Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 13) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (13.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 61, druki sejmowe nr 158, 158-A, 192 i 192-A).

(Początek posiedzenia o godzinie 23 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zygmunt Frankiewicz)

Punkt 1. porządku obrad: ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 61, druki sejmowe nr 158, 158-A, 192 i 192-A)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Myślę, że możemy zaczynać posiedzenie komisji.

Dobry wieczór państwu.

Do komisji została skierowana ponownie ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Otwieram posiedzenie komisji.

O wyjaśnienie sytuacji, która jest dość nietypowa, poproszę legislatora. Bardzo proszę.

Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowni Państwo!

Mamy sytuację taką, iż Senat zdecydował o ponownym przekazaniu ustawy do rozpatrzenia przez właściwe komisje. Wobec tego rozpoczynamy procedurę legislacyjną w Senacie od początku, czyli ponownie można dyskutować na temat ustawy, składać wnioski legislacyjne, należy przyjąć sprawozdanie komisji i skierować je na drugie czytanie na posiedzenie Senatu, gdzie również będzie można składać wnioski, odbędzie się dyskusja, a potem głosowanie, ewentualne ponowne zebranie komisji i głosowanie w Senacie. Dziękuję.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Składam wniosek o odrzucenie tej ustawy w komisji, no i później na posiedzeniu plenarnym.

(Senator Marek Komorowski: Jeżeli można…)

Proszę bardzo.

(Brak nagrania)

Senator Marek Komorowski:

…na posiedzeniu Senatu uzyskały akceptację. I to są te 23 poprawki.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Dziękuję.

One są znane komisji, dlatego że były już tutaj procedowane.

(Senator Marek Komorowski: To zostało sprawdzone z legislator…)

Rozumiem.

(Senator Marek Komorowski: …i to są te wszystkie…)

Rozumiem, że teraz należy poprawki… tzn. wnioski złożone poddać pod głosowanie.

(Głos z sali: Najpierw wniosek najbardziej idący.)

A najdalej idącym wnioskiem jest wniosek o odrzucenie ustawy.

(Głos z sali: Ten pierwszy?)

Tak. Rozumiem, że z tym się zgadzamy.

Czy są jakieś głosy w dyskusji?

Poddaję wniosek najdalej idący pod głosowanie.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (5)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (0)

Wniosek został przyjęty.

(Senator Marek Komorowski: Panie Przewodniczący, chciałbym złożyć wniosek…)

(Głos z sali: Do mikrofonu proszę, Panie Senatorze.)

(Senator Marek Komorowski: Chciałbym złożyć wniosek mniejszości.)

(Wicedyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski: Nie może pan senator, bo muszą być przynajmniej 2 osoby.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Senator Marek Komorowski:

Proszę o zarządzenie 5-minutowej przerwy.

(Głos z sali: Do mikrofonu…)

(Głos z sali: No bo najprawdopodobniej…)

(Głos z sali: Wniosek przeciwny…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Rozumiem, że to się zarejestrowało, jeden i drugi wniosek, czyli wniosek formalny o zarządzenie przerwy…

(Głos z sali: I drugi wniosek…)

(Senator Ryszard Bober: …o zakończenie posiedzenia komisji w związku z tym, że było kworum, było głosowanie i porządek obrad komisji został wyczerpany na posiedzeniu.)

To znaczy… To jest wniosek przeciwny do wniosku formalnego…

(Głos z sali: Tak.)

…o zarządzenie przerwy.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem wniosku o zarządzenie przerwy? (1)

Kto jest przeciwny? (6)

Dziękuję bardzo.

Wniosek nie uzyskał większości.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

W związku z czym…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ja dokończę to dzieło, jeżeli panowie senatorowie pozwolą, czyli będę sprawozdawcą tego naszego posiedzenia na plenarnym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie ma głosów sprzeciwu, to zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 14)