Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 18), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 11) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (18.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (11.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 42)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry państwu.

W imieniu swoim i pana przewodniczącego Aleksandra Pocieja otwieram wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się punkt: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na czwartym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Czy ktoś z państwa, pań i panów, senatorów zgłasza zastrzeżenia do porządku posiedzenia? Nie.

Czy w dzisiejszym posiedzeniu – to jest formuła, którą musimy wygłosić – uczestniczą osoby prowadzące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa? Nie.

Zestawienie wniosków macie państwo przed oczami.

Żeby usprawnić, będę prosił o odnoszenie się do poszczególnych wniosków, a nie zbiorczo. Tak będzie prościej.

Szanowni Państwo, przystępujemy do procedury głosowania.

Bardzo ważna dla państwa informacja. Macie państwo zestawienie wszystkich poprawek. Zgodnie z propozycją Biura Legislacyjnego możemy poddać pod łączne głosowanie poprawki nr 1, 2, 6, 10–24.

Czy pani dyrektor lub przedstawiciele ministerstwa chcą się odnieść do tych poprawek?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy ministerstwo jest za, czy przeciw? O takie odniesienie nam chodzi.

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Akceptujemy poprawki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Przepraszam, na posiedzeniu plenarnym rząd rzeczywiście się… Zdanie rządu w tym zakresie się nie zmieniło.

Szanowni Państwo, kto w takim razie…

(Głos z sali: Głosowanie łączne…)

Nie ma głosów sprzeciwu.

Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Tylko chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że poprawki nr 8 i 9 się wykluczają.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Tak, za chwilę do tego dojdziemy.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawek nr 1, 2, 6, 10–24? (26)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Informuję, że wniosek uzyskał poparcie większości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham?

(Głos z sali: Wnioski.)

Wnioski, przepraszam.

Teraz do przegłosowania zostały poprawki – tu sprawa będzie trochę bardziej skomplikowana – nr 3, 4, 5, 7, 8 i 9.

Pierwszą z tych poprawek jest poprawka nr 3. Jej przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawką nr 4. Jest to, jak widzę, poprawka obu komisji.

(Głos z sali: Jednej komisji.)

(Senator Aleksander Pociej: Jedna jest Komisji Ustawodawczej, a druga…)

Tak. Jedna jest Komisji Ustawodawczej, a druga – komisji praw człowieka.

Czy w przypadku tych poprawek przedstawicielka rządu chce zabrać głos?

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

My popieramy poprawkę nr 3, czyli poprawkę Komisji Ustawodawczej.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 3.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (26)

Czy ktoś jest przeciw? (0)

Czy ktoś się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka nr 3 uzyskała poparcie większości i w związku z tym bezprzedmiotowe jest głosowanie nad poprawką nr 4.

Przechodzimy teraz do poprawki nr 5, jest to poprawka zgłoszona przez pana senatora Pocieja.

Czy wnioskodawca chce coś powiedzieć?

(Senator Aleksander Pociej: Nie. Ja już uzasadniałem to na posiedzeniu plenarnym.)

Dziękuję.

Przedstawiciel rządu?

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Opiniujemy ją pozytywnie.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Jeżeli ktoś nie słyszał, powiem, że strona rządowa pozytywnie odnosi się do tej poprawki.

Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 5.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (26)

Dziękuję bardzo. Nie doszły nowe osoby, czyli nie ma głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Poprawka oczywiście uzyskała poparcie większości i została przyjęta.

Przechodzimy teraz do poprawki nr 7.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Najpierw nr 7, a później nr 8.

Informacja dla państwa: poprawka nr 7 to jest poprawka zgłoszona przez Komisję Ustawodawczą.

Czy pan senator Ujazdowski chce coś powiedzieć o poprawce? Nie.

Czy strona rządowa chce zabrać głos?

Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Akceptujemy ją. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Strona rządowa akceptuje poprawkę nr 7.

Czy ktoś chce zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 7.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (26)

Nie było głosów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Stwierdzam, że wszyscy zagłosowali za przyjęciem tej poprawki. Oczywiście uzyskała ona poparcie większości.

Poprawki nr 8 i 9.

Uwaga: poprawki nr 8 i 9 wzajemnie się wykluczają.

Poprawka nr 8 została zgłoszona przez pana senatora Pocieja – zaraz oddam mu głos – a poprawka nr 9 przez Komisję Ustawodawczą.

Bardzo proszę. Pan senator.

Senator Aleksander Pociej:

Po pierwsze, uważam, że moja poprawka jest bardziej zdecydowana i jaśniejsza. Po drugie, w rozmowie z przedstawicielem rządu uzyskałem zgodę na tę poprawkę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Odnosimy się pozytywnie do poprawki ósmej. Dziewiąta jest dla nas bezprzedmiotowa.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy senator Ujazdowski chciałby ewentualnie zabrać głos? Nie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak? Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Ujazdowski:

Ponieważ naszym celem jest uspójnienie tego tekstu, to popieramy poprawkę. Ja sugeruję głosowanie za poprawką nr 8, bo od początku troszczyliśmy się o to, żeby tekst był spójny.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Nie widzę więcej zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 8.

Kto z pań i panów senatorów jest za jej przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. (26)

Stwierdzam, że wszyscy zagłosowali za przyjęciem poprawki nr 8, co oczywiście oznacza, że nad poprawką nr 9, po jej wykluczeniu, głosować już nie będziemy.

Sprawozdawcą komisji będzie…

(Senator Aleksander Pociej: Połączonych.)

Sprawozdawcą połączonych komisji…

(Senator Aleksander Pociej: Albo ja, albo…)

Panowie Senatorowie, kto będzie sprawozdawcą połączonych komisji?

(Głos z sali: Aleksander może być.)

Czy pan senator Aleksander Pociej się zgadza?

(Głos z sali: Ogłosił swoje zwycięstwo…)

(Wesołość na sali)

(Senator Aleksander Pociej: Zgoda. Mogę być sprawozdawcą połączonych komisji.)

Sprawozdawcą połączonych komisji jest pan przewodniczący Aleksander Pociej.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję stronie rządowej.

Przypominam, że za 5 minut…

(Głos z sali: Już.)

Już? Sekundę. My musimy…

(Senator Marek Borowski: Siedzimy i czekamy.)

Za 5 minut odbędzie się wspólne posiedzenie komisji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Za 3 minuty odbędzie się posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 50)