Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 25), Komisji Ustawodawczej (nr 57) w dniu 18-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (33.),

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (25.)

oraz Komisji Ustawodawczej (57.)

w dniu 18 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Szanowni Państwo, witam wszystkich państwa senatorów.

Witam panią Beatę Mandylis, naszego głównego legislatora w Biurze Legislacyjnym. Witam panią Bożenę Radziszewską-Destońską z Ministerstwa Sprawiedliwości, głównego specjalistę, prokuratora z Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Nasze 3 połączone komisje będą w tej chwili głosowały. Jest jeden wniosek do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o samorządzie gminnym. W art. 1 w pkcie 1 w lit. c, w §2c wyrazy „3 dni od dnia” zastępuje się wyrazami „24 godzin od”.

Mam teraz pytanie. Czy senator sprawozdawca chce…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę, pan senator Tyszkiewicz.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Szanowni Państwo!

Postaram się bardzo krótko. Po wczorajszej debacie, dosyć żarliwej, a także po wystąpieniu pana ministra Warchoła, pozwolę sobie zabrać głos i powiedzieć bez ogródek, że celem tej ustawy jest ochrona samorządowców – nie ma co się tu czarować – przed prokuraturą, która jest organem wykonawczym, organem politycznym. My chcemy chronić samorząd przed zakusami tej czy innej partii. Jak wielokrotnie mówiłem, władza się zmienia. Dzisiaj przy władzy mogą być te partie, a jutro będą inne. A samorząd to jest to, czego powinniśmy bronić jak niepodległości. Powinniśmy bronić niezależności samorządu. Bazując na tym, co wydarzyło się w Niepołomicach – to jest klasyczny przykład patologii, gdzie prokuratura wykorzystuje swoje władztwo w sposób niewłaściwy – chcielibyśmy ochronić…

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Zwyczajem naszych komisji jest to, że tylko i wyłącznie… Niech w jednym zdaniu…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Okej. W jednym zdaniu.)

…wytłumaczy pan, do czego prowadzi poprawka. I koniec.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Okej. W porównaniu do poprzedniej wersji naszego projektu… Skracamy z 3 dni do 24 godzin czas na ocenę przez sąd wniosku prokuratora o zastosowanie sankcji w postaci odsunięcia od sprawowania funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś w tej sprawie zabierze głos?

Pan senator Komorowski, jeżeli dobrze widzę.

Senator Marek Komorowski:

Panie Przewodniczący, 3 dni to jest krótki okres na rozpatrzenie zażalenia. Bo tu chodzi o rozpatrzenie zażalenia, tak?

(Głos z sali: Nie zażalenia.)

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, wniosku prokuratora o zastosowanie sankcji.)

A, wniosku o zastosowanie…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Sąd podejmuje decyzję.)

Sąd podejmuje decyzję, dobrze. 3 dni to mało, a 24 godziny to już jest w ogóle… Nie wiem… Czy to jest pendolino? To jest bardzo krótki termin. Wydaje mi się, że to jest nie do pogodzenia… Nie da się zapoznać z aktami, zanalizować ich itd. Już 3 dni to jest bardzo mało, a 24 godziny… No, nie wiem, mam wątpliwości co do aż tak skróconego terminu.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Bardzo dziękuję.

Pan przewodniczący Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja tylko jedno zdanie. Popieram wniosek pana senatora Tyszkiewicza. A jeśli chodzi o mówienie, że 24 godziny to pendolino, to delikatnie przypomnę, nie wypominając już tego za mocno, że było coś takiego jak sądy 24-godzinne, które wprowadzono z inicjatywy ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Dziękuję.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, zarządzam głosowanie.

Kto jest za poprawką pana senatora Tyszkiewicza, ręka do góry. (12)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (4)

Bardzo dziękuję.

Ogłaszam, że połączone komisje przyjęły tę poprawkę.

Proponuję, żeby pan senator Tyszkiewicz dalej był sprawozdawcą połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 11)