Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 17) w dniu 30-07-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (17.)

w dniu 30 lipca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że otworzę posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest to nasze kolejne posiedzenie, już siedemnaste.

Mamy dzisiaj do rozpatrzenia 1 punkt porządku obrad, dotyczący ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517.

Niezmiernie mi miło powitać ministra rolnictwa, pana Jana Białkowskiego. Są z nami również pan Łukasz Tomczak, zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; pan Paweł Małaczek, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; pani Marzena Trajer, dyrektor Biura Analiz i Strategii w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Jest z nami wiceprezes Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, pan Waldemar Rolewski, którego witam, i jest też pan Marek Adamiak, p.o. dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Najwyższej Izbie Kontroli – również witam. Pozostali się nie podpisali, co znaczy, że są nieobecni, a przynajmniej ja ich nie zauważyłem. Witam państwa senatorów, jak również Biuro Legislacyjne.

Pozwolicie państwo, że… Mam nowy obowiązek, gdyż prowadzimy posiedzenia w podwójnej formule. Można w nich uczestniczyć bezpośrednio, w sali, jak również poprzez transmisję w internecie. Obowiązuje nas nowa formułka, a więc muszę ją wygłosić.

Szanowni Państwo, czy na sali znajdują się osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa? Czy takie osoby są? Jeśli tak, to proszę o zgłoszenie się. Nie widzę zgłoszeń.

Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężenia akustycznego.

Szanowni Państwo, chciałbym sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia. Panie to teraz sprawdzają.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora obradującego zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo e-mailowo. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Proszę państwa o samodzielne włączanie mikrofonów przed zabraniem głosu. Po zakończeniu wypowiedzi proszę mikrofon wyłączyć.

Poprawki możecie państwo przesyłać na adres e-mailowy podany w przekazanej państwu informacji o zdalnym posiedzeniu komisji, z potwierdzonego konta e-mailowego. Złożenie poprawek należy zaanonsować na czacie lub werbalnie. W temacie e-maila proszę wpisać skrót komisji, na posiedzenie której kierują państwo poprawkę, oraz tytuł ustawy.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonać zgłoszenia problemów technicznych.

Szanowni Państwo, teraz chciałbym sprawdzić kworum.

Czy państwo możecie potwierdzić, że osoby, które się zgłaszały, są już połączone?

(Głos z sali: Słucham, Panie Senatorze?)

Czy osoby, które miały obradować zdalnie, są już widoczne w państwa aplikacji?

(Głos z sali: Tak. Czekamy jeszcze na 1 osobę, która jest w tej chwili w trakcie…)

Ale w tej chwili te 2 osoby już są, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Te 2 osoby są, dobrze.

Stwierdzam, że jest kworum.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (druk senacki nr 174, druki sejmowe nr 514 i 517)

I przechodzimy do procedowania. Tak jak już nadmieniłem, prosiłbym pana ministra rolnictwa, pana Jana Białkowskiego, o krótką informację na temat tej ustawy. Ona nie jest długa, jest raczej krótka, więc myślę, że pańska wypowiedź też będzie ścisła, zwięzła.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Celem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawy z dnia 24 lipca, jest stworzenie podstaw prawnych do przynajmniej częściowej rekompensaty strat, które ponieśli producenci rolni w wyniku pandemii COVID-19 w roku bieżącym, szczególnie w marcu i kwietniu.

Grupa docelowa została wyselekcjonowana na podstawie szczegółowych analiz. Płatność będzie się odbywała na podstawie wniosku, oczywiście jeżeli cała procedura skończy się decyzją administracyjną o przyznaniu płatności. Taki wniosek będzie jednocześnie wnioskiem o płatność.

Staraliśmy się o pozyskanie kwoty 1 miliarda euro. Niestety otrzymaliśmy kwotę znacznie mniejszą, 270 milionów, ale w przeliczeniu na złotówki, to i tak jest pokaźna kwota, wynosząca ponad 1 miliard 200 milionów zł.

Tak że to tyle tytułem wprowadzenia. Szczegółowego omówienia ustawy dokona pan dyrektor Łukasz Tomczak.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę to zrobić ściśle, zwięźle, bo mamy tutaj opis.

Proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łukasz Tomczak:

Dziękuję, Panie Ministrze.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Tak jak pan minister powiedział, ta ustawa ma na celu przede wszystkim zapewnienie podstaw prawnych do wdrożenia nowego, dodatkowego i tymczasowego działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nasze cele to przynajmniej częściowa rekompensata strat, zapewnienie płynności finansowej i zachęcenie do utrzymania działalności rolniczej przez rolników.

Szczegóły, proszę państwa, są opisane w projekcie rozporządzenia, które zostanie wydane na podstawie tej ustawy. Ten projekt także jest już procedowany, on jest przedmiotem uzgodnień i konsultacji społecznych, przy czym wyselekcjonowanie tych sektorów, o których pan minister tutaj wzmiankował, zostało dokonane już wcześniej, na etapie uzgadniania całego pomysłu z Komitetem Monitorującym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w którego składzie jest także szerokie grono interesariuszy, począwszy od organizacji rolniczych, a na ministrach z innych ministerstw skończywszy. To jest, proszę państwa, podstawowa kwestia, która jest w tej ustawie regulowana. Jeżeli państwo chcecie uzyskać więcej informacji, to oczywiście jesteśmy gotowi to wyjaśnić.

Drugim aspektem tej ustawy jest rozszerzenie korzystnego rozwiązania, które zostało wprowadzone do ustawy o PROW w tzw. Tarczy 2.0. Chodzi o umożliwienie składania weksla in blanco nie na etapie zawierania umów o przyznanie pomocy, a na etapie wypłaty. Jest to rozwiązanie, które zostało wprowadzone na razie na okres pandemii, czyli na okres zagrożenia epidemicznego, na okres stanu epidemii, ale my w tej ustawie proponujemy, aby to rozwiązanie zostało wydłużone do końca okresu wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uważamy, że to jest korzystne, że należy to wydłużyć. I to jest, proszę państwa, ten drugi aspekt, który wyczerpuje właściwie zakres merytoryczny tej ustawy.

No, tą ustawą zmieniamy jeszcze ustawę o krajowym systemie ewidencji producentów, ale tylko po to, żeby ona była komplementarna w stosunku do tej zmiany wprowadzającej nowe działanie. Chodzi o to, żeby wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy można było złożyć wniosek o wpis do ewidencji, oczywiście jeżeli wnioskodawca do tej pory nie uzyskał jeszcze numeru nadawanego w agencji.

I to tyle, jeżeli chodzi o zakres tej ustawy. Tak jak pan przewodniczący mówił, jest to króciutka ustawa, więc to już wszystko. Szczegółowe przepisy w tej ustawie dotyczą tak naprawdę wpisania tego działania w istniejący już reżim prawny. To ma zastosowanie do części tych działań, np. do trybu przyznawania pomocy poprzez decyzję administracyjną. Chcemy maksymalnie skracać terminy zarówno po stronie wnioskodawcy, jak i po stronie organu przyznającego pomoc, czyli w tym przypadku kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Należy jeszcze tylko przypomnieć, że środki, które rolnicy mogą uzyskać… To jest decyzja Komisji Europejskiej, jak tu pan minister wspomniał, ale ona nie przewiduje dodatkowych środków, tylko pozwala przenieść niewykorzystane środki z PROW, te środki, których nie będziemy mogli wykorzystać. Tak że dla państwa informacji wyjaśniam, że Komisja Europejska dała tylko zgodę, ale nie dała dodatkowych pieniędzy, z czego wynika, że będzie mniej środków do wykorzystania w PROW. No, ale skoro jest tak trudna sytuacja z COVID-19, to trzeba pomóc tym rolnikom, którzy są w kryzysie. Tam wymienia się gatunki zwierząt, warzywnictwo, kwiaciarstwo, tak że w tym układzie…

Czy mogę poprosić Biuro Legislacyjne w osobie pana mecenasa o krótką informację?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Pierwsza uwaga, uwaga legislacyjna, dotyczy zapewnienia spójności terminologicznej pomiędzy proponowanym przepisem a… Chodzi głównie o nazwę decyzji administracyjnej, która jest w nim przywoływana. Przepis ten odnosi się do decyzji w sprawie o przyznanie pomocy – taka jest nazwa własna tej decyzji. To rozwiązanie odbiega od pozostałych przepisów zmienianej ustawy, w skrócie zwanej ustawą o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. Wszystkie przepisy odnoszące się do tej decyzji wskazują na decyzję administracyjną w sprawie przyznania pomocy – łącznie z art. 32, który jest tutaj zmieniany. To powinno być odesłanie do decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie pomocy albo odesłanie do decyzji, o której mowa w ust. 1. W związku z tym proponujemy poprawkę, która zapewniłaby spójność terminologiczną proponowanego przepisu z pozostałymi przepisami zmienianej ustawy.

Druga uwaga, również legislacyjna, dotyczy proponowanego art. 37a ust. 1. W redakcji tego przepisu posłużono się wyrazami „tę pomoc” i „tej pomocy”, co sugeruje, że wcześniejsza treść ust. 1 w tym artykule odnosi się do jakiejś konkretnej pomocy. Tak nie jest, wcześniejsza treść wskazuje na umowę o udzielenie pomocy. Prawdopodobnie ta nomenklatura, ta redakcja, pozostała po dotychczasowym przepisie art. 37a zmienianej ustawy, który odnosi się w swej treści do pomocy udzielonej podmiotowi innemu niż jednostka sektora finansów publicznych. W związku z tym po to, aby zapewnić spójność terminologiczną w obrębie proponowanego art. 37a ust. 1, proponuję rezygnację z wyrazów „tę pomoc” i „tej pomocy” i zastąpienie ich wyrazami „pomoc” i „pomocy”. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Proszę pana ministra o odniesienie się do uwag Biura Legislacyjnego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski:

Jesteśmy przeciwni tym poprawkom. A dlaczego, wyjaśni pan dyrektor Paweł Małaczek.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę, Panie Dyrektorze.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Małaczek:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o pierwszą z tych uwag, to chciałbym zauważyć, że ustawa, obowiązująca ustawa, nie posługuje się konsekwentnie pojęciem „decyzja administracyjna”. Są takie przepisy, w których mówi się o decyzji. Chodzi o art. 19 ust. 2, a także o art. 30 ust. 4. No, to nie jest odpowiedź na tę uwagę. Ja tylko wskazuję na to, że wcale nie ma tu takiej konsekwencji, jak pan mecenas sugerował.

Właściwa odpowiedź na tę uwagę jest taka, że tak naprawdę dopisanie wyrazu „administracyjny” nic nie zmieni. Przepisy tej ustawy, nawet bez dopisania tego wyrazu, będzie można stosować bez najmniejszego problemu, bo nie ma tu wątpliwości, że pomoc w ramach tego działania – no, tu chodzi o dopisanie tego właśnie działania do kolejnego przepisu – jest przyznawana w drodze decyzji. Tutaj stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, to wynika z innych przepisów tej ustawy, więc w kontekście całości uregulowań nie ma żadnych wątpliwości, w jakim trybie ta pomoc jest przyznawana. Drugim trybem przyznawania pomocy określonym w tej ustawie jest umowa. Tu mówimy o decyzji administracyjnej, więc w mojej ocenie nie ma żadnego znaczenia, czy dopiszemy ten wyraz, czy go nie dopiszemy, aczkolwiek biorąc pod uwagę, że ustawa jest bardzo pilna, my oczywiście, tak jak pan minister wskazywał, jesteśmy przeciw przyjęciu takiej poprawki.

Chciałbym też zauważyć, że w nawet kodeksie postępowania administracyjnego określenia „decyzja administracyjna” używa się w zasadzie tylko na samym wstępie. W kolejnych przepisach ustawodawca posługuje się pojęciem „decyzja”, już bez wskazywania, że jest to decyzja administracyjna. To jest element ekonomiki tekstu, element skrótowości tego tekstu. To tyle co do pierwszej uwagi.

Z kolei co do drugiej uwagi to chciałbym zauważyć, że przepis art. 37a, przepis modyfikowany tą ustawą, odnosi się do tej właśnie pomocy. Chodzi o pomoc, która została przyznana na podstawie umowy. Chodzi o podmiot, który przyznał tę pomoc, a nie o jakikolwiek podmiot, który przyznał jakąkolwiek pomoc. W tej ustawie mamy do czynienia z wieloma podmiotami przyznającymi pomoc, nie tylko z agencją restrukturyzacji. No, samorządy województw też są podmiotami przyznającymi pomoc. Jeżeli nie doprecyzujemy w tym przepisie, że chodzi o podmiot, który przyznał tę pomoc, to może pojawić się wątpliwość, czy nie chodzi o jakiś inny podmiot. W związku z tym uważamy, że ta uwaga jest niezasadna, że to nie ma żadnego wpływu na stosowanie tych przepisów. No, gdybyśmy przyjęli taką poprawkę, mogłyby powstać wątpliwości, do którego podmiotu składa się weksel in blanco. Chodzi o podmiot, który przyznał tę właśnie pomoc, o pomoc przyznaną na podstawie konkretnej umowy. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Czy są pytania?

Proszę.

Senator Ryszard Bober:

No, mam pytanie: czy w ramach… Bo ostatnie zdanie pana dyrektora zasiało tu jakąś niepewność. Chodzi mianowicie o to, że pomoc udzielana jest również przez samorząd województwa. Czy tu chodzi o środki z PROW, które są dostępne w ramach koperty wojewódzkiej? Czy z tamtych środków również będzie udzielana jakaś pomoc? Bo jeżeli chodzi o inne środki, no to akurat PKD wyklucza rolników z korzystania z pomocy udzielanej przez samorząd województwa.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paweł Małaczek:

Nie o to mi chodziło. Chodziło mi tylko o wskazanie podmiotu, do którego należy złożyć weksel in blanco. Podmiotem, do którego należy złożyć weksel in blanco, jest podmiot, który przyznał konkretną pomoc, który przyznał ją na podstawie umowy. Mamy tu do czynienia z konkretnym działaniem. Może to być np. modernizacja, może to być jakieś działanie samorządowe. Jeżeli jest zabezpieczenie wykonania umowy, to należy złożyć weksel in blanco.

(Senator Ryszard Bober: Tylko weksel…)

Tak, tak, no właśnie.

(Senator Ryszard Bober: Bo zabrzmiało to tak, jak gdyby ta pomoc…)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy są jeszcze pytania?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No to proszę o głos w dyskusji.

Senator Ryszard Bober:

Rzeczywiście chciałbym odnieść się do tego, zabierając głos w dyskusji. No, trzeba oddać, że ministerstwo dochowało staranności przy opracowywaniu projektu tej ustawy, bo rzeczywiście wszystkie proceduralne kryteria zostały wypełnione. Ta pomoc na pewno jest niezbędna, potrzebna rolnikom z tytułu strat, które ponieśli w ramach swej działalności prowadzonej w różnych obszarach, czy to w obszarze uprawy roślinnej, czy to w obszarze produkcji zwierzęcej.

No, ubolewać należy jedynie nad tym, że środki w ramach drugiego filaru nie trafią do tych wszystkich gospodarstw, które oczekiwały wsparcia na rzecz modernizacji gospodarstw, bo główne źródło finansowania, te 728 milionów euro, to środki pochodzące z tych projektów, które nie zostały wykonane. No, jest to… Nie mówię tego w tym momencie złośliwie, ale po prostu należałoby wyciągnąć określone wnioski i w przyszłej perspektywie usprawnić procedury, jeżeli chodzi o środki, które pojawiają się w drugim filarze. Rzeczywiście byliśmy dotąd w ogonie wszystkich państw europejskich, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na modernizację gospodarstw rolnych. Wykorzystanie tych środków nie przekroczy prawdopodobnie 30% puli, która została przekazana.

Nie chciałbym wywoływać tutaj jakiegoś wilka z lasu, ale jeżeli chodzi o pomoc dla rolnictwa, to często jest tak, że w ślad za tym idzie również wzrost kosztów środków produkcji. Oby nie było tak, że ministerstwo wspomoże gospodarstwa rolne, a firmy, które zajmują się skupem i przetwórstwem, wykorzystają tę sytuację. No, jeżeli będzie dofinansowanie… Nie wiem, jak się przed taką ewentualnością zabezpieczyć, przecież nie przewidzimy wszystkiego.

Generalnie ustawa jest bardzo potrzebna, spełnia wszystkie wymagania. Myślę, Panie Przewodniczący, że jako komisja powinniśmy to poprzeć. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy są jeszcze jakieś głosy?

(Senator Zdzisław Pupa: Głosujemy.)

Jednym słowem… Mam jeszcze do pana ministra prośbę. No, wiadomo, że te środki nam pomogą, zwłaszcza że wyczerpaliśmy możliwości pomocy de minimis, czyli pomocy państwa. Nie mamy już możliwości udzielania takiej pomocy, więc mam pytanie o rozporządzenie Rady Ministrów, które się ukazało, a które dotyczy możliwości korzystania z tzw. pomocy posuszowej. Czy tu jest już notyfikacja, czy nie ma jeszcze notyfikacji? Bo z tego, co wiem, wynika, że zapowiedź była taka, iż będzie notyfikacja, a po notyfikacji będzie można to wypłacać. Te pieniądze dla rolników są ponoć zabezpieczone.

I jeszcze drugi temat, Panie Ministrze. Mówił pan przed chwilą o COVID i o tej ustawie, która częściowo wprowadza pewne mechanizmy. Myśmy już występowali do pana ministra o poprawienie ustawodawstwa, które w ramach walki z COVID pozbawiło rolników możliwości korzystania z… No, właściwie trudno powiedzieć o korzystaniu, bo tu chodzi o pewne odszkodowanie za kwarantannę. Rolnicy zostali wysłani na kwarantannę, ale w związku z tym, że ci, którzy bodajże po 18 kwietnia… Nie wszyscy kwalifikują się do uzyskania tej pomocy i w związku z tym myślę, że to było nasze niedopatrzenie, że myśmy w parlamencie tego nie dopilnowali. Podzieliliśmy rolników na 2 kategorie: ci, co zachorowali na początku i odbyli wtedy kwarantannę, nie mają możliwości uzyskania środków finansowych, a inni, którzy zachorowali po 18 kwietnia, mają taką możliwość. Związane z tym pisma były już wysyłane. Proszę, żeby pan odniósł się do tego tematu, gdyż to naprawdę… Przedwczoraj byłem na spotkaniu i przedstawiciele izb rolniczych i samorządów powiatowych zwracali moją uwagę na to, że dalej nie ma żadnej decyzji co do tego. Oni uważają, że to jest krzywdzące traktowanie. Przepisy można zmienić, to zawsze można przywrócić. Gorzej by było, gdyby… Ale prawo można by cofnąć, gdyby tylko zapadła taka decyzja, gdyby tylko minister wniósł o taką zmianę. Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski:

Odniosę się do problemu zgłoszonego przez pana senatora Bobera. No, trudno przewidzieć, jakie będą skutki. Nie można wykluczyć, że niektóre podmioty będą chciały wykorzystać to, że więcej pieniędzy wpłynęło na rynek, że będą chciały cenowo regulować swoje dochody. Ale jest UOKiK, który te rzeczy sprawdza, tak że miejmy nadzieję, że tutaj nie dojdzie do jakiegoś dużego wynaturzenia. Myślę, że te ceny drastycznie z tego powodu nie wzrosną. Zresztą to chyba nie jest na tyle duża kwota, żeby spowodować taki wzrost cen.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeżeli chodzi o te środki suszowe, to mamy niewątpliwie problem, ponieważ, tak jak pan przewodniczący powiedział, krajowa pula pomocy de minimis się skończyła. My byliśmy nawet – mówię uczciwie – zdeterminowani do tego, żeby wypłacić środki tym rolnikom, którzy osobiście nie przekroczyli pułapu de minimis, ale prawnicy nas powstrzymali, dowodząc, że tak czy tak ci rolnicy mogliby ucierpieć. No, po prostu mogliby zostać zmuszeni do zwrotu całej pomocy de minimis, którą pobrali w okresie 3 lat.

Komisja Europejska zasugerowała nam tutaj, żeby spróbować przeprowadzić tę procedurę właśnie w ramach tych ułatwień związanych z transferem środków dla poszkodowanych w wyniku COVID-19, i rzeczywiście wystąpiliśmy o notyfikację tego naszego programu. No, niestety troszeczkę się to wszystko przeciąga, bo ciągle dostajemy dodatkowe pytania, ale mam nadzieję, że lada moment, dzisiaj czy jutro, ta notyfikacja będzie. Środki są zapewnione, te środki czekają i zostaną wypłacone, jak tylko będziemy mieli notyfikację. Myślę, że w ciągu tygodnia, może 1,5 tygodnia, będziemy w stanie te wszystkie środki, które jeszcze zalegają, wypłacić rolnikom poszkodowanym w wyniku ubiegłorocznej suszy. No, takie są procedury. Tam, gdzie mogliśmy, wypłaciliśmy wszystko, a tutaj niestety hamują nas te procedury związane z poziomem de minimis. Naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeżeli nie dostaniemy tej notyfikacji, będziemy musieli szukać innej ścieżki. No, te środki są, czekają.

A jeżeli chodzi o to pismo, o ten problem, który zasygnalizował pan przewodniczący, to ja go, mówiąc uczciwie, dokładnie nie znam. Za chwilę, po powrocie do ministerstwa, sprawdzę, gdzie to pismo utknęło, i postaram się spowodować natychmiastową odpowiedź, podjęcie stosownych działań. Tyle, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

W związku z tym, że nie ma innych głosów, stawiam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Czy są inne wnioski? Nie ma.

W związku z tym przechodzimy do głosowania.

A, jeszcze formalności. Muszę odczytać tę formułkę, gdyż pracujemy dzisiaj w 2 systemach. Przystępując do głosowania nad ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich – nie będę czytał całego tytułu, bo wszyscy wiemy, o co chodzi – pragnę poinformować, że senatorowie obradujący w sali posiedzeń głosują na dotychczasowych zasadach, czyli poprzez podniesienie ręki. Senatorowie obradujący zdalnie biorą udział w głosowaniach poprzez specjalny formularz, który każdorazowo przed głosowaniem będzie pojawiał się w aplikacji. Głosowanie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku „okej”, a następnie wybranie jednej z 3 opcji: „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się”. Po podjęciu decyzji należy przekazać wynik głosowania. Pamiętajmy, że ten przycisk przyciskamy podwójnie. No, my to już praktykowaliśmy, ale na poprzednim posiedzeniu komisji był ponoć problem z tym, że ktoś tam nie przyciskał.

Przypominam, że senatorowie obradujący zdalnie, którzy nie są członkami komisji, nie biorą udziału w głosowaniu. Pragnę jednak uprzedzić, że panel do głosowania wyświetla się u wszystkich uczestników spotkania, a nie tylko u członków komisji, jednak zaliczane będą tylko głosy członków komisji.

Tak że po tych wyjaśnieniach możemy przystąpić do głosowania. Proszę o wzięcie udziału w głosowaniu.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (5)

Tak, głosują również senatorowie obradujący zdalnie.

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: W sumie 8 głosów za.)

Głosów przeciw nie było, nikt się nie wstrzymał, zatem przegłosowaliśmy ustawę.

W związku z tym, że ją przegłosowaliśmy, musimy wyznaczyć sprawozdawcę. Czy są chętni? Jak nie ma, to przewodniczący musi nim być. Dobrze, sprawozdawcą będzie przewodniczący.

Szanowni Państwo, w związku z tym, że wyczerpaliśmy porządek obrad, bardzo wszystkim państwu dziękuję.

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 32)