Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 18) w dniu 06-03-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (18.)

w dniu 6 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.) (druk senacki nr 71, druk sejmowy nr 210 i 253).

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie komisji.

Witam wszystkich bardzo serdecznie – pana ministra, osoby towarzyszące panu ministrowi, wszystkich przybyłych. Witam także członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Proszę państwa, czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie ma ich.

I druga informacja, taka, że nasze posiedzenie jest transmitowane przez internet.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.) (druk senacki nr 71, druk sejmowy nr 210 i 253)

Proszę państwa, dzisiaj nasz porządek posiedzenia obejmuje rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. To jest trzecie nasze posiedzenie w związku z tą ustawą; w sprawie tej ustawy spotykała się także Komisja Zdrowia. Tak więc było naprawdę dużo czasu i okazji, żeby wszystkie sprawy, które dotyczą naszego tematu, w różnych miejscach i w różnych środowiskach przedyskutować. Równocześnie powiem, że po tym pierwszym i drugim posiedzeniu zwróciłem się z prośbą, żeby partnerzy społeczni prowadzili jeszcze rozmowy z ministerstwem po to, aby uzgodnić pewne kwestie, które mogłyby być wpisane do tej ustawy.

Informuję równocześnie państwa, że na posiedzeniu Komisji Zdrowia padły dwa wnioski: jeden o przyjęcie ustawy bez poprawek, a drugi o odrzucenie ustawy w całości. Te wnioski będą przedmiotem analizy i dyskusji na posiedzeniu plenarnym, więc myślę, że nie ma też specjalnie potrzeby, żeby teraz składać takie wnioski. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj ewentualnie – zgodnie z tą umową – nie prowadzili już dyskusji z partnerami społecznymi, bo ci mieli już okazję wielokrotnie wypowiedzieć się w tych sprawach, tylko żebyśmy już zaczęli mówić o tych poprawkach, w przypadku których prosiliśmy, żeby wpłynęły do naszej komisji, i ewentualnie o tych poprawkach, które zostały uzgodnione. Mam nadzieję, że pani mecenas ma także te poprawki, które były uzgodnione z ministerstwem. Chodzi o to, żeby te poprawki były przedmiotem naszego posiedzenia. Oczywiście wszystkie propozycje poprawek, które zostały tutaj zgłoszone przez partnerów społecznych, są spisane i wszyscy senatorowie mają je przed sobą. I senatorowie oczywiście mogą zgłaszać poprawki i one będą mogły być przedmiotem naszego głosowania.

Czy jest zgoda członków komisji co do takiego sposobu procedowania nad ustawą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli nie wszczynamy już nowej, kolejnej dyskusji…

(Głos z sali: Nie.)

…chyba że pojawi się taki punkt, że trzeba będzie głębiej go przedyskutować. No to wtedy będziemy nad nim się pochylali i próbowali przedyskutować także ten punkt.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja chciałbym… Podczas ostatniego posiedzenia tutaj umówiliśmy się na to, że my jeszcze wejdziemy w kontakt z przedstawicielami strony społecznej. Jeżeli Wysoka Komisja byłaby zainteresowana, to ja chętnie bym podsumował te rozmowy, żebyśmy mieli jasność.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No tak, oczywiście. Proszę.)

Panie Przewodniczący, odbyły się spotkania w Ministerstwie Zdrowia. W tych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele strony społecznej. Wielu z nich dzisiaj też jest na sali, czyli tak naprawdę, jak myślę, mieliśmy możliwość odniesienia się do najważniejszych wątpliwości. Padały propozycje ze strony społecznej istotnego obniżenia wysokości opłat oraz wiele propozycji o charakterze technicznym, szczególnie dotyczących przeniesienia punktu poboru opłaty. Jednak niestety, pomimo że obydwie strony poświęciły temu dużo czasu i włożyły w to dużo zaangażowania, na ten moment nie udało nam się wypracować wspólnego stanowiska, na co, nie ukrywam, liczyliśmy. Wobec tego dzisiaj, jeżeli chodzi o te merytoryczne poprawki… Bo jest tu też kilka takich legislacyjnych, które ustaliliśmy wspólnie z Biurem Legislacyjnym i które oczywiście jesteśmy skłonni jako rząd poprzeć, jeżeli komisja do tego by się przychyliła. A jeżeli chodzi o poprawki merytoryczne, to tutaj nie ma takiego pozytywnego stanowiska rządu. Jednak z uwagi na fakt, że przed nami jest jeszcze posiedzenie plenarne i jest przed nami taka możliwość, żeby zgłosić pewne poprawki na kolejnym etapie, czyli właśnie posiedzenia plenarnego, gdyby ewentualnie to się udało… Chciałbym poinformować, że my planujemy takie spotkanie na kolejny tydzień; oczywiście z pełną świadomością tego, że to, co ewentualnie nam by się udało wypracować, nie znajdzie – może się tak okazać – poparcia, nie znajdzie akceptacji po stronie senatorów i poprawki mogą w ogóle nie być zgłoszone. Chciałbym tylko poinformować, że tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że udało mi się rzetelnie to podsumować. Oczekujemy… Rozumiem, że państwo się z tym zgadzają.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Myślę, że to jest ważna sprawa, a jest jeszcze te parę dni na to, żeby rzeczywiście sprawę przedyskutować. A więc moja propozycja byłaby wówczas taka, żebyśmy dzisiaj ewentualnie przyjęli te poprawki, które są poprawki legislacyjnymi, przygotowanymi przez Biuro Legislacyjne, uzgodnionymi z ministerstwem, które, że tak powiem… One są istotne także z takiego punktu widzenia, żeby ta ustawa mogła funkcjonować. Z kolei dalsze poprawki… Jak panowie uważacie? To znaczy nie rozpoczęlibyśmy jeszcze dyskusji nad tymi poprawkami, które są merytoryczne, najwyżej tylko byśmy o nich porozmawiali, ale nie byłyby one przedmiotem głosowania, natomiast mogłyby być zgłoszone na posiedzeniu plenarnym. Czy byłaby na to zgoda ze strony senatorów?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W takim razie mam prośbę do pani mecenas o przedstawienie tych poprawek. I te byśmy w pierwszej kolejności przedyskutowali i od razu przegłosowali.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Sugerowałabym jednak głosowanie zostawić na koniec, gdyby…)

No dobrze. Dobrze, dobrze.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Jeżeli chodzi o poprawki, które wynikają z opinii Biura Legislacyjnego, to niektóre zostały sformułowane w taki sam sposób, jak ujęto je w opinii. Niektóre były przedmiotem analizy i pewnych negocjacji pomiędzy Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu a ministerstwem. Może powiem w skrócie, które to są poprawki. Bardzo też proszę o kontrolowanie, czy wszystko się zgadza.

To teraz poprawka pierwsza…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: To jest w tym materiale…)

W materiale, który jest zatytułowany materiałem…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Roboczym.)

…roboczym. Jest jeszcze dodatkowy materiał, do którego też będę za chwilkę się odnosić. Na razie może skupmy się na materiale roboczym.

Poprawka pierwsza to jest poprawka redakcyjna.

Poprawka druga. Ona została zapisana nieco inaczej, niż to wynikało z opinii, natomiast wydaje się, że odzwierciedla intencję przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, jak i konsumuje uwagę Biura Legislacyjnego.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Może pani przypomni, czego dotyczy ta poprawka.)

W uwadze Biura Legislacyjnego chodziło o używanie takiego nieprawidłowego sformułowania „z zastrzeżeniem określonych przepisów”. Art. 92 ust. 2 został przeredagowany w taki sposób, aby jednoznacznie odzwierciedlał intencję prawodawcy i nie ma tutaj tych sformułowań kwestionowanych przez Biuro Legislacyjne. Czyli de facto poprawka nie zmienia meritum przepisu, natomiast formułuje go w sposób zgodny z zasadami techniki prawodawczej.

Podobnie jest z poprawką trzecią. Tutaj natomiast wykreślamy wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 7 i 10”. One są w tym przepisie zbędne.

Poprawka czwarta to również jest poprawka techniczno-legislacyjna, redakcyjna. Usuwa zbędne wyrazy.

Poprawka piąta to jest poniekąd poprawka o charakterze merytorycznym. Ona jednak odpowiada treści poprawki, która była już przedmiotem analizy Wysokiej Komisji w trakcie pierwszego posiedzenia. Dotyczy zasad przekazywania środków na Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Chodzi o to, aby te środki w wysokości do 8% były przekazywane za cały rok, a nie tylko za III i IV kwartał.

Kolejna poprawka to będzie poprawka siódma. Chodzi o wykreślenie wyrazów „w produkcie gotowym do spożycia”. To jest takie sformułowanie, które nie występuje w ustawie; prawdopodobnie jest ono pozostałością po jakichś wcześniejszych wersjach projektu. W związku z tym to sformułowanie powinno być wyeliminowane.

Kolejna propozycja Biura Legislacyjnego z opinii to jest poprawka nr 15. To jest poprawka czysto redakcyjna.

Z poprawką nr 29 jest podobnie.

(Rozmowy na sali)

W poprawce nr 33 też chodzi o kwestię redakcji. Chodzi o to, aby nie odsyłać dwa razy do tego samego przepisu.

Efektem naszych wspólnych prac z ministerstwem są również poprawki nr 1 i 4 z materiału dodatkowego. One wynikają z uwagi Biura Legislacyjnego dotyczącej zdania drugiego w art. 92 ust. 11. Tam była mowa o odpowiednim stosowaniu przepisów w odniesieniu do sytuacji określonych w ust. 8, 9 i 10. Ustaliliśmy, że intencją prawodawcy jest, aby te przepisy znalazły zastosowanie również w przypadku prowadzenia wyprzedaży napojów alkoholowych. W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi istnieje przepis, który umożliwia prowadzenie wyprzedaży napojów alkoholowych na podstawie dodatkowego zezwolenia. Chodzi o to, aby w nowych przepisach również ten fakt został uwzględniony wprost i żeby było jasne, że również w takiej okoliczności opłata ma być pobierana. I to są poprawki nr 1 i 4 z materiału dodatkowego.

To by było na tyle, jeżeli chodzi o poprawki, które wynikałyby z opinii Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo akceptuje poprawki w tych sprawach, tak?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Tak, w naszej ocenie są to racjonalne poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy ktoś z senatorów chce zabrać w sprawie tych poprawek, które zostały przedstawione przez panią mecenas? Nie ma zgłoszeń.

Nie wiem, czy w tym momencie byśmy przegłosowali te poprawki… Może po kolei? Nie? Na końcu, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pani mówi…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel: Jeżeli się pojawią inne poprawki, to one…)

Aha. No dobrze.

(Głos z sali: Pojawią się na pewno. Mają się pokazać…)

To znaczy, nie wiem, czy się mają… My raczej chcemy, żeby w debacie, jeżeli będzie czas i szansa na to, żeby partnerzy społeczni uzgodnili to tutaj jeszcze z ministrem… No, wolelibyśmy, żeby większość poprawek było przyjętych właśnie w wyniku tych uzgodnień, które zostałyby zrobione.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jednak w tej chwili… Może poprosimy pana ministra, bo te najważniejsze problemy, które tu były zgłaszane, to jest to, o czym pan także wspominał…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: Tak.)

…czyli to, na jakim etapie jest problem, kwestia tego, żeby płatnikiem tej opłaty był producent lub pierwszy importer. To jest rzecz, która była tu podnoszona praktycznie przez wszystkich i ona wywoływała najwięcej problemów. Jak pan minister widzi te rozmowy? Czy one zmierzają w tym kierunku? Bo rozumiem, że co do intencji jest tak, że pan też byłby tym rozwiązaniem zainteresowany, tylko nie znaleźliście jeszcze do tej pory sposobu, jak to zapisać.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Panie Przewodniczący, mamy pewien pomysł, jeżeli chodzi o rozwiązanie. Rzeczywiście, tak jak mówiłem, były też spotkania poświęcone właśnie tej materii. Jednocześnie myślę, że jeżelibyśmy mieli jako ministerstwo zaakceptować jakiś szerszy zakres poprawek merytorycznych, to chcielibyśmy, żeby to był już taki jeden spójny pakiet, ponieważ czasami może być tak, że… Pani mecenas mówiła tutaj o poprawkach legislacyjnych. Tak intuicyjnie się wydaje, że racjonalnie byłoby dobrze już teraz przegłosować te legislacyjne, a resztę później. No, wydaje nam się, że tutaj byłoby najlepiej, gdyby funkcjonowało to w postaci jednego pakietu. Chodzi o to, żeby – jeżeliby coś się zmieniło – na pewno w inną stronę to nie poszło. Dlatego nasza propozycja jest taka, żeby to też stało się częścią tego pakietu rozwiązań, który, mam nadzieję, uda nam się wypracować.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

I drugi problem, który też się pojawiał, miał istotne znaczenie, to są te napoje, które mają 20% lub… Dotyczyło to właśnie soku…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: Tak, tak.)

To był też taki dość poważny problem, który był podnoszony. Czy pan mógłby też na ten temat coś powiedzieć?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Szanowny Panie Przewodniczący, nasze stanowisko w tym zakresie nie uległo modyfikacji. W naszej ocenie jest tak, że ze względu na to, że te produkty z uwagi na ich inne właściwości, właśnie takie prozdrowotne, są objęte trzykrotnie niższą wartością niż inne popularne napoje, w szczególności napoje gazowane, żeby już tu nie wchodzić w szczegóły i podawać marki czy konkretne produkty, to w naszej ocenie dalsze kroki nie znajdują tutaj merytorycznego uzasadnienia. Znamy oczywiście argumenty Krajowej Unii Producentów Soków. Było spotkanie, które się odbyło w szerszym gronie, ale poza tym zaprosiliśmy także indywidualnie tę grupę – i to już miało miejsce podczas prac parlamentarnych nad innymi aktami prawnymi – ze względu na to, że wiemy, że jest to taki produkt, który właśnie poza tymi właściwościami zdrowotnymi, bo tam są dodatkowo witaminy, różne składniki odżywcze… Ale poza tym jest to też temat – tutaj możemy to sobie otwarcie powiedzieć – wrażliwy społecznie ze względu na funkcjonujący na terenie Polski długi łańcuch dostaw, obejmujący także producentów rolnych itd. My to oczywiście rozumiemy. I wydaje się, że w ramach tego, co udało się wypracować jeszcze w toku prac rządowych, czyli podziału na opłatę stałą i zmienną, z której to opłaty stałej te podmioty, które produkują sok czy napoje z dodatkiem soku, są wyłączone… Wydaje się, że jest to racjonalny kompromis. Mam nadzieję, że tutaj nie pójdę za daleko, ale mam wrażenie, że z tych spotkań w szerszym gronie wynikało, że są też takie podmioty, które produkują inny asortyment i które uważają, że dalsze zmiany w tym zakresie doprowadziłyby do jakiejś formy preferencji dotyczącej tej grupy produktów, która nie znajduje takiego zdrowotnego uzasadnienia. Dlatego ja bym na ten moment proponował pozostawić to w takiej postaci, jaka jest.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

I trzecie pytanie. W związku z tym, że ustawa ma charakter klasycznie prozdrowotny – to jest główny cel tej ustawy – to była tutaj także podnoszona kwestia przesunięcia terminu wejścia jej w życie. Chodzi o to, aby przygotować i producentów, i dystrybutorów, i klientów do tej ustawy, aby ona mogła rzeczywiście zafunkcjonować od 1 stycznia przyszłego roku.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Wydaje się, że na tyle, na ile… Ja do tej pory się starałem jakby nie mówić tu o szczegółach tych naszych rozmów, jednak to jest na pewno ich istotnym elementem. Rozumiem to stanowisko. Przygotowaliśmy pewne propozycje, które w jakiejś części wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. Niemniej jednak wydaje się, że taki prosty ruch, prosty manewr zaproponowany w tych poprawkach, przenoszący to właśnie po prostu prostym ruchem na początek przyszłego ruchu, nie realizuje tych naszych celów. Poza tym taka poprawka ze względu na inne przepisy zawarte w tej ustawie, np. ciąg przepisów przejściowych itd., powinna być, jak się wydaje, bardzo dokładnie przygotowana. Na ten moment, tak jak mówiłem, jeżeli nie uda nam się osiągnąć porozumienia z partnerami społecznymi, stoję na stanowisku, że jesteśmy przeciw wprowadzaniu takiej zmiany na tym etapie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

W takim razie mam pewną prośbę do pana ministra, myślę, że w imieniu członków Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Może tak byśmy się umówili, że te poprawki, które państwo dopracujecie wspólnie z partnerami społecznymi pod kątem tej komisji, będą uzgadniane także, już pod względem redakcyjnym, z naszym Biurem Legislacyjnym. Chodzi o to, żeby Biuro Legislacyjne mogło wcześniej przekazać te poprawki wszystkim członkom Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i żeby oni mogli się z nimi zapoznać jeszcze przed posiedzeniem. Wtedy można byłoby je ewentualnie zgłosić, każdy z senatorów, który uznał to za właściwe, mógłby je zgłosić.

Proszę bardzo.

Ekspert w Konfederacji „Lewiatan” Przemysław Pruszyński:

Przemysław Pruszyński, Konfederacja „Lewiatan”.

Wiem, że już nie ma czasu na dyskusję, ale… Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Ministrze, Wysoka Komisjo, my dzisiaj pozwoliliśmy sobie jako organizacja przesłać propozycje 3 poprawek. One są niezwiązane z tymi ustaleniami, które strona społeczna prowadzi z Ministerstwem Zdrowia, z tymi merytorycznymi ustaleniami, jednak chcielibyśmy poddać pod rozwagę zarówno Ministerstwa Zdrowia, jak i szanownych senatorów wzięcie pod uwagę właśnie możliwości doprecyzowania, że przedsiębiorca, który nie ponosi opłaty od napojów alkoholowych, nie ma obowiązku składania informacji o wysokości tej opłaty. W tym momencie w przepisie jest tylko to, że ten przedsiębiorca, który nie ponosi opłaty od napojów, nie ma obowiązku ponoszenia tej opłaty drugi raz, ale chodzi o to, żeby nie miał także obowiązku składania informacji.

Chcielibyśmy także, żeby poddać pod rozwagę doprecyzowanie przepisu przejściowego, że nie są objęte opłatą napoje nabyte przed dniem wejścia w życie ustawy przez podmiot prowadzący jednocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową, który jest zwolniony z obowiązku ponoszenia tej opłaty.

I trzecia propozycja; chcielibyśmy, żeby Wysoka Komisja ją rozważyła. Chodzi o przepis przejściowy doprecyzowujący, że nie są objęte opłatą napoje alkoholowe, w które podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy i sprzedaż detaliczną zaopatrzył się przed dniem wejścia w życie ustawy.

W naszej ocenie są to takie doprecyzowujące poprawki, które warto byłoby jeszcze rozważyć niezależnie od tych merytorycznych. Dziękuję.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

W piśmie przekazaliśmy do komisji… Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Tak, tak, tylko że ten wniosek dotarł dzisiaj. Prosiliśmy, żeby te propozycje były wysłane wcześniej, bo to są naprawdę tak istotne zmiany, że trudno nam je rozstrzygnąć na posiedzeniu komisji.

Może pan minister ewentualnie by się wypowiedział tak wstępnie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Szanowni Państwo, ze względu na wagę sprawy ja się nie odważę na wydanie jakiejkolwiek rekomendacji bez zapoznania się z konkretnym przepisem. Jeżelibyśmy otrzymali konkretny przepis, to oczywiście jesteśmy w stanie bardzo prędko takie stanowisko przedstawić, ale…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobra. Dziękuję bardzo.

W takim razie proponuję w tej chwili takie procedowanie, że ja zgłaszam te poprawki uzgodnione, legislacyjne i te, które mają charakter merytoryczny, ale uzgodnione. I nad tymi poprawkami będziemy głosowali dzisiaj.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: Dobrze.)

Czy ktoś z senatorów zgłasza jeszcze inne poprawki niż te, które wymienione zostały przez panią mecenas i które znajdują się w spisie?

Poprawki oczywiście mogą być jeszcze zgłoszone na posiedzeniu plenarnym. My mamy nadzieję, że jeszcze duża ich część zostanie uzgodniona tutaj z rządem, żeby nie było takich… No, chodzi o to, żeby tam, gdzie będzie można doprowadzić do konsensusu, było doprowadzone.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przystępujemy w takim razie do głosowania.

Była prośba pani mecenas, żeby poprowadzić głosowania nad tymi poprawkami, które pani wymieniła i które są uzgodnione, oraz tymi, które ja zgłosiłem.

Proszę bardzo. Kto jest…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

No, chyba po kolei?

(Głos z sali: A może łącznie?)

Można łącznie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? W takim razie… Czy jest sprzeciw, żeby łącznie potraktować te poprawki? Nie ma.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan minister akceptuje te poprawki?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Absolutnie tak.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

W takim razie, Pani Mecenas, proszę omówić to głosowanie. Nie ma sprzeciwu, więc…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Szanowni Państwo, w takim razie będziecie państwo głosować nad poprawkami z materiału roboczego nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 15, 29 i 33 oraz nad poprawkami z materiału uzupełniającego nr 1 i 4. Nie ma przeszkód formalnych, żeby przegłosować te poprawki łącznie.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Jednogłośnie.)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Nasi goście także otrzymali zestawienie poprawek. Macie państwo lub możecie je otrzymać…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak, wiem. Chodzi o to, żebyście państwo mogli jeszcze się przyjrzeć tym poprawkom tak, aby móc wnieść pewne uwagi czy do rządu, czy do naszego Biura Legislacyjnego.

W tej chwili musimy przegłosować…

Nie ma innych wniosków? Nie ma.

W takim razie głosujemy nad ustawą za wraz z przyjętymi poprawkami.

Kto jest za przyjęciem ustawy wraz z poprawkami? (5)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Tak więc ustawa wraz z poprawkami została zaakceptowana.

Na senatora sprawozdawcę proponuję pana senatora Pawła Arndta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo. Zostało zaakceptowane.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję bardzo panu ministrowi i ogółem gościom.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 28)