Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 17), Komisji Ustawodawczej (nr 52) w dniu 02-06-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (17.)

oraz Komisji Ustawodawczej (52.)

w dniu 2 czerwca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 22)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Witam.

Otwieram siedemnaste posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz pięćdziesiąte drugie posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Porządek obrad przewiduje rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na jedenastym posiedzeniu Senatu do projektów uchwał w sprawie zmian regulaminu Senatu. Posiedzenie poprowadzę wspólnie z panem przewodniczącym Krzysztofem Kwiatkowskim.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Szanowni Państwo Senatorowie, proponuję, aby dyrektor Biura Legislacyjnego, dyrektor Kapeliński, odczytywał w kolejności zgłoszone poprawki i byśmy bezpośrednio po ich przedstawieniu nad nimi głosowali.

Panie Dyrektorze, proszę o przedstawienie poprawek w kolejności.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Poprawka nr 1 skreśla w artykule dodawanym 6a dwa przepisy: ust. 4 i 5. Pierwszy przepis to jest przepis, który wyznacza ramy czasowe na rozpatrzenie konstruktywnego wniosku o odwołanie marszałka Senatu, a ust. 5 to jest przepis, który ogranicza możliwość złożenia kolejnego takiego wniosku. Zgodnie z tą poprawka obydwa przepisy zostają skreślone.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki nr 1? (11)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (1)

Stwierdzam, że komisja przyjęła proponowaną poprawkę.

Poproszę, Panie Dyrektorze, o przedstawienie poprawki nr 2.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Poprawka nr 2 generalnie dotyczy tajności obrad, obrad tajnych. Po pierwsze, upoważnia marszałka Senatu do określenia zasad postępowania w przypadku zgłoszenia wniosku o uchwalenie tajności obrad, podjęcia przez Senat lub komisję senacką uchwały o tajności obrad. Przewiduje, że uzasadnienie wniosku o uchwalenie tajności obrad jest przedstawiane na posiedzeniu Konwentu Seniorów. Po drugie, eliminuje instytucję zamkniętych posiedzeń komisji.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (8)

Stwierdzam, że komisje przyjęły poprawkę nr 2.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Poprawka nr 3 upoważnia Prezydium Senatu do określenia zasad organizowania doradztwa na rzecz Senatu i jego organów. Dotychczas ten przepis mówił jedynie o zasadach organizowania doradztwa naukowego.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem trzeciej poprawki? (10)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że połączone komisje poprawkę nr 3 przyjęły.

Poprawka nr 4.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Ta poprawka doprecyzowuje przepis, zgodnie z którym, jeżeli liczba senatorów któregokolwiek klubu lub koła przekracza w danej komisji przyjęty przez Konwent Seniorów limit, komisja ta ulega rozwiązaniu z dniem powołania komisji w składzie zgodnym z decyzją konwentu.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Kto z państwa…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja mam pytanie.)

Proszę bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Poprosimy…

(Rozmowy na sali)

…przedstawiciela wnioskodawców, marszałka Borowskiego.

W tej sprawie odbyła się dzisiaj debata, tak?

Senator Marek Borowski:

Proszę bardzo, przecież my już omawialiśmy całą sprawę. Konwent o tym decyduje.

(Brak nagrania)

Senator Marek Borowski:

…To nie dotyczy… To nie powoduje tu jakiejś rewolucji w tej chwili, to jest fakultatywne, może, nie musi, ale może określić takie limity dla klubów i dla kół. Tak że, że tak powiem, jedni i drudzy mogą uczestniczyć wtedy… delegować swoich przedstawicieli do danej komisji.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Nie ukrywam, że chciałbym jeszcze troszkę dopytać. Oczywiście rozumiem, że ta kompetencja jest przypisana Konwentowi Seniorów, ale w przypadku ustalenia jakichś reguł… w przypadku akurat tego Senatu, bo on ma oczywiście skład troszkę wyjątkowy, w sensie historycznego składu, są relatywnie małe koła. Ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że dojdzie do jakiejś różnicy zdań na linii opinia konwentu a opinie mniejszych kół, w sensie zgłoszenia swoich przedstawicieli do jednej czy drugiej komisji. Jak wtedy ten spór będzie rozstrzygany? Jakie wtedy będą kryteria przygotowywania opinii konwentu?

Senator Marek Borowski:

No myślę, Panie Przewodniczący, że trzeba będzie po prostu polubownie to rozstrzygać.

(Głos z sali: Jest to ręczne sterowanie…)

No, polubownie, bo cóż tu można więcej…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tutaj nie da się przyjąć żadnych reguł, np. reguły proporcjonalności, bo wtedy koła – a są koła 3-osobowe – praktycznie nie mieściłyby się w żadnej komisji. No więc…

(Głos z sali: Skandaliczny zapis.)

Jasne.

(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Proszę państwa, odbyła się w tej sprawie…)

Takie reguły istnieją w Sejmie, to nie jest tutaj żadna nowość.

(Głos z sali: No, ale gdzie taki przepis…)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Szanowni Państwo, dzisiaj w trakcie drugiego czytania odbyła się w tej sprawie debata, była seria pytań. Wszyscy zainteresowani mogli uzyskać… Czy są usatysfakcjonowani, czy nie, to jest inna kwestia, ale w tej sprawie debata już się odbyła. Poddaję poprawkę pod głosownie.

Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki? (9)

Kto jest przeciw? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała większości.

Przechodzimy do kolejnej poprawki.

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Poprawka piąta dodaje przepis, który umożliwia poddanie pod odrębne głosowanie wybór wskazanego senatora do określonej komisji w trakcie głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji oraz projektem uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym komisji.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki? (11)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję. Stwierdzam, że komisje podjęły decyzję o przyjęciu poprawki.

Proszę o przedstawienie poprawki nr 6.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Poprawka szósta doprecyzowuje przepis, który określa krąg osób mających prawo udziału w posiedzeniu Senatu.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki? (13)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (9)

Stwierdzam, że komisje poprawkę przyjęły.

Poprawka nr 7.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Poprawka ta wynika z faktu pozbawienia Senatu prawa dotyczącego wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za poparciem poprawki? (13)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że komisje poparły poprawkę.

Poprawka nr 8.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Ta poprawka skraca vacatio legis przepisów dotyczących powoływania i odwoływania członka komisji do spraw pedofilii, mówiąc w skrócie. Te przepisy wejdą w życie z dniem ogłoszenia uchwały Senatu w Monitorze Polskim.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem poprawki? (13)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (9)

Stwierdzam, że komisje poparły poprawkę nr 8.

Na tym kończymy głosowanie nad wnioskami legislacyjnymi.

Proponuję, aby sprawozdawcą był senator Marek Borowski, który reprezentuje obydwie komisje.

Dziękuję.

Zamykam połączone posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 32)