Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 25) w dniu 12-08-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (39.)

oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (25.)

w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 29)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan)

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Otwieram posiedzenie połączonych komisji, komisji finansów publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw

Podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw zgłoszono poprawki. Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek zgłoszony w ramach pierwszego czytania – podtrzymuję go – o odrzucenie ustawy w całości. Argumentacja zajęła nam dobre 3 godziny w czasie debaty… Tych argumentów nie będę powtarzać. Implementacja prawa unijnego… To musi być dokument, który wyłącznie tego dotyczy. Pozostałe elementy tej ustawy – nie mówię o tym, jak bardzo są istotne, ważne czy potrzebne – winny być przedłożone Wysokiej Izbie w ramach osobnych aktów prawnych. Legislatorzy słusznie wskazują na niekonstytucyjność takiego procedowania.

Tak że ponawiam wniosek o odrzucenie tak sformułowanego aktu prawnego w całości. Dziękuję bardzo.

Czy ktoś w tej sprawie…

Stanowisko pana ministra, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Stanowisko jest negatywne. Są zaproponowane poprawki, jedna jest bardzo istotna… To była propozycja Biura Legislacyjnego, a chodzi o złe odesłanie. Nieprzyjęcie tej poprawki spowoduje, jeżeli w Sejmie zostanie odrzucony ten wniosek, że ustawa będzie wadliwa. Stąd prośba do państwa, żeby wniosku o odrzucenie ustawy nie przyjmować, tylko rozpatrzyć poprawki. W głosowaniu można je przecież poprzeć lub odrzucić.

W tym zestawieniu poprawek jest też bardzo istotna poprawka, zgłoszona przez pana senatora Mroza. Ona umożliwi ogłoszenie na początku września, poprzez rozporządzenie… Chodzi o możliwość dodatkowego zasiłku opiekuńczego w przypadku tych przedszkoli i żłobków, gdzie będzie taka konieczność ze względu na sytuację epidemiczną. Ta poprawka zawiera też zapis dotyczący możliwości dofinansowania wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To wynika z tego, że ustawa matka dotycząca tarczy antykryzysowej… Ten okres obowiązywania wynosi 180 dni i on się kończy. Jeżeli tego nie przeprowadzimy w tej chwili, to po prostu nie będzie prawnej możliwości wydania rozporządzenia dotyczącego dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jak również nie będzie prawnej możliwości dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych… O to zabiegają pracodawcy. Te 2 poprawki są w mojej ocenie kluczowe na dzisiaj. Proszę o ich przyjęcie i o odrzucenie wniosku o odrzucenie ustawy w całości. O to zwracamy się do Wysokiej Komisji, do Wysokiego Senatu.

Mamy świadomość… Nie będziemy powtarzać całej tej dyskusji, tego, o czym mówiliśmy w czasie debaty. Jest jeszcze poprawka dotycząca… Jeżeli będzie potrzeba, to wyjaśnię, na czym ona polega.

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Czy ktoś z państwa w tej kwestii?

Skoro nie… Panie Ministrze, powiem tak. Jesteśmy gotowi do pracy, do pracy odpowiednio przygotowanej, zgodnej z zasadami dobrej legislacji. Myślę, że rząd i izba niższa, czyli Sejm, nie będą oponować przy przyjmowaniu dobrego rozwiązania, które, jak pan mówił, z dniem 1 września powinno wejść w życie. Sposób, w jaki państwo zmieniacie regułę finansową, w jaki wprowadzacie elementy, które nie są związane z implementacją prawa unijnego… To musi być osobny dokument, o czym i pan minister, i ja wiemy. Ja podtrzymuję swój wniosek. Dziękuję.

Pan senator Mróz. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:

Pani Przewodnicząca! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Zakładając ten tok rozumowania… No, jaki będzie tego skutek? My musimy brać pod uwagę praktyczny skutek. Ten skutek będzie taki, że my ten państwa wniosek o odrzucenie ustawy w Sejmie odrzucimy, tak że ona i tak wejdzie w życie – łącznie z tymi rozwiązaniami dotyczącymi reguły wydatkowej, o której pani przewodnicząca mówiła – ale w życie nie wejdą związane z tymi poprawkami bardzo potrzebne społecznie elementy, o których mówił pan minister Szwed. W konsekwencji państwa uporu ustawa i tak wejdzie w życie, te wszystkie rzeczy kontrowersyjne z państwa punktu widzenia – z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, z punktu widzenia pani przewodniczącej – i tak wejdą w życie, i to już w piątek, ale w życie nie wejdą rozwiązania korzystne np. dla polskich rodzin. To żebyście państwo mieli świadomość… Odrzucimy, na złość komuś odmrozimy sobie uszy. Ale konsekwencji tego nie poniesie pani senator Kochan, pan senator Mróz czy pan minister Szwed, tylko poniosą je ludzie. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Dziękuję bardzo.

O głos prosi pan przewodniczący Kleina.

Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Senatorze, do dzisiaj się wahałem, co zrobić w tej sprawie, ale pana argumenty przekonują do tego, żeby zagłosować przeciwko. Nie może być tak, że my jesteśmy tutaj szantażowani. Prawo nie może być w ten sposób procedowane. Pan stawia nas w sytuacji… Pan mówi, że te nasze poprawki i tak zostaną w Sejmie odrzucone, że… To nie na tym polega. Jeszcze raz mówię, my chcemy normalnie pracować. Takie elementy szantażu przekonują do tego, żeby głosować przeciwko takim rozwiązaniom. Albo działamy tak, że wszystko jest przemyślane, przedyskutowane itd… Jak mówiłem, można było w trybie pilnym 2 ustawy zaproponować – jedną dotyczącą implementacji, a drugą tych innych rzeczy, które tutaj są – i nad nimi moglibyśmy dyskutować. Taki szantaż jest według mnie po prostu niedopuszczalny.

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję.

Pan senator Mróz. Proszę uprzejmie.

Senator Krzysztof Mróz:

Panie Przewodniczący, to nie jest szantaż – to jest pokazanie pewnych konsekwencji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No ale, Panie Senatorze… Jeśli chce pan zabrać głos, proszę…

(Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan: Panie Senatorze, umożliwmy…)

…podnieść rękę do góry. Wówczas pan zabierze głos. Ja tylko pokazałem pewne konsekwencje takiego głosowania. Każdy sam będzie podejmował decyzję w głosowaniu i nikt nie będzie pana przewodniczącego czy innego senatora do czegoś zmuszał. Konsekwencje takiego głosowania będą po prostu niekorzystne dla Polaków. I tyle. Tak że mówienie o jakimś szantażu… No, Panie Przewodniczący, szantaż jest penalizowany na podstawie kodeksu karnego. Tak więc bardzo bym prosił, żeby nie używać takich słów, które nie mają… Ja wskazuję na konsekwencje, ale każdy będzie we własnym sumieniu albo, nie wiem, zgodnie z dyscypliną partyjną czy klubową decydował. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Dziękuję panu senatorowi.

Czy są jeszcze głosy w debacie?

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Ja poproszę o głos.)

Konsekwencją, którą poniosą Polacy, będzie źle przygotowane prawo przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Jeśli są w tej sprawie jakieś zgłoszenia, to bardzo proszę.

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Ja proszę o głos.)

Bardzo proszę. Pan senator Frankiewicz.

Senator Zygmunt Frankiewicz:

Odpowiadając panu senatorowi Mrozowi, powiem, że czuję się szantażowany. Jakie będą konsekwencje takiego głosowania? Myślę, że takie, iż następnym razem państwo się zastanowią, gdy będą mieli podjąć decyzję, czy wprowadzać ustawy, które psują prawo i system prawny, i może w przyszłości nie będziemy mieli takich dylematów. Tak że ja zamierzam poprzeć wniosek o odrzucenie ustawy. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Bardzo dziękuję.

Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów?

Skoro nie, głosujemy.

Proszę państwa, kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy? (8)

Dziękuję. Czy koledzy zdalnie głosujący oddali już swoje głosy?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Kto jest przeciw wnioskowi? (5)

Czy koledzy senatorowie zdalnie głosujący…

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Proszę o podanie wyników głosowania.

(Głos z sali: 8 głosów za, 5 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.)

8 głosów za, 5 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Dziękuję. Wniosek przeszedł.

Zamykam posiedzenie…

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)

Sprawozdawca komisji…

(Senator Kazimierz Kleina: Pani senator Magdalena Kochan.)

Dziękuję bardzo.

Pan senator Mróz? Już po zamknięciu…

(Senator Krzysztof Mróz: Nie po zamknięciu…)

(Senator Kazimierz Kleina: Nie, jeszcze nie zamknęliśmy…)

Okej, dobrze. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:

Ja chciałbym zgłosić wniosek mniejszości, dotyczący poprawek zgłoszonych przeze mnie, czyli poprawek nr 2, 3, 5, 6, 7 i 10, wspólnie z panią senator Tobiszowską.

(Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan: Proszę bardzo.)

I będę sprawozdawcą.

Zastępca Przewodniczącego Magdalena Kochan:

Czy są jeszcze głosy w dyskusji, w debacie?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Porządkowe? Panie Przewodniczący, proszę mnie poduczyć…

Nie ma. Dziękuję państwu.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 39)