Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 10), Komisji Ustawodawczej (nr 27) w dniu 10-03-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (10.) oraz Komisji Ustawodawczej (27.)

w dniu 10 marca 2020 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 48).

2. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 72).

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry państwu.

Otwieram, a właściwie wznawiam posiedzenie połączonych komisji: Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej X kadencji.

Punkty 1. i 2. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 48); pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (cd.) (druk senacki nr 72)

Przypomnę, że w porządku posiedzenia mamy 2 punkty: pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, druk senacki nr 48, oraz pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, druk senacki nr 72.

Jest to ciąg dalszy prac. Chciałbym państwu przypomnieć, że poprzednie posiedzenie obydwu komisji w dniu 25 lutego zostało przerwane na wniosek senatora Czarnobaja w celu przygotowania ekspertyz konstytucyjnych. Proszę państwa, te ekspertyzy zostały sporządzone. Mamy do dyspozycji nie tylko ekspertyzę dyrektora Biura Legislacyjnego, ale również ekspertyzę zewnętrzną, wykonaną przez prof. Wiszowatego.

Jeżeli państwo nie macie nic przeciwko, chciałbym w tej chwili oddać głos dyrektorowi Biura Legislacyjnego, aby pan dyrektor przedstawił Wysokim Komisjom ekspertyzy.

Proszę bardzo.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!

Obydwie ekspertyzy zawierają odpowiedź na pytanie, czy w świetle art. 110 ust. 1 w związku z art. 124 Konstytucji RP można w Regulaminie Senatu wprowadzić ograniczenia czasowe, tj. moratorium, w sprawie odwołania marszałka Senatu takie, jak w projektowanym art. 6a ust. 5 Regulaminu Senatu. Na tak postawione pytanie opinia Biura Legislacyjnego, jak i opinia profesora Uniwersytetu Gdańskiego Marcina Wiszowatego udzielają odpowiedzi pozytywnej, tzn. że można w Regulaminie Senatu wprowadzić takie ograniczenia i będą one z przepisami konstytucji wskazanymi w pytaniu zgodne. Ale i jedna, i druga opinia zawiera pewne zastrzeżenie związane z kwestią… W pierwszej opinii ma to charakter bardziej praktyczny, tzn. mówi się tu o tym, że „zaproponowane w projekcie ograniczenie ma na celu uniknięcie zgłaszania wniosków o odwołanie przez każdym posiedzeniem Senatu. Nie utrudnia ono odwołania marszałka w stopniu istotniejszym niż wskazane powyżej rozwiązania. Rozważyć można jednak wprowadzenie możliwości odwołania marszałka bez ograniczenia terminowego w przypadku niektórych szczególnych okoliczności”. Chodzi mianowicie o takie przypadki, kiedy marszałek Senatu nie może faktycznie sprawować swojej funkcji, a jednocześnie bezwzględna większość ustawowej liczby senatorów chciałaby jego odwołania czy też to odwołanie byłoby de facto konieczne z powodów praktycznych – osoba pełniąca funkcję marszałka Senatu musi mieć możliwość działania. Dlatego z powodów praktycznych wskazuje się tu – w obu opiniach zresztą – konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania, które zapewni możliwość odwołania marszałka w przypadku, gdyby jakaś większa grupa senatorów, np. 51, złożyło taki wniosek o odwołanie. Pan prof. Wiszowaty idzie nawet dalej i twierdzi, że brak możliwości odwołania marszałka w przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi taka grupa senatorów, może powodować pewne wątpliwości konstytucyjne. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Dyrektorze.

Proszę państwa, jesteśmy w tym momencie naszego posiedzenia, w którym… Poprzednio padły pytania do przedstawicieli wnioskodawców. Ja zapytam jeszcze raz, czy są jeszcze pytania do przedstawicieli wnioskodawców, czyli senatora Słonia i senatora Borowskiego.

Senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Jest coś na rzeczy, jak widać. To nie jest tylko przeczucie, bo i stanowisko osób kompetentnych, które…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, tak… To jeszcze raz. Teraz słychać?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Proszę zmienić mikrofon.)

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Jak widać, jest coś na rzeczy. To nie jest już tylko przeczucie pojedynczego senatora, ale i stanowisko osób kompetentnych, które znają się na prawie konstytucyjnym. Otóż jak widać, po pierwsze, takie dość, nazwałbym to, mechaniczne przenoszenie z Sejmu niektórych zapisów może rodzić wątpliwości natury konstytucyjnej. Ale dodatkowo w jednej z tych ekspertyz, tej, którą przedstawia Biuro Legislacyjne, jest podkreślona – i udowodniona oczywiście – bardzo ważna zasada, a mianowicie taka, że autonomia parlamentu oznacza wyłączne prawo każdej z Izb ustawodawczych do decydowania o swoich własnych sprawach. To oznacza, że w tym mieści się też autonomia regulaminowa. A zatem powoływanie się na Regulamin Sejmu nie powinno w naszych działaniach mieć miejsca w ogóle – jesteśmy Izbą autonomiczną i tylko my decydujemy o tym, jak powinien wyglądać Regulamin Senatu. To jest pierwsza kwestia.

Druga. Chodzi o tę konstatację, którą przed chwilą usłyszeliśmy, a mianowicie o to, że dobrze byłoby wprowadzić 2 tryby, jeden, nazwałbym to, bezwzględny, a drugi względny, jak go nazywa profesor.

Trzecia konstatacja… Proszę państwa, w tym projekcie po dokładniejszym wczytaniu się można znaleźć bardzo wiele nie tyle nieścisłości, ile wręcz sprzeczności. Ja zwrócę uwagę na jeszcze jedno, oczywiście już bez próby poddania tego analizie co do zgodności z konstytucją. Proszę zauważyć, że marszałek w trybie zwykłym na początku kadencji będzie wybierany na wniosek innej liczby senatorów niż wtedy, kiedy dzieje się to w trakcie kadencji, tzn. wtedy, kiedy jest konstruktywne wotum nieufności. Tu jest 10, tam – 34… Mało tego, różną większością. Otóż na początku ta większość to jest bezwzględna większość przy obecności przynajmniej połowy składu Senatu. W najkorzystniejszej sytuacji, jeśli chodzi o minimum, to może być 26 senatorów. Zaś w przypadku wotum nieufności konstruktywnego to jest bezwzględna większość ustawowej liczby senatorów, a to oznacza 51 senatorów. Ja naprawdę nie jestem przekonany co do tego, że połączenie w jedno wotum nieufności w stosunku do marszałka, konstruktywne, powoduje, że my uzdrawiamy… Bo my wprowadzamy 2 różne tryby, coś w rodzaju 2 kategorii marszałków – inną większością jest wybierany ten na początku, inną większością jest wybierany ten w trakcie kadencji. Jak mówię, błędów tego typu… może nie tyle błędów, co pewnego rodzaju sprzeczności jest tutaj znacznie więcej. Pytanie, czy państwo rzeczywiście chcecie… Oczywiście można, bo macie większość, metodą siłową wprowadzić takie elementy, ale potem, w trakcie realizacji, mogą one okazać się nie tyle niestosowalne, co wprowadzające bardzo duże wątpliwości co do zgodności z konstytucją czy działalności i funkcjonalności Wysokiej Izby. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Nie wiem, do kogo pan kieruje to pytanie. Ja to traktuję oczywiście jako ważny głos w dyskusji. Odniosę się jedynie do tych sformułowań, które padły na początku pana wystąpienia. Rzeczywiście jesteśmy Izbą o własnej podmiotowości i swój regulamin kształtujemy autonomiczną decyzją senatorów, więc to zastrzeżenie traktuję jako nieco chybione.

Pytanie, jak rozumiem, jest do przedstawiciela wnioskodawców, czyli senatora Marka Borowskiego.

Panie Przewodniczący, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Jeżeli chodzi o tę pierwszą kwestię, która była przedmiotem pytania pana senatora Czerwińskiego i prośby o opinię w tej sprawie, no to, jak pan senator powiedział, coś było na rzeczy, ale sprzeczności z konstytucją to tu nie było. Pan prof. Wiszowaty zwrócił uwagę na pewne praktyczne problemy, jakie mogą wystąpić, problemy bardzo specyficzne – prawdopodobnie prawie że niemożliwe do wystąpienia, ale teoretycznie oczywiście wystąpić mogą. W związku z tym ja zaproponuję w tej chwili małą poprawkę, która notabene wychodzi naprzeciw temu, o czym pisał prof. Wiszowaty. Chodzi mianowicie o taki przypadek – mówię o tym, bo może nie każdy, że tak powiem, chwycił sens tej opinii – kiedy padł wniosek o odwołanie marszałka, ten wniosek nie przeszedł, a następnie, powiedzmy, tydzień później, marszałek straszliwie zachorzał, nie jest w stanie wykonywać swojej funkcji i tak na dobrą sprawę trzeba wybrać nowego marszałka, a tego odwołać. No ale nie można go odwołać, bo zapis mówi twardo: następny wniosek może być złożony po 3 miesiącach. Taki problem został dostrzeżony w konstytucji w przypadku Rady Ministrów. Tam jest ten okres 3 miesięcy – i myśmy się m.in. na tym wzorowali – i taki wniosek może złożyć 46 posłów. Następny wniosek po 3 miesiącach, ale może złożyć go wcześniej, jeżeli podpisze się pod nim 115 posłów. Propozycja, którą mam i która tę kwestię by rozstrzygnęła, jest następująca. Po zdaniu, które mówi o tym, że kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia poddania pod głosowanie poprzedniego wniosku… Tutaj przecinek, a dalej: chyba że wniosek został zgłoszony przez co najmniej 51 senatorów. No, jeżeli nie ma 51 senatorów, to tej sprawy i tak się nie załatwi, zwyczajnie.

A jeżeli chodzi o kwestię drugą… Pan senator Czerwiński tu podnosi, że marszałka wybieramy bezwzględną większością głosów, ale nie ustawowej liczby senatorów, tylko głosujących, a przy odwołaniu marszałka i przy konstruktywnym wotum, ze względu na to, że przepis o odwołaniu marszałka wymaga ustawowej liczby senatorów… Wymagana jest większość ustawowej liczby senatorów również przy powołaniu, bo to jest w jednym głosowaniu. Czy to jest problem? Nie uważam. Ja uważam, że marszałek wybrany powinien mieć poparcie tej większości, 51 senatorów, zwłaszcza jeżeli wybiera się go w trakcie kadencji. Przecież o takie sytuacje tu chodzi. Czyli tak: wybraliśmy marszałka, ale po jakimś czasie dochodzi do zmiany układu sił – tylko to może tu wchodzić w grę – i jest wniosek o odwołanie tego marszałka. Jeśli to, przepraszam, ma się nie powtarzać bez przerwy, no to trzeba mieć przynajmniej 51 głosów. I tyle. Tak więc, mówiąc szczerze, nie bardzo widzę tutaj problem. I nie traktuję tego jako jakiś siłowy wybór, bo jak na razie nic nikomu nie zagraża, tylko chodzi o pewne rozwiązanie, tzn. rozwiązanie dotyczące konstruktywnego wotum nieufności.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Senator Gogacz zgłaszał się do głosu. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Ja też chciałbym się odnieść do dodawanego art. 6a ust. 5, na temat którego wypowiedział się – ja się wcześniej zgłaszałem – pan marszałek Borowski. Jeżeli chodzi o te zapisy, to nie możemy sobie pozwolić na to, ażeby przez 3 miesiące Senat nie był w stanie wybrać nowego marszałka – w sytuacjach, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy. Kiedy wczytywałem się po raz pierwszy w ten projekt, zanim ukazały się te opinie, to wydawało mi się, że w tym ust. 5 chodzi o konkretną propozycję kandydata na marszałka. W takiej sytuacji, gdyby chodziło o konkretną propozycję kandydata na marszałka, Senat nie byłby tym związany, bo… W przypadku każdego innego kandydata, jaki byłby zgłoszony, to nie byłby już ten wniosek, o którym mowa w ust. 1, wniosek o odwołanie marszałka, tylko inny wniosek. Ale przypuszczam, że taka interpretacja jest raczej błędna. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę państwa, myślę, że przychodzi czas na…

(Senator Marek Borowski: Mam jeszcze jedną propozycję…)

Proszę.

Senator Marek Borowski:

Ja mam jeszcze jedną propozycję poprawki. Przypomnę, że na poprzednim posiedzeniu w tej sprawie przedstawiłem 3 poprawki do tego tekstu pierwotnego. Przypomnę je państwu. Skreślony byłby pkt 5, który jest zbędny – on powtarza tekst innego przepisu. To była poprawka pierwsza.

Poprawka druga precyzowała sposób głosowania i to, co się dzieje w sytuacji, gdy mamy jednakową liczbę głosów itd. Pan senator Słoń to pamięta, bo nawet chyba pozytywnie się o tym wypowiedział.

Poprawka trzecia dotyczyła sytuacji, powiedziałbym, praktycznej, która nam się zdarzyła, tzn. sytuacji, w której przyjmuje się albo odrzuca poprawki, a na końcu – bez wniosku o odrzucenie i bez wniosku o przyjęcie bez poprawek –nie podejmuje się uchwały. Ta trzecia poprawka reguluje ten temat, pozwalając marszałkowi natychmiast przejść do głosowania albo za odrzuceniem, albo za przyjęciem bez poprawek. A więc to były te 3 poprawki.

Chcę też powiedzieć, że w wyniku rozmów późniejszych w związku z tym nowym przepisem, mówiącym o tym, że może być określana liczba senatorów w poszczególnych komisjach… Wydaje się, że jest konieczne uzupełnienie tego przepisu o przepis, który będzie to, że tak powiem, domykał. Bo trzeba określić, co się dzieje z komisją istniejącą itd. Pozwolę sobie tę poprawkę przedstawić. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, tzn. decyzja polegająca na tym, że ustali się liczbę miejsc przysługujących poszczególnym klubom i kołom, zostanie podjęta po powołaniu komisji, czyli w trakcie kadencji, w sytuacji, w której liczba senatorów któregokolwiek klubu lub koła przekracza przyjęty w decyzji limit, komisja ta ulega rozwiązaniu – ale nie natychmiast, tylko z dniem powołania komisji w składzie zgodnym z decyzją. Tak że taka komisja działa do czasu powołania komisji w składzie zgodnym z decyzją. I dalej: sprawy nierozpatrzone przez rozwiązaną komisję podlegają rozpatrzeniu przez komisję nowo powołaną, przechodzą płynnie.

I druga rzecz. Przepisów ustępu, który przed chwilą przedstawiłem, nie stosuje się w przypadku, gdy senatorowie klubu lub koła, o którym mowa w ust. 1a, czyli tych, którzy mają liczbę senatorów większą niż ten limit, złożą do marszałka Senatu w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji wnioski w sprawie rezygnacji z członkostwa w komisji, zapewniające zgodność składu komisji z decyzją. Tak więc jeżeli złożą, to nie będzie potrzeby podejmowania takich decyzji.

Wprowadzenie tych zmian wydaje się konieczne, gdyż one domykają te wcześniejsze przepisy, eliminują ewentualne pytania o to, jak to się będzie odbywać.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, przechodzimy do rozstrzygnięć.

Proponuję, aby komisje rozstrzygnęły teraz o propozycjach legislacyjnych zawartych w projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu zawartej w druku nr 48.

Przypomnę, że jest to propozycja, którą prezentował w imieniu wnioskodawców senator przewodniczący Słoń. Dotyczy ona, mówiąc kolokwialnie, wpisania do regulaminu piątego wicemarszałka.

Kto z państwa senatorów jest za propozycjami legislacyjnymi przedstawionymi w druku nr 48? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (15)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Proszę państwa, stwierdzam, że komisje podjęły decyzję o odrzuceniu wniosku zawartego w druku nr 48, który był prezentowany przez senatora Krzysztofa Słonia.

Proszę bardzo, senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, skieruję pytanie do pana legislatora.

Rozumiem, że podczas drugiego czytania można ten wniosek powtórzyć. Tak?

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Proszę bardzo.

(Głos z sali: Tak, tak…)

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Tak, Panie Senatorze, można to zgłosić jako poprawkę podczas drugiego czytania.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę pana dyrektora, przedstawiciela Biura Legislacyjnego, o przedstawienie kolejności wniosków, które będą poddawane pod głosowanie.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Tak, teraz zajmujemy się wnioskami pana senatora Marka Borowskiego do projektu z druku nr 72.

(Przewodniczący Sławomir Rybicki: Tak jest.)

Pierwszy wniosek, według kolejności przepisów, dotyczy art. 1 pkt 2, dodawanego art. 6a. Pan senator proponuje, aby w ust. 5 dopisać wyrazy: chyba że wniosek taki zostanie złożony przez 51 senatorów.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem…

(Senator Marek Borowski: Co najmniej 51 senatorów…)

Co najmniej 51, tak.

…Pana senatora Marka Borowskiego.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? (16)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (9)

Dziękuję.

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.

Proszę o przedstawienie kolejnego wniosku.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Kolejny wniosek dotyczy skreślenia bezprzedmiotowej zmiany zawartej w art. 1 pkt 5.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku? (16)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (9)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że komisje przegłosowały wniosek.

Proszę o przedstawienie kolejnego wniosku.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Kolejny wniosek, według kolejności przepisów, dotyczy art. 1 pkt 6, nowelizowanego art. 14. Pan senator proponuje dodać nowe ustępy, ust. 1a i 1b, dotyczące sytuacji, o której mówił pan marszałek, tzn. sytuacji, w której Konwent Seniorów podjął decyzję o ograniczeniu liczby członków komisji, a któraś z komisji jest zbyt liczna. Chodzi o przesądzenie, iż komisja w dotychczasowym składzie działa dalej, ale tylko do momentu powołania komisji w składzie zgodnym z decyzją.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku? (16)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że komisje podjęły decyzję o przyjęciu wniosku.

I proszę o przedstawienie kolejnego wniosku.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Kolejny wniosek dotyczy art. 1 pkt 8, nowelizowanego art. 53 regulaminu. Chodzi o doprecyzowanie sposobu głosowania w przypadku podejmowania decyzji większością bezwzględną lub inną większością kwalifikowaną.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku? (16)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał do głosu? (9)

Czy senator Kamiński się wstrzymuje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że komisje przyjęły wniosek.

Proszę o przedstawienie kolejnego wniosku.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Roman Kapeliński:

Ostatni wiosek senatora Borowskiego dotyczy wprowadzenia regulacji mówiącej o tym, co się dzieje w przypadku odrzucenia wszystkich zgłoszonych do ustawy wniosków lub poprawek albo nieprzyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości. Wówczas marszałek poddaje pod głosowanie wniosek o odrzucenie ustawy, a w przypadku nieprzyjęcia tego wniosku – wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku? (16)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (9)

Stwierdzam, że komisje przyjęły wniosek. Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, przyszedł czas na przegłosowanie całości projektu wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za? (16)

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Dziękuję.

Stwierdzam, że komisje przyjęły projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z poprawkami.

Proszę państwa, pozostaje nam jeszcze – taki mamy obowiązek – wybór sprawozdawcy połączonych komisji. Ja mam propozycję, aby był to senator Marek Borowski, który reprezentuje obie komisje, bo jest członkiem i komisji regulaminowej, i ustawodawczej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy jest sprzeciw wobec tej kandydatury?

Skoro nie ma, to dziękuję bardzo.

Zgłasza się jeszcze senator Jackowski.

Ja tylko przekażę komunikat dla członków komisji regulaminowej: bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia połączonych komisji komisja regulaminowa spotka się, aby przyjąć projekt uchwały w sprawie zmian z składach komisji senackich.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.

Ja bym miał taką propozycję. Czy w świetle tych ostatnich wydarzeń związanych z epidemią koronawirusa nie należałoby rozważyć – mówię to w trybie przypuszczającym – takich zmian regulaminowych, aby można było pracować w trybie online? Nie jest wykluczone, że znajdziemy się w sytuacji, niezależnej od nas, że nie będzie można obradować w polskim parlamencie. Takiej teoretycznej sytuacji nie możemy wykluczyć. Ja tego nie zgłaszam w tej chwili jako jakiegoś formalnego wniosku, tylko do przemyślenia przy okazji refleksji na temat regulaminu. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję za ten głos, ważny głos. Myślę, że to powinno być też przedmiotem rozmowy w gronie Prezydium Senatu i na posiedzeniu Konwentu Seniorów.

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos?

Bardzo proszę, przewodniczący Kwiatkowski.

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

To chyba powinno być przedmiotem analizy konstytucjonalistów. To w kontekście wypowiedzi pana senatora.

Ja z inną informacją, dla członków Komisji Ustawodawczej. Jutro w programie posiedzenia o godzinie 11.00 mamy 2 projekty uchwał okolicznościowych, rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kontekście państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych oraz rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń rodzinnych. Tym się zajmiemy o godzinie 11.00.

A o godzinie 15.00 mamy posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia dotyczące ewentualnej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu koronawirusowi. Dzisiaj było spotkanie z udziałem przedstawicieli rządu i zainteresowanych samorządów medycznych i gospodarczych, na którym o tym rozmawialiśmy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, o 15.00 czy 16.00 to drugie posiedzenie?)

O 15.00. Mówię o tym, bo nastąpiła zmiana w stosunku do pierwotnej propozycji. Mam nadzieję, że to jakoś nadmiernie nie dereguluje państwa kalendarzy…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Dziękuję państwu.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 35)