Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 15) w dniu 25-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (15.)

w dniu 25 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 (cd.).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.) (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 210 i 253).

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam panów ministrów, członków komisji oraz wszystkich gości, którzy dotarli na nasze posiedzenie.

Informuję wszystkich obecnych, że nasze posiedzenie jest transmitowane przez internet.

Czy w posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące działalność lobbingową w rozumieniu prawa? Nie.

Proszę państwa, przedmiotem naszego posiedzenia, tego o godzinie 10.30, jest: po pierwsze, przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 – to będzie tylko głosowanie nad całą ustawą wraz z przyjętymi poprawkami, a więc już bez dyskusji, która została zakończona na poprzednim posiedzeniu – po drugie, rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Czy jest zgoda członków komisji na takie procedowanie? Jest.

Punkt 1. porządku obrad: przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020 (cd.)

Przystępujemy do pierwszego punktu: przyjęcie stanowiska komisji w sprawie ustawy budżetowej na rok 2020.

Jak państwo, członkowie komisji pamiętacie, my rozpatrzyliśmy całą ustawę, przedyskutowali, podjęli uchwały w sprawie poprawek, natomiast nie uchwaliliśmy ustawy wraz z przyjętymi poprawkami, ponieważ było pewne drobne nieporozumienie w tej sprawie. Okazało się, że powinniśmy przegłosować to w normalny, tradycyjny sposób jak każdą inną ustawę. Taka była ostateczna interpretacja Biura Legislacyjnego. W związku z tym stawiam ten wniosek o przegłosowanie ustawy z poprawkami.

Kto jest za przyjęciem ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z przyjętymi poprawkami? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (3)

Tak że ustawa została przyjęta wraz z przyjętymi poprawkami.

Sprawozdawcami będą, zgodnie z decyzją podjętą w ubiegłym tygodniu: Kazimierz Kleina – większości, senator Grzegorz Bierecki – wniosku mniejszości, czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Punkt 2. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (cd.) (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 210 i 253)

Przystępujemy do punktu drugiego: rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Proszę państwa, na poprzednim posiedzeniu my już rozpatrywaliśmy tę ustawę, poddaliśmy ją dość głębokiej analizie. Wszyscy partnerzy społeczni, którzy chcieli zabrać głos, zabrali głos w tej sprawie. Poprosiliśmy równocześnie, żeby każdy z ewentualnych zainteresowanych zgłosił projekt ewentualnej poprawki, której wprowadzenie do tej ustawy uważałby za celowe. Takie propozycje wpłynęły do Biura Legislacyjnego, najpierw do komisji, a później do Biura Legislacyjnego. Na podstawie tych propozycji poprawek Biuro Legislacyjne przygotowało propozycje zmian. Niektóre się wykluczają, niektóre mają różny, że tak powiem, poziom, stopień przygotowania legislacyjnego. Tak więc mamy ten materiał do pracy nad tą ustawą.

Proponuję, abyśmy dzisiaj rozpatrzyli te ewentualne poprawki. Oczywiście warunkiem rozpatrzenia poprawek jest to, że one muszą być zgłoszone przez tego czy innego senatora, członka Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. A więc to, że zostały zgłoszone do nas, do naszej komisji, nie oznacza, że automatycznie będą przegłosowane. Te poprawki zostały państwu, członkom komisji dostarczone… te propozycje poprawek, które, jeżeli miałyby stać się poprawkami, musiałyby być przez senatorów zgłoszone. Część proponowanych poprawek to były poprawki legislacyjne, które zostały już wcześniej omówione, ich część była także właściwie uzgodniona z panem ministrem. Chciałbym, żeby te poprawki w pierwszej kolejności pani przedstawiła, i jeżeli będą jakieś uwagi, to będziemy nad nimi dyskutowali.

Pytanie jest jeszcze teraz… Jeszcze jedna uwaga generalna. Pan minister ma także swoje bardzo poważne obowiązki związane z różnymi zagrożeniami wynikającymi z sytuacji chorobowej, która się pojawia w świecie, w Europie, i prosił, żebyśmy możliwie sprawnie prowadzili to posiedzenie. Oczywiście ja to deklaruję. Zatem mówię tak: jeżeli nie uda nam się czegoś zrobić, załatwić jakichś ważnych, zasadniczych spraw podczas tego posiedzenia, to sprawa jest absolutnie otwarta, bo jest jeszcze posiedzenie plenarne. Wtedy będziemy mogli i zgłaszać dodatkowe poprawki, i nawet podjąć ostateczną decyzję, czy przyjmujemy tę ustawę, czy ją odrzucamy, czy po prostu wprowadzamy poprawki w taki sposób, żeby ona była akceptowalna dla jak najszerszego grona podmiotów działających na rynku. Tak by sprawa wyglądała.

Proszę bardzo, pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!

Czy ja mógłbym prosić o 10 minut przerwy, Panie Przewodniczący?

Panie Ministrze, proszę o wybaczenie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, jeżeli to miałoby usprawnić jeszcze…)

Tak, usprawnić…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: …przebieg naszego posiedzenia, to zawsze…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: Przepraszam. Szanowni Państwo, to znaczy…)

Jeżeli mogę, Panie Ministrze…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Ewentualnie wówczas, jeżeli…)

Panie Przewodniczący, chciałbym zgłosić również coś takiego, że jeżeli nie zdążymy – przecież to, co teraz pan minister ma, jak myślę, jest jeszcze ważniejsze od tej ważnej ustawy – to przecież mamy jeszcze czas do dziesiątego, jedenastego. Więc…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: No, mamy.)

…zróbmy jeszcze dodatkowe posiedzenie komisji, żeby…

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Ta ustawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu…

Proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Szanowni Państwo!

Jeżeli wobec tego ja mógłbym złożyć propozycję… To przełóżmy to po prostu. Ja bardzo przepraszam, ale wszyscy państwo oglądacie wiadomości, widzicie…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Wiemy, rozumiemy, nie dyskutujemy.)

…że są kwestie, które wymagają niezwłocznej uwagi Ministerstwa Zdrowia. Ja deklaruję oczywiście pełną dostępność na życzenie państwa senatorów…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Dobrze.)

…w jakimś przyszłym terminie. Jeżeli byłaby taka zgoda, tobym proponował, żeby zamiast robić tę przerwę, po prostu przełożyć ten punkt na inny termin.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie…)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dobrze. Skoro jest taka prośba pana ministra, w takim razie przekładamy to posiedzenie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, jest wniosek senatora…)

No, musi być… Jest wniosek…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie…)

Nie, był wniosek senatora o przerwę.

(Senator Leszek Czarnobaj: No to chciałbym go zmodyfikować, Panie Przewodniczący.)

No dobrze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Chciałbym zgłosić propozycję dotyczącą ogłoszenia przerwy, a w tej przerwie pan minister z panem przewodniczącym uzgodnią terminy, które będą szczególnie pasowały panu ministrowi i pozostałym osobom, które są tutaj obecne. Nie ustalamy dzisiaj, teraz terminu ze względu na napięty kalendarz. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński:

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. My po ostatnim posiedzeniu komisji zorganizowaliśmy wczoraj w Ministerstwie Zdrowia spotkanie. Tam też mieliśmy okazję o pewnych rozwiązaniach dyskutować, ale wydaje się, że – to partnerzy potwierdzą – ta dyskusja nie została wczoraj zamknięta, można powiedzieć, porozumieniem obydwu stron. Wobec tego ja oczywiście deklaruję, że my chętnie do tego wrócimy, i jeżeliby się dało w jakimś przyszłym terminie takie spotkanie zorganizować, to byłoby z naszego punktu widzenia bardzo dobrze.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Jasne. Ja myślę, że to jest rzeczywiście w takim razie… Ja składam wniosek…

Czy jest sprzeciw w sprawie… Tzn. formalnie byśmy musieli zamknąć to posiedzenie komisji, ponieważ punkt pierwszy został załatwiony, rozstrzygnięty. Czy jest zgoda na zamknięcie, czy jest sprzeciw do tej propozycji ze strony senatorów? Nie ma.

W takim razie moja propozycja jest taka, że zamykamy to posiedzenie komisji, ale jeszcze jest prośba, żeby rzeczywiście dokończyć te rozmowy pomiędzy partnerami społecznymi a panem ministrem czy w ogóle ministerstwem, tak żeby ewentualnie możliwie jak najbardziej domówić się w sprawie kształtu tej ustawy, tak żeby można było ją przyjąć, żeby jeżelibyśmy chcieli ją przyjąć, przyjąć ją w możliwie jak najlepszym kształcie. O kolejnym terminie posiedzenia wszyscy państwo zostaniecie poinformowani. Będzie to nie… Tzn. rozpatrujemy tę ustawę na posiedzeniu w dniach 11–12 marca, więc mamy trochę czasu. Jest czas, żeby ją domówić, dogadać. Więc w najgorszym… To będzie albo w przyszłym tygodniu, albo bezpośrednio przed posiedzeniem. Jedenastego posiedzenie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przed posiedzeniem – taka jest propozycja senatora Mróza… przepraszam, Mroza.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak jest.)

Mróz, przepraszam.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: Ten właśnie tydzień, w którym jest posiedzenie, byłby idealny też dla mnie.)

No to jesteśmy za tym, żeby pan minister był zadowolony.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński: Bardzo dziękuję.)

Zamykam posiedzenie.

Przypominam, że o godzinie 12.00 mamy posiedzenie w sali nr 106 wspólnie z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Dziękuję bardzo wszystkim obecnym.

(Senator Leszek Czarnobaj: O 12.00, tak?)

O 12.00.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 43)