Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 9) w dniu 19-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (9.)

w dniu 19 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk senacki nr 70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, otwieram kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Witam serdecznie panie i panów senatorów, a w ich imieniu i oczywiście swoim witam serdecznie naszych zacnych gości.

Ponieważ jest nas dzisiaj bardzo dużo, pozwolicie państwo, że przywitam tylko szefów zespołów, których ten budżet dzisiaj na tej sali zgromadził. Witam serdecznie pana ministra Roberta Nowickiego z zespołem. Witam serdecznie pana ministra Norberta Książka w zespołem. Witam pełnomocnika Biura Krajowego Zasobu Nieruchomości, pana Bartłomieja Druzińskiego, oraz głównego geodetę kraju, pana Waldemara Izdebskiego, z zespołem. Witam pana ministra Andrzeja Bittela z zespołem. Witam serdecznie dyrektora generalnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pana Marcina Wójtowicza z zespołem, panią dyrektor Urzędu Lotnictwa Cywilnego Jolantę Baran, panią prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, panią Ewę Suchorę-Natkaniec z zespołem. Witam prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, pana Ignacego Górę z zespołem, pana prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztofa Dyla, pana dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki Marcina Walentynowicza. Ministerstwo Finansów reprezentuje dzisiaj pani dyrektor Aleksandra Szwemberg z zespołem. Witam serdecznie naszego pana legislatora, pana Macieja Telca, i wszystkich przeze mnie niewymienionych gości, którzy przybyli na posiedzenie naszej komisji.

Chciałbym poinformować państwa senatorów, iż posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Ponadto pytam, czy w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w stanowieniu prawa. Jeżeli są takowi… Nie ma, niestety nikt się nie zgłasza.

(Głos z sali: Stety.)

No, może i stety, jak mi tu podpowiadają.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Właściwie, jak mi tu podpowiada wiceprzewodniczący, wszyscy w jakimś stopniu jesteśmy lobbystami, również przedstawiciele rządu, którzy lobbują za tym budżetem.

Szanowni Państwo Senatorowie, otrzymaliście porządek obrad wraz z niezbędnymi materiałami. Myślę, że możemy przejść do merytorycznej części posiedzenia.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (druk senacki nr 70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A)

Proponuję, abyśmy zaczęli od informacji na temat budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Prosiłbym, aby do tego dołączona została informacja na temat Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ponieważ te 2 elementy ze sobą się łączą.

Prosiłbym na początek o zabranie głosu w tej materii pana ministra Nowickiego.

Mam taką propozycję dla państwa senatorów i pytanie zarazem, czy jeżeli będą mieli uwagi, w sensie poprawek, do budżetu, to czy zechcą je zgłaszać bezpośrednio po rozpatrzeniu danej części budżetowej, czy też na koniec naszego posiedzenia… Moja propozycja jest taka, aby po każdej omówionej części można było pytać i zgłaszać ewentualne poprawki, które będziemy mogli poddawać pod głosowanie.

(Senator Artur Dunin: Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący…)

Proszę uprzejmie.

Senator Artur Dunin:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Goście!

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, chcielibyśmy złożyć poprawki… Oczywiście te poprawki są przygotowane, mamy je, ale będziemy chcieli je zgłosić na posiedzeniu plenarnym. Musimy jeszcze to wszystko przedyskutować, tak żeby doszczętnie nie załamać tego słabego budżetu, który się nie spina, który nie jest dobrym budżetem. Dlatego, pozwoli pan przewodniczący, dzisiaj spokojnie wysłuchamy tego, co będą mówili przedstawiciele rządu, a poprawki na spokojnie będziemy składać na posiedzeniu plenarnym. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję.

Pragnę przypomnieć, że w związku z poprawkami złożonymi na posiedzeniu plenarnym Senatu będziemy musieli odbyć kolejne posiedzenie komisji…

(Głos z sali: Nie, to komisja budżetu…)

A, komisja budżetu, przepraszam bardzo.

Kolejna uwaga. Senator Zając.

Senator Alicja Zając:

W kwestii porządkowej. Dziękuję bardzo.

Ja prosiłabym kolegę wiceprzewodniczącego komisji, jeżeli on jest przedstawicielem składających poprawki, o sygnalizowanie, w którym dziale te poprawki… Nie chodzi o szczegóły dotyczące tych poprawek, tylko o to, którego działu dotyczą. I tak np.: budownictwo – będą poprawki itd…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Dziękuję…)

Bo to też będzie potrzebne potem, jeśli chodzi o obecność państwa na posiedzeniu naszej komisji w przyszłym tygodniu. Dziękuję.

(Senator Artur Dunin: Jeżeli mogę…)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Myślę, że taka propozycja, taka uwaga jest słuszna i do zaakceptowania ze strony pana wiceprzewodniczącego.

Senator Artur Dunin:

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli… Te zmiany będą praktycznie do każdego działu budżetu, tylko, tak jak mówię, chcemy dobrze je przygotować, tak żeby to miało ręce i nogi. Do większości działów budżetu – i do budownictwa, i do infrastruktury itd. – będą te zmiany proponowane na sali plenarnej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ja też muszę się podzielić pewną uwagą. Myślę, że czas od otrzymania przez państwa materiałów do posiedzenia komisji był wystarczający do tego, żeby te poprawki w sposób godny przygotować. No ale skoro taka jest wola państwa, to oczywiście możecie i macie prawo je składać na posiedzeniu plenarnym Senatu. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Jan Hamerski:

…Punktu pierwszego, pana ministra Nowickiego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Nowicki:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo! Panie i Panowie Senatorowie!

Dochody budżetowe w części 18 „Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo” zostały zaplanowane w wysokości 7 milionów 171 tysięcy zł. Źródłem powyższych dochodów będą, po pierwsze, wpłaty banków dotyczące dokonanych przez członków spółdzielni mieszkaniowych zwrotów nominalnych kwot umorzeń kredytów mieszkaniowych w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w prawo własności i przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego. I tutaj zaplanowana jest kwota 7 milionów zł, co stanowi 71,4% dochodów określonych w ustawie budżetowej.

Po drugie, wpłaty banków dotyczące spłat zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych w ramach spłat normatywnych. I tu jest kwota 1 milion 130 tysięcy zł.

Kolejną pozycję w rubryce „dochody” stanowią opłaty z tytułu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. I tu jest kwota 875 tysięcy.

Pozostałe dochody, w kwocie 166 tysięcy zł, to są opłaty z tytułu przeprowadzenia postępowania i wydania decyzji, zwroty premii gwarancyjnych wypłaconych w latach ubiegłych, najmu powierzchni użytkowych, rozliczenia z lat ubiegłych oraz wpływy z pozostałych opłat.

Wydatki w części 18 zostały zaplanowane w łącznej kwocie 752 milionów 852 tysięcy zł. I tutaj podział jest taki: 750 milionów 349 tysięcy zł stanowią wydatki ze środków budżetu państwa, a 2 miliony 503 tysiące – ze środków europejskich.

Jeśli mówimy o funduszu dopłat, to zaplanowano tu kwotę 396 milionów 927 tysięcy zł. Powyższe środki funduszu przeznaczone będą na realizację: programów wsparcia budownictwa społecznego czynszowego – 343 miliony 500 tysięcy; dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych w ramach programu „Rodzina na swoim” – 43 miliony 427 tysięcy – i programu „Mieszkanie dla młodych”, gdzie mamy 10 milionów.

Jeśli chodzi o refundacje i wydatki z tytułu premii gwarancyjnych i premii za systematyczne oszczędzanie, to zaplanowano tu kwotę 160 milionów zł.

Jeśli mowa o wykupie odsetek od kredytów mieszkaniowych, to kwota zaplanowana wynosi 75 milionów 700 tysięcy.

Jeśli chodzi o utrzymanie statutowej działalności ministerstwa, to w projekcie ustawy budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 45 milionów 221 tysięcy zł, w tym 1 milion 323 tysiące ze środków budżetu europejskiego.

Wydatki bieżące w podziale na… Wydatki bieżące – 44 miliony 168 tysięcy; wydatki majątkowe – 1 milion 53 tysiące.

Utrzymanie inwestycji oraz statutowa działalność Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano tu środki w wysokości 26 milionów 250 tysięcy, w tym środki z funduszów europejskich – 152 tysiące.

Główny inspektor nadzoru budowlanego, jak wiemy, jest centralnym organem administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Jest organem właściwym w sprawach indywidulanych, rozstrzyganych w drodze postępowania administracyjnego, w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego. W ramach budżetu środków europejskich zaplanowano wydatki w wysokości 152 tysięcy zł w związku z realizacją przez GINB projektów w ramach POIiŚ oraz POWER.

Na utrzymanie i inwestycje oraz statutową działalność Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w projekcie ustawy zaplanowano wydatki w kwocie 48 milionów 754 tysięcy zł, w tym 1 milion 28 tysięcy z budżetu środków europejskich. Kwota na wydatki bieżące wynosi 48 milionów 718 tysięcy, a na wydatki majątkowe 36 tysięcy zł. W ramach budżetu środków europejskich zaplanowano wydatki na poziomie 1 miliona 28 tysięcy zł w związku z realizacją przez GUGiK projektów w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój”.

Dodatkowo dla części 18 zaplanowano rezerwę celową – to jest poz. 61 – w wysokości 292,5 miliona zł. Środki te przeznaczone są na wpłatę do funduszu dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu. I tutaj były 2 korekty, jedna dotycząca 5 milionów dla Głównego Urzędu Miar, a druga, najnowsza korekta, dotyczyła 2,5 miliona zł na wynagrodzenia w związku z sytuacją w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

W załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej ujęto też wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na rok 2020. W części 18 to jest kwota 59 milionów 566 tysięcy zł, z czego na wynagrodzenia osobowe – 55 milionów 462 tysiące zł. Zaplanowane wynagrodzenia obejmują oczywiście cały resort.

Pan przewodniczący wspomniał o Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. To główny geodeta kraju… Stan funduszu na początek 2020 r. wynosił 12 milionów 755 tysięcy zł, z czego: środki pieniężne – 12 milionów 705 tysięcy; należności – 150 tysięcy. Przychody na rok 2020 zaplanowano w wysokości 6 milionów 589 tysięcy, koszty realizacji zadań wynoszą 7 milionów 389 tysięcy. Środki funduszu są przeznaczone na dofinansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie.

Krajowy Zasób Nieruchomości to kolejna pozycja w obszarze… Może od przychodów zacznę. Zaplanowano na 2020 r. przychody w wysokości 28 milionów 600 tysięcy. Koszty KZN na 2020 r. zostały określone w kwocie 28 milionów 497 tysięcy zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Czy są jakieś pytania do tej części wystąpienia pana ministra?

Proszę bardzo, pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:

Na jednym z poprzednich posiedzeń komisji na moje pytanie o prace inspektoratu nadzoru budowlanego – nie będę tu mówiła o szczegółach, bo to dotyczy poprzedniego posiedzenia komisji – dowiedzieliśmy się, że ta instytucja jest słabo finansowana, stąd częsta rotacja pracowników i stąd pracownicy często nie spełniają najwyższych standardów. No, to nie są moje słowa – ja powtarzam słowa wypowiedziane w odpowiedzi na pytanie. Czy te zwiększone środki właśnie na powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego dotyczą również podwyższenia płac w celu poprawy jakości pracy tych instytucji?

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze, gdyby pan był uprzejmy…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Nowicki:

Pani Przewodnicząca, Pani Senator, tak, to jest 2,5 miliona właśnie na płace. Ta zła sytuacja, którą… Jak wiadomo, brak odpowiedniej kadry wywołuje skutki co do jakości wykonywania tego zawodu, a niewątpliwie jest to – przypominam ostatnie wydarzenia choćby w górach – rzecz dla nas kluczowa. Ja też dodam, że my w ministerstwie, w resorcie już wcześniej planowaliśmy taką szerszą reformę nadzoru budowlanego i jesteśmy w przededniu powołania takiego zespołu, tak żeby tę reformę nadzoru przeprowadzić i dostosować ją do warunków efektywniejszej działalności. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Państwo senatorowie mają jeszcze jakieś pytanie do tego działu?

Nie ma pytań. Dziękuję.

Szanowni Państwo, w związku z informacją pana przewodniczącego o niezgłaszaniu poprawek… W takim układzie ja składam propozycję, jeżeli oczywiście komisja to zaakceptuje, abyśmy nie głosowali nad każdą częścią osobno, tylko na sam koniec naszego dzisiejszego posiedzenia zagłosowali nad opinią co do całości. Bo skoro nie ma, nie będzie poprawek, to nie ma sensu głosować za każdym razem osobno.

Czy jest zgoda komisji?

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że komisja wyraziła zgodę.

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Kolejny element, kolejny punkt, czyli plan finansowy Krajowego Zasobu Nieruchomości.

(Rozmowy na sali)

Czy ktoś chce uzupełnić…

Nie ma żadnych chętnych, nie ma również żadnych pytań do tego.

W takim razie kolejne części: „Łączność” i „Transport”. Sądzę, że w tym przypadku pan minister zechce nam przybliżyć ten temat.

Pan minister Bittel.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Wysoka Komisjo!

Pierwsze zdanie, jakie chciałbym powiedzieć, jest takie, że ja się oczywiście nie zgadzam z opinią na temat budżetu wygłoszoną przez pana wiceprzewodniczącego komisji, szczególnie jeśli chodzi o część „Łączność”, a jeszcze bardziej szczególnie jeśli chodzi o część 39 „Transport”.

Chciałbym też wyrazić pewne rozczarowanie, bo przedstawienie poprawek na posiedzeniu komisji z całą pewnością służyłoby ich pogłębionej analizie i stosownemu, jeszcze lepszemu niż standardowo przygotowaniu się do debaty w tym zakresie na posiedzeniu plenarnym. No, trzeba przyjąć takie założenie, że na posiedzeniu plenarnym w momencie składania poprawek np. do bardzo dobrego budżetu w części „Transport” będzie trzeba się poważnie zastanowić na okoliczność tego, jak one są konstruowane. Ale to taka uwaga na boku.

Jeśli chodzi o część 26 „Łączność”…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja nie zwracam uwagi, ja wyrażam swoją opinię, Panie Przewodniczący…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Proszę kontynuować, Panie Ministrze.)

Tak byłoby praktyczniej, szczególnie że, jeśli dobrze rozumiem, już nie będzie posiedzenia Komisji Infrastruktury, która jest merytorycznie najwłaściwsza do tego, żeby omówić poprawki dotyczące zakresu infrastrukturalnego. Tak? Tej szansy już nie będzie, a byłaby, gdyby te poprawki byłyby dziś… Jeśli to jest przez kogoś odebrane jako niegrzeczność, to ja bardzo przepraszam, ale…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja nikogo nie pouczam, ja tylko wyrażam swoją opinię. Nie zamierzam…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Proszę, Panie Ministrze, kontynuować.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To przykro mi. Proszę tego nie traktować jako pouczenie tylko jako element debaty.

W przypadku zakresu zadań realizowanych w „Łączności” zaplanowano środki w wysokości 6 milionów 920 tysięcy – i to jest 102% w stosunku do roku 2019 r. – z przeznaczeniem następującym. Po pierwsze, refundacja utraconych przez operatorów pocztowych wpływów w związku z realizowaniem usług pocztowych ustawowo zwolnionych od opłat za ich świadczenie – 3 miliony 400 tysięcy zł, czyli 112,8% w stosunku do roku 2019 r. Po drugie, finansowanie działalności urzędu ministra infrastruktury – 3 miliony 440 tysięcy. Po trzecie, realizacja zadań obronnych ujętych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych na lata 2017–2026 – 80 tysięcy zł.

W ramach dochodów jest drobny dochód, 2 tysiące, który będzie pochodził z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych oraz opłat za wynajem miejsc postojowych na parkingach położonych na terenie Ministerstwa Infrastruktury.

Jeśli chodzi o wydatki w części 39, jeśli mogę przejść do tej części…

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Dziękuję bardzo.

Na rok 2020 w zakresie „Transportu” zaplanowano wydatki ze wszystkich źródeł w łącznej wysokości 45 miliardów 319 milionów 558 tysięcy. To są środki wyższe w stosunku do roku 2019 o 8 miliardów 545 milionów 20 tysięcy, tj. o 23,2%. Zabezpieczają one realizację w bieżącym roku wszystkich priorytetowych zadań w obszarze transportu.

Te wydatki są przeznaczone na następujące zadania. W ramach infrastruktury drogowej mamy 20 miliardów 732 miliony 991 tysięcy, tj. 132% w stosunku do roku 2019. Te środki zostaną przeznaczone w ramach środków dla generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad na realizację „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)”, z czego: wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na zadania ujęte w tym programie to 15 miliardów 632 miliony 910 tysięcy, tj. 139% w stosunku do roku 2019; wydatki budżetu państwa – 5 miliardów 100 milionów 81 tysięcy, tj. 114,3% w stosunku do roku 2019 r.

W ramach transportu kolejowego będzie do dyspozycji łącznie 18 miliardów 964 miliony 308 tysięcy, tj. 116,8% w stosunku do roku 2019. Te środki są przeznaczone na: infrastrukturę kolejową – 16 miliardów 998 milionów 572 tysiące zł, tj. 116,6% w stosunku do roku 2019, z przeznaczeniem na inwestycje na liniach kolejowych w ramach KPK, wszystkie źródła, 12 miliardów 350 milionów 752 tysiące, tj. 120%… Dalej: dofinasowanie kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów, dla PKP PLK i pozostałych zarządów, czyli na program utrzymaniowy – 4 miliardy 230 milionów 700 tysięcy, tj. 107,4% w porównaniu do roku 2019. Przebudowa i budowa dworców kolejowych – 334 miliony 999 tysięcy, tj. 105,7% w stosunku do roku 2019; pomoc techniczna dla PKP Polskich Linii Kolejowych – 82 miliony 124 tysiące zł. Dofinansowanie przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów to będzie 600 milionów z, tj. 111,4% w stosunku do roku 2019. Łączna kwota przeznaczona na kolejowe przewozy pasażerskie, co powinienem podać w pierwszej kolejności, to jest 1 miliard zł 965 milionów 733 tysiące i to jest 118,8% w stosunku do roku 2019.

W ramach dofinansowania pasażerskich międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów kolejowych wykonywanych w ramach usług publicznych kwota wynosi 701 milionów 223 tysiące, tj. 112,9% do roku 2019.

W ramach projektów unijnych polegających na zakupie taboru kolejowego mamy 664 miliony 510 tysięcy zł, tj. 134,4% w stosunku do roku 2019.

W ramach pozostałych projektów realizowanych z udziałem środków unijnych wraz z wydatkami Centrum Unijnych Projektów Transportowych mamy kwotę 5 miliardów 191 milionów 530 tysięcy, tj. 118,5% w stosunku do roku 2019. Te środki są przeznaczone na realizację projektów związanych m.in. z rozwojem infrastruktury lotniczej, portowej, drogowej w miastach na prawach powiatu oraz rozwojem transportu lokalnego zbiorowego w miastach, np. budowy metra, zakupu taboru tramwajowego. Zaplanowane środki dotyczą przede wszystkim wydatków budżetu środków europejskich zapisanych w planie CUPT i przewidzianych do przekazania w formie płatności na rzecz beneficjentów realizujących projekty na podstawie zawartych umów o dofinasowanie i złożonych wniosków o płatność.

W ramach zadań z zakresu bezpieczeństwa drogowego realizowana kwota to 180 milionów 319 tysięcy zł. Jest ona podzielona w sposób następujący: 175 milionów 901 tysięcy na zadania realizowane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, czyli takie zadania jak kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami oraz prawidłowości uiszczania opłat elektronicznych za przejazdy po drogach krajowych; na zadania realizowane przez sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 4 miliony 417 tysięcy. To jest kwota niższa niż w latach ubiegłych, ale ona się wiąże wyłącznie z zakończeniem projektu unijnego pod nazwą „Działania edukacyjne dotyczące respektowania obowiązujących przepisów drogowych”. To jest rok do roku mniejsza kwota, ale wynika tylko z tego tytułu.

Zadania z zakresu lotnictwa – 121 milionów 744 tysiące, tj. 19,7% w porównaniu do roku 2019. To są zadania z tytułu wykonywania funkcji organu administracji lotniczej, w tym związane z regulacją rynku usług lotniczych realizowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego – 81 milionów 873 tysiące. Finansowanie kosztów związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w przypadku lotów zwolnionych z opłat nawigacyjnych, stosowanie z właściwym artykułem prawa lotniczego, wykonywanych wyłącznie w celu przewozu głów państw, szefów rządu, ministrów oraz w oficjalnej misji panującego monarchii i jego najbliższej rodziny – 15 milionów 871 tysięcy; dotacje podmiotowe dla uczelni lotniczych kształcących personel lotniczy – 24 miliony.

W ramach Ministerstwa Infrastruktury oraz wydatków obronnych mamy 128 milionów 667 tysięcy. Wydatki te są zaplanowane na utrzymanie i statutową działalność ministerstwa oraz realizację zadań obronnych ujętych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017–2026.

W ramach dochodów budżetu państwa w części 39 planuje się pozyskać dochody w wysokości 85 milionów 253 tysięcy zł. Te wpływy będą uzyskiwane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego z tytułu opłat, kar i grzywien, stanowiących m.in. przychody Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Najwyższe wpływy z dochodów – w kwocie 55 milionów 555 tysięcy zł – zostały zaplanowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, głównie z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, sprzedaży składników majątkowych, opłat za wydanie zezwoleń zagranicznych na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy lub osób.

Pozostałe dochody zaplanowano następująco: w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego – 23 miliony 289 tysięcy zł; w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego – 4 miliony 530 tysięcy; w Ministerstwie Infrastruktury oraz z tytułu wpłat do budżetu 30% zysku TDT – 1 milion 879 tysięcy zł.

Chciałbym dodać, że Komisja Infrastruktury w Sejmie część 39 „Transport” przyjęła bez sprzeciwu.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Pytania do pana ministra co do części budżetu, które przedstawił…

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Żeby nie było tak monotonnie, że tylko słuchamy… Powiem szczerze, że trudno jest mi oceniać walor tego budżetu, raczej oczekiwałabym pewnych informacji, które są dla zwykłego obywatela dostępne. Chciałabym zatem zapytać, jakie są nakłady na priorytetowe zadania pańskiego resortu. Czy będą jakieś nowe połączenia kolejowe, czy zwiększą się środki, powiedzmy, na przewozy lokalne PKP?

A w ramach, powiedzmy, remontów cóż takiego fajnego się stanie, czy będziemy jeździć szybciej np. na trasie Poznań – Warszawa? Czekamy już 2 lata, a prawdopodobnie ta podróż się skróci o 10 minut. Gdzie utopiono te wielkie pieniądze i co teraz chcielibyśmy jeszcze zrobić? Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Pani Senator.

Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Dziękuję bardzo…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Wachlarz spraw bardzo szeroki…)

Tak, bardzo szeroko zarysowana agenda. Zacznę od…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Bardzo bym prosił, aby w skrócie, bo w materiałach budżetowych przestawione są te inwestycje itd.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale trudno się doczytać.)

No, jak to materiały budżetowe, z całą pewnością.

Odnosząc się do ostatniej kwestii, którą pani senator była uprzejma poruszyć, chciałbym zwrócić uwagę, że remont trwa nie 2 lata, tylko tak przynajmniej ze 12…

(Głos z sali: Jeszcze gorzej.)

Jeszcze gorzej… No, może należało w stosownym momencie podjąć decyzję o kompleksowej modernizacji linii, a nie po kawałeczku. My w tej chwili tę modernizację kończymy. W aspektach związanych głównie z ruchem towarowym… Ta magistrala to jest ważny korytarz towarowy. Jak zakończymy, to… Mam nadzieję, że do tej inwestycji, do tej linii kolejowej nie będziemy wracali przez wiele lat, oczywiście prócz prac utrzymaniowych, które są niezbędne do wykonywania na bieżąco. Tak więc opinia o tym, że to są utopione pieniądze, nie znajduje uzasadnienia w mojej ocenie, ale także w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej co do tej inwestycji. To jest inwestycja realizowana w ramach krajowego programu kolejowego z udziałem środków unijnych. Oczywiście przetoczyła się swego czasu taka dyskusja, nie o 10-minutowym skróceniu tego czasu, tylko o 5-minutowym skróceniu, o powodach, dlaczego tak się dzieje. Ta dyskusja była długa i wydaje się, że wyjaśnienia zostały przedstawione. Ja powiem tyle. W latach poprzednich wykonano prace, które skracały czas podróży, natomiast pozostały do wykonania prace – w różnych miejscach – które spowodują, że ta linia będzie miała większą przepustowość w tych miejscach, w których te prace remontowe nie zostały wykonane, nie będzie się degradować, a więc ta prędkość zostanie utrzymana, i to też jest ważne, a przede wszystkim będzie dostosowana do transportu towarowego, bo ona też do tego służy i do tego jest potrzebna.

Inwestycje kluczowe i priorytetowe są wymieniane w załączniku, to jest tam dość szczegółowo opisane. Możemy każdą inwestycję omawiać oczywiście. Ja się najbardziej cieszę z tych inwestycji, które przynoszą korzyść pasażerską, czyli z modernizacji przystanków na liniach kolejowych, z dostosowywania tychże punktów, tych miejsc do potrzeb osób z ograniczeniami w poruszaniu się.

Zwracam uwagę, że pomiędzy rokiem 2015 a rokiem 2019 zwiększyliśmy liczbę zatrzymań pociągów InterCity do 400 z niecałych 300, czyli ta siatka jest dogęszczana. Tam, gdzie jest wykonana modernizacja i jest już uzyskana certyfikacja linii kolejowej, co też jest niezwykle istotnym procesem, czyli takie pozwolenie, dopuszczenie do ruchu, można by powiedzieć w odniesieniu do dróg, czy pozwolenie na użytkowanie, w odniesieniu do kubatury… Ta certyfikacja na wyższe parametry… Wtedy uzyskujemy walory, które były planowane. I dzięki tym inwestycjom kolejowym pasażerowie wracają. W zeszłym roku przewieziono 336 milionów pasażerów, to jest najlepszy wynik od 20 lat. To odbyło się z udziałem państwowego przewoźnika PKP InterCity, ale również z udziałem przewoźników regionalnych, z udziałem przewoźników aglomeracyjnych. Praktycznie w przypadku wszystkich przewoźników wzrosła liczba pasażerów, nawet Kolei Mazowieckich, które mają trudniejszą sytuację ze względu na duży front robót w województwie mazowieckim.

To są pieniądze, które powodują, że możemy wykonywać taką działalność i zwiększać ofertę, a dzięki temu przyciągać kolejnych pasażerów do kolei. Kolej jest transportem najbardziej ekologicznym i najbezpieczniejszym. Dziękuję bardzo.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję. Mogę jeszcze dopytać?)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ależ oczywiście. Proszę.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Bo się bardzo miło z panem ministrem… Wreszcie się czegoś dowiaduję. Otóż chodzi mi jeszcze o jedno. Czy połączenie Poznań – Wrocław nie będzie omijało czasami Ostrowa, nie pójdzie przez Kalisz? Czy będzie utrzymana ta linia z dobrym połączeniem…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel: Do jakiego projektu pani senator się odnosi?)

Do projektów, które wskazywano jako priorytetowe, szybkie linie, nie wiem… Co pan może powiedzieć na ten temat?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Ja mogę powiedzieć, że strategiczne studium lokalizacyjne jest w tej chwili na etapie konsultacji, a w ramach krajowego programu kolejowego realizujemy inwestycje zgodnie z tym programem. Tak że tyle mogę powiedzieć. Jaki będzie ostateczny przebieg i szprych, i tych połączeń między szprychami… Trwa faza konsultacyjna i po tej fazie będzie można to określić.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę tej mojej uwagi.)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Proszę bardzo, senator Zając.

Senator Alicja Zając:

Ponieważ pochodzę z takiego zakątka Polski, w którym kolej przed laty zamarła, chciałabym prosić, żebyśmy dzisiaj nie dyskutowali na tematy poboczne, tylko skupili się na budżecie i środkach przeznaczonych na 2020 r., a jedno z najbliższych posiedzeń komisji poświęcili transportowi kolejowemu i planom rozwoju kolei w przyszłości, czy w 2020 r., czy w najbliższych latach, ze szczególnym uwzględnieniem południowo-wschodniej Polski, województwa podkarpackiego, które ma strategiczne położenie. Jest tam końcówka trasy zachód – wschód i końcówka trasy północ – południe. Nie wystarczy nam S19, Panie Ministrze, pragniemy również połączeń kolejowych, co pozwoli w sposób komfortowy, nie za kierownicą, podziwiać uroki moich stron. Dziękuję bardzo. I zapraszam do nas.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Pani Senator.

Zgadzam się z tą uwagą, że dzisiaj dyskutujemy o budżecie.

Ponieważ państwo senatorowie byli uprzejmi zgłosić propozycje co do kolejnych posiedzeń, oprócz tych typowych, związanych z procedurami legislacyjnymi, prezydium komisji nad tym się pochyli i postaramy się uwzględnić te uwagi co do kolejnych posiedzeń komisji. Wtedy będziemy mogli o tych naszych lokalnych sprawach dyskutować. Dzisiaj jednak – słuszna uwaga – prosiłbym, abyśmy się pochyli nad budżetem.

Czy ktoś z państwa…

Pan senator, proszę bardzo.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!

Chciałbym przy okazji zaznaczyć, że województwo lubuskie jest województwem strategicznym i rozwój kolei…

(Wesołość na sali)

(Rozmowy na sali)

Pół żartem, pół serio.

Chciałbym skupić się na 2 sprawach, po pierwsze, na Funduszu Dróg Samorządowych. Chciałbym pana ministra zapytać, czy kwota, która jest podana tutaj w uzasadnieniu i która jest rzeczywiście wysoka… Dla samorządów tego typu wielkości kwot są miodem na serce. I pytanie: jak wyglądała realizacja Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019, ile pieniędzy z roku 2019 jest przerzucone, że tak powiem, do budżetu roku 2020.

I pytanie czy może sugestia, Panie Ministrze… To jest jeden z najlepszych programów rządowych, i poprzedniego rządu, i obecnego. Chylę czoła i przed poprzednim rządem, i przed obecnym, za to, że kontynuuje to i zwiększył finansowanie. Jest jedna rzecz, która samorządowcom się bardzo nie podoba, i prosiłbym przy tej okazji o zwrócenie na to uwagi. Chodzi o uznaniowość, o to, że art. 26 ustawy daje taką dowolność przydzielania tych pieniędzy, że my jako samorządowcy przeciwko temu… Ja jako były samorządowiec, przepraszam, ale jeszcze 3 miesiące temu byłem samorządowcem. Jak mówię, przeciwko temu głośno protestujemy i chcemy, żeby zasady przydzielania tych środków, tych pieniędzy były transparentne i otwarte. Pieniądze są naprawdę duże, za co serdecznie dziękujemy, ale prosilibyśmy o to, żeby przydział tych środków był transparentny. Nie może być tak, że my do samego końca nie wiemy, czy ktoś te pieniądze dostał, czy nie, i czy tam było merytoryczne uzasadnienie, czy nie. I prośba, żeby te pieniądze były rozdysponowywane… żeby te listy pojawiały się wcześniej. Mamy koniec lutego, Panie Ministrze, do tej pory nie ma listy z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020, a realizacja zadań, jak wiemy, jest długa i złożona, wyłonienie wykonawców i realizacja zadania drogowego jest trudne. Tak więc żeby zdążyć do końca roku, trzeba przyspieszyć podejmowanie decyzji co do zatwierdzania list, jeśli chodzi o przydział tych pieniędzy.

Poprawek wnosić nie będę, jeśli chodzi o pieniądze, bo te pieniądze rzeczywiście są duże – oby samorządowcy to przerobili – tylko ta uwaga, prośba o transparentność, jeśli chodzi o przydzielanie środków.

Mam jeszcze pytanie dotyczące wykluczenia komunikacyjnego. Powiem szczerze, że nie znalazłem – może źle szukałem – kwoty, jaka jest przeznaczona na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. I tutaj byłbym skłonny złożyć poprawkę związaną ze zwiększeniem tych kwot, bo to, co dzisiaj jest realizowane… PKS w każdej gminie – hasło fajne, cel szczytny, ale realizacja fatalna. W województwie lubuskim na 82 gminy tylko 15 gmin skorzystało z tej dopłaty złotówkowej. I tutaj prośba, może wniosek… Będę się zastanawiał, czy nie złożyć poprawki na sesji plenarnej, bo nie chciałbym teraz tutaj robić jakichś rewolucji w budżecie, to nie moja rola. Ale ta złotówka, Panie Ministrze, to jest zdecydowanie za mało. I prośba, żeby dołożyć… Ja mówię w imieniu gmin biednych, którym ta złotówka kompletnie nic nie daje. W związku z czym tutaj prosiłbym o rozważenie możliwości zwiększenia dofinasowania. Nie wiem, czy to ma być 3 zł… Ale złotówka na pewno nie realizuje tych oczekiwanych celów, które były związane z walką z wykluczeniem komunikacyjnym.

Przy okazji prosiłbym o uwzględnienie transportu miejsko-gminnego. Państwo tego nie uwzględnili i te gminy, które ze sobą współpracują i realizują transport, walcząc z wykluczeniem komunikacyjnym, nie mają szans utrzymania, nawet tej jednej złotówki nie… Komunikacja miejska nie może takiego dofinansowania dostać. Chodzi o to, żeby mogła je dostać miejsko-gminna. Wtedy te gminy, które są wykluczone komunikacyjnie, przy wsparciu miasta mogłyby być obsługiwane. Jeszcze raz zaznaczam: nie chodzi o wsparcie komunikacji miejskiej – chodzi o wsparcie komunikacji gminnej, ale realizowanej w związkach międzygminnych. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Zanim panu ministrowi oddam głos…

Szanowni Państwo Senatorowie, ja bym prosił, abyśmy dzisiaj nie rozwijali tej dyskusji, nawet w przypadku dróg samorządowych, co jest oczywiście bardzo ważne, a to z tego względu, że dzisiaj mówimy o kwotach, jakie rząd przeznaczył w budżecie na ten rok. Jest taki punkt… Pani senator Alicja Zając zgłosiła, jeśli chodzi o tematy prac komisji, propozycję dotyczącą funduszu samorządowego i jak ten temat się pojawi, to będziemy ten fundusz rozliczać za rok 2019, będziemy oczywiście dyskutować o tym, jak to powinno się zmienić w roku 2020 czy w następnych latach, ponieważ, mam nadzieję, ten fundusz wszedł na trwałe do budżetu. Dzisiaj mówimy tylko o kwotach na ten rok. Z tego, co pan senator powiedział, wynika, że ta kwota pana senatora zadowala…

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Ja chciałbym się wytłumaczyć. Kwota zadowala, ale chciałbym wiedzieć, czy pieniądze, które były przeznaczone i o których tak głośno się mówiło w poprzednim roku zostały wykorzystane, czy część pieniędzy z roku 2019 została przerzucona właśnie do tego budżetu. Chciałbym to wiedzieć, bo od tego zależy, czy będę składał poprawkę, czy nie. Kwota jest okej, tylko pytanie, czy to są pieniądze również z roku 2019. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Panie Ministrze, gdyby pan był uprzejmy pewną kwintesencję w swojej odpowiedzi zawrzeć…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Dziękuję bardzo.

Plany zarówno Funduszu Dróg Samorządowych, jak i funduszu autobusowego będą szczegółowo omawiane – tak wynika z tego, co ja wiem –jutro w komisji samorządowej.

(Głos z sali: Samorządowej?)

Tak. To pierwsza rzecz.

Druga rzecz, też samorządowa… My w tej chwili jesteśmy na etapie konstruowania sprawozdania z wykonania budżetu i ono tak naprawdę przesądzi o kwocie wykonania. Nie chciałbym uprzedzać faktów, powiedzieć czegoś za wcześnie albo nieprecyzyjnie na posiedzeniu komisji senackiej w tym zakresie.

A uwagi w kontekście funduszu autobusowego traktuję jako uwagi do porządku prawnego. My mamy taki porządek, jaki jest ustalony. Oczywiście realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu również w tym aspekcie funduszu autobusowego, mówiąc w skrócie, będzie podlegała ocenie, z całą pewnością. Bo trzeba oceniać to, co wdrożyliśmy. Warto powiedzieć, że powstało ponad 1 tysiąc 700 linii komunikacyjnych, dzięki temu wiele gmin uzyskało połączenia komunikacyjne. Trzeba powiedzieć, że są przykłady takie, które, jeśli się potwierdzą, można będzie uznać, przynajmniej ja będę je uznawał, za dobre praktyki… I tak np. w województwie łódzkim linie autobusowe osadza się w oparciu o lokalizację przystanków kolejowych Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, dzięki czemu się tworzy system, czyli działamy właśnie systemowo. Dyskusja o tym, czy złotówka do deficytu to dużo, czy mało, na pewno się będzie toczyła, z całą pewnością. Istotne jest to – można to spokojnie powiedzieć – że wiele, wiele samorządów w ramach tego limitu się mieści…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Mamy odtworzone 1 tysiąc 700 linii komunikacyjnych… Mówię o dopłacie do deficytu. Tak? Uznano, że dopłata do deficytu w tej wysokości w przypadku 1 tysiąca 700 linii autobusowych wystarczyła do podjęcia takiej decyzji. Teraz jest ewaluacja, trzeba będzie zobaczyć, jak to działa. Do deficytu… Trzeba pamiętać, że przychód, który ma przewoźnik czy organizator zlecający przewóz, który się bilansuje, to nie jest tylko ta złotówka przecież, ale również wpływy z biletów, refundacje ulg, może jakieś elementy marketingu związanego z przewozem. A z drugiej strony są koszty uruchomienia tego przejazdy z punktu A do B. Jeżeli ten deficyt wychodzi… I wtedy wychodzi deficyt. Jak już będziemy wiedzieli, jak to się układa szczegółowo w przypadku tych podmiotów, które takie linie uruchomiły, no to będziemy mogli stwierdzić na dość solidnej próbie, czy to jest wystarczająco, za mało, czy za dużo. Tak? To wtedy będzie można powiedzieć jasno. Zwykle mówią, że za mało, ci, którzy nie weszli do programu, tzn. nie podjęli takiej próby. Może trzeba będzie też przeprowadzić dyskusję o powodach i przyczynach, taką pogłębioną, czyli z jakimiś analizami przeprowadzonymi przez tych samorządowców, którzy mówią że to za mało i z jakiego powodu za mało…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja mam taką analizę, ale to może jutro na posiedzeniu komisji samorządu, nie będziemy teraz…)

Świetnie. Ja bym bardzo chętnie taką analizę sobie poczytał, na marginesie mówiąc, w celach poznawczych.

Senator Wadim Tyszkiewicz:

Panie Ministrze, chętnie się umówię i porozmawiam, bo ja mam sporą wiedzę na ten temat. Nawet jeżeli budżet będzie klepnięty, że tak powiem, to chętnie się umówię, żeby przekazać te informacje.

Dzisiaj wozokilometr kosztuje ok. 5, 6 zł, jeśli chodzi o koszty. Ta jedna złotówka przy 6 zł niewiele stanowi… Pan mówi o 1 tysiącu 700 liniach, ale te 1 tysiąc 700 linii w dużej mierze powstałyby i tak, nawet gdyby tej złotówki nie było, bo gminy były zmuszone do tego, by linie uruchamiać. Ta liczba jest troszkę, powiedzmy, przesadzona. Ale, tak jak powiedziałem, nie chcę teraz zabierać czasu. Chętnie z panem ministrem się umówię i merytorycznie podyskutujemy, bo nam bardzo na tym zależy.

Moja gmina nie wzięła ani złotówki z tego funduszu, bo nie mogła do niego sięgnąć, a chętnie byśmy uruchomili linie, które dojechałyby tam, gdzie są wykluczenia. No ale nie możemy z tych względów, o których wcześniej mówiłem, ze względów czysto formalnych. Nawet ta jedna złotówka by nam się przydała – wtedy byśmy też poprawili statystyki. Ale o tym porozmawiamy przy innej okazji. Dobrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel: Jeśli mogę…)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Zwracam uwagę, że złotówka nie jest do kosztu, tylko do deficytu, czyli po drugiej stronie musi zostać pokazany wpływ…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo panom. Dziękuję bardzo panu senatorowi i panu ministrowi.

Czy są uwagi… Nie ma.

Prosiłbym w takim razie, aby część 71 budżetu, dotyczącą Urzędu Transportu Kolejowego, przybliżył nam pan prezes urzędu Ignacy Góra.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Ignacy Góra:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Przedstawię najważniejsze dane dotyczące dochodów i wydatków Urzędu Transportu Kolejowego zawarte w ustawie budżetowej na rok 2020.

Jeżeli chodzi o dochody, to w ustawie budżetowej zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 3 milionów 528 tysięcy zł w 2020 r. Zakłada się zwiększenie realizacji dochodów o 15% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2019.

Główne pozycje planowanych dochodów stanowią wpływy z opłat za wydawanie certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa przewoźnikom kolejowym, autoryzacji świadectw bezpieczeństwa dla zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa wydawanych dla użytkowników bocznic kolejowych. Te wpływy to 1 milion 644 tysiące zł. Jeżeli chodzi o wpływy z opłat za nadanie i zmianę numeru pojazdów w rejestrach EVN i NVR, to one wynoszą 586 tysięcy zł. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na dopuszczenie do eksploatacji podsystemów strukturalnych i pojazdów niezgodnych z technicznymi specyfikacjami interoperacyjności – 534 tysiące zł.

Wydatki. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2020 limit wydatków budżetowych dla części 71 wynosi ogółem 48 milionów 160 tysięcy zł, z czego 41 milionów 592 tysiące zł ze środków budżetu państwa wraz ze środkami na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii Europejskiej, oraz 6 milionów 568 tysięcy zł z budżetu środków europejskich.

Wydatki bieżące i majątkowe, bez środków na realizację programów operacyjnych, POPT, POIiŚ i POWER, w roku 2020 planowane są na kwotę 36 milionów 97 tysięcy zł. Wydatki bieżące w kwocie 35 milionów 334 tysiące zł przeznaczone są na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wszystkich grup pracowniczych – 24 miliony 966 tysięcy zł; pozostałe wydatki bieżące –10 milionów 368 tysięcy zł.

Ponadto: wydatki majątkowe w wysokości 703 tysiące zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 60 tysięcy zł. Wynagrodzenia zaplanowane na 2020 r. w stosunku do roku 2019 uległy zwiększeniu o kwotę 1 milion 261 tysięcy zł.

Ponadto w 2020 r. wydatki z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano następująco. Program Operacyjny „Pomoc techniczna” – 4 miliony 335 tysięcy zł; Program Operacyjny „Infrastruktura i środowisko” – współfinansowanie w wysokości 1 miliona 128 tysięcy zł; Program Operacyjny „Wiedza, edukacja, rozwój” – współfinansowanie w wysokości 32 tysięcy zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Szanowni Państwo, dziękuję za uwagę.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję, Panie Prezesie.

Jeżeli członkowie komisji mają jakieś uwagi, pytania do pana prezesa, to proszę uprzejmie.

Nie widzę zgłoszeń.

W związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, do załącznika nr 14 „Plan finansowy Transportowego Dozoru Technicznego”.

Przedstawi nam go pani Agnieszka Zawadzka, jeżeli jest na sali…

Główna Księgowa w Transportowym Dozorze Technicznym Agnieszka Zawadzka:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!

Na wstępie chciałabym powiedzieć, że Transportowy Dozór Techniczny jest jednostką samofinansującą się, tzn. nie otrzymuje żadnych środków z budżetu państwa.

Przychody Transportowego Dozoru Technicznego na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości 64 milionów 968 tysięcy zł. Wzrost planowanych przychodów na rok 2020 w stosunku do planu roku 2019 wynosi 4,2% i wzrost ten wynika głównie z wyższej szacowanej liczby badań planowanych do zrealizowania w roku 2020. Najwyższy udział w zaplanowanych przychodach mają przychody z działalności dozorowej – stanowią one 79% zaplanowanych przychodów ogółem.

Koszty Transportowy Dozór Techniczny zaplanował na rok 2020 w wysokości 64 milionów 178 tysięcy zł. Koszty w tej wysokości są niezbędne do zapewnienia płynności w realizacji zadań statutowych Transportowego Dozoru Technicznego.

Zysk brutto został zaplanowany w wysokości 790 tysięcy zł, wpłata do budżetu państwa w wysokości 30% zysku brutto to jest 237 tysięcy zł. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Czy są pytania do pani referującej ten budżet? Nie ma.

Dziękuję.

Przechodzimy do planu finansowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Ewa Suchora-Natkaniec:

Dzień dobry państwu.

Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!

Otóż przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2020 założenia do planu finansowego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej jako państwowej osoby prawnej – samofinansującej się, dodam tak jak pani przedmówca – zostały zaprezentowane w tabeli nr 36 załącznika nr 14 i obejmują w zakresie przychodów przychody ogółem w wysokości 1 miliarda 259 milionów zł, z czego przychody własne agencji z tytułu świadczenia usług takich jak: nawigacja en-route, czyli nawigacja trasowa – 1 miliard 8,6 miliona zł; nawigacja TNC, czyli nawigacja terminalowa – 190,7 miliona zł.

Tutaj należy dodać, że dotację celową z budżetu państwa, która jest, podkreśliłabym, refundacją kosztów z tytułu lotów zwolnionych z opłat zgodnie z ustawą – Prawo lotnicze, art. 130 ust. 6, zaplanowano w wysokości 15,5 miliona zł.

Pozostałe przychody operacyjne i finansowe agencja zaplanowała na poziomie 36 milionów zł.

Ze względu na wiele inicjatyw, przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa, odpowiedniej infrastruktury – chodzi o jej modernizację, rozwój – i pojemności przy wzrastającym rokrocznie wzroście ruchu lotniczego… Znajduje to uzasadnienie i odzwierciedlenie adekwatnie po drugiej stronie, po stronie kosztowej. Koszty agencji na 2020 r. zostały zaplanowane w części A w pozycji nr 3 w wysokości 1 miliarda 135 milionów zł.

Różnica pomiędzy wskazanymi w części drugiej przychodami oraz w części trzeciej kosztami wynosi 124 miliony zł i jest to planowany wynik brutto agencji. Po uwzględnieniu ordynacji podatkowej wynik finansowy netto agencji został zaplanowany na 2020 r. na poziomie 97,4 miliona zł.

Jak wspomniano wyżej, w celu zrealizowania założonych celów strategicznych w zakresie bezpieczeństwa, pojemności, ochrony środowiska i efektywności kosztowej zaplanowano nakłady inwestycyjne w latach 2020–2024 w wysokości ponad 1 miliarda 260 milionów zł, dając tym samym średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie blisko 240 milionów zł.

Chciałabym tutaj zaznaczyć, że agencja, będąc oczywiście w reżimach europejskich, jest w tym momencie na etapie weryfikacji z Komisją Europejską i z PRB, Performance Review Body, organem, który oczywiście ocenia i weryfikuje nasze plany. I ten nasz plan, tzw. plan skuteczności działania na trzeci okres referencyjny, czyli na lata 2020–2024… Jesteśmy na etapie weryfikacji. Chciałabym zaznaczyć, że te plany powinny zostać potraktowane jako plany na ten moment zgłaszane, aczkolwiek nie jako dane ostateczne. Tak że dopóki nie będziemy mieli ostatecznej, finalnej decyzji, która prawdopodobnie zostanie podjęta pod koniec kwietnia tego roku… Wtedy oczywiście plan Polskiej Agencji Finansowej w ślad za decyzją Komisji Europejskiej co do tego, czy te nasze plany zostaną przyjęte, czy też nie, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po prostu potwierdzi bądź ewentualnie wystosuje odpowiednie zmiany do planu finansowego.

Mając to na uwadze, czyli trwający proces weryfikacji naszych planów prowadzony przez Komisję Europejską, mając też na uwadze dzisiejsze posiedzenie komisji senackiej, proszę o pozytywne zaopiniowanie zgłoszonego budżetu PAŻP na 2020 r. w niniejszym kształcie. Dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Bardzo pani dziękuję.

Jakieś pytania, uwagi?

(Senator Artur Dunin: Ja mam pytanie.)

Tak, proszę uprzejmie, Panie Wiceprzewodniczący.

Senator Artur Dunin:

Ja mam pytanie: co z kontrolerami lotu? Czy państwo uzgodniliście dla nich podwyżki, o które zwracają się do państwa, czy nie? Bez ich pracy nie tylko żaden samolot nie wzniesie się w powietrze, ani nie usiądzie, ale żaden samolot nie przeleci nad państwem polskim. Dziękuję.

Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Ewa Suchora-Natkaniec:

Szanowni Państwo, każda prośba, każda propozycja negocjacji, mediacji z kontrolerami ruchu lotniczego jest przez zarząd uwzględniana. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że z naszej strony jak najbardziej jest zapewnione bezpieczeństwo oraz przyjmujemy jak najbardziej koncyliacyjną postawę w stosunku do kontrolerów ruchu lotniczego. Tak że z tej strony, myślę, możemy czuć się bezpieczni. Trwają rozmowy. Jeżeli propozycje na temat uposażenia, angażu kadry operacyjnej są zgłaszane, to prowadzone są rozmowy.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję pani bardzo.

Szanowni Państwo, w tej chwili mieliśmy rozpatrywać załącznik nr 13, który obejmuje Fundusz CEPiK oraz Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, ale pana ministra Andruszkiewicza z Ministerstwa Cyfryzacji nie widzę.

A może ktoś jest z Ministerstwa Cyfryzacji? Nie ma jeszcze. Ale jest z nami pan minister Izdebski. Jest.

Panie Ministrze, gdyby był pan uprzejmy powiedzieć trochę o Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, oczywiście o budżecie tegoż funduszu, to prosilibyśmy.

Bardzo proszę.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni Państwo!

Ja tu ewentualnie niektóre sprawy powtórzę. Minister Nowicki już wszystko dokładnie opowiedział, tak więc ja mogę tylko zwrócić uwagę na najważniejsze rzeczy.

Ten fundusz utworzony jest na podstawie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Fundusz nie posiada osobowości prawnej i nie jest dotowany ze środków budżetu państwa. Dochody funduszu uzyskujemy ze sprzedaży materiałów geodezyjnych i z obsługi serwisu ASG-EUPOS, czyli tego serwisu wspomagającego pomiary GPS.

Jeśli chodzi o stan funduszu na początek bieżącego roku, to jest to 12 milionów 755 tysięcy, z czego środki pieniężne to jest 12 milionów 705 tysięcy i należności to jest 50 tysięcy zł.

Przychody na 2020 r. zaplanowano w wysokości 6 milionów 589 tysięcy zł. Będą to wpływy właśnie z tytułu sprzedaży materiałów i serwisu ASG-EUPOS, będą to opłaty egzaminacyjne z tytułu wydawania uprawnień geodezyjnych. Dochody ze sprzedaży danych i ASG-EUPOS to jest 5 milionów 840 tysięcy, z tytułu nadawania uprawnień czy opłaty egzaminacyjnej to są 522 tysiące zł. Do tego jeszcze wpływy z różnych opłat to jest 127 tysięcy i przychody z odsetek bankowych to jest 100 tysięcy zł. Koszty realizacji wyniosą 7 milionów 389 tysięcy zł. Stan planowany na koniec 2020 r. to 11 milionów 955 tysięcy zł. Z tym że oczywiście w trakcie roku może się to zmieniać, a kluczowe tutaj jest to, że w tej chwili jesteśmy po uchwaleniu przez Sejm ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, która zakłada uwolnienie znacznej liczby, znacznej części danych zasobów geodezyjnych. Uwolnienie oznacza, że nie będziemy już czerpać dochodów z tytułu sprzedaży tych danych.

W związku z tym mam prośbę do szanownej komisji o pozytywne zaopiniowanie budżetu w przedstawionej formie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Proszę o pytania.

Senator Artur Dunin:

Ja mam takie pytanie. Pan jako geodeta kraju słusznie zauważył, że w Sejmie została już przyjęta nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne, i mówi pan o tym, że ona jakby nie będzie wpływała na budżet.

Czy uważa pan, że budżet dla pana jako jednostki geodezyjnej jest wystarczający? To jest pierwsze pytanie.

Drugie: dlaczego pan zakłamuje rzeczywistość? Przecież dla inwestora, w tym dla geodety, który pracuje w terenie i przynosi dokumenty do zatwierdzania, weryfikacji i wprowadzenia do państwowego zasobu geodezyjnego, te opłaty będą zwiększone. Dla inwestora opłaty związane z zasobem geodezyjnym będą zwiększone, więc proszę nie zakłamywać rzeczywistości.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Rozumiem, że mam odpowiedzieć.

Szanowny Panie Senatorze, no, w tej chwili nie rozmawiamy o ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to ja oczywiście mogę to tutaj przedstawić, ale myślę, że nie jest to właściwe miejsce. Ja może tak odpowiem szanownemu panu senatorowi. Prace geodezyjne – nie należy tego mieszać ze sobą – są wykonywane na terenie powiatów i to do powiatów przekazywane są te dochody, zaś ten fundusz to jest funduszu związany z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii. Tak więc nie chciałbym tutaj mieszać ze sobą 2 rzeczy.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem, że tak, w tej chwili środki są wystarczające i efektywne je wydatkujemy na rozwój geodezji i kartografii. Zapraszam pana senatora do odwiedzenia serwisu geoportal.gov.pl, który jest oknem na świat danych przestrzennych w całej Polsce. Proszę zobaczyć, jak się zmienia, na ile jest przydatny obywatelom, instytucjom, administracji. W tej chwili w każdym miejscu w Polsce, gdziekolwiek pan nie zajrzy, ma pan dane ewidencji gruntów, widoczne uzbrojenie terenu, numeryczny model terenu, wszystko to, co powinno być w zasobie. I jest to udostępniane wszystkim obywatelom i administracji. To jest wręcz modelowe rozwiązanie w Europie, jeśli chodzi o dostępność danych przestrzennych. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję również.

Ja chcę tylko poinformować pana senatora, który notabene jest geodetą, że 25 lutego mamy posiedzenie komisji, będziemy omawiać prawo geodezyjne, tak że będzie możliwość dopytania, uszczegółowienia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, poprawiać. A dzisiaj mówimy o budżecie.

(Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski: Jeśli mógłbym…)

Proszę uprzejmie.

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski:

Mam tylko taką serdeczną prośbę… Bo odczuwam to jako atak na siebie, to zakłamywanie itd. No, bardzo jestem tym, tak to określę, zaskoczony.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, ja myślę tak. Proszę tego nie traktować jako osobistego ataku. Dzisiaj mówimy o budżecie, o prawie geodezyjnym będziemy mówić w przyszłym tygodniu.

(Senator Artur Dunin: Panie Przewodniczący, ja w takim razie przepraszam, bez żadnych dodatkowych zastrzeżeń. Ja po prostu przepraszam.)

(Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski: Bardzo dziękuję. Przeprosiny przyjęte.)

Dziękuję za przeprosiny. Nie pamiętam jako członek Komisji Infrastruktury… Dziękuję.

Szanowni Państwo, musimy dokonać pewnej korekty w realizacji naszego programu, dlatego prosiłbym, jeżeli jest taka możliwość, aby w tej chwili budżet w części 76 „Urząd Komunikacji Elektronicznej” zaprezentował nam prezes Krzysztof Dyl, który jest na sali.

Bardzo proszę.

Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej, pocztowej, gospodarki zasobów częstotliwości i numeracji oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Wśród działań regulatora na pierwszym miejscu stawiana jest ochrona interesów konsumentów, następnie rozwój infrastruktury i usług oraz efektywne regulacje rynku.

Jeżeli chodzi o dochody zaplanowane na 2020 r., to jest to kwota 2 miliardów 676 milionów 561 tysięcy zł. Na to składają się wpływy z opłat za koncesje i licencje – ponad 361 milionów; wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 432 tysiące zł; wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym także opłaty za częstotliwości – ponad 2 miliardy 211 milionów zł, z czego z samej aukcji planowanej w zakresie rozdysponowania częstotliwości w paśmie 3480–3800 MHz są to prawie 2 miliardy zł. Dodatkowo mamy wpływy z opłaty telekomunikacyjnej w postaci ponad 18 milionów zł oraz za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ponad 85 milionów zł.

Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe zaplanowane na 2020 r., jest to kwota ponad 125 milionów zł, na którą składają się wydatki bieżące w kwocie 102 milionów 510 tysięcy zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 milionów 860 tysięcy, w tym także współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 12 milionów 117 tysięcy.

Jeżeli chodzi o projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to mamy zadania wynikające z porozumienia trójstronnego związane z realizacją pierwszej osi priorytetowej POPC i „Powszechnego dostępu do szybkiego internetu” na lata 2014–2020, to jest kwota 8 milionów 965 tysięcy zł. Kolejne zadanie to „Budowa punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji”, tu jest kwota 764 tysięcy zł, „Rozbudowa systemu punktu informacyjnego do spraw telekomunikacji” – kwota 2 milionów 271 tysięcy zł oraz e-Doręczanie, czyli usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce, na to składa się kwota z budżetu państwa 145 tysięcy zł oraz ze środków europejskich 796 tysięcy zł.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, to jest to kwota 64 milionów 658 tysięcy zł.

Pozostałe środki będą przeznaczone m.in. na opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody w siedzibach centrali i delegatur UKE oraz 2 centrów przetwarzania danych: Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych, tzw. PLI CBD, w Boruczy i w delegaturze w Siemianowicach Śląskich. Jest to kwota 2 milionów 600 tysięcy zł.

Ponad 12 milionów zostanie przeznaczone na opłaty za usługi pocztowe, za usługi internetowe, transportowe, jeżeli chodzi o dowóz pracowników do Centralnego Laboratorium Badań Technicznych, przeglądy samochodów kontrolno-pomiarowych, legalizację sprzętu pomiarowego, ochronę obiektów, utrzymanie systemu łączności pomiędzy sieciami lokalnymi czy pomiędzy stacjami Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma. Środki w kwocie 2 milionów 400 tysięcy zł zostaną przeznaczone na zakup analiz, ekspertyz i opinii, które są niezbędne przy wykonywaniu zadań przewidzianych ustawą – Prawo telekomunikacyjne i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

Wydatki na sfinansowanie opłat czynszowych, za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garaży i parkingów dla ruchomych stacji pomiarowych oraz lokalizacji punktów kontroli emisji radiowej to jest kwota 8 milionów 632 tysięcy zł.

Dodatkowo 744 tysiące zostaną przeznaczone na zakup licencji na pakiety biurowe i systemy operacyjne, utrzymanie łączności pomiędzy sieciami lokalnymi i także Krajowego Automatycznego Systemu Monitoringu Widma, to jest kwota 2 milionów 860 tysięcy zł, utrzymanie systemu ochrony antywirusowej i antyspamowej dla bram pocztowych oraz serwerów pocztowych, tu jest 450 tysięcy zł, wzorcowanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz do badań laboratoryjnych, urządzeń do oceny spełnienia przez wyroby wymagań zasadniczych w rozumieniu ustawy o systemie oceny zgodności – 200 tysięcy. Na zakup usług remontowych zaplanowane jest 700 tysięcy, a na podróże krajowe i zagraniczne – 1 milion 345 tysięcy zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie przedstawionego budżetu na 2020 r. dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo.

Czy państwo senatorowie mają jakieś pytania?

Jeżeli nie, to prosiłbym pana dyrektora Marcina Walentynowicza o przedstawienie planu finansowego Centralnego Ośrodka Informatyki.

Nie ma pana dyrektora Walentynowicza?

(Głos z sali: Miał być o 14.00.)

Tak, oni mieli być o 14.00, ale mamy takie dobre tempo, Panie Ministrze… Staramy się dostosować, dlatego zmieniamy kolejność, aby ci, którzy już są, mogli się wypowiedzieć.

Jest z nami pani minister Moskwa.

To w takim układzie prosiłbym o zreferowanie części 21 i 69, czyli „Gospodarka morska” i „Żegluga śródlądowa”.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa:

Dziękuję bardzo.

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Pozwolę sobie nie podawać tych podstawowych kwot, które państwo mają w informacji, a jedynie wyjaśnić różnice pomiędzy poszczególnymi latami i opowiedzieć o dodatkowych faktach, które są związane z tegorocznym budżetem.

Oczywiście poza podstawowymi zadaniami, które wykonuje administracja, i kwotami zapewnionymi dla tej właśnie administracji, podwyżką na poziomie 6% w administracji, dodatkowo mamy 3,5 miliona środków, które są przeznaczone na podwyżki w urzędach morskich. W pozostałych urzędach i ministerstwie te kwoty związane z podwyżkami w administracji to jest planowane 6%.

Jeżeli chodzi o pozostałe zadania, widzimy wzrost budżetu. Wynika to przede wszystkim z dynamiki realizacji projektów ze środków europejskich, ale też ze zwiększenia kwoty na budowę drogi łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, czyli tzw. mierzeję, o 50 milionów. W związku z rozstrzygnięciem przetargu w poprzednim roku i podpisaniem umowy z wykonawcą ta kwota jest wyższa w stosunku do pierwotnie planowanej.

W części „Gospodarka morska” znajdują się też wydatki na edukację morską, zarówno dla Akademii Morskiej w Szczecinie i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jak i dla szkoły średniej w Świnoujściu.

Oczywiście poza podstawowymi wydatkami związanymi z wynagrodzeniami mamy część inwestycyjną. W Szczecinie kontynuujmy modernizację zespołu obiektów dydaktycznych na Willowej, kontynuujmy też przygotowanie do dalszego funkcjonowania i modernizację szkoły w Świnoujściu. Do ważnych inwestycji, których realizacja jest kontynuowana ze środków europejskich, należy modernizacja układu falochronów osłonowych w Porcie Północnym w Gdańsku, ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego, modernizacja wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku i modernizacja toru wodnego Świnoujście–Szczecin do głębokości 12,5. Wszystkie te projekty są realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. To tyle, jeżeli chodzi o „Gospodarkę morską” w tych podstawowych liczbach.

Jeżeli chodzi o „Żeglugę śródlądową”, to w tym budżecie przede wszystkim mamy wynagrodzenia w ministerstwie oraz w urzędach żeglugi śródlądowej, w Bydgoszczy z delegaturami w Szczecinie i we Wrocławiu, a także w Technikum Żeglugi Śródlądowej, które funkcjonuje we Wrocławiu. Jeśli chodzi o dodatkowe fakty, to planujemy kontynuację modernizacji zestawu pchanego „Westerplatte”, przygotowując szkołę do sprawnego funkcjonowania. Także w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy planowane jest 800 tysięcy na zakup statku inspekcyjnego dla delegatury w Gdańsku. Pozostałe środki to są środki przenoszone pomiędzy latami i wynikające z realizacji bieżących zadań, przede wszystkim wynagrodzeń pracowników. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Pani Minister, bardzo dziękuję.

Jeżeli są do pani minister jakieś pytania, proszę uprzejmie. Jeśli nie ma, to serdecznie dziękuję za przybliżenie nam tego tematu.

Szanowni Państwo, część 83 „Rezerwy celowe” oraz część 85 „Budżety wojewodów ogółem”. Z załącznikami nr 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 i 18 zapozna państwa pani dyrektor reprezentująca Ministerstwo Finansów, pani Aleksandra Szwemberg.

Bardzo proszę panią dyrektor.

(Dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Gospodarczej w Ministerstwie Finansów Aleksandra Szwemberg: Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeśli mogę, to chciałabym poprosić o zreferowanie tych załączników panią Barbarę Brodowską-Mączkę, radcę generalnego w Ministerstwie Finansów.)

Oczywiście. Bardzo proszę.

Radca Generalny w Ministerstwie Finansów Barbara Brodowska-Mączka:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Jeżeli chodzi o część 83 „Rezerwy celowe”, to w obszarze zainteresowania komisji pozostaje poz. 5, czyli środki na zadania w obszarze transportu lądowego, to jest kwota 1 miliarda 300 milionów zł, o tym już mówił pan minister Bittel. Jest to Fundusz Dróg Samorządowych, zasilenie państwowego funduszu celowego oraz dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Jest to nowa pozycja w „Rezerwach celowych”.

W poz. 8 jest rezerwa na realizację projektów współfinasowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, rozliczenia z budżetem ogólnym Unii. Zaplanowano tu kwotę 6 miliardów 271 milionów 634 tysięcy zł. To są środki przeznaczone na współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, na finansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach pomocy technicznej, na finasowanie i współfinansowanie w ramach współpracy terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, na finasowanie rozliczeń z tytułu przedsięwzięć realizowanych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zadania związane ze wspólną polityką rolną oraz środki na uzupełnienie płatności polskiej składki do budżetu Unii Europejskiej.

Poz. 10, uzupełnienie środków na realizację programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, kwota 50 milionów 420 tysięcy zł. Są to środki, które będą stanowiły ewentualne uzupełnienie wydatków związanych z realizacją tego programu w związku z procedowanym obecnie projektem uchwały zwiększającym nakłady na wyżej wymienioną inwestycję.

Poz. 41, uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Tak naprawdę podstawowe wielkości są ujęte w części 85 „Budżety wojewodów”. Rezerwa jest na uzupełnienie, jest to kwota 33 milionów 150 tysięcy zł, głównie na porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, wykonywanie operatów szacunkowych czy utrzymywanie i remont przyjmowanych do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości w trakcie 2020 r. Rezerwa jest kierowana do wojewodów.

Poz. 45, środki na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, na zadania realizowane również na podstawie art. 20b ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, kwota 161 milionów zł. Są to głównie zadania wynikające z możliwości, które daje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, czy wsparcie zadań samorządowych. W tym są takie 2 podstawowe programy: „Rządowy program uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej – mosty dla regionów” i „Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2024”.

Poz. 61, o czym już mówił pan minister Nowicki, to zasilenie funduszu dopłat z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego oraz na dopłaty do czynszu. Przypomnę, że jest to kwota 292 milionów 500 tysięcy zł.

W pozostałym obszarze tych załączników, o których mowa w harmonogramie rozpatrywania ustawy budżetowej, pozostających w zakresie zainteresowania komisji, znajduje się również część 85, a w niej dział 600 „Transport i łączność”, dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz dział 710 „Działalność usługowa”.

Może spróbuję to przedstawić w sposób skondensowany. „Transport i łączność”: dochody to 10 milionów 510 tysięcy zł, wydatki – 894 miliony 199 tysięcy zł. Główne pozycje w dziale „Transport i łączność” stanowią krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, kwota 644 milionów 915 tysięcy zł, koszty utrzymania przejść granicznych oraz wydatki majątkowe na przejściach granicznych, bieżąca oraz majątkowa działalność Inspekcji Transportu Drogowego, są to wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego, oraz pozostała działalność, m.in. wydawanie zaświadczeń ADR.

Jeżeli chodzi o dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, to dochody zaplanowane są w kwocie 1 miliarda 415 milionów 412 tysięcy zł. Są to głównie opłaty pobieranie za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 105 milionów 995 tysięcy zł. Są to głównie wydatki na administrowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wyceny nieruchomości dla celów aktualizacji opłat, również wypłata odszkodowań i sporządzanie operatów szacunkowych.

W zakresie działu 710 dochody to kwota 700 milionów 893 tysięcy zł. Są to głównie grzywny i mandaty nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne, opłaty legalizacyjne również nakładane przez powiatowe i wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego. W zakresie wydatków przewiduje się kwotę 420 milionów 597 tysięcy zł. Są to głównie wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego, na prace geologiczne, zadania z zakresu geodezji i kartografii, a także na nadzór budowlany, cmentarze oraz w ramach pozostałej działalności na zadania z zakresu prawa geologicznego i górniczego.

Jeżeli chodzi o pozostałe załączniki, o których mowa w harmonogramie, to może wspomnę jeszcze o takiej sprawie, ponieważ większość, wykazy jednostek w związku z dotacjami podmiotowych czy dotacje przedmiotowe były omawiane przez poszczególnych dysponentów. To, co odnosi się do części 85, to są wynagrodzenia i zadania z zakresu administracji rządowej, ponieważ to jest jakby determinowane w budżetach wojewodów. Zadania z zakresu administracji rządowej są uwzględnione przede wszystkim w dziale 600, to są właśnie te zwroty za ulgowe przejazdy autobusowe, zaświadczenia ADR i zadania z zakresu prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami, w ramach gospodarki nieruchomościami oraz zadania z zakresu geodezji i kartografii oraz nadzoru budowlanego

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to są one finansowane w ten sposób. W dziale 600 ujęci są pracownicy wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego oraz pracownicy obsługujący przejścia graniczne, a w pozostałych 2 działach są to pracownicy wojewódzkich inspektoratów nadzoru budowlanego. Dodatkowo wynagrodzenia są ujmowane już nie w takiej klasyfikacji oczywistej, tylko w ramach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, to jest nadzór budowlany i gospodarka mieszkaniowa. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Bardzo dziękuję, Pani Dyrektor.

Szanowni Państwo, ponieważ reprezentujący budżet w części informatycznej jeszcze do nas nie dotarli, tak jak wspomniałem, otrzymali oni zaproszenie na godzinę 14.00, proponuję 20-minutową przerwę. Oczywiście tym z państwa, którzy zreferowali już swoje części budżetowe, serdecznie dziękuję. Mogą państwo opuścić posiedzenie komisji. A my spotykamy się za 20 minut. Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kontynuujemy posiedzenie komisji.

Witam serdecznie pana ministra Andruszkiewicza reprezentującego Ministerstwo Cyfryzacji, który zechce przedstawić komisji plany finansowe Funduszu CEPiK, Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, część 27 dotyczącą informatyzacji oraz plan finansowy Centralnego Ośrodka Informatyki.

Zapraszamy, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Adam Andruszkiewicz:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Wysoka Komisjo!

W swoim wystąpieniu chcę jedynie zasygnalizować niektóre wielkości wydatków przewidzianych na rok 2020 z uwagi na to, że szanowna komisja otrzymała szczegółową informację z tego zakresu.

Planowane na 2020 r. dochody budżetowe w części 27 „Informatyzacja” wynoszą 1 miliard 161 milionów zł, głównie z tytułu zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych.

Wielkość wydatków zaplanowano w kwocie 1 miliarda 356 milionów 64 tysięcy zł. Wydatki realizowane będą przez Ministerstwo Cyfryzacji w kwocie 288 milionów 149 tysięcy zł oraz podległą ministrowi cyfryzacji jednostkę budżetową Centrum Projektów Polska Cyfrowa w kwocie 1 miliarda 67 milionów zł 915 tysięcy.

Z kwoty 252 milionów zł ujętych w wydatkach budżetu państwa na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przypada kwota 92 milionów zł, na dotacje – 33 miliony zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 203 tysiące zł, na wydatki bieżące – 112 milionów zł oraz na wydatki majątkowe – 13 milionów 360 tysięcy zł.

Tak jak w roku 2019, w ramach dotacji zaplanowano dotacje celowe dla: Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, m.in. na finasowanie zadań polegających na wsparciu naukowym, badawczym, technicznym Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie planowania polityki państwa dotyczącej rozwoju społeczeństwa informacyjnego; Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego, czyli NASK, na finansowanie zadań w zakresie analiz, audytu, wsparcia zmian w obszarze bezpieczeństwa, analiz i projektowania budowy i wsparcia w projektach m.in. z planu działań ministra cyfryzacji. Zaplanowano również dotację podmiotową dla Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego na finasowanie działalności zespołów reagowania na incydenty komputerowe w NASK.

W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia z pochodnymi stanowią 59 milionów 333 tysiące zł, zaś pozostała kwota, kwota 52 milionów 957 tysięcy zł przeznaczona zostanie m.in. na organizację konferencji Forum Zarządzania Internetem – Internet Governance Forum, realizację programów pozamilitarnych w zakresie ochrony zdrowia, przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017–2026 oraz zakup towarów i usług, szkolenie pracowników, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano także kwotę 4 milionów zł na realizację programu wieloletniego „Programu rozwoju talentów informatycznych na lata 2019–2029”. Celem głównym programu jest zaktywizowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz uczelni pod kątem rozwoju najbardziej zaawansowanych umiejętności informatycznych, jakimi są algorytmiczne rozwiązania problemów i programowanie oraz projektowanie gier komputerowych przez zapewnienie wsparcia metodycznego i merytorycznego.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się m.in. inwestycje budowlane w kwocie 3 milionów 185 tysięcy zł, w ramach których realizowane będą zadania związane z budynkiem położonym przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie, zakupy inwestycyjne w kwocie 6 milionów 252 tysięcy zł z przeznaczeniem m.in. na e-usługi, rozwój e-Dowodu, zakup oprogramowania platformy szkoleniowej na potrzeby prowadzenia ćwiczeń w zakresie cyberbezpieczeństwa, zakup oprogramowania informatycznego systemów informatycznych. Dotacje majątkowe w kwocie 3 milionów 923 tysięcy zł mają być przeznaczone m.in. na rozwój systemu e-RPL, zakup sprzętu i licencji oraz zakup urządzeń, budowę systemu 46, budowę systemu MPCnet, mDokumenty, rozbudowę zaplecza technicznego.

Na finansowanie i wspólne finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej przewidujemy kwotę 1 miliarda 196 milionów 576 tysięcy zł, z tego dla ministerstwa kwotę 147 milionów 199 tysięcy zł z przeznaczeniem na realizację projektów: 3–4 kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystaniem technologii cyfrowych, redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych, Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury, „Otwarte dane – standard, edukacja”, „Otwarte dane plus”, e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, rozwój systemu rejestrów państwowych, zintegrowana platforma analityczna, e-Doręczenia – usługa rejestrowana doręczenia w Polsce, Portal RP, „Cyfrowa piaskownica administracji”, wspólna infrastruktura informatyczna państwa, a także na realizację zadań, jakie będzie wykonywało ministerstwo jako instytucja otoczenia umowy partnerstwa.

Dla Centrum Projektów Polska Cyfrowa przewidujemy kwotę 1 miliarda 59 milionów 377 tysięcy z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań w związku z pełnieniem funkcji instytucji pośredniczącej dla programu POPC.

Na wynagrodzenia zaplanowano środki w wysokości 72 milionów 342 tysięcy zł oraz na pochodne od wynagrodzeń kwotę 14 milionów 250 tysięcy zł na sfinansowanie prognozowanego średniorocznego poziomu zatrudnienia 747 osób, z tego 506 członków korpusu służby cywilnej, 5 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 234 osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz 1 funkcjonariusza.

Szanowna Komisjo, Panie Przewodniczący, jeśli chodzi o Centralny Ośrodek Informatyki, przychody oszacowano na poziomie 163 milionów 454 tysięcy zł. Na kwotę tę składają się przychody z prowadzonej przez instytucję działalności w kwocie 163 milionów 354 tysięcy zł oraz odsetki od środków przekazanych ministrowi finansów w zarządzanie w wysokości 100 tysięcy zł.

Wysokość przychodów na rok 2020 oszacowano przede wszystkim na podstawie zawartych umów, w tym m.in. na utrzymanie systemów rejestrów państwowych, administrowanie zintegrowaną infrastrukturą rejestrów, utrzymanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, czyli CEPIK, świadczenie usług zapewniających poprawne i nieprzerwane funkcjonowanie ePUAP, węzeł krajowy, helpdesk POPC. Koszty na rok 2020 zaplanowano w wysokości 163 milionów 354 tysięcy zł.

W 2020 r. COI przewiduje uzyskanie zysku brutto w kwocie 100 tysięcy zł. Na koniec 2020 r. zaplanowano środki obrotowe w wysokości 28 milionów 818 tysięcy zł, w tym środki pieniężne – 17 milionów 209 tysięcy zł, należności – 11 milionów 507 tysięcy zł oraz zapasy – 102 tysiące zł, a planowany stan zobowiązań – 9 milionów 103 tysiące zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, punkt trzeci to plan finansowy Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Planowany stan funduszu na początek 2020 r. wyniesie 302 miliony 852 tysiące zł. Zgodnie z projektem planu na rok 2020 prognozowane jest uzyskanie przychodów w wysokości 151 milionów 259 tysięcy zł z następujących tytułów: przychody z opłat pobieranych za udostępnienie danych lub informacji centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców – 1 milion 800 tysięcy zł, przychody z opłat ewidencyjnych – 145 milionów 459 tysięcy zł, z tego od umów OC – 116 milionów 100 tysięcy zł, za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 18 milionów 500 tysięcy zł, za wydanie dowodu rejestracyjnego – 3 miliony 250 tysięcy zł, pozwolenia czasowego – 2 miliony 650 tysięcy zł, tablic rejestracyjnych – 2 miliony zł, nalepki kontrolnej – 1 milion 650 tysięcy zł, pozostałe – 1 milion 309 tysięcy zł. Odsetki od środków przekazywanych ministrowi finansów w zarządzanie – 4 miliony zł.

Na rok 2020 zaplanowano koszty w wysokości 405 milionów 198 tysięcy zł, w tym na zadania związane z informatyzacją państwa przewidziano kwotę 277 milionów 203 tysięcy zł.

Zgodnie z projektem planu planowane są koszty własne w wysokości 168 milionów 319 tysięcy zł, m.in. na zakup usług związanych z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją, modernizacją i rozwojem systemu informatycznego CEPiK, CEPiK 2.0, z usługami w obszarze wykonywania czynności materialno-technicznych związanych z przygotowaniem odpowiedzi na wnioski i zapytania kierowane do centralnej ewidencji kierowców i centralnej ewidencji pojazdów; z utrzymaniem centrum zapasowego w Bydgoszczy; zakupy usług na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z zakresu działania systemu informatycznego CEPiK; usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych; usług administrowania zintegrowaną infrastrukturą rejestrów; wykonanie specjalistycznych ekspertyz prawnych i technicznych; zakup usług szkoleniowych, materiałów i wyposażenia; zakup usług remontowych; składki do organizacji międzynarodowych; różnice kursowe; opłaty na rzecz budżetów i jednostek samorządu terytorialnego; realizację zadań związanych z informatyzacją, tu jest 91 milionów 705 tysięcy zł, w tym m.in. konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ePUAP, zintegrowanej infrastruktury rejestrów, systemów rejestrów państwowych wraz z komponentami oraz systemów WK, SPOC, PZ i DT, rozwoju portali gov.pl jako centralnej bramy do informacji i usług publicznych, zakup usług utrzymania systemu e-Dokumenty i e-Doręczania, świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT.

Dotacje na realizację zadań bieżących to kwota 133 milionów 312 tysięcy zł, z tego na realizację zadania bieżącego związanego z prowadzeniem systemu teleinformatycznego elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terenie RP i zintegrowanego systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzona centralna ewidencja pojazdów – kwota 3 milionów 234 tysięcy zł, prace badawcze i rozwojowe w obszarze dotyczącym programu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – kwota 4 milionów zł, realizację zadań związanych z informatyzacją, tj. finansowanie realizacji zadań ustawowych operatora OSE w związku z wdrażaniem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 126 milionów zł. Zgodnie z ustawą z 27 października 2018 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej operator OSE dostarcza szkołom podstawowym i ponadpodstawowym usługi dostępu do internetu oraz usługi szeroko pojętego bezpieczeństwa sieciowego i teleinformatycznego.

Koszty inwestycyjne przewidziane są w kwocie 103 milionów 567 tysięcy zł, w szczególności na: dotacje inwestycyjne w kwocie 3 milionów 122 tysięcy zł, z tego na realizację zadania prowadzenia systemu teleinformatycznego elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terenie RP, zintegrowanego systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzona centralna ewidencja pojazdów – 200 tysięcy zł, zadań związanych z informatyzacją, tj. finansowanie realizacji zadań ustawowych operatora OSE w związku wdrażaniem OSE – 2 miliony 922 tysiące zł.

Zakupy inwestycyjne przewidziane są w kwocie 100 milionów 445 tysięcy zł z przeznaczeniem m.in. na zakup infrastruktury i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu informatycznego CEPiK, wykonanie systemu teleinformatycznego CEK 2.0, systemu centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych, realizację planowych i nowych zmian dotyczących dostosowania systemu CEP, realizację zadań wynikających z aktualizacji przepisów prawa obejmujących rozwój CEPiK w zakresie nowych rozwiązań technicznych.

Są też środki przeznaczone na realizację zadań związanych z informatyzacją, w tym m.in. modernizację ZIR, prace rozwojowe w systemie rejestrów państwowych, rozwój cyfrowej tożsamości, rozwój WK, zakup serwerów i sprzętu komputerowego dla centrum certyfikacji, tworzenie, rozwój i wdrażanie e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych, udostępnianie e-usług na portalu administracji rządowej gov.pl.

Planowany stan funduszu na koniec 2020 r. wyniesie 48 milionów 913 tysięcy zł.

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, przedstawiając powyższe, proszę o rozpatrzenie i pozytywne zaopiniowanie przez szanowną komisję projektu ustawy budżetowej na rok 2020 w części 27 „Informatyzacja”, instytucji gospodarki budżetowej Centralny Ośrodek Informatyki oraz Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Czy państwo, panie i panowie senatorowie mają jakieś pytania do pana ministra? Nie ma żadnych pytań.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Szanowni Państwo, ponieważ zbliżamy się do końca posiedzenia naszej komisji, chciałbym Wysokiej Komisji przedstawić wniosek o przyjęcie opinii komisji rekomendującej przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania naszej komisji.

Kto jest za? (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Szanowni Państwo, sprawozdawcą naszej komisji – mówię o tym po uprzednim uzgodnieniu – na posiedzeniu komisji budżetowej będzie pan senator Świlski.

Czy wyraża zgodę?

(Senator Ryszard Świlski: Tak jest.)

Dziękuję bardzo.

Pan senator Świlski poinformuje na komisji budżetowej o wyniku głosowania, czyli o tym, że komisja nie zaopiniowała tych części pozytywnie.

Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.

Czy państwo senatorowie macie jeszcze jakieś uwagi, jakieś pytania? Jeżeli nie, to dziękuję.

Dziękuję państwu, dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 13)