Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 48), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 26), Komisji Ustawodawczej (nr 69) w dniu 13-08-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (48.),

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (26.)

oraz Komisji Ustawodawczej (69.)

w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 58)

(Posiedzeniu przewodniczą przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej oraz zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Marek Borowski)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Bardzo proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.

Witam wszystkich.

Otwieram posiedzenie.

I oddaję głos panu przewodniczącemu Markowi Borowskiemu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje zastępca przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Marek Borowski)

Zastępca Przewodniczącego Marek Borowski:

Dzień dobry, ja także witam wszystkich.

No, zaczniemy od tradycyjnych formuł. Obradują tutaj 3 komisje: ustawodawcza, praw człowieka i rodziny.

Informuję, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Proszę o informację, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodowo działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nie widzę zgłoszeń.

Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, zostali.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia. Zwracam na to uwagę, ponieważ w przeciwnym wypadku państwa głosy nie zostaną zaliczone.

Zapisywanie się do głosu przez senatora obradującego zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo e-mailowo. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Proszę państwa o samodzielne włączanie mikrofonów przed zabraniem głosu. Po skończonej wypowiedzi proszę mikrofon wyłączyć.

Jeśli chodzi o informację dotyczącą poprawek, to nie muszę jej odczytywać w tym momencie, bo te poprawki już są zgłoszone.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Teraz chciałbym sprawdzić kworum w 3 komisjach.

(Głos z sali: W komisji rodziny jest.)

(Senator Aleksander Pociej: W komisji praworządności też.)

Dziękuję bardzo.

Wszyscy senatorowie są połączeni.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Wobec tego przechodzimy już do części merytorycznej. Proszę państwa, mamy tutaj do rozpatrzenia, przegłosowania, zaopiniowania 7 poprawek, z tym że zgodnie z informacją z Biura Legislacyjnego sprowadza się to do 2 głosowań. Powinniśmy głosować łącznie nad poprawkami nr 1–5, a następnie nad poprawkami nr 6–7, również łącznie.

Chciałbym jeszcze spytać Biuro Legislacyjne, czy te poprawki są prawidłowo skonstruowane.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Potwierdzam, Panie Marszałku. Wszystko jest skonstruowane prawidłowo. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Marek Borowski:

Dziękuję bardzo.

Czy przed przejściem do głosowania ktoś chciałby jeszcze o coś zapytać lub zabrać głos? Nie.

No to w związku z tym przechodzimy do głosowania. W pierwszej kolejności głosujemy łącznie nad poprawkami nr 1–5.

Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem tych poprawek? Dziękuję.

Kto jest przeciw? Nie widzę zgłoszeń.

Kto się wstrzymał?

A głosy zdalne?

(Głos z sali: Jeszcze 1 senator…)

(Głos z sali: To trzeba wymusić, np. dać 10 sekund.)

(Senator Aleksander Pociej: Jest możliwość, że odszedł na śniadanie.)

Co nas wstrzymuje?

(Głos z sali: Jeden…)

No dobrze, to wobec tego proszę podać wynik.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Już za późno…)

(Senator Robert Mamątow: To nie ma znaczenia.)

Nie, nie, oczywiście.

Dobrze. Jaki jest łączny wynik?

(Senator Aleksander Pociej: Ale czy panią senator Staroń już widać?)

(Głos z sali: Nie.)

No to nie liczymy.

Było 18 głosów za, nikt nie był przeciw, a 13 senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawki zostały zaopiniowane pozytywnie.

Teraz poprawki nr 6 i 7.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie mamy włączonej… O, właśnie.)

Słyszę tu jakiś sygnał od… Czy to nie był kolega Kwiatkowski?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Przez moment nie mieliśmy możliwości głosowania zdalnego, ale aplikacja już się włączyła. Mogliśmy oddać głos.)

Dobrze.

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Proszę doliczyć głosy zdalne.

(Rozmowy na sali)

Było 19 głosów za, nikt nie był przeciw, 13 senatorów wstrzymało się od głosu.

Poprawki zaopiniowano pozytywnie.

Na tym kończymy głosowania.

Pozostaje jeszcze wybór sprawozdawcy. Rozumiem, że będzie nim pani senator Kochan.

(Senator Magdalena Kochan: Jeśli nie ma sprzeciwu…)

Nie ma sprzeciwu? Nie ma.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 05)