Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 12), Komisji Infrastruktury (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 19) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (12.),

Komisji Infrastruktury (8.)

oraz Komisji Ustawodawczej (19.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 15)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Witam państwa bardzo serdecznie w imieniu trójki przewodniczących.

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności… Przepraszam, pomyłka. Nie ta kartka.

(Wesołość na sali)

…Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury.

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się punkt: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Czy ktoś z państwa senatorów zgłasza zastrzeżenia do porządku posiedzenia? Nie widzę zgłoszeń.

By wszystko było w porządku od strony formalnej, muszę też zapytać, czy w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą osoby prowadzące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Nie uczestniczą.

Zestawienie wniosków zgłoszonych przez pana senatora Czerwińskiego mają państwo przed oczami.

Czy pan senator chce przedstawić te wnioski w syntetycznej formie? Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący, króciutko, jednym zdaniem. Poprawki nr 1 i 3 należy przegłosować łącznie. One mają na celu uzupełnienie potwierdzenia o klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Poprawka nr 1 to jest przepis materialny, poprawka nr 3 to jest delegacja dla ministra do sporządzenia odpowiedniego formularza takiego potwierdzenia.

Poprawka nr 2 wychodzi naprzeciw prośbom czy też sugestiom Ministerstwa Finansów, aby w tekście noweli umieścić kwestie odsetek od nieuregulowanej opłaty oraz przedawnienia tej opłaty. Odsetki standardowe, ustawowe, przedawnienie – 3 lata od końca roku, w którym opłata stała się wymagalna.

Poprawka nr 4 to jest przepis przejściowy, który reguluje sytuację tych osób, które odebrały swoje pojazdy z parkingów i nie uiściły opłaty. Dajemy im 30 dni od momentu wejścia w życie ustawy na uregulowanie tej opłaty bez żadnych konsekwencji.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Proszę o przedstawienie opinii Biura Legislacyjnego co do tych 4 poprawek. Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Poprawki nie budzą zastrzeżeń legislacyjnych. Tak jak powiedział pan senator Czerwiński, poprawki nr 1 i 3 należy przegłosować łącznie. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

W takim razie przystępujemy…

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos? Jakieś pytanie do pana senatora Czerwińskiego? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do procedury głosowania nad zgłoszonymi poprawkami.

W pierwszym głosowaniu poddajemy pod głosowanie poprawki pierwszą i trzecią.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (39)

Czy ktoś jest przeciwny? (0)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że te 2 przegłosowane łącznie poprawki uzyskały wymaganą większość.

Przechodzimy teraz do poprawki nr 2.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (39)

Czy ktoś jest przeciw? (0)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka uzyskała wymaganą większość.

Przechodzimy w takim razie do głosowania nad ostatnią poprawką, poprawką nr 4.

Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (39)

(Rozmowy na sali)

39 głosów za, bez głosów przeciw i głosów „wstrzymuję się”.

Stwierdzam, że wszystkie poprawki zostały przyjęte.

Kto był senatorem sprawozdawcą?

(Rozmowy na sali)

Pan senator Czerwiński, prawda? Czy dalej…

Senator Jerzy Czerwiński:

Tak, tak, zgadzam się.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Mamy wyznaczonego senatora sprawozdawcę.

Zamykam posiedzenie 3 połączonych komisji. Bardzo serdecznie państwu dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 20)