Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 15), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 24) w dniu 17-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (15.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (24.)

w dniu 17 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 45)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmunt Frankiewicz)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

W imieniu pana senatora Hamerskiego i swoim otwieram posiedzenie połączonych komisji, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Patrząc na obecne osoby, można stwierdzić, że nie ma tu na pewno osób, które zawodowo prowadzą działalność lobbingową.

Wszyscy obecni wiedzą, że posiedzenie jest nagrywane i transmitowane.

Punkt 1. porządku obrad: Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 12. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Mamy do wykonania tylko jedno zadanie, mianowicie rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw.

Dostaliśmy wykaz poprawek, jest ich 7, przy czym nad większością z nich debatowaliśmy i głosowaliśmy dzisiaj… Czy to było wczoraj? Już nie pamiętam.

(Głos z sali: Dzisiaj.)

Dzisiaj. No to…

(Głos z sali: I dzisiaj, i wczoraj.)

I dzisiaj, i wczoraj. No tak, wszystko się zgadza.

Jeżeli państwo pozwolą, to oddam głos panu legislatorowi, który przedstawi nam poprawki, a później przejdziemy do głosowania. Dziękuję.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Szanowni Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje! Szanowni Państwo!

Tak jak pan przewodniczący powiedział, jest tu zestawienie poprawek. Wysoka Komisja musi się ich w sprawie wypowiedzieć. Proponuję głosować nad nimi w kolejności z zestawienia, z tym że nad poprawkami nr 5 i nr 7 należy głosować łącznie. Te poprawki były już w większości omawiane przez komisję. Jeśli taka będzie wola pana przewodniczącego, to ja treść każdej poprawki w krótkich słowach wyjaśnię.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Bardzo dziękuję.

Ja będę pytał przy każdej poprawce, czy jest potrzeba dodatkowego wyjaśnienia.

Jest z nami pani Renata Calak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z Departamentu Strategii. Witamy bardzo serdecznie.

Przechodzimy do pierwszej poprawki. Chodzi tu, przypomnę, o terminologię. Poprawka nie nastręczała żadnych problemów.

Jako że te poprawki są teraz trochę wymieszane, to ja po kolei poddam je pod głosowanie. Tak będzie najprościej i najszybciej.

Czy są zgłoszenia do dyskusji, uwagi i pytania? Nie ma.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki pierwszej? (17)

Drugą poprawką jest poprawka…

(Głos z sali: Możemy skończyć formułę głosowania? Kto przeciw…)

Przepraszam. Było jednogłośnie, ale… Oczywiście.

Kto z państwa jest przeciw? Mówimy o pierwszej poprawce. (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Zdaje się, że mamy komplet, jeśli chodzi o obecność.

Przechodzimy do poprawki nr 2. Jest to poprawka senatora Ryszarda Świlskiego. Ona była omawiana na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, ale nie była na posiedzeniu komisji samorządu terytorialnego, tak że wymaga paru słów wprowadzenia.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To ja przedstawię krótkie wyjaśnienie. Poprawka nr 2 ma na celu wykluczenie sytuacji, w której samorząd województwa jest zobowiązany do zapewnienia minimalnej kwoty dofinansowania do programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności, również ze środków beneficjentów programu.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chce w tej sprawie zabrać głos?

(Senator Ryszard Bober: Ja jeszcze tylko dodam, że opiniuje w tej sprawie…)

(Głos z sali: Mikrofon, Panie Senatorze.)

Trudno było zrozumieć ten przekaz. Jeżeli pan senator chciałby powtórzyć, to bardzo proszę.

Senator Ryszard Bober:

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że cały ten zapis… Coś się wyłączyło? Już działa. …Ten zapis mówi o tym, że samorząd województwa tak naprawdę opiniuje sprawę dotyczącą porozumienia regionalnego, daje środki, a nie ma zapisu, że robi to w uzgodnieniu z partnerami.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

To była uwaga.

Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos?

Skoro nie, to przechodzimy do głosowania.

(Głos z sali: A stanowisko strony rządowej?)

Przepraszam. Trzeba mnie pilnować, jak widać.

Bardzo proszę.

Senator Jan Hamerski:

Jeżeli można… Poprawki senatora Świlskiego były omawiane na posiedzeniu Komisji Infrastruktury. Stanowisko przedstawicieli strony rządowej było negatywne, tak że myślę, że nie ma sensu, aby tutaj…

(Głos z sali: Jakie było?)

Negatywne.

Chyba nie ma sensu, aby pani dyrektor powtarzała to, co już było mówione na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Czy pani dyrektor akceptuje takie rozwiązanie? Tak.

Dziękuję. Przepraszam za moje pomyłki. Komisja samorządu na pewno nie słyszała tej opinii.

Teraz możemy już chyba przejść do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka uzyskała poparcie.

Przechodzimy do poprawki nr 3.

Bardzo proszę pana mecenasa o jej przedstawienie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Celem tej poprawki jest wzmocnienie roli samorządu województwa w negocjacjach bądź pracach dotyczących porozumienia terytorialnego.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Jest to poprawka polegająca na tym, że w negocjacjach uczestniczy przedstawiciel zarządu województwa.

(Senator Ryszard Bober: Do tej pory było tak, że zarząd województwa negocjował, a teraz tylko uczestniczy.)

(Głos z sali: Mikrofon.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Ryszard Bober: Jest obserwatorem tak naprawdę. Nie ma realnego wpływu na przebieg…)

Ale przynajmniej jest zorientowany w sprawie, tak że jakiś postęp jest.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę. Teraz już nie popełnię tego samego błędu. Proszę o opinię.

Dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Renata Calak:

To ja może tylko przedstawię komentarz. Negocjacji nie było, bo ten instrument jest wprowadzony po raz pierwszy. Nie jest tak, że coś zmieniamy. Ten instrument dotyczy głównie współpracy jednostek szczebla lokalnego. Tutaj nie wyklucza się roli urzędów marszałkowskich, ale de facto… Ja nawet nie wiem, czy urzędy marszałkowskie byłyby w stanie uczestniczyć w procesie w ramach tych wszystkich porozumień terytorialnych. Mówiłam już na wcześniejszym posiedzeniu komisji, że to porozumienie terytorialne było szczegółowo konsultowane z urzędami marszałkowskimi. Za każdym razem urzędy marszałkowskie mogą uczestniczyć w takich pracach, ale stronami są ci partnerzy, którzy wypracowują porozumienie. Chodzi tu głównie o współpracę między jednostkami samorządu terytorialnego niższego szczebla.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Bardzo proszę.

Senator Ryszard Świlski:

Jedno zdanie sprostowania, Pani Dyrektor. Nie chodzi o urzędy marszałkowskie. Wyraźnie mówimy: przedstawiciel zarządu województwa. To jest właściwa…

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Czy pani dyrektor chce coś dodać do swojej wypowiedzi? Nie.

(Głos z sali: Ministerstwo było przeciwko poprawce. To trzeba podkreślić, bo osoby, które są w komisji…)

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Czy w tej chwili wszystko jest jasne? Czy możemy głosować nad poprawką nr 3?

Kto z państwa senatorów jest za poprawką? (11)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka czwarta, również pana senatora Świlskiego.

Proszę o jej przedstawienie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta eliminuje z przepisu 2 elementy, które obligatoryjnie powinna określać strategia rozwoju województwa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Głos z sali: A nie koronawirus?)

(Głos z sali: Tego już nie słyszałem.)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Czy są jakieś uwagi, pytania?

(Głos z sali: Jeszcze raz, bo…)

Prośba o powtórzenie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Eliminuje z przepisu 2 elementy, które obligatoryjnie powinna określać strategia rozwoju województwa. Skreślamy pkt 4 i pkt 5, w których są wskazane konkretne elementy, które powinna określać ta strategia.

(Głos z sali: Ale co konkretnie eliminujemy?)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Panie Senatorze…)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Może wnioskodawca.

Senator Ryszard Świlski:

Odpowiem najprościej, bo myślę, że cały sens tej ustawy trzeba pokazać w ten sposób. Mówimy o 2 elementach. Z jednej strony mówimy o budowaniu strategii województwa, a z drugiej strony mówimy tym, o czym była już mowa na posiedzeniu komisji i posiedzeniu plenarnym, czyli o zagospodarowaniu przestrzennym województwa. Ta ustawa wyeliminowała zapisy związane właśnie z elementami zagospodarowania przestrzennego, zostały tylko te 2 elementy. Złożyłem taki wniosek, bo mówimy o tym, żeby zapisy się nie powielały. Po co w ustawie mówiącej o budowaniu strategii i kontraktach, o których rozmawialiśmy przez pół dnia, mają pozostać takie zapisy, kiedy wiemy, że w ministerstwie toczą się szczegółowe prace nad ustawą dotyczącą planowania zagospodarowania przestrzennego? Chodziło o wyczyszczenie tego zapisu, usunięcie tych elementów. Nic więcej.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Jeżeli pani dyrektor chce zabrać głos, to bardzo proszę. Nie.

Przechodzimy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (6)

Dla porządku: kto się wstrzymał? (0)

Przechodzimy do poprawki nr 5.

Znowu poproszę pana mecenasa.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Tu tylko taka informacja, że nad poprawkami nr 5 i nr 7 głosujemy łącznie, dlatego że są to poprawki, które dotyczą tej samej sprawy. Było to powszechnie omawiane, chodzi o zapewnienie spójności przepisów niniejszej ustawy i ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o wprowadzane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziękuję.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Dziękuję za pomoc pana przewodniczącego Hamerskiego.

(Senator Jan Hamerski: Ja nic nie pomagałem.)

(Wesołość na sali)

To była sugestia.

Chciałbym przypomnieć, że te poprawki były przegłosowywane w obydwu komisjach, tak że teraz to jest chyba tylko formalność.

Kto z państwa jest za przyjęciem tych 2 poprawek? Głosujemy nad nimi łącznie. (17)

Skoro jest 17 głosów za, to nie pytam dalej, bo wynik jest wiadomy.

Poprawka nr 6

Ona ma charakter redakcyjny i zdaje się, że również była przegłosowywana w obu komisjach.

Dla formalności: kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki? (17)

Dziękuję bardzo.

Teraz potrzebujemy…

Aha, jeszcze całość trzeba przegłosować. Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Nie.)

Dziękuję.

Potrzebny nam jeden sprawozdawca. Było dwóch sprawozdawców. Który z panów?

(Głos z sali: Jeżeli ja mogę…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Pan senator Świlski.)

(Głos z sali: Gratulujemy.)

Rozumiem, że pan senator Świlski z wielką ochotą się zgadza.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękujemy bardzo.

Możemy zamknąć posiedzenie.

Dziękuję państwu bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 58)