Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 18), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 26), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 35) w dniu 18-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (18.), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (26.) oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (35.)

w dniu 18 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 27)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, otwieram posiedzenie połączonych Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym, oraz poprawek, które były już rozpatrywane i zgłaszane na posiedzeniach naszych komisji.

Teraz jesteśmy na etapie głosowania nad poprawkami. Rozmawialiśmy tutaj w gronie prezydium komisji… Poprawek, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym oraz na posiedzeniu komisji, jest 155. Duża część poprawek to są poprawki legislacyjne, poprawki niebudzące wątpliwości, niekontrowersyjne. Będziemy je przegłosowywali w jednym bloku, łącznie.

Jest także zgoda… Jeżeli nie będzie głosów sprzeciwu ze strony państwa senatorów, to moglibyśmy przeprowadzić głosowanie w taki sposób, że poprawki, które były przyjęte przez połączone komisje i nie są kontrowersyjne… Jeżeli ktoś z państwa senatorów powie, że chciałby, żeby te poprawki przegłosować oddzielnie, bo np. zmienił zdanie albo uważa, że stanowisko komisji w danej sprawie powinno być inne, wtedy te poprawki wyłączymy. Pozostałe przegłosowalibyśmy łącznie.

Wyłączylibyśmy także poprawki, w przypadku których jest wniosek mniejszości, a które są połączone z poprawkami przyjętymi przez połączone komisje. Chodzi o to, żeby jeszcze raz przegłosować te poprawki, tak dla jasności, żeby nie było takiej sytuacji… żeby ci, którzy głosowali za poprawkami mniejszości, nie mieli poczucia, że mają głosować za poprawkami, które przyjęła większość połączonych komisji.

Poprawki, które zostały zgłoszone na posiedzeniu plenarnym – tych poprawek jest ok. 40 – przegłosowalibyśmy oddzielnie, chyba że niektóre z nich będą się w sposób oczywisty łączyły. Wtedy przegłosujemy je łącznie.

Czy byłaby zgoda członków połączonych komisji co do takiego sposobu procedowania? Jest zgoda.

Czy…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Mogę? Tylko jedno słowo.)

Ale jeszcze nie zakończyłem.

I teraz jest pytanie…

Czy pan mecenas…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Odniosę się do tego, co pan mówił.)

Dobrze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Do tego, co pan przewodniczący powiedział, dorzucę jeszcze to, że my z tego bloku wyłączymy wszystkie poprawki, które pozostają w jakiejkolwiek kolizji z innymi poprawkami, tzn. poprawki wzajemnie się wykluczające, tak żeby nie było niebezpieczeństwa, że przyjmiecie państwo coś, czego nie chcecie przyjąć. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o te przegłosowane już poprawki, to prosiłbym, żeby do ponownego głosowania… żeby wyłączyć poprawki nr 52 i 94. Ta kwestia dotyczy tego, że poprawka nr 94 lub 52… Pani legislator to później wytłumaczy. Jedna z nich to poprawka legislacyjna, za taką przynajmniej była uznana. Po konsultacjach z panem ministrem Szwedem stwierdziliśmy, że ona mogłaby mieć jednak konsekwencje merytoryczne, takie, których ani ja, ani – jak myślę – nikt z senatorów by nie chciał. I nad tą poprawką proponowałbym głosować inaczej. Podobnie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: To jest poprawka dziewięćdziesiąta piąta, Panie Przewodniczący.)

To jest poprawka dziewięćdziesiąta piąta w zestawieniu. I poprawka pięćdziesiąta druga.

Jeszcze jedna rzecz. W związku z tym, że… Niektóre poprawki w zestawieniu, poprawki moje i senatora Biereckiego, tak się złożyło – albo odwrotnie, senatora Biereckiego i moje – są w konflikcie z poprawkami, które były już przegłosowane. I w przypadku 2 poprawek wymagana byłaby zgoda połączonych komisji na ich przeredagowanie. Chodzi o to, aby one rzeczywiście mogły być przegłosowane w sposób, że tak powiem, niekontrowersyjny. Pan legislator wytłumaczyłby tutaj istotę zmian i wtedy byśmy ogłosili parę minut przerwy, nie więcej niż 15 minut przerwy, żeby państwo mogli to wszystko połączyć, poskładać. Potem byśmy mogli przystąpić do głosowania.

Niestety prawdopodobnie nie dotrzymamy… Nie skończymy do godziny 17.00, ale poprzednie posiedzenie komisji się trochę przedłużyło. Zajęło to więcej czasu, a chcieliśmy, żeby…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Czy mogę?)

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Proszę państwa, panowie senatorowie Bierecki i Kleina zgłosili poprawki, które pozostają w kolizji w stosunku do poprawki komisyjnej, przy czym nie taka była intencja panów senatorów. Żeby sprawę uratować, należałoby 2 poprawki panów senatorów, osiemdziesiątą ósmą i dziewięćdziesiątą, niejako nanieść na poprawkę komisyjną. Innymi słowy, komisje powinny dokonać modyfikacji swojego wniosku zamieszczonego w pkcie 87 zestawienia. Jeżeli taka będzie wola wysokich komisji, to uda się pogodzić to, co zrobiła komisja, z tym, co przynieśli na posiedzenie plenarne panowie senatorowie.

Jednocześnie miałbym prośbę do panów senatorów, żeby panowie wycofali poprawkę osiemdziesiątą ósmą i dziewięćdziesiątą, gdyby doszło do modyfikacji. Wtedy po prostu nie będzie bałaganu. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Zgadzam się na wycofanie tych poprawek.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja także, zakładając modyfikację.)

Czy jest zgoda ze strony połączonych komisji na modyfikację tych poprawek?

Jest zgoda, nie ma sprzeciwu.

Czy to wszystkie uwagi proceduralne na tym etapie?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak.)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Panie Przewodniczący, wydaje mi się, że to, o czym mówił pan legislator… Chodzi o poprawki nr 87 i 88. Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: I poprawkę nr 90.)

Według mnie poprawka dziewięćdziesiąta nie wchodzi w ten zakres. Jeżeli dobrze to odczytuję, poprawki nr 87, 88…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ja myślę, że…)

Dziewięćdziesiąta też?

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę państwa, jest zgoda ze strony senatorów na tę modyfikację, jest zgoda ze strony połączonych komisji. Jeżeli pojawiłyby się jakieś wątpliwości po przeanalizowaniu tej kwestii, to wówczas będziemy głosowali w taki sposób, żeby wszystko było jasne, zrozumiałe, niebudzące wątpliwości. Ale chyba wszystko jest okej.

Później będę prosił… Żebyśmy to wszystko sprawnie przeprowadzili, to będę prosił gości o przedstawianie się. Chodzi o to, żeby łatwiej było prowadzić protokół. To chyba wszystko na tym etapie.

Ogłaszam 15 minut przerwy.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wznawiam posiedzenie połączonych komisji.

Proszę Państwa, przystępujemy do głosowań.

I teraz będę prosił Biuro Legislacyjne, żeby pilnowało poprawności, żebyśmy te zasady, które uzgodniliśmy… Żeby można było to przeprowadzić.

Pani Mecenas, czy głosujemy w bloku…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani Mecenas, można na chwilkę? Ja podejdę.

(Głos z sali: To wszystko w jednym bloku?)

(Głos z sali: Tak.)

(Głos z sali: Jeszcze jedną mam…)

(Rozmowy na sali)

Jeszcze raz, wznawiam posiedzenie.

Przystępujemy do głosowania.

Zgodnie z tym, co uzgodniliśmy, zgodnie z ustaleniami sprzed przerwy, Biuro Legislacyjne wybrało poprawki, nad którymi możemy głosować blokiem. Czy wszyscy senatorowie mają przed oczyma te poprawki w zestawieniu?

(Senator Janusz Gromek: Nie wszyscy.)

(Głos z sali: Ale zestawienie?)

Nie, nie. Ten blok.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę Państwa, tak więc zgodnie z tym zestawieniem poprawki, nad którymi możemy głosować łącznie, to: 1–5, 7, 8, 11–13, 16–19, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33–37, 53–59, 60, 61, 63–70, 72, 73, 75, 76, 78–80, 82–86, 91, 92, 100–108, 112, 116, 118, 121, 127, 132, 135, 137, 138, 139, 143, 145–148, 152 i 155.

Czy jest na to zgoda? Możemy głosować łącznie? Nie ma sprzeciwu?

Senator Grzegorz Bierecki:

Tylko będziemy prosili oczywiście przed każdym głosowaniem o stanowisko rządu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: No, właśnie.)

…żebyśmy mogli usłyszeć…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No, to są te zblokowane, te, o których mówiliśmy.

Pan minister?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

No, właśnie sprawa jest taka, że w tym bloku są zarówno takie poprawki, które wczoraj, w czasie posiedzenia komisji miały poparcie rządu, czyli co do których stanowisko było pozytywne, jak i takie, co do których stanowisko było negatywne. Czyli przy takim głosowaniu… Może inaczej. Bo to nie chodzi o samą ideę blokowania. Ale przy takim kształcie listy zblokowanych poprawek, no, ja nie mogę dać jednej odpowiedzi, moja mowa nie będzie, jak pan przewodniczący prosił, ewangeliczna, „tak, tak; nie, nie”, tylko ja będę musiał powiedzieć: co do części poprawek stanowisko było pozytywne, a co do części – negatywne. No, i wtedy…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Pytam w takim razie pana senatora: czy wyłączyć w takim razie te poprawki?

Senator Grzegorz Bierecki:

Nad tymi poprawkami, co do których stanowisko rządu było negatywne, powinniśmy jednak odrębnie głosować.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli to jest od nowa robota.

(Głos z sali: Wyjdzie na to, że przegłosowanie każdej poprawki po kolei byłoby szybsze niż w bloku.)

(Senator Grzegorz Bierecki: No, tak.)

(Głos z sali: A co do których są…)

Poczekaj… No, to może być nawet sporo. Może niedużo, ale może być ich…

(Głos z sali: Kazik, nie ma co…)

To co, lecimy po kolei wszystkie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale spokojnie bez tego…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ale mamy jeszcze przecież gotowy poprzedni blok, ten pierwotny, gdzie były poprawki legislacyjne, co do których nikt nie miał wątpliwości.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, tak.)

On jest wprawdzie mniej obszerny, aczkolwiek, jak myślę, załatwiałby sprawę.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

To wracamy w takim razie do tego, skoro jest… Bo, jak rozumiem, w tej chwili trochę zmieniliście państwo zdanie, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To w takim razie proszę dać mi te poprawki legislacyjne. I wtedy polecimy szybkim tempem.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Panie Przewodniczący, ja chciałbym tylko potwierdzić, że faktycznie w tym pierwotnym bloku, że tak powiem, czyli na tej pierwszej liście, którą przed przerwą rozdali legislatorzy, faktycznie są tylko poprawki…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To wiemy, oczywiście.)

…co do których jest stanowisko pozytywne rządu. Tak więc tutaj by było możliwe takie proste, że tak powiem, określenie stanowiska.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

To oczywista sprawa. To już przedstawiłem na poprzednim… Tylko myśmy chcieli pójść dalej. I była wstępna zgoda na to, żeby tak działać. Teraz to trochę uległo zmianie. Tak więc skoro jest sprzeciw, to oczywiście głosujemy oddzielnie, po kolei.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Głosujemy nad poprawkami legislacyjnymi, czyli 1–5, 7, 8, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31, 35–37, 54–58, 60, 61, 65, 72, 73, 78, 85, 86, 92, 101–103, 105, 107, 116, 118, 127, 135, 137, 143, 145, 147 i 152.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (24)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Idziemy dalej z poprawkami, już z zestawienia.

Poprawka nr 6. To jest poprawka senatorów Kleiny i Biereckiego.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (24)

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 9.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Co do poprawki nr 9, dotyczącej pomocy udzielanej przez banki i przez BGK, stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 9? Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 10. (13)

Kto przeciw? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 11.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki 11? (13)

Kto przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 12.

Stanowisko rządu?

(Głos z sali: Ile było?)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Co do poprawki nr 12…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: 13.)

Co do poprawki nr 13 stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Za?

(Głosy z sali: Teraz dwunasta.)

Dwunasta.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

To się dobrze składa, bo co do dwunastej też.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Za, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Tak.)

Za.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (25)

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 14.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 15.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 14? (14)

Kto przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 15.

Stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Ale ona została skonsumowana czternastką…)

Czyli szesnasta.

Stanowisko?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Do szesnastej stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 16? (13)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 17.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 17? (25)

Jednomyślnie, wszyscy za.

Teraz poprawka nr 18?

(Głos z sali: Nie, już była.)

Poprawka nr 20.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Do dwudziestej poprawki stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 20? (14)

Kto przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 23.

Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 24 i 25.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Bez zmian, tak jak wczoraj. Stanowisko było negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 23? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Kolejna?

(Głos z sali: 28.)

Poprawka nr 28.

Nad poprawkami nr 28, 33 i 53 należy głosować łącznie.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 28, 33 i 53? (24)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawki zostały poparte.

Kolejne?

(Głos z sali: 29 i 34.)

Poprawki nr 29 i 34.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 29 i 34? (23)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki otrzymały poparcie.

(Głos z sali: Teraz poprawki nr 32 i 148.)

Poprawki nr 32 i 148.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Jest takie, jak wczoraj, czyli na nie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? (14)

Kto przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Zmienia się stan, liczba osób, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Za każdym razem. Ktoś nie głosuje czasami.

Kolejna poprawka?

(Głos z sali: 38.)

Poprawka nr 38.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Trzydziesta ósma, czyli dotycząca Agencji Rozwoju Przemysłu, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Sekunda, bo akurat jest przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu na sali. Ja chcę skorzystać z kilku sekund, by przynajmniej…

Poprawka nr 38, na stronie 10 w zestawieniu, Panie Mecenasie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? (25)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wszyscy za.

Kolejna?

(Głos z sali: 39 i 134.)

Poprawki nr 39 i 134.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Wysoka Komisjo, myśmy mieli trochę za mało czasu – bo to jest skomplikowana kwestia – by mieć zdecydowane stanowisko.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 39 i 134? (14)

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (11)

Poprawka nr 40.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? (18)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (5)

Poprawka otrzymała rekomendację.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz poprawki nr 41, 44, 141, 142. Wykluczają 42, 43 i 45–51.)

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Bez zmian, tak jak wczoraj, negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Poprawki otrzymały rekomendację.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Sekunda, teraz musimy wykreślić poprawki wykluczone.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

…którą ja prosiłem o wyłączenie do odrębnego głosowania. Ona była zarekomendowana pozytywnie.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

W sprawie poprawki nr 44?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: 52.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tamte zostały wykluczone.)

Rozumiem.

Co do poprawki nr 52 stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 52?

Jeszcze raz, poczekajcie.

Kto jest za przyjęciem poprawki 52? (0)

Kto jest przeciw? (21)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka nr 59.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu do 59 jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki 59? (14)

Kto przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 62.

Stanowisko rządu w sprawie tej poprawki?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko do poprawki nr 62 jest negatywne, bo to przerzuca koszty na budżet centralny. Tak że negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 62? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 63.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (14)

Kto przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 64.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 64? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: 66.)

Stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Do której? Jaki jest teraz numer?)

Pozytywne było stanowisko.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Ale przepraszam, jeszcze raz, który numer?)

Sześćdziesiąta szósta.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Sześćdziesiąta szósta. Tak, stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 66? (25)

25 za. Poprawka przyjęta jednomyślnie.

Poprawka nr 67.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Co do poprawki nr 67 stanowisko też jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (25)

25 za. Jednomyślnie.

Poprawka nr 68.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko co do poprawki nr 68 jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto za przyjęciem poprawki? (25)

25 osób za. Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 69.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (25)

25 osób za. Poprawka zaakceptowana.

Poprawka nr 70?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 70? (25)

Wszyscy za, 25 osób za. Pozytywne.

Poprawki nr 71, 126 i 144.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Co do siedemdziesiątej pierwszej i tych następnych stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czego dotyczy ten artykuł, Panie Mecenasie? Ten art. 60, co to jest?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

O ile pamiętam, tak na szybko, to pani marszałek proponuje przeniesienie przepisów związanych z rewitalizacją, z ustawą o rewitalizacji do specustawy COVID. Tylko jeszcze się upewnię czy na pewno… Tak, chodzi o to, żeby te przepisy dotyczące spotkań, debat, ankiet, wywiadów były regulowane w specustawie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Szanowni Państwo, tutaj, w tej poprawce chodzi o to, żeby te, powiedzmy, konsultacje, takie społeczne, ze społecznością lokalną mogły być prowadzone – takie jest przedłożenie rządowe – za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, czyli, mówiąc tak potocznie, przez internet. No, i tu stanowisko klubu Lewicy, zresztą w Sejmie też, w Senacie tak samo, było przeciw. I ewentualnie zgoda, żeby to tylko tymczasowo tak było. Bo im zależy, żeby to było bardziej bezpośrednio, face to face, między ludźmi.

Mówiąc w dużym skrócie: o co chodzi w tym sporze? My jesteśmy za tym, żeby było to przez internet. Tam nie ma takiego obowiązku, tylko jest możliwość. My uważamy, że po prostu dajemy samorządom narzędzie w postaci możliwości prowadzenia wspomnianych konsultacji on-line. To ma też znaczenie, bo czasami ludzie, na przykład właściciele lokali, niekoniecznie mieszkają w swoich lokalach, a on-line mogą sobie wziąć udział w takich konsultacjach dotyczących planu rewitalizacji. I, tak jak mówię, to jest możliwość prowadzenia tych konsultacji on-line, a nie obowiązek. Tak więc dlatego taki kształt ma przedłożenie rządowe, z tych względów.

(Głos z sali: Ale w tej poprawce nie ma obowiązku…)

Nie, na tyle, na ile rozumiem, to jakby… Trzeba by zapytać wnioskodawcę. Ja staram się to opisać tak wiernie, jak potrafię. Na tyle, na ile rozumiem, to idea tej poprawki jest taka: nie wstawiajmy tego na stałe, tylko wprowadźmy taką możliwość w czasie epidemii, a na stałe żeby to nie było on-line, tylko, tak jak mówię, bardziej bezpośrednio. Tak rozumiem tę poprawkę. Ale też jeśli coś przekręcę, to…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze. Myślę, że tu…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

To właśnie o to chodzi, że pani marszałek przenosi przepisy z ustawy, która będzie miała charakter generalny, do specustawy, która ma charakter epizodyczny.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (13)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 74.

Stanowisko rządu, Panie Ministrze? Siedemdziesiąta czwarta poprawka.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 74? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 75.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Tak jak wczoraj, negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 75? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 76.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Podobnie, negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 76? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka została…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Zdrojewski się nie martwi, będzie bardzo szybciutko. Za chwilę będziemy…

(Głos z sali: Ale już się zrobiła 10.30, a miałem być o 10.00…)

Teraz siedemdziesiąta która?

(Głos z sali: Siódma.)

Poprawka nr 77.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Powiem tak. To też jest taki przypadek, co do którego nie byliśmy w stanie tak szybko określić stanowiska. Tutaj nie ma jednoznacznego stanowiska rządu.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 77? (14)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 79.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 79? (25)

25 za, wszyscy za.

Poprawka nr 80.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne. To jest ta poprawka, którą wczoraj na posiedzeniu komisji wspólnie wypracowaliśmy.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (25)

Jednomyślnie.

Poprawka nr 81, alkoholowa.

(Głosy z sali: Alkoholowa, nasza.)

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest, tak jak wczoraj, negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (9)

(Głos z sali: Jesteś przeciw?)

Ja jestem przeciw. (Wesołość na sali.)

Kto jest przeciw? (13)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

(Głos z sali: Wniosek mniejszości.)

Wniosek mniejszości. Pani marszałek będzie broniła poprawki, czy pan senator Libicki?

(Senator Jan Filip Libicki: Słucham?)

Pani marszałek będzie broniła tej poprawki? Czy pan senator Libicki?

(Senator Jan Filip Libicki: Ja będę bronił.)

Poprawka…

(Głos z sali: 82.)

Poprawka nr 82.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

No, uważamy, że jest to poprawka zbyt daleko idąca, tak więc jesteśmy przeciwko niej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (14)

Kto przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 83.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (25)

25 za, jednomyślnie.

Która teraz poprawka?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: 84.)

Osiemdziesiąta czwarta. Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (25)

25 za. Wszyscy.

Kolejna. Osiemdziesiąta piąta?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Osiemdziesiąta czwarta?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Osiemdziesiąta czwarta była przed chwilą.

Teraz, proszę państwa, przechodzimy do poprawek, które wymagają ingerencji ze strony komisji. W tej pierwszej części mówiłem, na czym polega problem. Gdyby Wysokie Komisje zgodziły się zmodyfikować…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale jaki jest numer poprawki?)

87. Chodzi o to, żeby zmodyfikować poprawkę nr 87 w taki sposób, aby uwzględnić w jej treści poprawki nr 88 i 90. Wtedy Biuro Legislacyjne dokona stosownych korekt i będzie wszystko w porządku.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Poprawka nr 88…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: I 90.)

… i 90 to są poprawki senatora Kleiny oraz senatora Biereckiego. Ja wyrażam zgodę na taką modyfikację…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Ale to komisje muszą wyrazić zgodę.)

Tak, też. Ale wpierw trzeba zgody autorów.

(Głos z sali: Ja też wyrażam zgodę.)

I teraz: czy komisje wyrażają na to zgodę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jest zgoda. Nie ma sprzeciwu.

Przystępujemy do głosowania…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Jeszcze jedna kwestia.)

Tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Ta poprawka wykluczy poprawkę nr 89.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak jest.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: 87.)

…osiemdziesiątej siódmej po autopoprawce…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Osiemdziesiątej siódmej z modyfikacjami.)

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 87 z modyfikacjami? (25)

Jednomyślnie.

Która następna?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz pytanie do panów senatorów Kleiny i Biereckiego, czy zechcą wycofać swoje poprawki 88 i 90.)

Wycofuję.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, wycofuję.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: To teraz przechodzimy do poprawki nr 91.)

Stanowisko rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Przepraszam bardzo, a poprawka nr 89?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Została wykluczona.)

Wykluczona.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Panowie senatorowie wykluczyli te swoje poprawki.)

Poprawka nr 91.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka przeszła.

(Brak nagrania)

Poprawka nr 93.

Poprawka nr 93 wyklucza poprawki nr 94–99.

Stanowisko rządu w sprawie poprawki nr 93?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

No, ona jest bardzo daleko idąca. My jesteśmy przeciwni poprawce nr 93.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki 93? (0)

Kto jest przeciw? (20)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

W tej chwili przechodzimy do poprawki…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Nr 94.)

…nr 94.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 94? (25)

Poprawka przyjęta.

Poprawka nr 95.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ona była uznana za legislacyjną, tak. Ale ona miała jednak swoje merytoryczne konsekwencje. Ja ją mocno rekomendowałem na poprzednim posiedzeniu, ale jednak po analizie uznałem, że to nie była dobra decyzja. Dlatego proszę jeszcze raz, żeby zagłosować nad tą poprawką.

Jakie jest stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Co do poprawki nr 95, Panie Przewodniczący, stanowisko jest na nie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 95? (4)

Kto jest przeciw? (16)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

Poprawka nr 96.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Tak jak wczoraj, bez zmian, negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki dziewięćdziesiątej piątej?

(Głos z sali: Dziewięćdziesiątej szóstej.)

Dziewięćdziesiątej szóstej. (14)

Kto przeciw? (11)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 97.

Wiem, że tutaj jest chęć autopoprawki.

Senator Zygmunt Frankiewicz:

Tak. W imieniu głównego inicjatora, pana senatora Burego, pana senatora Biereckiego i w uzgodnieniu… Właściwie zmiana jest przygotowana przez przedstawicieli rządu. Proponuję, aby zapis, który miał być skreślony… To jest ust. 2. „Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wypowiedzenia albo rozwiązania umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej”. Chodzi o tę umowę agencyjną. To miało być wykreślone. Ta modyfikacja zapewnia chyba jeszcze dalej idące…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu do tak sformułowanej czy przeformułowanej poprawki jest pozytywne. I ja tylko tytułem uzasadnienia powiem: i w tamtej poprzedniej wersji, i w tej my się wszyscy zgadzamy właśnie z tym celem. Chodzi o to, żeby ten cel na pewno był osiągnięty. I tylko właśnie takie wprost… Nie tylko wykreślenie umowy agencyjnej z listy, tak jak macie to państwo senatorowie w zestawieniu, lecz także wyraźne dodanie na końcu, tak jak przeczytał pan senator, „z wyłączeniem umowy agencyjnej” – dopiero to, że tak powiem, gwarantuje, że osiągniemy wspomniany cel. I dla tak przeformułowanej poprawki stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (24)

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Czyli zmniejszyła się liczba osób, tak?

(Głos z sali: Tak. Pan senator wyszedł.)

Aha. Dziękuję bardzo.

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 98. To jest poprawka… Na czym ona polega?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Panie Przewodniczący, ponieważ ja się tu orientuję… Tutaj zapewne chodziło o podobny cel jak w przypadku tej poprzedniej, czyli też jakby o usunięcie tej kwestii dotyczącej agencji. Ale ten przepis tym się różni od poprzedniego, że on dotyczy zakazu konkurencji, a tamtej poprzedni, nad którym przed chwilką państwo głosowaliście, dotyczył, powiedzmy, odszkodowania po rozwiązaniu umowy, odprawy, takiej kwestii. W opinii rządu problem, o którym tu mówimy, rozwiązuje ta poprawka już przegłosowana i przyjęta, dlatego tutaj, w odniesieniu do umowy o zakazie konkurencji, która jest przedmiotem omawianej teraz poprawki, nasze stanowisko będzie na nie. Wydaje nam się, że jeżeli chodzi o zakaz konkurencji, to ta agencja może pozostać. I dlatego nasze stanowisko jest na nie, chociaż te poprawki wydają się dosyć podobne. Ale, tak jak mówię, dotyczą trochę czegoś innego.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ale czy ta poprawka nr 97 po autopoprawce konsumuje poprawkę nr 98…)

Ona nie konsumuje…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: … i załatwia ten problem?)

Ona załatwia problem. Nie konsumuje, bo one są troszeczkę inne. Niemniej jednak problem naszym zdaniem lokuje się w sprawie odszkodowań po rozwiązaniu umowy czy różnych świadczeń po rozwiązaniu umowy, a nie w obszarze zakazu konkurencji, którego dotyczy poprawka nr 98.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania. Myślę, że to zawsze można jeszcze przeanalizować i najwyżej…

Kto jest za przyjęciem poprawki? (15)

Kto przeciw? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 99.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Policzyła pani? Bo tam wyszły osoby.

(Głos z sali: Nie, nie, już przyszły.)

Wróciły, tak? Czyli 25 osób za.

(Głos z sali: 24.)

24… Proszę jeszcze jednak przeliczyć, na tym etapie.

Kto za? (24)

Kwiatkowski głosuje, czy nie głosuje?

(Głos z sali: Senator Bogucki?)

Senator Bogucki głosuje?

(Głos z sali: Tak.)

(Głos z sali: 24.)

Dobrze, dobrze. Teraz wiemy, gdzie jesteśmy.

Poprawka otrzymała jednomyślną rekomendację.

Poprawka nr 100. Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (24)

Poprawka nr 104. Już bliziutko, już bliziutko, Proszę Państwa, coraz bliżej. Blisko, blisko, coraz bliżej.

(Głos z sali: Jeszcze 2 godziny i już.)

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Rozmawialiśmy o tym wczoraj i tu chodzi o to, w szczególności… Naszym zdaniem ta poprawka jest nadmiarowa, niepotrzebna. Stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 104? (14)

Kto przeciw? (10)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 106.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (24)

24 za.

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawki nr 108 i 155.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 108 i 155? (24)

24, wszyscy za.

Poprawka nr 109.

Może ją pani wyjaśnić, Pani Mecenas? Może pan minister mógłby wyjaśnić tę poprawkę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Pani marszałek chce wykreślić zmianę dotyczącą art. 15zf specustawy w zakresie, w jakim ta zmiana dokonuje modyfikacji definicji „spadek obrotów gospodarczych”.

(Głos z sali: Co to spowoduje?)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Ale co to spowoduje?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: No, że będzie obowiązywała dotychczasowa definicja.)

To znaczy? Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Znaczy, mówiąc troszeczkę z pamięci…

(Głos z sali: Nie wiemy…)

…chodzi o to, że my w tych przepisach, które tutaj procedujemy, de facto poszerzamy możliwość korzystania ze wsparcia na utrzymanie miejsc pracy dla podmiotów gospodarczych, dla przedsiębiorstw. Nie tylko tak, jak jest dotychczas, że spadają obroty, jak wiemy, 15% w 2 miesiące… Ale żeby to obejmowało również takie podmioty, w których następuje relatywny wzrost kosztów wynagrodzeń. Czyli jakby w różnych ich kosztach… Jak się popatrzy na ich strukturę kosztów, to wynagrodzenia – stosunkowo – nagle zaczynają rosnąć, co jest pośrednio takim znakiem, że można powiedzieć: źle się dzieje w takiej firmie, prawda? Bo koszty związane z wynagrodzeniem są sztywne, a inne koszty spadają, bo po prostu…

(Głos z sali: Spadają obroty.)

…spadają obroty, dokładnie. I na przykład, dajmy na to, nie wiem, mniej się produkuje, więc się zużywa mniej prądu, zamawia się mniej materiałów na produkcję, bo mniej się produkuje. A wynagrodzenia się płaci cały czas takie same. I stosunkowo ten fundusz wynagrodzeń… On jest ciągle taki sam, można powiedzieć, ale stosunkowo, w stosunku do innych kosztów on się staje coraz większym ciężarem. I my w ten sposób chwytamy, że tak powiem, firmy, w których się, mówiąc potocznie, źle dzieje w związku z epidemią. I tym firmom mówimy: możecie korzystać ze wsparcia na utrzymanie miejsc pracy, z różnych narzędzi…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: A pani marszałek co chce zrobić?)

No… Znaczy, to jest troszeczkę pytanie do wnioskodawcy…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: A jaka będzie konsekwencja tego?)

No, konsekwencja będzie taka, że wspomniane firmy nie będą włączone w ten system pomocowy. Ale… Ja bym naprawdę wolał, żeby jednak się wypowiedział wnioskodawca. Bo ja też może nie do końca dobrze potrafię to uchwycić. Na pewno tam są jakieś motywacje, tak więc można by je lepiej przedstawić, ja nie potrafię, przepraszam.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Nie ma wnioskodawcy. Legislatorzy też mają tutaj wątpliwości.

Proszę bardzo, przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

Kto przeciw? (14)

Kto się wstrzymał? (9)

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

Poprawki nr 110 i 149.

Przyjęcie poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 111.

Panie Ministrze, stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Tutaj troszeczkę rozmawiamy… Bo chodzi nam o stosunek między poprawką nr 110 a 111, tak? Bo 111… Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra poprawka i ona powinna być dla wszystkich do zaakceptowania. Tylko że, z drugiej strony, no, jak wejdzie 110, to… No, w każdym razie do poprawki nr 110 stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 110 i 149? (14)

Kto jest przeciw? (11)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Teraz poprawka nr 112.

Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Co do poprawki nr 112 stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (24)

Poprawka jednomyślnie poparta.

Poprawka…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: 113.)

Pani Mecenas, pani powie coś na ten temat?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Panie Przewodniczący, bardzo trudno jest mi ocenić tę poprawkę…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Panie Przewodniczący, jeżeli mogę się włączyć…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, pan minister Szwed.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Poprawka nr 114 konsumuje…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: 113.)

Ale ja mówię o poprawce nr 114, którą zaproponowaliśmy. To jest kwestia, która konsumuje poprawkę nr 113. Jest lepiej zapisana. Dlatego proponujemy przyjąć poprawkę nr 114.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: A, to senator Kleina tę sto czternastą zgłosił…)

Proszę?

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nawet senator Kleina tę poprawkę nr 114 zgłosił.)

No, to tym bardziej, skoro pan przewodniczący ją zaproponował…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze.

Stanowisko rządu? Którą poprawkę rząd popiera?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Co do poprawki nr 113 jest negatywne, co do poprawki nr 114 – oczywiście, tak. To jest ta kwestia związana z postojowym, kiedy zleceniodawca nie przekazuje wniosku o postojowe do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dajmy to uprawnienie zleceniobiorcy.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Słusznie. Bardzo dobra poprawka.)

I ta nasza poprawka to konsumuje.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Nasza poprawka.)

Tak jest.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Chciałbym o coś dopytać pana ministra…)

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Panie Ministrze, w związku z tym, że to są trudne merytorycznie sprawy, a my nie mamy czasu na głęboką analizę… Czy w pana ocenie poprawki 113 i 114 pozostają w kolizji? Tzn. czy one się wzajemnie wykluczają? No, bo to jest kwestia tego, czy Biuro Legislacyjne powinno sformułować stosowną uwagę, że przyjęcie poprawki nr 113 wyklucza poprawkę nr 114. One dotyczą różnych jednostek redakcyjnych, ale jeżeli problem, który jest załatwiany poprawką nr 113 i 114, załatwiany jest na 2 różne sposoby, a dotyczy to tego samego problemu, to być może należałoby te poprawki uznać za wykluczające się. Ja nie jestem w stanie zrobić analizy tak na gorąco.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Wydaje mi się, że, tak jak mówię, ta nasza poprawka, która konsumuje wprowadzenie… Moja obawa jest taka, że Senat przyjmie poprawkę nr 113, a nie przyjmie poprawki nr 114. Wtedy będziemy mieć problem z przyjęciem rozwiązania. Wydaje mi się, że wyklucza, ale też nie jestem w tym momencie na 100% pewny.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 113… i nad poprawką nr 114 będziemy głosowali, prawda?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak.)

Przynajmniej tak muszą być przegłosowane.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Tak, dlatego rekomendacja dla poprawki nr 113 jest negatywna.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: Oddzielnie…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No, musimy głosować nad poprawką nr 113. I bez względu na to, czy ona otrzyma rekomendację, czy nie… No, później będzie mogła zostać przeanalizowana głębiej, prawda?

Kto jest za przyjęciem poprawki 113? (0)

Kto jest przeciw? (13)

Kto się wstrzymał od głosu? (7)

7 senatorów wstrzymujących się.

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

Tutaj wyjaśnię państwu senatorom, że ja co do zasady nigdy się nie wstrzymuję. Albo jestem za, albo przeciw i po prostu… To jest czasami też niezręcznie, ale po prostu jakoś tam jechać trzeba.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, wiem, że gdzieś to kiedyś wymyślono…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze do 1945 r. tego właśnie nie było. Po 1945 r. wprowadzono wstrzymywanie się.

Poprawka nr 114…

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 114 i poprawki nr 153? (24)

Jednomyślnie poparta.

Teraz poprawka nr 115? Czy już była?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak, 115.)

Poprawka nr 115, senatora Frankiewicza.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Stanowisko rządu negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki 115? (14)

Kto przeciw? (10)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Teraz 116?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Nie, 117.)

Poprawka nr 117. Także Frankiewicz.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 117? (14)

Kto jest przeciw? (10)

Poprawka poparta.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz 119 i 154.)

Poprawka nr 119…

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

A czy mógłby pan minister powiedzieć, o co tutaj, w tej dużej poprawce chodzi?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

W tej poprawce chodzi o to, abyśmy również… To jest bardziej legislacyjna poprawka, ale chodzi o zrównanie jednostek organizacyjnych kościoła, tak aby kościelne osoby prawne miały takie same uprawnienia jak organizacje pozarządowe, jeżeli chodzi o korzystanie z dofinansowania. Np. Caritas i inne kościelne osoby prawne. Czyli w tym zakresie zrównamy… Chodzi o to, że te osoby, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą… spadki, obroty… że również mogą z tego skorzystać.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (21)

Ja jestem akurat za, ale to… (Wesołość na sali)

Kto przeciw?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie wymknęło się… Bo, jak mówię, ja jestem za, ale niektórzy mogą mieć wątpliwości w tej sprawie.

Kto przeciw jest? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

1 senator, o. Dobrze powiedziałem.

Poprawka poparta.

Poprawka nr 121.

(Głos z sali: A 120 było?)

Poprawka nr 120 została wykluczona wcześniej.

Poprawka nr 121.

Stanowisko rządu?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Było, było już głosowanie.

Poprawka nr 121. To na pewno dobra poprawka.

Pani Mecenas?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, ale tutaj…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

To jest poprawka… Momencik, tylko jeszcze się upewnimy. Tak, to jest kwestia, która była poruszana na pierwszym posiedzeniu komisji, a dotyczy sposobu regulacji udzielania dotacji dla organizacji pożytku publicznego na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które mają być regulowane aktem o charakterze wewnętrznym, a nie aktem o charakterze powszechnie obowiązującym.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czyli my uważamy, że… Tzn. połączone komisje uważają, że powinno to być regulowane tym aktem…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Tak.)

Czyli na przykład uchwałą rady gminy, a nie zarządzeniem wójta czy burmistrza?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Tak, dokładnie tak.)

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Dziękuję za przypomnienie, Pani Mecenas.

Stanowisko rządu wobec tej poprawki było negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Zaraz. Czyli jak my to wykreślimy, to będzie musiała być np. uchwała rady gminy, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Tak.)

Okej.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: A jeśli zostawimy, to wtedy będzie to mógł być…)

Dobra.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 121? (14)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Poprawka nr 122.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

No uważamy, że to byłaby jeszcze przedwczesna decyzja. I dlatego stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest przyjęciem tej poprawki? (14)

Kto jest przeciw? (10)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Nr 123.)

…nr 123.

Na czym polega ta poprawka, Pani Mecenas?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Momencik, bo to jest znowu poprawka pani marszałek…)

Tak. Dlatego tak szczegółowo pytamy, oczywiście.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Ona dotyczy tego, żeby z przepisów, które umożliwiają dokonanie korekty liczby zatrudnionych i obniżki wynagrodzeń, wyłączyć… tzn. pozostawić te przepisy w dotychczasowym kształcie. Tu chodzi o administrację rządową. Jak państwo pamiętacie, ustawa rozszerza zakres przepisów, które pozwalają wprowadzić różnego rodzaju limity, również na jednostki sektora finansów publicznych. A pani marszałek proponuje, żeby pozostało jak dotychczas, żeby to były zadania administracji rządowej.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Jeszcze stanowisko rządu, Panie Przewodniczący.)

A, stanowisko rządu jeszcze…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Nawiasem mówiąc, one obie są bardzo podobne, poprawka nr 123 i poprawka nr 124. W obu przypadkach stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)

Kto jest przeciw? (15)

Kto się wstrzymał od głosu? (7)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz poprawka nr 124.)

To jest podobny, ten sam problem, tak?

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Jak już mówiłem, negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 124? (0)

Kto jest przeciw? (13)

Kto się wstrzymał od głosu? (10)

Poprawka nie otrzymała poparcia.

Poprawka nr 125.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko rządu jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (23)

Kto przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Jednomyślnie.

Nad poprawką nr 126 było już chyba głosowanie, tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak. Teraz poprawka nr 128.)

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Wczoraj rozmawialiśmy o tym, Panie Przewodniczący, z członkami UOKiK, tak że zdecydowanie tu jest stanowisko przeciwne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (14)

Kto jest przeciw? (10)

Poprawka otrzymała rekomendację.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 129.)

Przyjęcie poprawki nr 129 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 130.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, ja tylko zwrócę uwagę, że wczoraj, jak byliśmy na posiedzeniu komisji, to właśnie tutaj, po rozmowie też z panem dyrektorem z UOKiK… Bo pan był wtedy wnioskodawcą i zgodził się na taką modyfikację. I ta sto trzydziesta to jest właśnie ta modyfikacja. A teraz pan ponawia sto dwudziestą dziewiątą, przed modyfikacją. Tak więc ja bym… Znaczy, to jest oczywiście decyzja pana przewodniczącego. Ale ja bym jednak był za tym, żeby pozostać przy poprawce nr 130, którą wczoraj wypracowaliśmy na posiedzeniu komisji, a odpuścić sobie sto dwudziestą dziewiątą.

(Głos z sali: Ostatnie zdanie zostało skreślone.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Proszę bardzo, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Może przybliżę państwu senatorom, jaka jest różnica. Różnica polega na tym, że na końcu tego przepisu jest zdanie, które brzmi: „Bank jest uprawniony do weryfikacji oświadczenia złożonego przez kredytobiorcę”. W tej drugiej poprawce tego doprecyzowania nie ma. A chodzi o oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wycofuję tę moją poprawkę, po raz kolejny.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Sto dwudziesta dziewiąta jest wycofana?)

Tak.

Przystępujemy w takim razie do głosowania nad poprawką nr 130.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem? (24)

Poprawka została zaakceptowana.

Poprawka nr 131.

Stanowisko rządu?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

No, tu są te odsetki od odsetek, Panie Przewodniczący, tutaj jest troszeczkę podobna sytuacja.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Chyba trochę tak na skróty pan minister to tłumaczy.)

No, ale wczoraj o tym rozmawialiśmy. To jest przepis, który w przypadku wakacji kredytowych umożliwi bankom naliczanie odsetek od odsetek. Czyli za te odsetki, których bank nie pobrał w ciągu 3 miesięcy, naliczy sobie nowe odsetki. To jest anatocyzm, to się tak nazywa.

Pan przewodniczący odwoływał się wczoraj też do tekstów biblijnych. Mnie się wydaję, że to, o czym tu mowa, chyba nawet jest zakazane w Biblii, tak nawiasem mówiąc.

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Sytuacja tam jest zresztą bardziej skomplikowana, bo…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

(Głos z sali: To w interesie kredytobiorców.)

W interesie kredytobiorców, to prawda. Tylko to jest w sumie zagrożenie też dla małych banków, szczególnie banków spółdzielczych czy różnych innych, które są… No, w związku z tą decyzją wiele z nich jest w dramatycznej sytuacji. Możliwe, że taka jest intencja, że tak powiem dużych, żeby doszło do ich połączenia czy włączenia do grupy banków komercyjnych. Może tak być.

Ja będę głosował… Oczywiście, każdy głosuje, jak uważa. Ja będę głosował za tą poprawką. Zawsze Sejm może jeszcze przeanalizować to wszystko swoją mądrością i powiedzieć, że to będzie jeszcze… Niemniej jednak to jest poprawka… Intencja, przynajmniej moja, jest taka, że ona ma, że tak powiem, chronić małe banki, lokalne.

Przystępujemy do głosowania.

Jak rozumiem, wszystko tu jest jasne, powiedziałem… Jedni są za, drudzy przeciw. I każdy robi, jak zwykle zresztą, według własnego sumienia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 131? (4)

4 głosy za. Wielkiego sukcesu nie osiągnąłem na razie.

Kto jest przeciw? (14)

Pani Magda Kochan nawet bardzo wysoko rękę podniosła. Ale ma rację, możliwe.

Kto się wstrzymał od głosu? (5)

Poprawka nie otrzymała rekomendacji połączonych komisji.

Panie Ministrze, poprawka nr 132.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Kredyt studencki. Stanowisko pozytywne. Ciągle jesteśmy…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 132? (24)

Wszyscy za.

Poprawka nr 133 była przegłosowywana?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz poprawka nr 136.)

Poprawka nr 136. Zobaczcie, jak nam szybko idzie.

Stanowisko rządu w tej sprawie? Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Nasze stanowisko jest negatywne.

(Głos z sali: To jest poprawka senatora Biereckiego?)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Poprawka nr 136.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Przepraszam, a co się stało z poprawką nr 133?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 133 była przegłosowywana. Została wykluczona.)

Została wykluczona.

Teraz poprawka nr 136, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 136? (24)

Jednomyślnie.

I teraz…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Teraz poprawka nr 138.)

Stanowisko rządu do poprawki nr 138.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Mogę przypomnieć?)

Tak.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

To jest kwestia dotycząca legitymacji służbowych funkcjonariuszy służby celnej.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Jesteśmy przeciwko. Oczywiście stanowisko rządu jest negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 138? (14)

Kto jest przeciw? (10)

Poprawka otrzymała rekomendację.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 139.)

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Do poprawki nr 139 jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki? (24)

Wszyscy za, nawet senator Gromek.

(Głos z sali: Ale za to pan senator Bogucki…)

Senator Bogucki głosuje czy nie głosuje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Był za poprawką? Tak? Nie widzieliśmy, bo rączka była nie aż tak wysoko podniesiona jak zwykle. Ale teraz potwierdził, z czego się cieszymy.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 140.)

Poprawka nr 140.

Pani Mecenas, może pani przybliżyć nam tę poprawkę?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

To jest kwestia dotycząca doręczania przesyłek. W tym przypadku znowu trudno jest nam wyłuskać różnicę między stanem obowiązującym a tym, co jest w poprawce pani marszałek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Stanowisko rządu w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Tak naprawdę to rząd miał za mało czasu, żeby zająć w tej sprawie takie mocne, jednoznaczne stanowisko. Ale czytając to na gorąco, powiem, że ono raczej będzie negatywne. Ja tutaj widzę, że… „Nie podejmuje próby doręczenia”, „nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej”… Nawet w kontekście wyborów, które odbywają się w konwencji hybrydowej, ja bym się bał, że ten przepis może coś namieszać. Tak że stanowisko jest raczej negatywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Zawsze zapraszamy wnioskodawców, żeby przyszli i żeby wyjaśnili. Bo może nawet mają dobre intencje, tego nie da się wykluczyć.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Nie da się ukryć, Panie Przewodniczący, że to jest dobry obyczaj. Jak się jest wnioskodawcą…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę?)

To jest dobry obyczaj wnioskodawców. Prawda? Tak mi się wydaję.

(Głos z sali: Każdy ma dobre intencje, w to nie należy wątpić.)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No właśnie. Pan senator słusznie mnie tutaj poprawił.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: A czy można o coś zapytać?)

Można. Nawet trzeba.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Co to jest przesyłka niedoręczalna w rozumieniu art. 33 ustawy – Prawo pocztowe? Jaka jest definicja przesyłki niedoręczalnej?

(Głos z sali: Źle zaadresowana.)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Panie Senatorze, ja się obawiam… Jakbym miał chwilę przerwy i mógłbym zajrzeć do prawa pocztowego, tobym się postarał zreferować ten tekst. Z głowy panu senatorowi nie powiem, przepraszam.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (0)

Kto jest przeciw? (16)

Kto się wstrzymał od głosu? (6)

Poprawka nie otrzymała rekomendacji.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 146.)

Zobaczcie, jak jesteśmy blisko.

Poprawka nr 146.

Stanowisko rządu? Panie Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak: Do poprawki nr 141?)

Do poprawki nr 146. Wykreślamy art. 91.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Stanowisko jest pozytywne.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 146? (24)

Wszyscy za.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Poprawka nr 150.)

Poprawka nr 150.

Jakie jest stanowisko rządu w tej sprawie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Może ja pomogę. To jest kwestia dotycząca wydłużenia vacatio legis zmian w ustawie o opłacie skarbowej.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Stanowisko rządu…)

Do 30 dni, jeszcze dodam. Chodzi o to, żeby ta zmiana nie wchodziła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tylko po 30 dniach.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Musimy poznać stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Panie Przewodniczący, przepraszam. My mamy troszeczkę za mało czasu, żeby takie bardziej konkretne stanowisko… To jakby… Chyba będziemy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

No to głosujemy w tej sprawie.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 150? (14)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Kolejna poprawka.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Sto pięćdziesiąta pierwsza.)

Sto pięćdziesiąta pierwsza.

Stanowisko rządu, Panie Ministrze. Poprawka nr 151.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Marek Niedużak:

Znaczy… Przyznam szczerze, że tu też nie mamy jednoznacznego stanowiska.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 151? (14)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

Poprawka otrzymała rekomendację.

Która jest kolejna?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Koniec.)

Proszę państwa, w ten sposób pięknie zakończyliśmy.

(Głos z sali: Był wniosek mniejszości.)

Wniosek mniejszości…

(Senator Jan Filip Libicki: Był wniosek mniejszości. Jeden, mój.)

Z kim pan go składa?

(Senator Jan Filip Libicki: Z panem senatorem Boberem.)

Dobrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Macie państwo oczywiście prawo. Normalna sprawa. Tego prawa nikt wam nie odbierze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale kto będzie… Senator Mróz będzie sprawozdawcą wniosku mniejszości?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Może być tutaj obecny. Senator Mróz.

(Senator Jan Filip Libicki: Ja będę sprawozdawcą wniosku złożonego z senatorem Boberem.)

Dobrze.

Proszę państwa, nad całością nie głosujemy.

Warto byłoby jeszcze wyznaczyć sprawozdawcę większości.

(Głos z sali: Senator Kleina.)

Jeżeli nie ma sprzeciwu, to jestem za.

Proszę państwa, bardzo dziękuję.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 13)