Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 15) w dniu 13-05-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (15.)

w dniu 13 maja 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Szanowni Państwo, pozwolicie, że rozpoczniemy posiedzenie komisji.

Witam wszystkich państwa, szczególnie panią minister Annę Gembicką, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, z osobami towarzyszącymi, jak również państwa, panów senatorów, legislatorów, nasze biuro, sekretariat.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Mamy przed sobą wnioski złożone po wczorajszej debacie, dyskusji. Co do zgłoszonych wniosków to doszły nam, oprócz naszych poprawek, zgłoszonych przez komisję, 2 poprawki zgłoszone przez panów senatorów Kwiatkowskiego i Libickiego. Państwo mają przed sobą zestawienie, rozumiem, że poprawki są znane.

Czy pani minister chciałaby się odnieść do poprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Anna Gembicka:

Co do poprawki zgłoszonej przez senatorów Kwiatkowskiego i Libickiego to powiem, że jesteśmy przeciw tej poprawce. Jako ministerstwo będziemy w ramach przygotowania budżetu na rok 2021 wnosić o środki na kolejny rok, ale chciałabym zaznaczyć, że wszystkie nasze działania muszą być oparte na prognozach, kalkulacjach, muszą się opierać na konkretnych danych. Myślę, że to jest najlepszy kierunek działania. My też odpowiadamy za to, czy te środki zostały dobrze oszacowane.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Znamy już stanowisko rządu, w związku z czym, jak rozumiem, możemy przejść do głosowania.

Czy ktoś z państwa… Proponuję, żebyśmy przeszli zgodnie z kolejnością głosowania…

Pierwsza poprawka to jest poprawka panów senatorów Kwiatkowskiego i Libickiego. Ona dotyczy art. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie itd., nie będę tego czytał, wszyscy mamy to przed sobą.

Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Sławomir Szczepański:

Dziękuję, Panie Przewodniczący. Nad poprawkami pierwszą i trzecią należy głosować łącznie.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Łącznie, tak? Dobrze.

Przejdziemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek pierwszej i trzeciej? (1)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawki nie przeszły.

W związku z tym ponownie poddaję pod głosowanie poprawki zgłoszone na posiedzeniu komisji.

Kto jest za? To jest poprawka nr 2. (7)

Dziękuję. Zagłosowaliśmy jednogłośnie.

Czy ktoś inny chciałby być sprawozdawcą?

(Wesołość na sali)

Nie ma chętnego, czyli senator Chróścikowski.

Rozumiem, że to wszystko, jeśli chodzi o ten punkt.

Senator Ryszard Bober:

Ja chciałbym wrócić do tego drugiego punktu, wczorajszego, który żeśmy tak…

(Sygnał telefonu komórkowego)

…dotyczącego tej wnoszonej przez rząd…

(Głos z sali: Mikrofon!)

…odnośnie do tamtej poprawki. Otóż ta zmiana, co do której ministerstwo i legislator ministerstwa mówili, że ten błąd językowy nie wywołuje skutków… To jednak jest zdecydowana… To zmienia ten zapis – nie mam tego przed sobą –zupełnie go wypacza, nadaje inne brzmienie. W związku z tym ja bym proponował, żebyśmy jako komisja przyjęli dzisiaj wniosek, poprawkę do tego, bo być może ktoś, przepisując to, zrobił błąd czysto techniczny, ale taka forma zupełnie zmienia obraz tego zapisu. Nie wpłynął wniosek z ministerstwa do marszałka o przyjęcie… Porozmawialibyśmy z marszałkiem, żeby to dzisiaj przyjąć, poprawić, bo to przyjdzie za tydzień czy na następne posiedzenie Senatu i będziemy mieli tygodniowe opóźnienie. Myślę, że, tak zdroworozsądkowo, należałoby wrócić do tego, przyjąć ten błąd językowy, zmienić ten zapis. Jako komisja powinniśmy dzisiaj wnieść projekt pod obrady, przyjąć go, on wróciłby do Sejmu, a potem – na następne posiedzenie Senatu. I tak, i tak nie ma teraz wniosku ministerstwa, ten punkt o nawozach nie będzie procedowany, w związku z tym nic byśmy nie stracili, jeśli chodzi o czas.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję, Panie Senatorze…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wczoraj rozmawiałem z panem ministrem, a w tej sprawie dzwonił też pan wiceprzewodniczący Mężydło, i prosiłem pana ministra o odniesienie się do tego, czy wprowadzenie tej zmiany w trakcie ogłaszania przed wydaniem będzie możliwe czy nie. Na posiedzeniu stwierdził, że to jest omyłka i będzie to poprawione, ale ma mi dzisiaj odpowiedzieć, sprawdza, czy to rzeczywiście będzie poprawione, czy trzeba poprawką… Prosiłem oczywiście, tu słyszeliście państwo, żeby, jeśli pan minister chce… Pan minister nie złożył pisma, powiedział, że to wchodzi w życie w zasadzie od 1 lipca, w związku z tym nie będzie występował o przyspieszenie, jeżeli wola Senatu jest taka, że chce to przyjąć, to nie ma problemu, ale on nie będzie występował do pana marszałka. Takie jest stanowisko ministra, w związku z tym trudno mi dzisiaj wnosić, skoro sam pan minister nie napisał, nie chciał składać takiego pisma…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Króciutko. Przecież możemy zgłosić poprawkę w drugim czytaniu. Wtedy będzie szybkie posiedzenie komisji i na tym samym posiedzeniu Senatu poprawimy to. Możemy zgłaszać poprawki w dyskusji.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

To tyle co do wyjaśnienia.

Dziękuję pani minister, osobom towarzyszącym, również państwu.

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 07)