Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 14), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 22) w dniu 02-07-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (14.) oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (22.)

w dniu 2 lipca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Maria Koc)

Przewodnicząca Maria Koc:

Szanowni Państwo, bardzo proszę o ciszę.

Otwieram obrady połączonych komisji, tj. komisji gospodarki i komisji spraw społecznych.

Szanowni Państwo, czy mamy kworum?

(Głos z sali: Tak.)

Mamy, tak? Mamy kworum, dobrze.

Drodzy Państwo, ponieważ część senatorów uczestniczy w naszym posiedzeniu zdalnie – to są następujący państwo senatorowie: pan senator Mieczysław Golba, pani senator Danuta Jazłowiecka, pan senator Antoni Mężydło – chciałabym powiedzieć, że… No, muszę odczytać kilka komunikatów.

Państwa senatorów, którzy są obecni na sali, proszę o nieuruchamianie aplikacji do połączenia zdalnego, gdyż doprowadzi to do sprzężeń akustycznych.

Musimy, Szanowni Państwo, sprawdzić, czy wszyscy senatorowie, którzy chcieli wziąć udział w posiedzeniu komisji, zostali już włączeni do posiedzenia. Są już włączeni, dobrze.

Wszystkich państwa senatorów obradujących zdalnie proszę o upewnienie się, czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a kamery w nich włączone. Proszę także o zapewnienie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Zapisywanie się do głosu przez senatora obradującego zdalnie może nastąpić przez czat w aplikacji lub werbalnie. Sposób zgłaszania opisany jest w instrukcji, którą otrzymaliście państwo e-mailowo. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po jego udzieleniu przez przewodniczącego komisji. Proszę państwa o samodzielne włączanie mikrofonów przed zabraniem głosu. Po skończonej wypowiedzi proszę mikrofon wyłączyć.

Przypominam ponadto, że do dyspozycji senatorów obradujących zdalnie jest specjalny numer telefonu, pod którym możecie państwo dokonywać zgłoszeń problemów technicznych.

Szanowni Państwo, witam państwa bardzo serdecznie. Jeszcze raz witam panie i panów senatorów, witam panów ministrów – jest z nami pan minister Paweł Mucha, jest też pan minister Andrzej Gut-Mostowy wraz ze współpracownikami – witam pracowników kancelarii, witam pana legislatora.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 13. posiedzeniu Senatu do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Szanowni Państwo, zebraliśmy się tu, aby ustosunkować się do wniosków zgłoszonych do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, rozpatrywanej wczoraj na posiedzeniu plenarnym.

Pierwszy wniosek to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jest to wniosek Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Przegłosujmy ten wniosek, Szanowni Państwo.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (1)

(Głos z sali: Bez poprawek?)

Bez poprawek, tak.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale wprowadzamy jednak poprawki.

Kto jest przeciw? (19)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Wniosek został odrzucony.

(Głos z sali: Ale jeszcze wyniki…)

A, dobrze. Przepraszam, czekamy jeszcze na głosy państwa senatorów, którzy obradują zdalnie.

(Rozmowy na sali)

Czy znamy już głosy państwa senatorów?

(Głos z sali: 2 głosy za, 21 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Wobec podanych wyników stwierdzam, że wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie został zaakceptowany przez państwa senatorów.

I teraz rozpatrzymy wnioski o charakterze redakcyjnym.

Panie Legislatorze, oddaje panu głos. Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Dziękuję uprzejmie.

Państwo Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Jeżeli państwo senatorowie wyraziliby zgodę… Chciałbym poddać pod rozwagę łączne głosowanie nad poprawkami o charakterze wyłącznie redakcyjnym, które nie budziły żadnych wątpliwości. Są to poprawki, które teraz odczytam: poprawka nr 1, 23, 25, 26, 27, 45, 47, 51, 52, 55, 63, 64, 65, 67 i 73. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Nad tymi poprawkami możemy głosować łącznie, tak? Dobrze. I to są poprawki o charakterze…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: …redakcyjnym.)

…redakcyjnym. Dobrze.

Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie te wymienione przez pana legislatora poprawki. Nie muszę już tych numerów powtarzać, prawda? Poddaję je pod głosowanie.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych poprawek? (19)

Dobrze, czekamy jeszcze na głosy zdalne.

(Rozmowy na sali)

Były 3 głosy za?

(Głos z sali: …19.)

19 za?

(Głos z sali: W sumie 22 za.)

Tak, 22 głosy za.

Głosów przeciwnych nie…

Czy są głosy przeciwne? (0)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Przy 22 głosach za poprawki zostały przyjęte.

Bardzo dziękuję.

Nie powitałam przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora Libickiego. Panie Senatorze, witam bardzo serdecznie.

(Senator Jan Filip Libicki: …Mam nadzieję.)

Nie, w ogóle nie dopuszczamy takiej możliwości. Przepraszam, Panie Przewodniczący.

Poprawka nr 2 zgłoszona została przez panów senatorów Adama Szejnfelda i Leszka Czarnobaja.

Czy pan senator zechce tak pokrótce ją przedstawić?

Senator Adam Szejnfeld:

Przypomnę tylko jednym zdaniem, że poprawka ta ma na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego, mające doprowadzić do tego, żeby więcej firm mogło korzystać z tego świadczenia w zakresie usług turystycznych płatnych bonem turystycznym. Podawałem przykład firm z branży żeglugi morskiej czy żeglugi śródlądowej, polskich firm z polskim kapitałem, które w sposób samodzielny nie mogłyby z tych świadczeń korzystać. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Jakie jest stanowisko pana ministra Andrzeja Gut-Mostowego?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Pani Przewodnicząca, chciałbym zauważyć, że jeżeli mówimy o usłudze turystycznej, to wedle ustawy są to przewozy pasażerów, zakwaterowanie, wynajem pojazdów i inne usługi świadczone podróżnym. Dlatego można powiedzieć, że pojęcie „usługa turystyczna” obejmuje absolutnie wszystko to, co jest związane z obsługą turysty. Dziękuję.

(Przewodnicząca Maria Koc: Rozumiem, że… Jakie jest pana stanowisko? Jest pan za tą poprawką czy przeciw niej?)

Moje stanowisko jest negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Negatywne.

Szanowni Państwo, poddaję poprawkę nr 2 pod głosowanie.

Kto z państwa jest za? (10)

Kto z państwa jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Czekamy na głosy zdalne.

(Rozmowy na sali)

Czy znamy już te głosy?

(Głos z sali: 12 głosów za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Przy 12 głosach za poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 3 to poprawka mniejszości Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz pani marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.

Czy ktoś z państwa zechce ją pokrótce scharakteryzować?

(Głos z sali: Pan legislator.)

Pan legislator…

(Senator Artur Dunin: Ja mogę.)

Pan może? Dobrze, proszę.

Senator Artur Dunin:

Szanowni Państwo, to jest poprawka, która rozszerza krąg świadczeniobiorców o emerytów i rencistów. Z nią łączą się dalej idące poprawki, które są konsekwencją wprowadzenia w art. 2 pktu 5a, dotyczącego właśnie tego świadczenia emerytalno-rentowego. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Panie Legislatorze, czy pan ma coś do dodania?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Ja chciałbym tylko zauważyć, że nad tymi poprawkami należy głosować łącznie. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, dziękuję.

Mam pytanie do panów ministrów. Pan minister Paweł Mucha, proszę. Jak się pan ustosunkuje do tej poprawki?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Pozostawiam to do uznania Wysokich Komisji.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, bardzo dziękuję.

Poddaję te poprawki pod głosowanie.

Kto z państwa jest za? (10)

Kto z państwa jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (9)

Dobrze, czekamy na głosy zdalne.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: 12 głosów za, 1 przeciw, 10 senatorów się wstrzymało.)

Bardzo dziękuję.

Przy 12 głosach za poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 4…

(Głos z sali: …została przegłosowana.)

…została przegłosowana, dobrze.

Następna ma numer…

(Głos z sali: …5.)

Poprawka nr 5, dobrze. Poprawka nr 5 to też poprawka komisji rodziny.

Panie Legislatorze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 5 zmierza do skreślenia fragmentu przepisu, który nie ma charakteru normatywnego. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze.

Jak państwo ministrowie zapatrują się na tę poprawkę?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Negatywnie. Ten przepis był przedmiotem dyskusji już na etapie postępowania w toku prac Sejmu, jednak naszym zdaniem powinien pozostać w pierwotnej wersji.

(Senator Artur Dunin: …Przyjął.)

Przewodnicząca Maria Koc:

Zatem stanowisko panów ministrów jest negatywne.

Poddaję poprawkę nr 5 pod głosowanie.

Kto z państwa jest za? (11)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Dobrze, czekamy na głosy zdalne.

(Głos z sali: 13 głosów za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna poprawka to poprawka nr 6. To również jest poprawka komisji rodziny.

Panie Legislatorze?

(Głos z sali: Legislacyjna?)

Legislacyjna, tak.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Nad poprawkami nr 6, 7, 9, 10, 14, 19, 40, 41, 46, 48 i 57 należy głosować łącznie. Poprawki te zmierzają do zapewnienia spójności terminologicznej, tak aby ustawodawca konsekwentnie posługiwał się sformułowaniami „świadczenie wychowawcze” i „dodatek”. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze. Poprawki nr 6, 7… Proszę powtórzyć.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawki nr 6, 7, 9, 10, 14, 19, 40, 41, 46, 48 i 57.)

Dobrze. Nr 40, 41…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: …46.)

…46, 48…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: …i 57.)

…i 57.

Dobrze.

Pytanie do panów ministrów: jak ustosunkowujecie się do tych poprawek?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Pozytywnie, Pani Przewodnicząca.

(Przewodnicząca Maria Koc: Pozytywnie?)

Tak, pozytywnie.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, w takim razie poddaję te poprawki pod łączne głosowanie.

Kto z państwa jest za? (20)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dobrze, czekamy na głosy zdalne.

(Głos z sali: Oddano 23 głosy, wszystkie za.)

Wszystkie głosy za.

Poprawki zostały przyjęte.

Kolejna poprawka, poprawka nr 8…

(Głos z sali: …została przegłosowana.)

Została przegłosowana? Dobrze.

(Głos z sali: Następna jest jedenasta.)

Jedenasta, dobrze.

Poprawka nr 11 to poprawka moja i pana marszałka Marka Pęka. Poprawka ta dotyczy rozszerzenia zakresu podmiotowego tej ustawy o dzieci, których rodzice pracują w którymś z krajów Unii Europejskiej i pobierają tam świadczenie wychowawcze, które jest wyższe niż 500+. Wobec tego, że tacy rodzice nie mogą pobierać tego świadczenia w Polsce, dzieci te wyłączone byłyby również z bonu turystycznego. Aby je do tego programu włączyć, proponujemy tę właśnie poprawkę. Dzięki temu z bonu turystycznego skorzysta 150–200 tysięcy dzieci.

Czy państwo mają jakieś pytania co do tej kwestii? Mnie się wydaje, że to jest bezsporne. Prawda?

Poddaję pod głosowanie poprawkę nr 11…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: …łącznie z poprawkami nr 16, 36, 43, 54 i 58, bo one stanowią pewien pakiet.)

Dobrze. Łącznie z poprawką nr 16…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: …36.)

Tak.

(Głos z sali: Ta poprawka została jakoś podzielona?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Tak, bo tak ją państwo zgłosili.)

Poprawka nr 36. Co dalej?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nr 43.)

Nr 43, tak.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Nr 54.)

Nr 54. Momencik…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: I nr 58.)

I nr 58, dobrze.

Już nie pytam o zdanie panów ministrów, bo to jest uzgodnione.

Kto z państwa jest za tą poprawką? (20)

Kolejna poprawka to poprawka nr 12?

Szanowni Państwo, czekamy jeszcze na…

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dobrze.

(Głos z sali: Zostały oddane 23 głosy, wszystkie za.)

Oddano 23 głosy, wszystkie za.

Poprawka przyjęta.

Bardzo dziękuję.

Kolejna poprawka to poprawka nr 12?

(Głos z sali: Nie, została wykluczona.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawka nr 12 została wykluczona. Teraz poprawki nr 13 i 35.)

Razem nad nimi głosujemy, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Tak.)

Poprawka nr 13 i 35.

Proszę, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

To są poprawki o charakterze legislacyjnym, które zmierzają do uwzględnienia okoliczności, że przepisy art. 5 i następne są przepisami merytorycznymi. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Państwo Ministrowie, co z poprawkami nr 13 i 35?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

W naszym przekonaniu nie są one zasadne, dlatego że nie wszystkie przepisy wyodrębnione w tym rozdziale dotyczą płatności za pomocą bonu. To było pierwotnie uregulowane w przepisach ogólnych i w naszym przekonaniu to pierwotne ustalenie było właściwe.

Przewodnicząca Maria Koc:

Czyli są państwo przeciw, jak rozumiem. Dobrze.

Poddaję poprawki nr 13 i 35 pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za? (11)

Kto jest przeciw? (9)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Głos z sali: 13 głosów za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Przy 13 głosach za poprawki zostały przyjęte.

Kolejna jest poprawka nr 15, Panie Legislatorze?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Kolejne poprawki to poprawki nr 17, 18 i 20. To są poprawki pani marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej.)

Dobrze.

Czy pan zechce pokrótce je scharakteryzować?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Tak, oczywiście.

Są to poprawki, które zmierzają do tego, aby świadczenie w formie bonów wynosiło nie 500 zł, lecz 1 tysiąc zł. A więc poprawki te mają charakter merytoryczny.

Przewodnicząca Maria Koc:

Czemu nie 2 tysiące od razu?

(Wesołość na sali)

No dobrze.

Zapytam panów ministrów o opinię. Bardzo proszę.

(Rozmowy na sali)

Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Szanowna Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę wyrazić stanowisko polskiego rządu, to informuję, że jest ono negatywne w tej kwestii.

(Przewodnicząca Maria Koc: Przepraszam… Można jeszcze raz, Panie Ministrze? Negatywne?)

Stanowisko jest negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Negatywne, dobrze.

To poddaję te poprawki pod głosowanie.

Kto z państwa jest za? (9)

Kto z państwa jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? Czy ktoś się wstrzymał? (2)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Głos z sali: 11 głosów za, 10 przeciw, wstrzymało się 2 senatorów.)

Zatem poprawki przeszły.

Kolejne poprawki, Panie Legislatorze, to poprawki…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejne są poprawki nr 22 i 77. Są to poprawki o charakterze legislacyjnym, które zmierzają do tego, aby treść przepisu, wadliwie ujęta w ostatnim rozdziale, znajdowała się w rozdziale właściwym. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Poprawki legislacyjne.

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Pozostawiam to do uznania komisji.

Przewodnicząca Maria Koc:

Do uznania komisji, dobrze.

Poddaję je pod głosowanie.

Kto z państwa jest za tymi poprawkami? (13)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (7)

A głosy zdalne?

(Głos z sali: Ostateczne wyniki: 16 głosów za, brak głosów przeciw, wstrzymało się 7 senatorów.)

Przy 16 głosach za poprawki zostały przyjęte.

Prosimy o kolejne poprawki, Panie Legislatorze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 24 zmierza do zapewnienia prawidłowego odesłania. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Do uznania komisji.

Przewodnicząca Maria Koc:

Do uznania komisji.

Poddaję poprawkę nr 24 pod głosowanie.

Kto jest za? (14)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (6)

Dobrze, proszę o ostateczne wyniki.

(Głos z sali: 17 głosów za, brak głosów przeciw, wstrzymało się 6 senatorów.)

Przy 17 głosach za poprawka została przyjęta.

Panie Legislatorze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejne poprawki to poprawki nr 28 i 30, które zmierzają do uwzględnienia zasady, że przedsiębiorca turystyczny czy też świadczący usługi hotelarskie może posługiwać się rachunkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Jak ustosunkują się do tego panowie ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Pozytywnie.

Przewodnicząca Maria Koc:

Pozytywnie, dobrze.

Poddaję pod głosowanie poprawki nr 28 i 30.

Kto jest za? (20)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę o ostateczne wyniki.

(Głos z sali: Oddano 23 głosy, wszystkie za.)

Przy 23 głosach za poprawki zostały przyjęte.

Panie Legislatorze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 29, mająca zdaniem biura charakter konstytucyjny, zmierza do jednoznacznego określenia obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy turystycznego i podmiotu świadczącego usługi hotelarskie. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Negatywne, dobrze.

Poddaję poprawkę nr 29 pod głosowanie.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych i podanie ostatecznego wyniku.

(Głos z sali: Jeszcze tylko poinformuję komisję, że do posiedzenia dołączył senator Mariusz Gromko. Ostateczne wyniki: 13 głosów za, 11 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Panie Legislatorze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawki nr 31 i 32 zmierzają do tego, aby w przypadku omyłki w imieniu i nazwisku przedstawiciela przedsiębiorcy turystycznego bądź podmiotu świadczącego usługi hotelarskie Polska Organizacja Turystyczna przed ewentualnym wykreśleniem tych podmiotów z rejestru teleinformatycznego wzywała do uzupełnienia danych w terminie 7 dni. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Poddaję poprawki pod głosowanie.

Kto jest za? (12)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (0)

Poproszę o ostateczne wyniki.

(Głos z sali: 14 głosów za, 10 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Przy 14 głosach za poprawki zostały przyjęte.

Panie Legislatorze?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawka nr 33 jest poprawką pana senatora Adama Szejnfelda, więc proponowałbym, aby to pan senator ją zaprezentował.)

Dobrze.

To poproszę pana senatora o krótkie scharakteryzowanie.

Senator Adam Szejnfeld:

Dziękuję.

W tej poprawce proponuję skreślenie drugiego zdania w art. 14 ust. 1. Zdanie to bowiem powoduje taką oto sytuację, że nie ma możliwości ponownej rejestracji firmy na profilu informacyjnym. Z kolei ust. 2 tego artykułu w sposób oczywisty, bo zgodny z polskim systemem prawa, daje takiemu podmiotowi możliwość odwołania się od decyzji POT. W mojej ocenie te 2 normy kłócą się ze sobą, bowiem w przypadku rozstrzygnięcia pozytywnego dla podmiotu odwołującego się musi mieć on prawo do ponownej rejestracji. Musi, jeżeli wygra sprawę, bo jeżeli przegra, to już żadnej rejestracji nie będzie. W związku z tym w mojej ocenie to drugie zdanie w art. 14 ust. 1 jest zbędne. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dziękuję bardzo.

Jaka jest opinia panów ministrów?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Wysokie Komisje, stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poproszę o głosy zdalne.

(Głos z sali: 13 głosów za, 11 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

Bardzo dziękuję.

Przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 34 to też poprawka pana senatora Szejnfelda.

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący, o krótką charakterystykę tej poprawki.

Senator Adam Szejnfeld:

Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

(Przewodnicząca Maria Koc: Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.)

Art. 17 i 30 wyłączają POT, Polską Organizację Turystyczną, i ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, spod działania ustawy – Prawo zamówień publicznych. Tak jak mówiłem na posiedzeniu komisji, jak również na forum plenarnym, tego rodzaju rozwiązania prowadzą do licznych patologii, których jesteśmy świadkami, szczególnie ostatnio. Dlatego uważam, że taka, jak to określam, maniera wpisywania do poszczególnych ustaw, kolejnych ustaw rządowych czy poselskich, ustaw firmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość, przepisów wyłączających ustawę – Prawo zamówień publicznych jest…

(Rozmowy na sali)

(Przewodnicząca Maria Koc: Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.)

…jest naganna.

W związku z tym zgłaszam wniosek o skreślenie tych 2 artykułów.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Panowie Ministrowie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Rozumiem.

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (1)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Głos z sali: 13 głosów za, 10 przeciw, wstrzymał się 1 senator.)

Przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna jest poprawka trzydziesta…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Kolejna poprawka to poprawka nr 53.)

Ach, to już pięćdziesiąta trzecia. Boże kochany…

Proszę, Panie Legislatorze. Czy pan może…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka ta zmierza do zapewnienia prawidłowego odesłania. Prosiłbym tylko Wysokie Komisje o przyjęcie do wiadomości, że występuje tu oczywista omyłka pisarska, a także o pozwolenie na jej skorygowanie. Rzecz jasna, nie chodzi tutaj o odesłanie do art. 4 pkt 2, lecz do art. 2 pkt 2, który stanowi o dziecku niepełnosprawnym. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Rozumiem.

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Negatywne, dobrze.

Poddaję pod głosowanie poprawkę nr 53.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (1)

Dobrze, jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: 13 głosów za, 10 przeciw, wstrzymał się 1 senator.)

Przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna poprawka, Panie Legislatorze, to…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka to poprawka nr 56, która zmierza do skreślenia przepisu niemającego żadnej wartości normatywnej. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze.

Jak panowie ministrowie się na to zapatrują?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Negatywnie.

Przewodnicząca Maria Koc:

Negatywnie, dobrze.

Poddaję poprawkę nr 56 pod głosowanie.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (2)

Jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: 13 głosów za, 9 przeciw, wstrzymało się 2 senatorów.)

Dobrze, przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna poprawka to…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Kolejna poprawka to poprawka nr 59, zmierzająca do…)

(Głos z sali: Mikrofon!)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Przepraszam bardzo.)

Teraz poprawka nr 59, tak?

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 59 zmierza do sprecyzowania, że danymi przetwarzanymi będą nie informacje o orzeczeniu – to jest takie ogólne sformułowanie – lecz data i rodzaj wydanego orzeczenia o właściwej niepełnosprawności. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dziękuję.

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Poddaję to pod głosowanie.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (2)

Dobrze, jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: 13 głosów za, 9 przeciw, wstrzymało się 2 senatorów.)

Przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna jest poprawka nr 60, tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 60 zmierza do zapewnienia poprawnego odesłania. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko negatywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (3)

Dobrze, jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: Ostateczne wyniki: 13 głosów za, 8 przeciw, wstrzymało się 3 senatorów.)

Za było 13 głosów, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Dobrze, przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna jest poprawka nr 61?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Poprawka nr 61 została wykluczona. Obecnie należy przegłosować poprawkę nr 62, zgłoszoną m.in. przez pana senatora Adama Szejnfelda.)

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Adam Szejnfeld:

Ta poprawka dotyczy odpłatności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ma wykonywać swoje zadania w ramach Polskiego Bonu Turystycznego. W naszej ocenie nie wykazano potrzeby, by przeznaczać aż tak ogromne kwoty…

(Rozmowy na sali)

(Przewodnicząca Maria Koc: Proszę o ciszę.)

…na obsługę tego zadania. Mało tego, wydaje nam się, że tu w ogóle nie powinno być żadnej odpłatności. Przypomnę, że w przypadku innych tego typu sytuacji, np. zlecania zadań samorządowi terytorialnemu, poszczególne jednostki muszą finansować wszystko z własnego budżetu. Przecież JST mają budżet odrębny od budżetu państwa, a muszą realizować zadania zlecone, zadania państwowe. Mało tego, w większości przypadków, np. jeżeli chodzi o oświatę, muszą dopłacać do zadań zleconych z własnych dochodów. W tym kontekście trudno nam zrozumieć przeznaczanie na ten cel tak ogromnych kwot. Ale doszliśmy do wniosku, że jeżeli już tak ma być, to ten odsetek nie powinien wynosić 1%, tylko 0,5%. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Panowie Ministrowie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Pani Przewodnicząca! Wysokie Komisje!

Stanowisko rządu jest negatywne. Chcę tylko nadmienić, że w wielu krajach te kwoty są znacznie wyższe. Przykładowo na Węgrzech narodowa agencja bonów turystycznych pobiera 2% za obsługę bonów turystycznych. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Pan minister jest przeciwny tej poprawce.

Poddajemy ją pod głosowanie.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (3)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Głos z sali: 13 głosów za, 8 przeciw, wstrzymało się 3 senatorów.)

Dobrze, przy 13 głosach za poprawka uzyskała państwa akceptację.

Poprawka nr 63 została wykluczona…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Było już głosowanie nad poprawkami nr 61 i 64. Teraz poprawka nr 66.)

Dobrze, teraz poprawka nr 66.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 66 była omawiana na posiedzeniu komisji rodziny, aczkolwiek pozwolę sobie ją przypomnieć, ponieważ druga Wysoka Komisja jej nie omawiała. Poprawka ta dotyczy skreślenia przepisu, który definiuje pojęcie reklamy w sposób tożsamy do definicji sformułowanej w ustawie o radiofonii i telewizji. Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu miało wątpliwości, czy w świetle określonego zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy o radiofonii i telewizji, która dotyczy usług medialnych – tym samym zawarta w niej definicja reklamy ma ograniczone zastosowanie – formułowanie tej definicji w taki sposób jest zasadne. Mieliśmy ponadto wątpliwości co do użycia w tym przepisie sformułowania „podmiot publiczny”, co do tego, czy w tym zakresie wartość normatywna tego przepisu będzie w ogóle tych podmiotów dotyczyć. Komisja rodziny tę poprawkę przyjęła. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, poprawka nr 66.

Panowie Ministrowie, jaka jest panów opinia?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Opinia rządu jest negatywna.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze.

Poddaję to pod głosowanie.

Kto jest za? (11)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Głos z sali: …Ale już się wylogowali.)

Komplikuje się…

Znamy już wyniki?

(Głos z sali: 11głosów za, 9 przeciw, nikt się nie wstrzymał.)

A głosy zdalne?

(Głos z sali: Momencik.)

Aha, czekacie państwo. Dobrze.

(Głos z sali: Ostateczne wyniki: 13 głosów za, 10 przeciw, wstrzymał się 1 senator.)

Dobrze, przy 13 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna jest poprawka…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

To jest poprawka nr 68, która zmierza do naprawienia, jak się wydaje, oczywistego błędu, niezamierzonego przez projektodawcę. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko pozytywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze.

Poddaję to pod głosowanie.

Kto jest za? (21)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

To czekamy na głosy zdalne.

(Głos z sali: Oddano 24 głosy, wszystkie za.)

Dziękuję.

Przy 24 głosach za poprawka została przyjęta.

Kolejna jest poprawka sześćdziesiąta…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka nr 69 zmierza do uwzględnienia w tytule rozdziału 7 informacji, że zawarte w nim przepisy mają charakter dostosowujący, a nie przejściowy. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Panowie Ministrowie?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Stanowisko pozytywne.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dziękuję.

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto jest za? (21)

(Głos z sali: Jednogłośnie.)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę o doliczenie głosów zdalnych.

(Głos z sali: Oddano 24 głosy, wszystkie za.)

Dziękuję.

Przy 24 głosach za poprawka została przyjęta.

Teraz siedemdziesiąta?

Senator Artur Dunin:

Tak, poprawki nr 70 i 71 dotyczą zmian, które w Sejmie zostały wprowadzone bez żadnego trybu – no, tak można powiedzieć – zmian związanych z szopką, którą w tej chwili robi pan premier, z szopką w postaci bonów dla samorządów. Ale z uwagi na to, że dzisiaj liczy się każdy grosz, który idzie do samorządów – bo to samorządy dźwigają duży ciężar ustaw koronawirusowych, które wprowadza rząd PiS – każde rozwiązanie, które wspomaga samorząd, wydaje się słuszne. Uznaliśmy więc, że te zapisy powinny zostać zachowane w tej ustawie.

Przewodnicząca Maria Koc:

Rozumiem, że pan senator proponuje, żeby skreślić art. 42 i 43, które…

(Senator Artur Dunin: Nie, nie, żeby nie przyjąć tych…)

Żeby pozostawić te zapisy…

(Senator Artur Dunin: Żeby pozostawić.)

…tak aby można było uruchomić środki dla samorządów.

Rozumiem, że opinia rządu jest taka sama. Prawda? Jaka jest opinia strony rządowej?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

W stosunku do tych poprawek, czyli do propozycji skreślenia art. 42 i 43, nasze stanowisko jest oczywiście negatywne.

(Przewodnicząca Maria Koc: Rozumiem. A więc jesteście państwo za tym, żeby te artykuły pozostały w ustawie.)

Jesteśmy zdecydowanie za tym, żeby te artykuły pozostały w ustawie i dały samorządom możliwość uzyskania środków inwestycyjnych. No a nazywanie tego szopką… Taka jest wola legislatora.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam. Jeśli można, Pani Marszałek…)

Przewodnicząca Maria Koc:

Tak, proszę.

Senator Magdalena Kochan:

To, w jaki sposób określamy niektóre zachowania, rzeczywiście jest kwestią osobistych przekonań i ja w tej kwestii wypowiadać się nie chcę. Chcę natomiast przypomnieć stanowisko Biura Legislacyjnego, które mówiło, że te poprawki w Sejmie zostały wprowadzone właściwie bez trybu. One dają asumpt do tego, żeby bez podstawy prawnej obiecywać samorządom określone rzeczy, więc ich wpływ na kampanię wyborczą, bez względu na apele pana marszałka Karczewskiego, jest jednoznaczny i widoczny. Z jednej strony widzimy niewłaściwy, wadliwy tryb legislacji, a z drugiej strony widzimy potrzeby samorządowe, które nie są rozpatrywane we właściwy sposób. I te potrzeby, i zapewnienia rządu…

(Przewodnicząca Maria Koc: Dobrze, Pani Senator. My już rozumiemy, o co chodzi.)

Jeszcze jedno, Pani Marszałek. Przepraszam, ale moje duże wątpliwości budzi fakt, że ustawa jest prowadzona przez pana ministra, który jest bezpośrednio zainteresowany wprowadzeniem tego bonu z racji swojej działalności zawodowej. To jest w tej całej sprawie dość dziwne i dlatego prosiłabym pana ministra, żeby zechciał wypowiedzieć się tutaj w kwestii swoich działań zawodowych czy powiązań rodzinnych, które powodują, że jest bezpośrednio zainteresowany tą ustawą.

Przewodnicząca Maria Koc:

Pani Senator, à propos poprawki, która dotyczy Funduszu Inwestycji Samorządowych, wywołuje pani do tablicy pana ministra? No nie, Drodzy Państwo…

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam najmocniej, Pani Marszałek, ale mam prawo do swoich ocen i opinii, które tu wyrażam.)

Szanowni Państwo, zamykam dyskusję i poddaję te 2 poprawki pod głosowanie. Szanowni Państwo, ta dyskusja zaczyna już dotyczyć spraw, które po prostu nie mają związku z tymi akurat artykułami.

(Senator Artur Dunin: Nie, jeszcze jedna rzecz, bo tu było…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Samorządowcy też nas słuchają, Szanowni Państwo, a oni czekają na te pieniądze, więc ja bardzo proszę…

(Senator Artur Dunin: Tak, no ale właśnie… Ostatnie zdanie.)

Panie Senatorze, dobrze, proszę bardzo. Pan wnosił o to, żeby te artykuły zostały, tak?

Senator Artur Dunin:

Tak, ale…

(Przewodnicząca Maria Koc: No to dobrze.)

…chcę tylko dokończyć myśl.

(Przewodnicząca Maria Koc: To poddajmy to pod głosowanie, żeby one rzeczywiście zostały.)

Ta ustawa mówi o bonach. Wcześniej w Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zostały zaproponowane i przegłosowane te 2 poprawki. Ponieważ te 2 poprawki nie dotyczą esencji tej zmiany ustawowej, zostały zaproponowane również… Ale z uwagi na to, że – jeszcze raz to powtórzę – dzisiaj te obciążenia, które wynikają z ustaw rządowych, dotykają w dużej mierze samorządów, które są niedofinansowane…

(Przewodnicząca Maria Koc: Przecież to jest wynik epidemii. No, Szanowni Państwo, czy my naprawdę… Bardzo proszę, bardzo proszę…)

Nie, nie, ustawy, które się wprowadza, w Sejmie są przegłosowywane większością PiS-owską. One obciążają…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale taka jest rzeczywistość. A kto ma władzę w Sejmie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodnicząca Maria Koc: Panie Senatorze…)

Ale z uwagi na to…

(Przewodnicząca Maria Koc: Panie Senatorze…)

Ale ja nikomu nie przerywałem…

(Przewodnicząca Maria Koc: …to jest demokratyczna większość, a nie żadna większość PiS-owska.)

Nie no, PiS-owska.

(Przewodnicząca Maria Koc: To jest demokratyczna większość.)

(Głos z sali: PiS ma większość.)

PiS, no tak.

(Przewodnicząca Maria Koc: To jest Prawo i Sprawiedliwość, proszę być dokładnym.)

Dlatego uważam, że pomimo tych wszystkich zastrzeżeń… Te zapisy, te artykuły, nie powinny znaleźć się w tej ustawie. To po pierwsze. Po drugie, w Sejmie nie zostały one wprowadzone zgodnie z zasadami ustawodawczymi, ale mimo to uważam, że te 2 artykuły powinny się w tej ustawie znaleźć. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

I to jest najważniejsza myśl w tej dyskusji. Powinny się w niej znaleźć, aby można było uruchomić środki, które będą rekompensowały samorządom te straty, które zostały poniesione w wyniku epidemii koronawirusa. Bo tu o to chodzi, że do wielu samorządów… To nie jest kwestia ustaw rządowych, Panie Senatorze. Tu chodzi o rekompensatę za te podatki, które nie wpłynęły, za brak wpływów z podatku PIT w przypadku samorządów gminnych, a w przypadku samorządów wojewódzkich za niedostateczne wpływy z podatku CIT. Wiemy, że taki jest sens art. 43 i 42. Chodzi o to, żeby można było te pieniądze, te rekompensaty w formie bonów inwestycyjnych, samorządom wypłacić. Rozumiem, że państwo są za tym, żeby te pieniądze do samorządów trafiły, że są państwo za tym, żeby te artykuły pozostały w ustawie. I nad tym będziemy głosować.

Pan przewodniczący Szejnfeld. Proszę.

To ostatni głos, zaraz poddam te poprawki pod głosowanie.

Senator Adam Szejnfeld:

Chciałbym zgłosić wniosek o przerwanie dyskusji i przejście do głosowania. Pewnie ostatecznie rozstrzygniemy tę sprawę na forum plenarnym Dla absolutnej jasności – zwracam się nie tylko do osób na tej sali, ale i do wszystkich, którzy nas obserwują – chciałbym powiedzieć, na czym polega tu różnica poglądów.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Uzasadniam wniosek.

(Przewodnicząca Maria Koc: Panie Senatorze…)

Uzasadniam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Ja nie znam nikogo, kto siedząc na tej sali, zasiadając w Senacie, byłby przeciwko wprowadzeniu przepisów o funduszu inwestycyjnym dla samorządów. Niemniej jednak jest to wprowadzane niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją, z art. 119 konstytucji. Uważamy, że te przepisy powinny zostać wprowadzone odrębną ustawą. Gdyby tak było, niewątpliwie głosowalibyśmy za.

Musimy tu, jako prawodawcy, dawać przykład obywatelom. Jeżeli organy państwa mają stosować prawo, jeżeli obywatele mają przestrzegać prawa, to musimy być dla nich wzorem. Nie możemy łamać przepisów, nie możemy pokazywać, że tak można.

(Przewodnicząca Maria Koc: Dobrze, Panie Senatorze. Złożył pan wniosek…)

Nie było żadnego powodu do tego, żeby tych przepisów nie wprowadzić odrębną ustawą, za którą zagłosowalibyśmy za bez żadnych wątpliwości. Nie ma powodów, by co chwilę łamać w Polsce konstytucję, by wprowadzać jakieś nowe przepisy, które…

(Przewodnicząca Maria Koc: Panie Senatorze, czy pana wniosek o zamknięcie dyskusji jest aktualny?)

A więc proponuję głosować. Zamknijmy dyskusję i…

(Przewodnicząca Maria Koc: Dobrze, to zamykamy dyskusję.)

…przejdźmy do głosowania. Rozstrzygniemy tę sprawę na forum plenarnym. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze.

Poddaję pod głosowanie 2 poprawki, poprawkę nr 70 i 71. Głosujemy łącznie, Panie Legislatorze? Tak. Bardzo proszę, teraz głosujemy.

Kto jest za tymi poprawkami? (1)

(Głos z sali: Żeby skreślić?)

Żeby skreślić, tak.

Kto jest przeciw? (13)

Kto się wstrzymał? (6)

Dobrze, jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: 1 głos za, 15 przeciw, wstrzymało się 7 senatorów.)

Dobrze, przy 15 głosach przeciw poprawki nie uzyskały akceptacji Wysokich Komisji.

Kolejna poprawka to poprawka…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Kolejna poprawka to poprawka nr 78, zgłoszona przez pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.)

Panie Legislatorze, może ją pan pokrótce przedstawi, bo nie ma pana senatora.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka ta zmierza do wprowadzenia takiego unormowania, że jeżeli dziecko osoby uprawnionej miało przyznane prawo do świadczenia wychowawczego i dodatku w dniu wejścia w życie ustawy, to przepisy ustawy stosuje się do tej osoby uprawnionej, niezależnie od wieku dziecka, do dnia 31 marca 2022 r. Dziękuję.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, dziękuję.

Jakie jest stanowisko panów ministrów?

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha:

Rozumiemy intencje pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, ale to, tak jak mówiliśmy wczoraj w toku debaty plenarnej, jest już w tych przepisach wyrażone. Naszym zdaniem ta poprawka jest pewnym superfluum, nie ma ona uzasadnienia. Uważamy, że ten przepis jest zbędny, więc nasze stanowisko jest negatywne. Podzielamy intencje pana senatora Kwiatkowskiego, ale przepisy ustawy już dzisiaj to gwarantują. Dziękujemy.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Poddaję poprawkę pod głosowanie.

Kto jest za? (10)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (1)

Jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: Ostateczne wyniki: 12 głosów za, 10 przeciw, wstrzymał się 1 senator.)

Poprawka, przy 12 głosach za, zyskała akceptację połączonych komisji.

Teraz poprawka nr 79?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Tak.)

To jest poprawka pana senatora Szejnfelda.

Panie Przewodniczący, proszę.

Senator Adam Szejnfeld:

Dziękuję bardzo.

Ta poprawka wydaje mi się oczywista. Chodzi mianowicie o to, żeby rząd w osobie ministra właściwego do spraw turystyki przedstawił Sejmowi sprawozdanie, informację o efektach wprowadzenia Polskiego Bonu Turystycznego.

Przewodnicząca Maria Koc:

Bardzo dziękuję.

Panowie Ministrowie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Andrzej Gut-Mostowy:

Pozostawiamy to do uznania Wysokiej Komisji.

Przewodnicząca Maria Koc:

Dobrze, dziękuję.

Kto z państwa jest za? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (9)

Dziękuję bardzo.

Jeszcze głosy zdalne.

(Głos z sali: Ostateczne wyniki: 13 głosów za, brak głosów przeciw, wstrzymało się…)

Dobrze. Szanowni Państwo, przy 13 głosach za poprawka uzyskała akceptację połączonych komisji.

Teraz, Szanowni Państwo, głosujemy nad całością ustawy…

(Głosy z sali: Nie, nie…)

(Senator Magdalena Kochan: Tylko poprawki.)

(Senator Adam Szejnfeld: Tylko poprawki.)

Tylko poprawki, Panie Legislatorze? No, ja dostałam taką informację od pana legislatora, że powinniśmy przegłosować całość wraz z poprawkami.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Proponowałbym to jednakowoż przegłosować.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przewodnicząca Maria Koc: Tak? To ostateczna opinia pana legislatora?)

Proszę o przegłosowanie.

Przewodnicząca Maria Koc:

O przegłosowanie, dobrze.

Kto jest za przyjęciem całości ustawy wraz z poprawkami? (20)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No, jeśli taka jest opinia legislatora, to musimy się jej trzymać.

(Senator Adam Szejnfeld: Tym sposobem przyjęliście nasze poprawki.)

(Wesołość na sali)

Czy ja mogę prosić senatora Majera, żeby był sprawozdawcą?

(Senator Ryszard Majer: Tak.)

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Głos z sali: Wyniki…)

Słucham? A, jeszcze wyniki muszę ogłosić.

(Głos z sali: 23 głosy, wszystkie za.)

Oddano 23 głosy, wszystkie za. Dziękuję bardzo.

Pan senator Ryszard Majer będzie sprawozdawcą. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję panom ministrom.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 58)