosowania nad tymi sześćdziesięcioma paroma poprawkami.

30 głosów za, 1 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Przechodzimy do poprawki nr 22. To jest poprawka redakcyjna.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

33 głosy za, brak głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Ja tylko chciałbym powiedzieć, że była już taka poprawka, w której zamienialiśmy „za wyjątkiem” na „z wyjątkiem”, i ona niestety nie uzyskała większości. To oznacza, że dbamy o bogactwo języka polskiego. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 23.

Czy ktoś chce o coś zapytać? Nie.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

22 głosy za na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników głosowania.

34 głosy za, brak głosów przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Szanowni Państwo, pozwolę sobie powiedzieć dwa zdania o kolejnej poprawce. Bo widzę, że różne poprawki są przyjmowane lub odrzucane. To jest tzw. psia emerytura, czyli emerytura dla zwierzęcia służbowego. Propozycja, którą przedstawiamy, reguluje kwestie związane z przekazywaniem zwierząt wycofywanych ze służby, w praktyce psów i kotów, ale w sposób szczególny…

(Głos z sali: Koni.)

Przepraszam, koni, a nie kotów. Poprawka w sposób szczególny reguluje zasady, według których opiekun przejmujący zwierzę wycofane ze służby na podstawie umowy podpisanej ze służbą przekazującą zwierzę będzie otrzymywać ekwiwalent finansowy za opiekę nad tym zwierzęciem, w wysokości nie niższej od środków przekazywanych na utrzymanie tego zwierzęcia w służbie, gdzie pełniło ono swoje obowiązki. To jest związane także z tym, że koszty związane z opieką nad zwierzęciem w takim wieku są tylko wyższe, bo dochodzą zwiększające się koszty opieki weterynaryjnej. Bardzo ciepło i bardzo serdecznie proszę państwa o poparcie tej poprawki.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

12 osób za na sali.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych, wraz z wynikami głosowań zdalnych.

17 za, 14 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Dziękuję.

(Senator Marek Borowski: Możesz wycofać wniosek mniejszości.)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. I oczywiście dzięki temu nie ma wniosku mniejszości o przyjęcie tej poprawki.

Bardzo serdecznie państwu dziękuję.

Uwaga, nad poprawkami nr 25, 50 i 59 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Panie Przewodniczący…)

Przepraszam, to jest stary zapis.

Panie Mecenasie, proszę powiedzieć nam, jak będziemy głosować nad poprawką nr 25, przypomnieć, z którymi innymi…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący, nad poprawkami nr 25, 50 i 60 należy głosować łącznie, z zastrzeżeniem, że przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 26, 27, 28, 29, 30 i 53, a jednocześnie przyjęcie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację poprawek nr 51, 58 i 61. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, to będzie bardzo ważne głosowanie.

Czy pan marszałek Borowski – bo w tym bloku głosowań jest ta jego duża poprawka – chce zabrać teraz głos? Czy później? Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Na razie dla przypomnienia: to jest poprawka, która…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Panie Przewodniczący, Panie Marszałku, poprawka nr 61 została wycofana przez pana senatora Borusewicza. Tak więc tutaj oczywiście z pominięciem modyfikacji poprawki nr 61.)

Jasne.

No, to jest dla jasności: to jest poprawka, która wykreśla w ogóle z ustawy kwestie dotyczące uboju rytualnego i pozostawia go, że tak powiem, w takim charakterze, w jakim on jest obecnie. No, i to oczywiście koliduje tutaj z różnymi innymi poprawkami, w tym także z tą, którą ja zgłosiłem, do niej jeszcze dojdziemy, jeżeli dojdziemy, która wprowadza wydłużenie vacatio legis, w tym także dla uboju rytualnego, religijnego, i wprowadza także zasady przyznawania odszkodowań.

(Senator Józef Łyczak: Panie Przewodniczący…)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Łyczak:

Szanowni Państwo, to są najważniejsze poprawki w dzisiejszym głosowaniu, w dzisiejszej ustawie. Na wynik tego głosowania czeka cała polska wieś. I w zależności od tego, jak zagłosujemy… Ja oczywiście bardzo proszę panie i panów senatorów, żebyśmy przegłosowali te poprawki, żebyśmy wykreślili te złe zapisy, te najbardziej szkodzące polskiej wsi, polskiemu rolnictwu i wszystkim Polakom. Za poparcie tych poprawek serdecznie państwu z góry dziękuję w imieniu polskiej wsi, polskich rolników i wszystkich Polaków. Bo te złe zapisy dotkną nas wszystkich. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Na zasadzie wyjątku dopuszczam jeszcze do głosu pana senatora Boguckiego, a na końcu pana senatora Borowskiego. I później przystępujemy do głosowania.

Senator Jacek Bogucki:

Panie Przewodniczący, kolejną poprawką jest poprawka nr 26, którą zaproponowałem. Ona idzie w podobnym kierunku, aczkolwiek innym, niż zaproponowali koledzy. W poprawce nr 26 dopuszczany jest ubój bez ogłuszania na potrzeby związków religijnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. A więc ona pozwala na to, żeby eksportować, ale jednocześnie pozwala określić zasady tego uboju i wiele innych szczegółów w rozporządzeniu dotyczącym prowadzenia takiego uboju. A więc uszczelnialibyśmy system, żeby zwierzęta z uboju rytualnego nie trafiały na inne cele, ale z drugiej strony dopuścilibyśmy ubój zarówno drobiu, jak i… Poddaję to pod rozwagę, że jest alternatywa, która realizuje podobne cele, jednocześnie zachowując znaczną część zapisów z ustawy przyjętej przez Sejm. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Proszę państwa, mam tutaj zdanie odmienne. I chcę powiedzieć, że sprawa polega na tym, żeby z tym ubojem, przynajmniej w tej części eksportowej, rozstać się w sposób cywilizowany. Ten ubój ma charakter niehumanitarny, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Propozycje, które były przedstawione w ustawie, były nie do przyjęcia, tu pełna zgoda. Również propozycje, które zostały wniesione w wyniku sugestii pana premiera Mateusza Morawieckiego, są zdecydowanie zbyt skromne. Przypomnę, że tam jest tylko rok karencji, a jeśli chodzi o odszkodowania, zapis jest bardzo blankietowy i właściwie niczego rolnikom i hodowcom i producentom niegwarantujący. Ubój we wspomnianej formie, przynajmniej na eksport, w tej skali, w jakiej on się odbywa, trzeba w Polsce zakończyć, i chodzi o to, żeby to zrobić w sposób cywilizowany, w taki sposób, w jaki generalnie postępuje się w krajach europejskich. Dlatego optuję za tą poprawką, która jest nieco dalej. Ale wobec tego tę poprawkę, o której teraz rozmawiamy, trzeba odrzucić. Zresztą następną również, to tak na marginesie powiem, bo ona prowadzi do tego samego.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan senator Bober.

Senator Ryszard Bober:

Panie Marszałku, ja będę tutaj z panem, no, mocno polemizował. Bo rzeczywiście, w tych sprawach winny się wypowiadać te osoby, które mają wiedzę, kompetencje, które rzeczywiście rozumieją skutki tej ustawy, jej skutki dla polskiej wsi, dla polskiego rolnika. A mówienie, że grzeszymy mniej przy kurach, a więcej przy bydle… No, chyba nie o to chodzi. Skoro mamy już być tacy sprawiedliwi, to doskonale wiemy, że jesteśmy w trybie pozaprawnym, jeżeli chodzi o całość tej ustawy, ona powinna być na początku odrzucona, nie powinniśmy jej w ogóle procedować. I jeżeli teraz uważamy, że część jest okej, a część nie, no, to naprawdę nie rozumiemy istoty tej ustawy, którą procedujemy. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Ja jestem w trybie pozaregulaminowym…

Senator Marek Borowski:

Muszę sprostować. Bo powiedziałem, że poprawka nr 26 prowadzi do tego samego. Nie, oczywiście nie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 25, 50 i 60. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 26, 27, 28, 29, 30. Tak, Panie Mecenasie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak. I nad poprawką nr 53, Panie Przewodniczący.)

I nad poprawką nr 53.

Kto z pań i panów senatorów…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Panie Przewodniczący…)

Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Przyjęcie tych poprawek będzie powodowało konieczność dokonania odpowiedniej modyfikacji poprawek nr 51 i 58.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przyjęcie tych poprawek będzie skutkować modyfikacjami w poprawkach nr 51 i 58.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawek nr 25, 50 i 60? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowania zdalnego.

15 głosów za, 19 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Oklaski)

Stwierdzam, że poprawki nr 25, 50 i 60 nie uzyskały wymaganej większości.

Przechodzimy do poprawki nr 26, której przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 27 i 28. Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak jest.)

Czy pan marszałek Borowski jako jeden z wnioskodawców chce zabrać głos?

Senator Marek Borowski:

To jest poprawka, która wyłącza ubój drobiu z tych ograniczeń, które są…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Oczywiście popieram tę poprawkę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 26, której przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 27 i 28.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów senatorów uczestniczących w posiedzeniu zdalnie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

20 głosów za, 7 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Szanowni Państwo, przyjęcie poprawki nr 26 wykluczyło głosowanie nad poprawkami nr 27 i 28. Wcześniejsze głosowanie – pan mecenas czuwa, czy nie popełniam błędu – wykluczyło głosowanie nad poprawkami nr 29 i 30… Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Panie Przewodniczący, poprawka nr 25 nie została przyjęta, więc…)

Tak, nie została przyjęta… To przechodzimy do poprawki nr 29.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Dokładnie tak.)

Szanowni Państwo, poprawka nr 29, o charakterze redakcyjnym.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników głosowań zdalnych.

25 głosów za, 6 – przeciw, 3 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 30. Przypominam, tu jest zamiana ministra właściwego do spraw wewnętrznych na ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych.

Czy ktoś chce o coś zapytać? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 30.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Jeszcze pan senator Jackowski głosuje… Wszyscy? Dobrze.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników głosowań zdalnych.

17 głosów za, 10 – przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Kolejna poprawka to poprawka nr 31, Komisji Ustawodawczej. Dotyczy ona lekarzy weterynarii przeprowadzających kontrole schronisk.

Nie widzę zgłoszeń… Przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 31.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podsumowanie, dodanie wyników zdalnych.

17 głosów za, 13 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała większość.

Poprawka nr 32. Czy ona wymaga wyjaśnienia? Pan mecenas chce coś dodać? Nie. To jest poprawka redakcyjna.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie wyników głosowań zdalnych.

24 głosy za, 6 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Przechodzimy do poprawki nr 33. To też jest zmiana redakcyjna.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

33 głosy za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 34. To jest zamiana wyrazów „adwokatem, radcą prawnym” na wyrazy „adwokatem lub radcą prawnym”, zmiana redakcyjna.

Przystępujemy do procedury głosowania.

Kto jest za tą poprawką?

Kto jest przeciw?

Kto… Na sali wszyscy byli za.

Proszę o dodanie wyników zdalnych.

34 głosy za, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawka nr 35, poprawka komisji…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, przepraszam. Chciałbym dodać, że głosowanie nad poprawką nr 35 wymaga jednoczesnego głosowania nad poprawką nr 37.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, głosowanie nad poprawką nr 35 i poprawką nr 37.

Kto z pań i panów senatorów jest za tymi poprawkami? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

13 głosów za, 18 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka…

(Głos z sali: Poprawki, dwie.)

Tak, poprawki nr 35 i 37 nie uzyskały większości. Będę je zgłaszał jako wniosek mniejszości.

Przechodzimy do poprawki…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Trzydziestej szóstej.)

…nr 36.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poprawka nr 36. Szanowni Państwo, przypomnę, że to jest poprawka, która wprowadza – pan legislator czuwa, czy wszystko precyzyjnie podaję – dodatkowe wymogi co do zasiadania w organach wykonawczych organizacji pozarządowych. Osoba taka nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Chciałbym państwa bardzo gorąco prosić o poparcie tej poprawki.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowań zdalnych.

22 głosy za, 10 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Przypominam, że poprawki nr 38 i 39 były wcześniej… Teraz poprawka nr 40. Tak, Panie Mecenasie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak jest.)

Szanowni Państwo, przechodzimy do poprawki nr 40. Chodzi o pełnomocnictwa, o możliwość wykonywania pełnomocnictwa przez organizację pozarządową zajmującą się problematyką ochrony zwierząt.

Gorąco proszę o przyjęcie tej poprawki. To jest poprawka Komisji Ustawodawczej.

Kto z pań i panów senatorów…

(Głos z sali: Czterdziesta?)

Tak, czterdziesta.

…Jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowań zdalnych.

13 głosów za, 17 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Informuję, że będę zgłaszał tę poprawkę jako wniosek mniejszości.

Teraz przechodzimy do poprawki nr 41. Przyjęcie poprawki nr 41 wykluczy głosowanie nad poprawką nr 42. Czy tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, Panie Przewodniczący.)

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 41. To jest…

Senator Marek Borowski:

Momencik, ja bym zapytał pana mecenasa o poprawkę nr 41. Co ona wnosi? Tu jest mowa o jakiejś grzywnie. Chciałbym wiedzieć, czy to jest grzywna, która już jest stosowana, czy tu są jakieś zmiany.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Jak rozumiem, intencja tej poprawki polega na… To jest grzywna w wysokości do 5 tysięcy zł, grzywnę tę nakładają 2 inspekcje: Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Transportu Drogowego. Ta poprawka w mojej ocenie budzi wątpliwości. Pytanie, czy nie doprowadzi to do sytuacji, w której w przypadku wszystkich wykroczeń określonych w art. 37–37b, art. 37d i 37e obie te inspekcje będą nakładały grzywnę. Nie wiem, czy taki był zamiar wnioskodawców, tu jest z mojej strony wątpliwość. Rozmawialiśmy o tym w komisji, było to rozpatrywane… Jeżeli intencja jest taka, żeby maksymalna grzywna na poziomie 5 tysięcy zł była wymierzana tylko przez Inspekcję Transportu Drogowego w związku z art. 37b, to należałoby dokonać odpowiedniej modyfikacji. Przy tej redakcji przepisu, w moim przekonaniu, obie inspekcje są uprawnione do nakładania grzywien za wszystkie te wykroczenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Ale poprawka była wcześniej zaproponowana w uwagach legislacyjnych. Pan mecenas zwrócił uwagę na to, że sankcje nie są jednakowe, że są różne. Ta poprawka idzie w kierunku ujednolicenia…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, Panie Przewodniczący.)

Tylko kwestia uzupełnienia ewentualnego… No, taka była intencja.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Jeżeli można… Na bazie obecnego stanu prawnego Inspekcja Transportu Drogowego wymierza karę grzywny w zakresie art. 37b. W pozostałym zakresie właściwość ta należy do Inspekcji Weterynaryjnej.

(Senator Marek Borowski: Ale to coś szkodzi?)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

To poproszę wnioskodawcę…

(Senator Marek Borowski: To jest poprawka mniejszości komisji rolnictwa.)

Tak, tak. Pana marszałka Pęka poproszę…

Senator Marek Pęk:

Panie Przewodniczący, tyle mam do dodania, że jest to poprawka, która miała ujednolicić zasady nakładania grzywny w postępowaniu mandatowym przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Transportu Drogowego.

Senator Marek Borowski:

To jest oczywiście pozytywne, jeśli coś się ujednolica, ale… Moje pytanie jest takie: czy ta kwota się zmienia, czy się nie zmienia?

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Zmienia się.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Zmienia się. Obecnie Inspekcja Transportu Drogowego za wykroczenia określone w art. 37b wymierza maksymalną grzywnę w wysokości 500 zł.

Senator Marek Borowski:

Przepraszam, a co to są za wykroczenia?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

To są wykroczenia związane z transportem zwierząt.

(Senator Marek Borowski: Czyli jedna wymierzała grzywnę w wysokości 500 zł, a ta druga do 5 tysięcy. Tak?)

Panie Marszałku, obecnie tylko Inspekcja Transportu Drogowego była uprawniona, na podstawie rozporządzenia wydanego zgodnie z art. 95 kodeksu w sprawach o wykroczenia, do nakładania tej grzywny.

(Senator Marek Borowski: To znaczy, że, po pierwsze, rozszerzamy liczbę podmiotów, które mogą grzywnę nakładać, po drugie, podwyższamy dziesięciokrotnie tę grzywnę. Tak?)

Tak. Z tego zapisu wynikałoby, moim zdaniem, że Inspekcja Transportu Drogowego będzie miała teraz rozszerzone uprawnienia co do nakładania grzywien, będzie mogła je nakładać za wszystkie pozostałe wykroczenia, nie tylko związane z transportem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, zwracam uwagę na tę poprawkę. Podejmujemy tu de facto 2 decyzje: wprowadzamy nową, dodatkową inspekcję jako uprawnioną do nakładania grzywny i jednocześnie podnosimy wysokość tej grzywny.

Czy dobrze oddaję istotę tej poprawki, Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, Panie Przewodniczący. Moje pytanie jest takie: czy intencją wnioskodawców było rozciągnięcie uprawnień w zakresie podmiotowym, dodanie Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywny za inne wykroczenia niż określone w art. 37b? Jeżeli nie, to moim zdaniem trzeba by dokonać odpowiedniej modyfikacji przepisu, wskazując, że Inspekcja Transportu Drogowego wymierza grzywnę w maksymalnej wysokości w przypadku wykroczeń określonych w art. 37b.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Marek Borowski: No, są tu niejasności. Zdaje się, że od wnioskodawcy chyba nie uzyskamy teraz wyjaśnień w tym zakresie.)

(Senator Marek Pęk: No, niestety…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo… Pan senator się zgłasza.

Bardzo proszę.

Senator Jacek Włosowicz:

Ja mam pytanie do wnioskodawców. Czy to nie jest tak, że się po prostu komuś pomyliło i dopisał jedno zero więcej? Tak duże zwiększenie sankcji rzadko się zdarza w procesie stanowienia prawa.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jak rozumiem, to pytanie pozostanie pytaniem retorycznym.

Ostatni głos w tej sprawie. Pan senator, bardzo proszę.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję.

Ja mam pytanie. Rozumieliśmy tę poprawkę w ten sposób, że… Bo Inspekcja Weterynaryjna nakładała jakąś grzywnę, do 500 zł, a inspekcja transportu – do 5 tysięcy. Albo odwrotnie… W ten sposób to zostało ujednolicone. Pan legislator pyta, czy chodzi o cały katalog kar, czy te 5 tysięcy dotyczy tylko inspekcji transportu, która do tej pory miała jeden zakres kontroli, a teraz rozszerzono tę możliwości nakładania kar, objęto tym większy zakres kontroli, także ten zakres właściwy Inspekcji Weterynaryjnej. Tak? O to chodzi?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

A jakie są inne kategorie czynów, które…

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Różne… Art. 30b dotyczy głównie wykroczeń związanych z transportem zwierząt.

Ten zapis, tak jak tutaj było zaznaczone, rozszerza uprawnienia Inspekcji Transportu Drogowego. Chodzi o pozostałe wykroczenia.

(Senator Przemysław Błaszczyk: To wcześniej było zadaniem Inspekcji Weterynaryjnej. Tak?)

Tak.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przepraszam, ja dopytam. Pozostałe, czyli jakie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Pozostałe, czyli określone w art. 37…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Ale wymieńmy je…)

Tak…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Marek Borowski: Nie dowiemy się chyba w tej chwili.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, skoro głosujemy nad tak daleko idącą zmianą…

(Senator Marek Borowski: Tak, trzeba być ostrożnym tutaj, bo to…)

…dotyczącą możliwości nakładania grzywien w wysokości do 5 tysięcy zł, no to jednak warto, żebyśmy mieli pełną wiedzę co do tego, o jakich kategoriach wykroczeń mówimy. To jest słuszna uwaga, to jest radykalne podniesienie wysokości tych grzywien.

Bardzo proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

To są wykroczenia określone w rozdziale 11 ustawy o ochronie zwierząt, tych wykroczeń jest naprawdę dużo. Obecnie Inspekcja Transportu Drogowego jest uprawniona, zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 95 kodeksu do spraw wykroczeń, do… Chodzi o transport zwierząt bez dokumentów wskazanych w przepisach, bez licencji, bez świadectw zatwierdzenia środka transportu, o niezapewnienie właściwych warunków przy transporcie. Karanie za takie wykroczenia jest przypisane Inspekcji Transportu Drogowego.

Ten zapis powoduje, że Inspekcja Transportu Drogowego byłaby właściwa do nakładania grzywien za czyny określone w art. 37e. „Kto narusza zakazy określone w art. 10b, podlega karze grzywny”… Ten art. 10b to jest przepis regulujący sprawy związane z zakazami… Zabrania się nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach, psów i kotów poza miejscami… To są takie przykładowe sprawy, tych wykroczeń jest znacznie więcej.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pani senator Kochan.

Senator Magdalena Kochan:

Proszę państwa, ja przypomnę o tym transporcie tygrysów… Wiele inspekcji, wiele służb nie mogło wtedy zainterweniować z powodu braku odpowiednich przepisów. Przypomnę państwu o nieludzkim transportowaniu koni. Inspekcja drogowa nie może w tych sprawach interweniować.

Pomijając to, że wnioskodawcy nie umieją tej zmiany odpowiednio uzasadnić, namawiam państwa do zagłosowania za tą poprawką.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

W kolejności zgłoszeń: pan marszałek Pęk, pan senator Błaszczyk.

Senator Marek Pęk:

Szanowni Państwo, to nie jest tak, że nie umiemy tego uzasadnić. Intencja jest chyba oczywista. Głównym celem tej ustawy jest ochrona zwierząt, zapewnienie im dobrostanu, jak również wyposażenie instytucji państwowych w konkretne narzędzia w celu skutecznego działania. To chyba powinno być oczywiste, że jeżeli z jednej strony podwyższamy wysokość grzywny, a z drugiej strony wprowadzamy możliwość nakładania grzywien przez inne służby powołane do kontroli, no to podwyższamy ten standard. No, nie dzielmy włosa na czworo, przegłosujmy tę poprawkę, bo ta dyskusja chyba niewiele wnosi do sprawy.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ostatni głos – pan senator był na liście mówców – i poddajemy tę poprawkę pod głosowanie.

Proszę bardzo.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję bardzo.

Myślę, że intencją tej poprawki było to, aby wyrównać te kary, ale chyba nie było to, żeby Inspekcja Transportu Drogowego wchodziła w przysłowiowe buty Inspekcji Weterynaryjnej i kontrolowała, poza transportem zwierząt…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…nie wiem, gospodarstwa i fermy. To byłoby trochę…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Pan mecenas jeszcze chciałby…)

Pan mecenas jeszcze? Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, jeśli mogę dodać… Możemy ten przepis ewentualnie zmodyfikować. Tylko pytanie, czy intencją jest, aby Inspekcja Weterynaryjna była również uprawniona do nakładania grzywien za wykroczenia określone w art. 37b, czy, tak jak jest obecnie, takie wykroczenia nie byłyby karane przez Inspekcję Weterynaryjną. Jeżeli tak, to wtedy przepis ten mógłby brzmieć: w postępowaniu mandatowym w sprawach o czyny określone w art. 37, 37a, 37d i 37e Inspekcja Weterynaryjna, a w przypadku spraw o czyny określone w art. 37b Inspekcja Transportu Drogowego, mogą nałożyć grzywnę w wysokości 5 tysięcy zł.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pytanie do wnioskodawców, grupy senatorów z komisji rolnictwa. To bardzo ważne pytanie pana mecenasa. Szanowni Państwo, tu mogą odpowiedzieć tylko senatorowie z komisji rolnictwa.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie ma takiego wniosku, w takim razie poddaję pod głosowanie…

(Senator Antoni Mężydło: Ja mam jeszcze pytanie do pana mecenasa.)

A, przepraszam. Sygnalizujcie mi, że senatorowie zdalni…

Pan senator Mężydło, zdalnie. Bardzo proszę.

Senator Antoni Mężydło:

Czy to sformułowanie, że Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Transportu Drogowego mogą nałożyć karę w wysokości 5 tysięcy zł, nie jest… One mają to zrobić łącznie, razem? Tak to trochę brzmi, bo tu jest koniunkcja, wyraz „oraz”. To nie jest „lub” – tu jest koniunkcja. „Oraz” jest jak „i”… Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pytanie to kieruję do wnioskodawców, ale, jak rozumiem, nie będzie odpowiedzi…

(Głos z sali: Tak jak nie mamy…)

(Senator Antoni Mężydło: Nie, do Biura Legislacyjnego. Kieruję je do Biura Legislacyjnego.)

Do Biura Legislacyjnego? Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Przepraszam, nie do końca zrozumiałem pana senatora… Powiem tak. Gdybyśmy wycofali tę poprawkę, czyli powrócili do brzmienia ustawy uchwalonej przez Sejm… Ten przepis też będzie obarczony błędami. Tu jest do rozstrzygnięcia kwestia merytoryczna, tu trzeba rozstrzygnąć, która inspekcja ma być właściwa w zakresie wykroczeń określonych w art. 37b: czy obie, czy jedna. Obecnie jedna – Inspekcja Transportu Drogowego. Po rozstrzygnięciu tego moglibyśmy spróbować zredagować ten przepis. Jak mówię, kluczowa sprawa dotyczy tego, czy Inspekcja Weterynaryjna również ma być właściwa do karania wykroczeń określonych w art. 37b. Ustalone już mamy to, że Inspekcja Transportu Drogowego ma zachować tę właściwość, tak jak jest obecnie, w zakresie wykroczeń z art. 37b.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jeżeliby poprawka nie została przyjęta, to, jak rozumiem, w ustawie pozostanie zapis z przedłożenia sejmowego, który brzmi: Inspekcja Weterynaryjna może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tysięcy zł. Czy tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak. Wtedy Inspekcja Weterynaryjna będzie miała to szczególne uprawnienie… Chodzi o te grzywny do 5 tysięcy zł i chodzi tu o wykroczenia wszystkie, więc także te wymienione w katalogu w art. 37b. Inspekcja Transportu Drogowego będzie z kolei, tak jak obecnie, właściwa do nakładania grzywien za wykroczenia z art. 37b. Dojdzie do takiego stanu prawnego i faktycznego, po wejściu w życie ustawy, że Inspekcja Transportu Drogowego za wykroczenia określone w art. 37b będzie mogła nałożyć grzywnę w maksymalnej wysokości 500 zł, bo taka jest przewidziana w art. 95 ust. 1 kodeksu do spraw wykroczeń, a Inspekcja Weterynaryjna za te same wykroczenia – w wysokości 5 tysięcy zł, na mocy wprowadzanego w ustawie przepisu.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

To już jest jasne w tej chwili. Jeśli chodzi o dobrostan zwierząt, to w tej sprawie przede wszystkim Inspekcja Weterynaryjna powinna się wypowiadać, a nie Inspekcja Transportu Drogowego.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dotarł do nas przedstawiciel wnioskodawców.

Pan poseł Waldemar Buda.

Poseł Waldemar Buda:

Szanowni Państwo, ta uwaga odnośnie do kompatybilności w zakresie represyjności, odpowiedzialności, jeśli chodzi o karanie wykroczeń będące we właściwości 2 służb… Biuro Legislacyjne wskazywało, że te kary powinny być zbieżne. Stąd propozycja poprawki, żeby za podobne zachowania, wykroczenia 2 różne inspekcje mogły nakładać podobne kary. Pytanie, czy pozostawienie sytuacji, w której 2 różne służby nakładają różne kary za podobne zachowania, jest prawidłowe. W mojej ocenie jednak należałoby to usystematyzować. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, wiemy już chyba wszystko.

Przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 41 w brzmieniu, które zostało przedłożone.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

14 głosów za, 17 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 42, de facto redakcyjnej: wyrazy „Inspekcja Weterynaryjna” zastępuje się wyrazami „właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej”.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych…

A, pan przewodniczący Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Panie Przewodniczący, mam pytanie. Może mam stare zestawienie poprawek, ale mam tutaj taką uwagę, że przyjęcie poprawki nr 41 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 42.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Ale nie przyjęliśmy…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Poprawkę nr 41 odrzuciliśmy, nie uzyskała większości, dlatego musieliśmy głosować nad poprawką nr 42.

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

27 głosów za, 0 – przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Przechodzimy do poprawki nr 43. To jest poprawka Komisji Ustawodawczej.

Czy ktoś ma…

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Proszę państwa, ja tę poprawkę zgłaszałem na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. To jest poprawka rozwiązująca problem, który cały czas nie był rozwiązany definitywnie, tzn. kwestię czipowania zwierząt, konkretnie psów. Tu jest pełna regulacja w tym zakresie. W tej chwili to jest już poprawka Komisji Ustawodawczej, dostrzegliśmy z senatorem przewodniczącym pewną…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: To przy kolejnej poprawce będę zgłaszał, przy poprawce nr 44.)

Ale to jest przy okazji tej…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Nie, Marku, w czterdziestej czwartej.)

Ale my jesteśmy przecież teraz przy omawianiu…

(Głos z sali: Poprawki nr 43.)

A, to przepraszam… To ja tutaj naopowiadałem, a to jest w ogóle co innego. Dobrze, przepraszam.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 43, Komisji Ustawodawczej.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników zdalnych i podanie zbiorczych, po dodaniu zdalnych.

21 głosów za, 10 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Szanowni Państwo, poprawka nr 44.

Pytanie do pana mecenasa. Ja w uzgodnieniu z wnioskodawcą, czyli panem marszałkiem Borowskim, proponuję, aby w art. 6 w pkcie 4, art. 56b ust. 9 otrzymał nowe brzmienie, które ma następujący kształt: lekarz weterynarii pobiera od posiadacza psa opłaty za oznakowanie psa, wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 i 7, a w przypadku zmiany posiadacza psa – za dokonanie aktualizacji danych nowego posiadacza psa.

Co jest intencją tej poprawki? Zwróćcie państwo uwagę, że my mówimy, iż środki z tytułu opłat w związku z prowadzeniem rejestru przez lekarzy weterynarii obejmują… Chodzi m.in. dane dotyczące szczepień psów. My chcemy wyeliminować sytuację, w której za wprowadzenie danych takich okresowych typu coroczne szczepienia psów… Przepraszam, mówiąc wprost, chodzi o to, żeby lekarze weterynarii nie nakładali na właścicieli zwierząt dodatkowej opłaty. To jest poprawka, która ma chronić interes finansowy właścicieli zwierząt.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, Panie Przewodniczący. Wysoka Komisjo, przyjęcie tej poprawki będzie powodowało, że opłata za tzw. aktualizację nie będzie obejmowała wszystkich zmian określonych w ust. 3, tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy dojdzie do zmiany posiadacza psa…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak jest. Chodzi o to, żeby właściciel, który już raz poniósł opłatę za zaczipowanie zwierzęcia i wprowadzenie do rejestru danych, nie ponosił później kolejnych opłat, związanych np. z okresowymi szczepieniami psa…

Procedura…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Najpierw ta modyfikacja poprawki, a później, Panie Przewodniczący, poprawka nr 44 łącznie z poprawką nr 46…)

Sekundę, wpierw zmiana treści…

Pani senator Kochan? Bardzo proszę.

Senator Magdalena Kochan:

Kto wobec tego będzie ponosił te koszty, te opłaty?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pani Senator, lekarze weterynarii zarobią na tym bardzo duże pieniądze, bo będą prowadzić ten rejestr – mają możliwość pobierania opłat za zaczipowanie i wprowadzenie tego zwierzęcia do rejestru. Uważam jako wnioskodawca, że właściciele zwierząt nie powinni po raz kolejny ponosić opłat… I tak zapłacą temu lekarzowi weterynarii za przeprowadzenie szczepień ochronnych. Uważam, że to by było nadmierne obciążenie finansowe właścicieli zwierząt.

Senator Magdalena Kochan:

Pytanie dodatkowe, Panie Przewodniczący. Szczepienia przeciwko wściekliźnie to jedno. Zaczynamy szczepić nasze zwierzaki także przeciwko innym chorobom. Czy zatem chodzi tu tylko o szczepienia przeciwko wściekliźnie, czy również o wszystkie inne?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

My poprzez tę poprawkę wprowadzamy zapis, że przy wszystkich…

Proszę.

Senator Marek Borowski:

No, może nie do końca to jest jasne. Dzisiaj istnieje dobrowolność znakowania, czipowania, jest wielu właścicieli, którzy maja psy oczipowane, że tak powiem. Te dane rejestracyjne są w posiadaniu odpowiednich urzędów gminnych. Tutaj chodzi o to, żeby stworzyć centralny rejestr, który byłby prowadzony przez weterynarię. W związku z tym to oni przejęliby to. Dokonywanie aktualizacji danych dotyczyłoby osób, które już oznakowały swoje psy i musiałyby jeszcze raz ponieść opłatę… One byłyby z tego zwolnione. Tak że tylko przy zmianie właściciela… Innymi słowy, kiedy pojawią się nowe osoby, które jeszcze nie oznakowały psów, albo następuje zmiana właściciela i trzeba dokonać zmian rejestracyjnych, wtedy taką opłatę się ponosi. Chodzi o to, żeby osoby, które już zaczipowały psy, nie ponosiły dodatkowych opłat związanych z przeniesieniem rejestru.

Senator Magdalena Kochan:

Przepraszam… W związku z tym, że nie będą ponosić dodatkowych kosztów, będą miały szczepione swoje psy bezpłatnie. Tak?

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

No nie, za szczepienia się płaci, Pani Senator. Tego w ogóle to nie dotyczy.

(Senator Magdalena Kochan: No to, Panie Przewodniczący w dalszym ciągu nie rozumiem, co tu komu i jak zwracamy.)

Pani Senator, poprawka zmierza do tego, żeby właściciele nie byli obciążani dodatkowymi kosztami – poza tym, który powstaje w momencie oczipowania zwierzęcia i wprowadzenia tych danych do systemu. Dla wielu osób ponoszenie dodatkowych opłat, które będą się pojawiać cyklicznie… Te szczepienia były przykładowe. Uważamy to za absolutnie nieuzasadnione w przypadku właścicieli zwierząt.

Senator Adam Szejnfeld:

Panie Przewodniczący, jeżeli można… Prosiłem o głos. Chciałbym powiedzieć, że zgadzam się z intencją pana przewodniczącego i tych, którzy przygotowali tę poprawkę – tak powinno być – natomiast nie zgadzam się z logiką wypowiedzi i argumentacji pana przewodniczącego i dlatego tylko zabieram głos. Teraz nie ma jak tego zmienić, ale żeby taka logika nie przebiła się i nie utrwaliła, bym powiedział… No, nie można mówić tak, że jeżeli zapłaciło się za szczepienie, to nie trzeba płacić za inną czynność. No, każda czynność ma swój jakiś koszt. Moim zdaniem – i tak powinno być w demokratycznym państwie prawa – jeżeli państwo nakłada jakiś obowiązek na obywatela i jeszcze do tego uważa, że ten obowiązek jest szczytny, słuszny i uwzględnia, tak jak w tym przypadku, wszystkie zasady humanitaryzmu, to państwo powinno ponosić koszty wprowadzenia tego obowiązku. I wtedy nie byłoby wątpliwości. No, nie można mówić, że jeżeli zapłacono za jeden zabieg, to w tej cenie się mieści jeszcze jeden zabieg. No, nie ma takich możliwości.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, jeszcze jedno zdanie… Przeczytajcie dokładnie brzmienie artykułu: minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokości opłat za aktualizację danych wpisanych do rejestru. Dzisiaj mamy 3 miliony zwierząt, które są zaczipowane – takie są szacunki – i są w rejestrach prowadzonych przez organizacje typu NGO. Wprowadzamy rejestr publiczny de facto, prowadzony przez Inspekcję Weterynaryjną. Aktualizacją danych będzie zatem nawet wpisanie tych czipów do rejestru publicznego. Ktoś już zapłacił za zaczipowanie zwierzęcia i jest w rejestrze prowadzonym przez NGO. Teraz każemy mu drugi raz płacić – przy tym zapisie jest to możliwe – tylko za to, że będzie przeniesiony do rejestru publicznego. Z tego względu uważam, że ta poprawka jest po prostu uzasadniona. Można się zastanowić, czy można ją lepiej sformułować – oczywiście, że tak, tutaj pełna zgoda.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, chciałbym tylko zauważyć, że aktualizacja dotyczy danych wpisywanych do rejestru. Te dane są określone w ust. 3 w art. 56c. Jak rozumiem, chodzi o takie dane dotyczące tego posiadacza jak imię, nazwisko, kod pocztowy, miejsce zamieszkania. Te dane są wskazane w pkcie 1, to jest na stronie 22 wykazów, to jest przepis określający ten zakres. Jeżeli zmienia się posiadacz, to zmiana tych danych powoduje… To jest aktualizacja tylko w tym zakresie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

To dopytam pana mecenasa. Czy pana wypowiedź świadczy o tym, że pod aktualizację można by podciągnąć także zmianę numeru telefonu posiadacza psa?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Jeżeli mamy w poprawce przepis stanowiący, że zmiana danych nowego posiadacza psa… Jak rozumiem, chodzi o wszystkie dane, które są wskazane w pkcie 1, czyli również teleadresowe, email itp., które dotyczą bezpośrednio tego posiadacza. Chodzi o wszystkie dane wskazane w pkcie 1, tak to rozumiem.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, głosujemy. Ja zgłaszam taką poprawkę, a głosuje tylko Komisja Ustawodawcza.

Kto z pań i panów senatorów jest za wprowadzeniem poprawki, która zawęża możliwość ponoszenia dodatkowych opłat w przypadku aktualizacji danych?

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem takiej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Głosują tylko członkowie Komisji Ustawodawczej.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowań zdalnych.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Czekamy.)

Mamy jakiś problem z systemem?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

19 głosów za, 1 – przeciw, 4 senatorów wstrzymało się od głosu.

Pan senator Szejnfeld… Za chwilę głosujemy wspólnie, obie komisje.

Senator Adam Szejnfeld:

Przepraszam bardzo, że zajmuję czas, na pewno są tu ważniejsze sprawy, ale jeszcze tylko jedna kwestia, jeżeli chodzi o ten rejestr. Jak rozumiem, ten przepis – jeśli źle go rozumiem, to bardzo proszę mnie sprostować, ucieszę się – nakłada obowiązek podawania numeru telefonu. Z tego, co ja wiem, to jedyny tego typu obowiązek, jaki obywatel w Polsce ma, to mieć zameldowanie – nie ma obowiązku mieć telefonu, emaila itd. Jeżeli wpiszemy taki obowiązek… Mnóstwo ludzi zmienia numery telefonów. Tak że za każdym razem, jak ten numer ktoś poda – posiadanie telefonu nie jest obowiązkowe – ten rejestr będzie musiał być aktualizowany, zmieniany. Pod względem formalnym moim zdaniem jest tutaj wada, bo ten numer telefonu nie powinien być w ogóle podawany. A jeśli nawet, to będziemy wiecznie aktualizować te rejestry.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Proszę o zabranie głosu pana mecenasa i pana marszałka Borowskiego, który przygotowywał tę zmianę. Który z panów jako pierwszy?

Pan marszałek.

Senator Marek Borowski:

Po pierwsze, w dotychczasowych przepisach, które nie wprowadzają obowiązkowego czipowania, ten numer telefonu istnieje. Po drugie, jest to praktyczne. Znajduje się psa, który się gdzieś błąka, trzeba się skontaktować z właścicielem, a meldunek i adres zamieszkania mogą się okazać niewystarczające, bo ta osoba praktycznie przebywa gdzieś indziej. Tak że jakiegoś zagrożenia to ja tutaj nie widzę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan mecenas chce coś uzupełnić?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Pan marszałek wszystko powiedział.)

Czy możemy przystąpić do procedury głosowania?

(Głos z sali: Która komisja?)

Obie komisje.

Kto z pań i panów senatorów członków komisji rolnictwa oraz ustawodawczej jest za przyjęciem poprawek nr 44 i 46, z wcześniej przyjętą zmianą w brzmieniu jednej z tych poprawek?

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników głosowań zdalnych.

14 głosów za, 13 – przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu.

Stwierdzam, że poprawki uzyskały wymaganą większość.

Przechodzimy do poprawki nr 45. Chodzi o dodanie przed wyrazami „lisa pospolitego” wyrazów „zwierzęta futerkowe –”. Absolutnie redakcyjna poprawka.

Kto z pań i panów senatorów jest za? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników zbiorczych.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Spokojnie, musimy chwilę poczekać. Chciałbym państwu powiedzieć, że ponad 2/3 pracy już wykonaliśmy.

(Senator Jan Filip Libicki: Nawet 3/4.)

Pomiędzy 2/3 a 3/4 – żeby być precyzyjnym.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A, pan senator Libicki ma rację, nawet 3/4, bo część już była wcześniej rozpatrzona.

27 głosów za, bez głosów sprzeciwu, nikt nie wtrzymał się od głosu.

Poprawka nr 45 została przyjęta.

Nad poprawką nr 46 głosowaliśmy wcześniej.

Poprawka nr 47. To jest przepis przejściowy: do postępowań w sprawie odbioru zwierząt, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki. Jeśli jej nie przyjmiemy, będzie duży problem.

(Głos z sali: Która?)

Poprawka nr 47, dotycząca tego, jak kończyć postępowania, które już są prowadzone.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i o podanie zbiorczych wyników.

19 głosów za, 8 – przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

Poprawka nr 49 już była, nr 48 też, nr 50… Teraz poprawka nr 51.

Oddaję głos panu marszałkowi Borowskiemu. To jest obszerna poprawka jego autorstwa.

Senator Marek Borowski:

Ja już trochę o niej powiedziałem, więc tylko przypomnę, że reguluje ona następujące sprawy: sprawę odpowiedniego okresu karencji czy vacatio legis w przypadku chowu zwierząt futerkowych oraz uboju religijnego – w tym zakresie, w jakim on jest ograniczany. Ustala te okresy na: 2,5 roku od momentu opublikowania ustawy – w przypadku chowu zwierząt futerkowych; na 5 lat – w przypadku ograniczenia uboju religijnego. Jednocześnie bardzo precyzyjnie reguluje zasady, powiedziałbym, odszkodowawcze, rekompensacyjne. Nie ogranicza się to wyłącznie do podania, jak to jest w innych propozycjach, że przysługują rekompensaty albo przysługują rekompensaty, a Rada Ministrów wyda rozporządzenie, ponieważ z tego niestety nic więcej nie wynika. Hodowcy, rolnicy, producenci wskazywali na obawę, że nie zostaną uwzględnione ich koszty i straty, które w związku z zakończeniem tych działalności będą ponoszone, dotyczące np. na konieczności spłaty kredytów długoterminowych czy spraw związanych z majątkiem, w który zainwestowano. Były takie firmy, które korzystały ze środków europejskich, a to powoduje, że zaprzestanie takiej działalności przed upływem 5 lat oznacza konieczność zwrotu tych środków. Poza tym odprawy dla pracowników… Chodziło o to, żeby zasady odszkodowań zawarte w tym rozporządzeniu, które odpowiedni minister będzie wydawał, uwzględniały te sprawy. W jaki sposób, jak dalece, to będzie już sprawa oczywiście ministra, ale zasady te będą musiały być uwzględnione. Rolnik czy producent, czyli osoby, podmioty, które będą dotknięte, można powiedzieć, tymi przepisami, będą mieli prawo – i to jest wyraźnie napisane – odwołania do sądu, jeśli będą niezadowoleni z tej decyzji. Żeby tu nie było żadnych wątpliwości – ostateczną instancją będzie sąd. To daje pewną gwarancję, sporą gwarancję, że ci ludzie zostaną sprawiedliwie potraktowani.

Jednocześnie podane są w tej poprawce terminy pewnych czynności. Chodzi o to, żeby nic nie było zbytnio przeciągane. Tak że jest tu zakreślony odpowiedni czas na wydanie rozporządzenia, na składanie wniosków, na wydanie decyzji. Krótko mówiąc, są tutaj określone obowiązki władzy, obowiązki rządu, i uprawnienia, ale także obowiązki, bo są te terminy, podmiotów, które są tymi ograniczeniami objęte.

Wydaje mi się, proszę państwa, pomijając, że tak powiem, wszelkie aspekty dyskusji politycznej, że to jest rozwiązanie, które jest zwyczajnie cywilizowane i powinno być przyjęte. Chcę powiedzieć, że z punktu widzenia autora, czyli mnie, ale także moich koleżanek i kolegów… My generalnie byliśmy zwolennikami szybszego zakończenia tych działalności, ale zdajemy sobie sprawę, także pod wpływem spotkań, które się odbyły tutaj w Komisji Ustawodawczej, kiedy dowiedzieliśmy się więcej na ten temat, że trzeba w tej sprawie postąpić inaczej. Obrońcom zwierząt, którzy byli skłonni nie baczyć na nic i wnosić o bardzo szybkie zakończenie tych działalności, będziemy tłumaczyć, że w cywilizowanym kraju, przestrzegającym zasad konstytucyjnych, po prostu musi być inaczej. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan przewodniczący Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Mam pytanie do Biura Legislacyjnego. Czy w tej poprawce mówimy o odszkodowaniach, które będą dotyczyły też uboju rytualnego?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, Panie Przewodniczący.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Ale przy poprawce nr 20, Boguckiego, która była już przegłosowana, tłumaczono, że… To ona jest w kolizji z tą. Tak?

(Głos z sali: Ubój rytualny został utrzymany, ale…)

Ja zrozumiałem, jak głosowaliśmy, że poprawka nr 20 idzie w kierunku…

(Senator Marek Borowski: Nie, ona, że tak powiem, wyłączała drób, natomiast…)

Ale dwudziestka nie była o drobiu…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan mecenas, Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Jak rozumiem, chodzi o poprawkę nr 25. Tak? Tam było to zastrzeżenie, że przyjęcie tej grupy poprawek będzie powodowało odpowiednią modyfikację poprawek nr 51 i 58. Panie Przewodniczący, jeżeli została przyjęta poprawka dotycząca skreślenia pktu 13, dotyczącego uboju rytualnego… Tutaj głosujemy w zakresie art. 11, czyli modyfikacja będzie polegała na tym, że…

(Senator Marek Borowski: Ale nie została przyjęta.)

(Głos z sali: Nie była przyjęta.)

Tak, ona nie została przyjęta i w związku z tym…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale dwudziesta szósta była przyjęta.)

Nie, dwudziesta szósta…

(Senator Marek Borowski: Dwudziesta szósta była przyjęta, ale tu nie ma problemu, bo ona nie dotyczy…)

Tak, przepraszam, pomyliłem się. Poprawka nr 26 została przyjęta. Poprawka nr 25, dotycząca skreślenia pktu 13, której przyjęcie związane byłoby z tą poprawką, nad którą teraz głosujemy, została odrzucona i tutaj nie ma żadnej kolizji.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Jak odrzucona…)

Poprawka nr 25 nie została przyjęta.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale dwudziesta szósta…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Marek Borowski:

Panie Senatorze Chróścikowski, ja wyjaśnię. W poprawce nr 25 wykluczano ubój rytualny całkowicie…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Okej, ale ja…)

Ona została odrzucona.

(Senator Jerzy Chróścikowski: …mówię o następnej.)

W poprawce nr 26 pozostawia się ubój rytualny, religijny, dotyczący bydła, a wyłącza się wyłącznie drób…

(Senator Jerzy Chróścikowski: Nie, nie…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie Przewodniczący…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan senator Czerwiński najpierw – był taki najbardziej aktywny – a później zgodnie z kolejnością.

Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Proszę państwa, ja chciałbym, żebyśmy wrócili do poprawek nr 26 i 27, bo tam nastąpiło pewnego rodzaju nie tyle przekłamanie, ile nieświadomy błąd. Poprawkę nr 25 odrzuciliśmy, do tej w ogóle nie wracamy. W przypadku poprawki nr 26 pan marszałek Borowski zabrał głos i wytłumaczył jej sens… Ale to był sens poprawki nr 27 – nie nr 26, nad którą myśmy głosowali, tylko nr 27. Formalnie głosowaliśmy nad poprawką nr 26, myśląc – przynajmniej niektórzy – że głosujemy nad treścią poprawki nr 27. Chodzi o to dopuszczenie kurczaków… Zajrzycie państwo do stenogramu, to zobaczycie. Ja nie wiem, jak to rozwiązać… W poprawce nr 27 jest propozycja wyłączenia drobiu z uboju rytualnego. Brak głosowania nad tą poprawką spowoduje, że będziemy się inaczej na plenarnym posiedzeniu zachowywać.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeszcze raz. Głosowaliśmy nad poprawką nr 26 z komentarzem pana marszałka Borowskiego, który mówił, że to dotyczy drobiu. Ale drób, że tak powiem, znajduje się w poprawce nr 27 – innej, która nie była w ogóle poddana pod głosowanie, bo przegłosowanie poprawki nr 26 wyeliminowało, i słusznie, głosowanie nad poprawką nr 27. Nie wiem, czy to można załatwić poprzez reasumpcję – tutaj się zwracam do przewodniczących – czy też należy przegłosować poprawkę nr 27 i odpowiednio wyjaśnić to na posiedzeniu plenarnym. Nawiasem mówiąc, też mam wątpliwości, która jest dalej idąca i która powinna być poddana pod głosowanie jako pierwsza.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek Borowski.

Senator Marek Borowski:

Proszę państwa, no nie, to jest jakieś zupełne nieporozumienie. Może zacznijmy od ustawy, która przyszła. Dobrze? Od tej ustawy zacznijmy. Otóż ta ustawa w art. 1 w pkcie 13, o który tutaj cały czas chodzi – nie mylić z art. 13, bo to jest coś innego – mówi, co następuje, w ust. 3a: „Wymogów określonych w ust. 1 i 3”… To są wymogi, które są w ustawie matce, ustawie o ochronie zwierząt, tutaj ich nie ma. A więc mówi, że ich nie stosuje się przy „poddawaniu zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby wyłącznie ich członków, zwanego dalej «ubojem bez ogłuszania»”. Czyli to, co przyszło z Sejmu, mówiło jasno, że tych wymogów nie stosuje się, ale tylko przy uboju religijnym, jeżeli to jest na potrzeby wewnętrzne. Krótko mówiąc, był tu zakaz eksportu – nazwijmy to po imieniu. To chyba jest jasne.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak jest.

A w poprawce nr 27, na którą pan senator się powołuje, mamy dokładnie taką samą treść, ale z jednym wyjątkiem. Mianowicie, znika ust. 3. To znaczy, z Sejmu przyszło „Wymogów określonych w ust. 1 i 3”, a w poprawce jest „Wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1”. Dlaczego? To była tak naprawdę poprawka legislacyjna. Dlatego, że… O czym mówią te ust. 1 i 3 w ustawie o ochronie zwierząt? Ustępy ust. 1 i 3 mówią o tym, że uboju, który określamy jako ubój religijny, można dokonywać w ubojni i można dokonywać poza ubojnią. Tymczasem z innych przepisów wynika, że poza ubojnią nie można dokonywać tego uboju. I dlatego skreślono ust. 3 mówiący o tym, że tylko w ubojniach, wyłącznie w ubojniach, również na potrzeby własne.

A w poprawce nr 26 w ust. 3a, czyli w tym samym, który przyszedł z Sejmu, mówi się, co następuje, że wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1 – ust. 3 już nie ma – nie stosuje się w przypadku poddawania zwierząt ubojowi szczególnym sposobem itd. Dokładnie jest to samo, co w ustawie: „związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na potrzeby jego członków”. Jest dokładnie ten sam tekst. Czyli to oznacza, że w poprawce nr 26 został utrzymany zakaz eksportu, a w ust. 3b dopisano, że wymogu pozbawienia świadomości określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku poddawania drobiu ubojowi szczególnym sposobem przewidzianym przez obrządek religijny. Czyli to była po prostu poprawka, która utrzymywała zakaz eksportu mięsa wołowego, a nie drobiu. I tyle. Ona została przyjęta i oczywiście wykluczyła poprawkę nr 27, dlatego że jest dłuższa, pełniejsza, a pierwsza część jest taka sama, jak w poprawce nr 27. Tak że jedno drugiemu nie szkodzi.

A ta, o której teraz mówimy… Poprawka nr 51, tak?

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Tak.)

Ta poprawka nr 51, czyli ta, którą omawiałem, to jest, można powiedzieć, dalsza część, tzn. doprecyzowanie tego wszystkiego, co się powinno dziać w tych 2 obszarach i w procedurach odszkodowawczych.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan mecenas jeszcze chce coś uzupełnić?

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak, chciałbym dodać, bo wydaje mi się, że tutaj doszło chyba do niezrozumienia istoty, sensu tych poprawek nr 26 i 27. Bo de facto w poprawce nr 26 wykreślenie wyrazów „na potrzeby wyłącznie ich członków” powoduje, że ten ubój będzie po prostu…

(Senator Marek Borowski: Nikt nie wykreślił poprawki nr 26.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Poprawkę nr 26 przyjęliśmy.

(Głos z sali: Przyjęliśmy.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, ale odrzuciliśmy…)

Senator Marek Borowski:

Ale nie ma wykreślenia. Jest powiedziane: „działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na potrzeby jego członków”. To jest dokładnie to samo. Tu niczego nie wykreślano.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

To znaczy, ten ubój będzie zachowany będzie tak, jak to jest obecnie w tym zakresie.

A chodzi mi o niezrozumienie istoty poprawki nr 26. Bo moim zdaniem poprawka nr 26 powoduje, że zachowuje się ubój zwierząt bez uprzedniego ogłuszania, tak jak to obecnie wygląda. I jeżeli…

(Rozmowy na sali)

Senator Marek Borowski:

Ale na terenie kraju. Panie Mecenasie, niech pan nie miesza. Jest dokładnie ten sam przepis, który przyszedł z Sejmu. A więc w czym rzecz?

(Senator Jerzy Czerwiński: Można, Panie Przewodniczący?)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan senator…

Senator Jerzy Czerwiński:

Otóż ja podejrzewam, że my operujemy różnymi tekstami zestawu wniosków – niestety, Panie Marszałku. Ja to konsultowałem z 3 kolegami. O drobiu jest tylko w poprawce nr 27.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, zarządzam…

(Senator Jerzy Czerwiński: Naprawdę.)

Zarządzam 10-minutową przerwę.

Bardzo proszę pana senatora Czerwińskiego, pana przewodniczącego i legislatora tu, do stołu prezydialnego.

10 minut przerwy.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, wznawiam posiedzenie.

Chciałbym państwa poinformować, że posługiwałem się drukiem, który był nieostatecznym zestawieniem poprawek, w którym poprawki były przesunięte o jedną jednostkę redakcyjną. I też go przekazałem panu marszałkowi Borowskiemu, dlatego uzasadnienie było do kolejnej poprawki, a nie do tej, która była przegłosowana w bloku poprawek. Musimy dokonać reasumpcji głosowania 3 poprawek.

Oddaję głos panu mecenasowi, a później panu marszałkowi, jeśli chodzi o merytoryczne uzasadnienie. Przepraszam za kłopot, który wyniknął.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo, ta reasumpcja de facto będzie dotyczyła ponownego głosowania nad poprawką nr 26, bo jej przyjęcie wykluczyło głosowanie nad poprawkami nr 27 i 28.

Jednocześnie chcę tylko dodać, że w tym momencie będzie miała również zastosowanie taka kwestia… że przyjęcie poprawek spowoduje później również odpowiednią modyfikację poprawek nr 51 i 58.

I chciałbym odczytać brzmienie tej poprawki, żebyśmy nie mieli wątpliwości, jaki jest obecnie jej zakres.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Bardzo proszę.)

Poprawka nr 26 – w art. 1 w pkcie 13 w lit. a, w ust. 3a skreśla się wyrazy: „na potrzeby wyłącznie ich członków”.

Przy tym zakresie poprawki dochodzi do takiej sytuacji, że de facto zachowuje się ten ubój zwierząt bez uprzedniego ogłuszenia – podobnie jak to wygląda dzisiaj.

Senator Marek Borowski:

To znaczy, to jest przepis, który powoduje, że ubój religijny pozostaje w dotychczasowej formie bez żadnych ograniczeń.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak.

Szanowni Państwo, sekundę, już oddaję głos panu senatorowi Boguckiemu.

Przed samym głosowaniem dokładnie powtórzymy, jak trzeba głosować jeżeli ktoś jest za ubojem rytualnym albo przeciw, żeby nikt nie miał wątpliwości, nad czym głosuje.

Pan senator Bogucki, bardzo proszę.

Senator Jacek Bogucki:

Prosiłbym, żeby pan marszałek Borowski, senator Borowski nie wprowadzał w błąd Wysokich Komisji, ponieważ ten przepis mówi o tym, iż ubój przewidziany przez obrządki związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej, funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej ubojem bez ogłuszania, będzie mógł odbywać się na warunkach określonych przez rozporządzenie ministra rolnictwa, gdzie będą określone: kwalifikacje osób uprawnionych do uboju; warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania oraz dokonywania uboju bez ogłuszania; warunki i metody uboju bez ogłuszania stosownie do gatunku; warunki nadzoru oraz liczby zwierząt, które mogą być poddawane temu ubojowi. A więc tak naprawdę określa szczegółowo warunki uboju bez ogłuszania, czego dotychczas w ustawie nie było. Tak więc zarówno wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego, jak i zawęża możliwość stosowania tego uboju na inne potrzeby niż potrzeby wynikające z obrządków religijnych związków wyznaniowych. Tak że to jest taka różnica. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan marszałek…

Senator Marek Borowski:

Rozporządzenie ministra to jest zupełnie inna sprawa. To jest oczywiste, że minister będzie różne rzeczy regulował w tej sprawie. A wykreślenie słów „na potrzeby wyłącznie ich członków” oznacza praktycznie czy może oznaczać, że oto gminy żydowskie czy muzułmańskie uruchomią własne firmy eksportowe, które będą to mięso eksportowały. Ponieważ wykreślono słowa „na potrzeby wyłącznie ich członków”. A więc zostawiono to, że chodzi o związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej, funkcjonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale mięso z tego uboju już nie musi być wyłącznie na potrzeby ich członków, czyli może być po prostu, zwyczajnie eksportowane. Tyle tylko że nie będą tego eksportowały inne firmy, tylko te założone przez związki.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan mecenas.

(Senator Marek Borowski: To już głosujemy, nie?)

Moment.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Jeszcze tylko przed głosowaniem, Panie Przewodniczący, chciałbym zaznaczyć, żeby ta kwestia nie umknęła, że reasumpcją trzeba będzie objąć również poprawkę nr 29, czyli tę stricte redakcyjną, która została przyjęta. Ponieważ przyjęcie poprawki nr 26 wykluczało poprawki nr 27 i 28, a przyjęcie poprawki nr 27 wykluczało głosowanie nad…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Bo to jest uzależnione.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Mecenasie, rzeczywiście, jeżeli będzie przyjęta.

Jeszcze ostatni głos, pan przewodniczący Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:

Ja usłyszałem 2 sprzeczne uzasadnienia i dlatego prosiłbym pana mecenasa o wyjaśnienie, czy według pana jest tak, jak twierdzi pan senator Bogucki, czy tak, jak twierdzi pan senator Borowski. Które uzasadnienie tej poprawki według pana jest…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Poprawki nr 26?)

Tak.

(Senator Marek Borowski: To nie jest sprawa legislacyjna, tylko merytoryczna.)

Ale chyba ktoś umie mi to legislacyjnie wytłumaczyć.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Oczywiście mogę odnieść się tylko w zakresie istoty brzmienia tego przepisu. Z niego wynika, tak jak zaznaczyłem wcześniej, że przyjęcie poprawki nr 26, czyli wykreślenie wskazanych tam wyrazów, powoduje, że wrócimy do stanu prawnego, jaki występuje obecnie. Czyli na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego ten ubój rytualny jest dozwolony. A więc przyjęcie tej poprawki spowoduje, że ubój rytualny będzie dozwolony. Nie wiem, czy jest wystarczająco…

(Senator Jerzy Chróścikowski: To samo, co mówił pan senator Bogucki. Dziękuję.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jak rozumiem, pan marszałek nie ma już chyba potrzeby…

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury.

Oddaję głos panu mecenasowi.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

A więc, Panie Przewodniczący, przystępujemy w ramach reasumpcji do głosowania nad poprawką nr 26, której przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 27 i 28. Przyjęcie poprawki nr 26 obejmie również tą reasumpcję…

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: To później.)

To później.

Jeszcze tylko zaznaczę, że przyjęcie poprawki będzie oczywiście powodowało dokonanie odpowiedniej modyfikacji w poprawkach nr 51 i 58. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką numer…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przepraszam, przystępujemy do procedury głosowania wniosku o reasumpcję głosowania nad poprawką nr 26.

Kto jest za reasumpcją głosowania nad tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki.

14 senatorów na sali za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

23 głosy za przyjęciem wniosku o reasumpcję głosowania nad poprawką nr 26, 12 przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Stwierdzam, że podjęliśmy decyzję o reasumpcji głosowania nad poprawką nr 26.

Przystępujemy do procedury głosowania…

Senator Jacek Bogucki:

Panie Przewodniczący, chciałbym poinformować, że podtrzymuję tę poprawkę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Zaraz, po wynikach głosowania.

(Senator Jerzy Chróścikowski: Teraz głosowanie.)

Kto z pań… Panie Pośle, bo tu, wydaje się, jest wszystko jasne.

Poseł Waldemar Buda:

To znaczy, ja mam tylko taką uwagę: my, decydując o poprawce nr 26, wykluczamy – tak wynika z tego, co usłyszeliśmy – poprawkę nr 27. Tak to rozumiemy.

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Tak, tak, poprawkę nr 27.)

W związku z tym dobrze, żeby wypłynął taki komunikat, że jeżeli przejdzie poprawka nr 26, to niestety nie będziemy mogli głosować nad poprawką nr 27. Chodzi o to, żeby każdy miał świadomość…

(Głos z sali: I poprawką nr 28.)

(Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski: Tak jest.)

…do jakich skutków doprowadzi ta sytuacja, żeby to wybrzmiało, żeby nie było zdziwienia za chwilkę, że nie możemy głosować nad tą, która uwalnia ubój rytualny tylko drobiu. Niestety, nie będziemy mogli zagłosować nad tą poprawką.

(Głos z sali: Jasne, jasne.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem poprawki nr 26? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

16 senatorów za przyjęciem tej poprawki, 18 przeciw.

Stwierdzam, że poprawka nie została przyjęta.

Teraz, Panie Mecenasie, konsekwencje.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Teraz, Panie Przewodniczący, konsekwentnie przechodzimy do reasumpcji głosowania nad poprawką nr 29…

(Głos z sali: Poprawką nr 27.)

Tak, przepraszam, nad poprawką nr 27.

(Senator Marek Borowski: Nad poprawką nr 27, czyli dotyczącą wyłączenia drobiu.)

Tak jest. Ja rozumiem, że normalnie, w procedurze głosowania nad tym wnioskiem. Bo wcześniej przyjęliśmy wniosek o reasumpcję.

Pan senator może być za…

Senator Jacek Bogucki:

Panie Przewodniczący, chciałbym podtrzymać poprawkę nr 26.

(Głos z sali: Jako wniosek mniejszości.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jako wniosek mniejszości. Tak jest.

Przystępujemy do procedury głosowania nad poprawką nr 27.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

16 senatorów na sali za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie głosów zdalnych.

(Senator Marek Martynowski: Panie Przewodniczący, mam jeszcze pytanie, czy jeżeli przyjęliśmy w tej chwili poprawkę nr 27, to, tak jak ja rozumiem…)

Jeszcze nie wiem, zaraz.

26 głosów za, 1 przeciw, 1 senator się wstrzymał.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

Pan przewodniczący Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Bo wcześniej pan senator Bogucki mówił, że zgłosi wniosek mniejszości do poprawki nr 26. Ale jak teraz jest przyjęta poprawka nr 27, to ona wyklucza poprawkę nr 26. Tak?

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Może zgłosić w tym zakresie.

(Senator Marek Borowski: Na sali może się zmienić.)

Tak. I rozumiem, że pan senator taki wniosek zgłosił.

Wracamy teraz, Panie Mecenasie, do poprawki nr 51.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Tak. Ja tylko dodam, że przyjęcie poprawki nr 27 wykluczyło głosowanie nad poprawkami nr 28 i 29. Teraz…

(Głos z sali: Poprawkę nr 29 przyjęliśmy.)

Nie.

(Głos z sali: Poprawka nr 29 była przyjęta.)

Tak, czyli teraz musimy dokonać reasumpcji głosowania nad poprawką nr 29, bo ona była przyjęta. I chyba powinniśmy dokonać tego wcześniej, przed przegłosowaniem poprawki nr 27. Bo przyjęcie poprawki nr 27 wykluczyło m.in. poprawkę nr 29. My poprawkę nr 29 przyjęliśmy.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Musimy dokonać reasumpcji głosowania nad poprawką nr 29.

Senator Jerzy Czerwiński:

Jeśli można, Panie Przewodniczący… A nie prościej po prostu przyjąć, że to głosowanie nad poprawką techniczną nr 29 po reasumpcji jest bezprzedmiotowe? Bo się zakałapućkamy w tej reasumpcji…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękujemy panu senatorowi.

Biuro Legislacyjne opiniuje to pozytywnie. I tak przyjmujemy.

Kolejne rzeczy, Panie Mecenasie.

(Głos z sali: Poprawka nr 51.)

Poprawka nr 51 moim zdaniem, ale…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Poprawka nr 51.)

Oddaję głos wnioskodawcy, panu marszałkowi Borowskiemu.

Senator Marek Borowski:

Ja już tę poprawkę uzasadniłem – przerwaliśmy ze względu na to nieporozumienie, które wynikło – więc nie będę powtarzał. W każdym razie przypomnę jeszcze raz, że chodzi o prawidłowe, uczciwe, sprawiedliwe rozwiązanie tego tematu, który wiąże się z zakończeniem pewnego rodzaju działalności gospodarczej. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja mam pytanie, jak to jest z tym vacatio legis. Chodzi o to, żebyśmy dobrze zrozumieli to, co pan marszałek proponuje w tej swojej poprawce. To znaczy, jak wygląda sytuacja vacatio legis na poszczególne segmenty tego, co jest reglamentowane, i kiedy dokładnie to vacatio legis mija? Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość.

Senator Marek Borowski:

Przede wszystkim chcę powiedzieć jako wnioskodawca tych poprawek, że dokonuję tutaj pewnej autopoprawki. Ja podałem poprzednio te okresy, ale one nie odpowiadają tym, które są w tej poprawce. I ta zmiana wygląda następująco.

Mianowicie, w art. 11 ust. 1 mówi o tym, że podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie ustawy działalność, o której mowa w art. 12 ust. 4c – czyli hodowlę zwierząt futerkowych – mogą ją prowadzić do dnia 1 stycznia 2023 r. Wspomnianą poprawką zmieniam to na 31 lipca 2023 r. Czyli to jest dwa i pół roku.

A w art. 13 – musimy przekartkować 2 strony – jest: „Podmioty wykonujące w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie uboju zwierząt dokonywanego w szczególny sposób” itd. I podane jest, że są obowiązane dostosować się do przepisu art. 34 ust. 3a – czyli to jest ten przepis, który mówi o ograniczeniu wyłącznie na potrzeby członków na terenie Rzeczypospolitej – do dnia 31 lipca 2023 r. Moją autopoprawką zmieniam to na 31 grudnia 2025 r. Czyli 5 lat.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze mam jedno pytanie, w związku z tym.)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja mam pytanie, dlatego że pan rabin Schudrich podnosił taką kwestię, że członkami gminy żydowskiej w Polsce są obywatele polscy, którzy zamieszkują poza terytorium Polski. I on oszacował liczbę takich osób na kilkadziesiąt tysięcy. To jak będzie wyglądała ich sytuacja po wejściu w życie tych przepisów? Czy oni nie będą mogli tego mięsa nabywać? Czy nie będzie można tego mięsa dla nich… Czyli jako obywatele Polscy mieliby ograniczenie swoich praw religijnych.

Senator Marek Borowski:

Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że tutaj nie zmieniamy przepisu, który znalazł się w ustawie, a który mówi o tym, że minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu itd. określi różne rzeczy, m.in. również potrzeby związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji. Tak więc związki wyznaniowe będą podawać określone dane i określone propozycje, a my już w to nie ingerujemy.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ale eksport to jest pewna czynność. To nie jest tylko kwestia jurysdykcji wewnętrznej. Ja nie wiem, jak to zaopatrywanie będzie w praktyce wyglądało.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ale to jest, tak jak powiedział pan marszałek, zapis pierwotnego przedłożenia poselskiego. A więc, bym powiedział…

(Senator Jan Maria Jackowski: W takim razie może pan poseł Buda się na ten temat wypowie.)

Bardzo proszę. Czy pan poseł chce zabrać głos?

Senator Jan Maria Jackowski:

Chodzi mi po prostu o tych obywateli polskich, którzy są członkami związku wyznaniowego gminy żydowskiej w Rzeczypospolitej Polskiej, ale mieszkają poza granicami Polski i chcieliby zgodnie ze swoimi normami religijnymi spożywać takie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

I jak to będzie zorganizowane w przypadku, kiedy eksportu nie może być?

(Poseł Waldemar Buda: To znaczy, Szanowni Państwo…)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan poseł ma głos, a później przystąpimy do procedury głosowania.

Poseł Waldemar Buda:

Szanowni Państwo! Panie Senatorze!

Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której my obywatelowi polskiemu musimy zapewnić na całym świecie dokładnie to samo, co jest dostępne w Polsce, bo to byłby absolutny absurd. Jeżeli mamy taką sytuację, że ktoś mieszka poza granicami, to korzysta ze świadczeń i warunków, które panują w danym kraju. A więc jeżeli w Polsce mamy dostępne jakieś towary, produkty, to ja nie uznaję, że jest prawo konstytucyjne do tego, żeby one byłe dostępne na całym świecie. Jeżeli w Polsce mamy 500+, to jeszcze nie oznacza, że ktoś, kto mieszka w Australii na stałe, również ma prawo do tego świadczenia z punktu widzenia praw obywatelskich zagwarantowanych w konstytucji. Sprawa jest dość jasna w mojej ocenie.

(Senator Jan Maria Jackowski: To nie jest najlepszy przykład, Panie Pośle.)

Tak, ale ja mówię o stałym zamieszkiwaniu poza granicami.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, należało tak zmodyfikować zapis w pierwotnej wersji, żeby dotyczył on związków wyznaniowych, których członkowie zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gdyby był taki zapis, to on nie rodziłby tych wątpliwości prawnych, o których ja w tym momencie mówię. To jest niby szczegół dla niektórych, ale dla ludzi religijnych to jest bardzo ważna sprawa. A więc chciałbym, żeby Wysokie Komisje miały jasność, co to wszystko oznacza. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Przystępujemy do… Pan Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Panie Przewodniczący, chciałbym tylko dodać, że nad poprawkami nr 51 i 62 należy głosować łącznie. Ich przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 52, 53, 58 i 61. Dziękuję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka nr 61 została wycofana, przepraszam.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, czyli przegłosujemy poprawki nr 51 i 62 z konsekwencjami dla grupy poprawek, które wymienił pan mecenas.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, nr 52, 53, 58. Poprawka nr 61 została wycofana.)

Tak jest.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o…

(Głos z sali: Poprawek.)

Tych poprawek. Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Prosimy o doliczenie głosów senatorów uczestniczących zdalnie.

16 za, 9 przeciw, przy czym 7 senatorów się wstrzymało.

Stwierdzam, że poprawki uzyskały wymaganą większość i zostały przyjęte.

Teraz przechodzimy do poprawki…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: … nr 54.)

…nr 54.

Szanowni Państwo, to jest zamiana sformułowania „prawo do odszkodowania” na wyraz „odszkodowanie”. To jest poprawka redakcyjna.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki?

17 senatorów na sali.

(Głos z sali: 18.)

18, przepraszam.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i o podanie zbiorczych wyników.

24 głosy za, 1 przeciw.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Teraz przechodzimy do poprawki nr 55.

Szanowni Państwo, to jest bardzo ważna poprawka dotycząca tego, że strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może wnieść powództwo do sądu powszechnego. To powództwo przysługuje także w przypadku niewydania decyzji przez ministra właściwego ds. rolnictwa w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego wniosku o wypłatę odszkodowania.

Kto…Tak, Panie Senatorze?

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja mam pytanie: a jak to się ma do poprawki nr 51, którą przegłosowaliśmy przed chwilą?

Senator Marek Borowski:

To dotyczy czegoś innego, to dotyczy zwierząt cyrkowych.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o dodanie wyników z głosowania zdalnego.

20 senatorów za, 9 przeciw, 2 się wstrzymało.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Kolejna poprawka to poprawka nr 56, która mówi o wpisaniu organizacji społecznych na listę tych organizacji, która jest prowadzona. To jest poprawka Komisji Ustawodawczej.

Kto z pań, panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki.

10 na sali.

Kto jest przeciw?

5 głosów przeciw.

Kto się wstrzymał na sali?

Jeden senator się wstrzymał.

Proszę o dodanie wyników głosowań zdalnych.

Poprawki nr 57 i 58 były. Teraz poprawka nr 59, tak?

14 za, 9 przeciw.

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość przy 14 głosach za.

Kolejna, której jeszcze nie procedowaliśmy, to poprawka nr 59.

Panie Mecenasie, zawsze przy poprawkach, w których po prostu coś skreślamy, proszę o 2 słowa. Chodzi o to, żeby wszyscy wiedzieli, nad czym głosują.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

W poprawce nr 59 dokonujemy ujednolicenia terminu wejścia w życie przepisów, które są ze sobą związane. Czyli art. 7 ust. 5 odwołuje się do przepisów art. 11 bodajże ust. 1 i 4 ustawy o ochronie zwierząt, która wchodzi w życie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a zmieniane w art. 3 przepisy wchodzą po 30 dniach. W związku z tym ta poprawka ma na celu doprowadzenie do tego, aby oba przepisy wchodziły w życie w tym samym terminie.

(Senator Marek Borowski: Czyli w jakim?)

6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jasna sprawa.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki.

Ujednolicenie terminu wejścia w życie przepisów.

13 senatorów za.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie zbiorczych wyników.

21 senatorów za, 2 przeciw, 7 się wstrzymało.

Według mnie to była ostatnia poprawka do przegłosowania. Czyli teraz całość…

(Głos z sali: Nie.)

Przepraszam, senatorem sprawozdawcą… Czy pan marszałek…

(Senator Józef Łyczak: Panie Przewodniczący…)

Tak?

(Senator Józef Łyczak: Bo rozumiem, że zakończyliśmy głosowania. Tak?)

Zakończyliśmy głosowania. Teraz mogą być wnioski mniejszości.

Senator Józef Łyczak:

Chciałbym w tym momencie zgłosić wniosek mniejszości o przyjęcie poprawek nr 25, 50 i 60.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Pan senator zgłasza wniosek o przyjęcie poprawek nr 25…

(Senator Józef Łyczak: …50 i 60.)

…50 i 60.

Ja zgłosiłem wnioski o przyjęcie poprawek nr 14, 19, 35, 40. I nr 37.

Co pan senator Bogucki chce zgłosić?

Senator Jacek Bogucki:

Oprócz zgłoszonej poprawki nr 26, zgłaszam poprawkę nr 58.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Poprawki nr 26 i 58.

Czy ktoś z państwa jeszcze chce…

Pan marszałek Pęk?

Senator Marek Pęk:

Panie Przewodniczący, jeżeli to jest możliwe, to ja trochę skomplikuję sytuację. Chciałbym zgłosić wniosek mniejszości co do tych poprawek, których byłem wnioskodawcą i które nie uzyskały poparcia. Ale ja myślę, że pan mecenas sobie poradzi z takim wnioskiem.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Te poprawki – przypomnijmy, Panie Mecenasie, bo to nie było na sali plenarnej – to były poprawki, które pan marszałek zgłosił na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański: Tak, Panie Przewodniczący.)

Dobrze.

Czy ktoś chce jeszcze zgłosić jakieś wnioski? Nie.

W takim razie, Szanowni Państwo, zamykamy, razem z panem przewodniczącym, wspólne posiedzenie komisji rolnictwa i Komisji Ustawodawczej.

Biuro Legislacyjne poinformuje pana marszałka, ile potrzebuje czasu.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 17)