Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 13), Komisji Ustawodawczej (nr 41), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 23) w dniu 06-05-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (13.),

Komisji Ustawodawczej (41.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (23.)

w dniu 6 maja 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Aleksander Pociej)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Bardzo proszę państwa senatorów o zajmowanie miejsc.

(Rozmowy na sali)

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 10. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, chciałbym otworzyć posiedzenie połączonych komisji, 3 połączonych komisji.

I przystępujemy do głosowania.

Najdalej idącym wnioskiem jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Chciałbym poddać ten wniosek pod głosowanie.

Kto z państwa, pań i panów, senatorów jest za przyjęciem tego wniosku, czyli przyjęciem ustawy bez poprawek? (19)

Kto z państwa jest przeciw? (18)

(Poruszenie na sali) (Oklaski)

Kto z państwa senatorów się wstrzymał? (0)

Czy ktoś się wstrzymał? Nikt.

Chciałbym w związku z tym stwierdzić, że połączone komisje będą rekomendowały przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Ja mam taką prośbę do pana przewodniczącego Kwiatkowskiego, który zapowiedział już podczas porannego posiedzenia komisji, że będziemy nad tą ustawą pracować w Senacie… Prosiłbym więc pana przewodniczącego o to, żeby poprawki zgłoszone przez panów senatorów Pęka i Martynowskiego oraz poprawki, które zaproponowało nasze Biuro Legislacyjne, były materiałem wyjściowym do opracowania naszego projektu zmian w ustawie. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Ja bym jeszcze dodał również, gwoli ścisłości, poprawki pana przewodniczącego Libickiego, który też je składał i…

(Senator Krzysztof Słoń: Oczywiście, też o te poprawki chodzi.)

Pan senator Ujazdowski. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski:

Panowie Przewodniczący! Koleżanki i Koledzy!

Ja prosiłbym panów przewodniczących o to, żeby wystąpili do rządu o przedstawienie kalendarium wszelkich prac, które mają na celu wykonanie tej ustawy po 6 miesiącach, tak żebyśmy mieli kalendarz działań umożliwiających wykonanie tej ustawy wtedy, kiedy wejdzie ona w życie. Mając ten kalendarz, łatwiej nam będzie pracować nad tymi korektami.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję.

Oczywiście przyjmujemy to, Panie Senatorze.

Czy ja dobrze zauważyłem, że pani marszałek chciała zabrać głos?

Senator Gabriela Morawska-Stanecka:

Tak, ja chciałam zabrać głos po tych słowach, które pan senator Słoń powiedział. Oczywiście jestem zwolenniczką tego, żeby jak najszybciej przystąpić do pracy i te poprawki, zarówno w kwestiach legislacyjnych, jak i innych, merytorycznych, które były zarówno przez pana senatora Libickiego, jak i przez państwa składane… żeby to po prostu już robić.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Kochan. Proszę bardzo.

Senator Magdalena Kochan:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Dołączając do prośby o to, żebyśmy rzeczywiście szybko procedowali poprawki, które chcemy do tego aktu dzisiaj, mam nadzieję, uchwalonego wnieść, pragnę dodać, że organizacje, które były bardzo mocno zaangażowane w proces legislacyjny tego, co przegłosowaliśmy przed chwilką, także miały swoje uwagi, więc żebyśmy pamiętali, że do tych poprawek zgłaszanych przez organizacje pozarządowe także będziemy się odnosić.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję bardzo.

Pan marszałek Borusewicz. Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:

Przerwa została ogłoszona do 22.45 ze względu na to, że wyglądało na to, że będziemy dość długo obradować nad tymi poprawkami. Ale teraz, jak rozumiem, będzie jedno głosowanie…

(Przewodniczący Aleksander Pociej: Już było.)

Ale na posiedzeniu plenarnym.

…I proste sprawozdanie. Jeżelibyśmy wszyscy się zgodzili, to można byłoby tę przerwę skrócić.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jeżeli opozycja się zgadza…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Aleksander Pociej:

No, w tak trudnej materii… Pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Panie Marszałku, ja w imieniu klubu – mam nadzieję, że się zgadzają ze mną – powiem, że oczywiście każdy z nas chciałby jak najszybciej głosować, ale może niektóre osoby są poza, a skoro wcześniej było podane, że przerwa jest do 22.45, mogą znowu nie zdążyć na głosowanie.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:

W porządku. To mojej propozycji nie ma, bo tutaj musiałby być kompromis.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Pan przewodniczący Kwiatkowski. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja obiecuję, że już w najbliższy wtorek, jeżeli byłaby taka zgoda… Posiedzenie plenarne jest od godziny 12.00. Moglibyśmy jeszcze do południa…

(Głos z sali: Od 15.00.)

Tak, od 15.00. Przepraszam, źle zapisałem.

Moglibyśmy np. około godzin południowych zrobić to spotkanie i przygotować… Rzeczywiście jest grupa tych poprawek, z absolutnie kluczową, dotyczącą skrócenia vacatio legis, i jeżeliby udało się w konsensusie to przygotować, to byłoby to idealne rozwiązanie.

Przewodniczący Aleksander Pociej:

Bardzo dziękuję.

(Senator Marek Borowski: Panie Przewodniczący, a co jest od 15.00? Bo niedosłyszałem.)

(Głos z sali: Posiedzenie Senatu.)

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Posiedzenie plenarne Senatu.)

(Senator Marek Borowski: Ale kiedy?)

(Głos z sali: We wtorek.)

W przyszłym tygodniu.

(Senator Marek Borowski: A, to dobrze. Bo już…)

Późno już jest.

Pozostaje nam wybrać sprawozdawcę połączonych komisji. Ja proponuję, żeby dalej to prowadziła pani senator Sekuła. Nie widzę sprzeciwu, tak że pani senator będzie sprawozdawcą.

Innych wniosków nie ma.

W związku z tym zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 14)