Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 19), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 11) w dniu 11-03-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (19.)

oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (11.)

w dniu 11 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (cd.) (druk senacki nr 67, druki sejmowe nr 114, 201 i 201-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (cd.) (druk senacki nr 67, druki sejmowe nr 114, 201 i 201-A)

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

Czy posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.

Informuję panie i panów senatorów, a także wszystkich gości, że nasze posiedzenie jest transmitowane za pośrednictwem internetu. Tak że jesteśmy, że tak się wyrażę, na widoku publicznym.

Proszę państwa, odbyło się już jedno posiedzenie wspólne w sprawie tej ustawy, odbyliśmy długą dyskusję, tak więc w tej chwili powinniśmy w zasadzie głównie głosować nad ewentualnymi poprawkami lub wnioskami.

Wydaje mi się, że zadalibyśmy, jeśli byłaby taka potrzeba, co najwyżej jedno czy dwa jakieś bardziej ogólne pytania. I potem moglibyśmy przejść do wspomnianego sposobu procedowania.

Czy jest zgoda ze strony senatorów, członków połączonych komisji? Jest.

W takim razie ja mam jedno pytanie, które wynika po części także z aktualnej sytuacji. To jest ustawa, której zamiarem jest przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne. Czy państwo w ministerstwie analizowaliście, czy moment, w którym w tej chwili jesteśmy, mam na myśli sytuację na giełdzie i różne inne tego typu kwestie… Chodzi mi o to, że w obecnym momencie takie przekształcanie jest jednak z wyraźną stratą dla osób, które mają środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych. Bo jesteśmy w takim, można powiedzieć, dole, dołku giełdowym. Jak państwo to analizujecie i czy widzicie ten problem? Czy w związku z tym nie należałoby jednak przesunąć terminu wejścia tej ustawy w życie? Bo raz podjęta decyzja w tej materii, no, zamyka, że tak powiem, kwotę. Tzn. wartość funduszy zgromadzonych w OFE byłaby obliczona według tego poziomu, który jest na dzisiaj czy który będzie na moment wejścia ustawy w życie.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Z punktu widzenia tego, co się dzisiaj dzieje… Analizy oczywiście trwają cały czas, analizujemy wspomnianą sytuację chociażby właśnie z punktu widzenia giełdy. Ale sytuacja jest tutaj o tyle komfortowa, że w ustawie nie ma zapisów, które by nakazywały sprzedawać aktywa. Tzn. aktywa OFE płynnie przechodzą w aktywa IKE. W związku z tym te wahnięcia, o których dzisiaj mówimy i które obserwujemy, z punktu widzenia przekształcenia nie mają znaczenia. Oczywiście, one w jakimś stopniu… Jakieś kilkuprocentowe spadki na giełdzie oczywiście wpływają na wysokość aktywów. Ale, jak wszyscy wiemy, stratę liczy się wtedy, kiedy się aktywa sprzeda. I to jest ten moment, w którym rzeczywiście możemy mówić o realnej stracie. Jeżeli mówimy o wahnięciach, to w perspektywie kilku czy kilkunastu lat – tyle zakładamy, bo taka jest średnia, jeżeli chodzi o ubezpieczonych – to będzie, jak zakładamy, irrelewantne z punktu widzenia ubezpieczonych i sytuacji, którą powoduje omawiana tu dzisiaj ustawa.

Z punktu widzenia osób, które będą przechodziły do zakładu ubezpieczeń, które wybiorą taką ścieżkę, również nie ma żadnych ryzyk, bo wprowadziliśmy wycenę aktywów nie mniejszą niż na kwiecień poprzedniego roku. Tak więc na to też wszelkie perturbacje, które mają miejsce teraz, nie mają wpływu. Tak że z punktu widzenia omawianej ustawy, omawianej regulacji, to wszystko jest bardzo bezpieczne.

Co więcej, moment wymagalności wyceny przy przekształceniu i ewentualnie wyliczenia opłaty to jest listopad. Tak że to też… No, ciężko byłoby dzisiaj podejmować jakiekolwiek decyzje z perspektywy listopada. Bo to, co będzie działo się w listopadzie, jest dzisiaj dość dużą niewiadomą. Ale zakładamy, że w listopadzie sytuacja będzie na tyle ustabilizowana, że wszystkie kursy będą na poziomie zbliżonym do tych z początku roku czy nawet lekko wyższym. Tak że tutaj mamy sytuację bezpieczną.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Czy także wpływy do budżetu państwa nie… Bo tu mówimy o tej 15-procentowej stawce. Czy wspomniane kwestie nie będą miały znaczenia też z punktu widzenia dochodu budżetu państwa?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda:

Z punktu widzenia dochodu budżetu państwa – tak, będą miały znaczenie, ponieważ my zakładamy właśnie na listopad wycenę aktywów, od której wspomniana opłata jest pobierana. Tylko, tak jak mówię, przewidzenie dzisiaj, co będzie w listopadzie – czy ta wycena będzie 5% mniejsza, czy 5% większa od tej, która jest dzisiaj – naprawdę jest bardzo trudne. Ale oczywiście, liczymy 15% od momentu wyceny na listopad bieżącego roku.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

Pytam o to, bo sytuacja na rynkach i na giełdach jest w tej chwili mocno niestabilna, właściwie z taką tendencją spadkową. I robienie takiego przekształcenia w takim momencie jest obciążone ogromnym ryzykiem. Tak więc…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda: Ale ryzyka – ewentualne – są tylko po stronie państwa, te związane z wysokością opłaty. Po stronie ubezpieczonego ryzyka nie ma.)

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, czy są jeszcze inne pytania ze strony senatorów? Nie ma.

W takim razie proszę o wnioski legislacyjne, wnioski związane z tą ustawą.

Bardzo proszę, pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:

Chciałbym złożyć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję bardzo.

To ja składam wniosek o odrzucenie ustawy.

(Głos z sali: To są 2 wnioski.)

Są 2 wnioski.

Przystępujemy do głosowania.

(Głos z sali: O odrzucenie jest dalej idący.)

Wniosek o odrzucenie jest wnioskiem najdalej idącym. W związku z tym nad tym wnioskiem musimy głosować w pierwszej kolejności.

Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (9)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

W takim razie wniosek o odrzucenie ustawy przeszedł.

Pan senator Bierecki?

Senator Grzegorz Bierecki:

Ja oczywiście zgłaszam wniosek mniejszości, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Wniosek mniejszości. Sprawozdawcą mniejszości będzie…

(Senator Grzegorz Bierecki: Senator Mróz.)

A senatorem sprawozdawcą większości… Pan senator Świlski? Czy pani Magda Kochan chce?

(Senator Magdalena Kochan: Nie, nie, dziękuję.)

Pan senator Świlski. Zgoda?

Jest zgoda większości, wszystkich senatorów?

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

Dziękuję gościom.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 40)