Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 7) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (7.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 53)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jan Hamerski)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Szanowni Państwo, proponuję, abyśmy rozpoczęli posiedzenie komisji.

Panie Emilu, czy pod względem technicznym jesteśmy przygotowani? Tak?

Pana legislatora również widzę, są goście z resortu.

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, witam serdecznie na kolejnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mam przyjemność przywitać członków komisji, panie i panów senatorów. Mam też przyjemność przywitać naszych zacnych gości. Wybaczcie państwo, że wymienię tylko 2 osoby, mianowicie reprezentującego Ministerstwo Rozwoju pana ministra Roberta Nowickiego i pana Norberta Książka reprezentującego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, wszyscy państwo macie poprawki zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

I tak… Proszę, żeby pan legislator był uprzejmy mnie kontrolować, jeżeli chodzi o kolejność głosowania.

Przystępujemy do głosowania nad zgłoszonymi poprawkami.

Pierwsza poprawka to poprawka senatora Dunina. Państwo ją macie, więc nie będę tej poprawki czytał… Może przejdziemy do głosowania enumerycznie nad każdą ze zgłoszonych poprawek.

Poprawka nr 1…

(Senator Artur Dunin: Panie Przewodniczący…)

Proszę uprzejmie.

Senator Artur Dunin:

Szanowni Państwo! Panie Senatorki i Panowie Senatorowie!

Ja pozwoliłem sobie wykreślić 2 poprawki, przyjmując za podstawę przedłożenie rządowe, mianowicie poprawkę odnoszącą się do art. 1 pktu 42 lit. a dotyczącego art. 53a… Chodzi o pozostawienie tego artykułu, tak samo jak o pozostawienie art. 31. Z tych 2 poprawek się wycofuję.

(Głos z sali: Które to są poprawki w tym zbiorze?)

Nie, już tutaj ich nie ma, ale takie było zgłoszenie. Podtrzymuję… Faktycznie w momencie, kiedy… Wyszedłem jakby naprzeciw oczekiwaniom, ale dopisując poprawkę związaną jakby z drugą sprawą, czyli wtedy, kiedy jest wydana decyzja lub jest to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, te 2 poprawki powinny zostać… Jeżeli była wydana decyzja o rozbiórce, to… Tak, zgadzam się z ministerstwem, tak powinno to zostać. Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

2 ostatnie poprawki, które… Nie wyczyściłem ich. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panom z Biura Legislacyjnego. Naprawdę byli czujni i…

(Głos z sali: Jak dojdzie do głosowania…)

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak, wtedy ewentualnie legislatorzy zwrócą naszą uwagę na to.

(Rozmowy na sali)

Przystępujemy teraz, Szanowni Państwo, do głosowania.

Poprawka nr 1, zgłoszona przez senatora Dunina.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki…

(Głos z sali: Legislator.)

Tak, przepraszam. Pan legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale drobne wyjaśnienie. Rozumiem, że… Czy teraz Wysoka Komisja wypowiada się na temat zestawienia wniosków do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, czy do prawa budowlanego?

(Głosy z sali: Prawa budowlanego.)

Punkt 2. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Przewodniczący Jan Hamerski:

A, nie ma pana legislatora. To zaczniemy może, Moi Drodzy, od termomodernizacji. Bo jest pan legislator, ale nie ten, który zajmował się prawem budowlanym.

Wnioski zgłoszone zostały przez senatora Dunina i przez Komisję Infrastruktury.

Czy są jakieś uwagi wnioskodawcy, Panie Senatorze? Nie ma. Pan senator Dunin nie ma wniosków? Nie ma.

To w takim układzie przechodzimy do głosowania.

Przypominam, że tak jak państwo macie w materiałach, przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 2.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1, senatora Dunina? (4)

Kto jest przeciw? (3)

Dziękuję…

(Głos z sali: I jeden…)

Są wstrzymujący się? (1)

A, pani senator, przepraszam.

Z głosowania wynikło, iż ta poprawka została przez komisję zaopiniowana pozytywnie. W takim razie nie głosujemy nad poprawką nr 2.

Witamy serdecznie pana legislatora…

Podejrzewam, że sprawozdawcą zechce być pan senator Dunin, który był autorem poprawki.

Dziękuję serdecznie.

Jest z nami…

(Głos z sali: Niech poprawki może legislator…)

Tak, tak.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nad całością już nie trzeba głosować.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Jest z nami pan legislator, który opracowywał, rozpracowywał poprawki do zmiany prawa budowlanego.

Przystępujemy, jeżeli można, Panie Legislatorze – chyba że ma pan jakieś uwagi… nie ma – do głosowania w kolejności nad poprawkami, które otrzymaliśmy w zestawieniu wniosków.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 1, zgłoszoną przez pana senatora Dunina.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (5)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

A teraz przypominam, iż poprawki nr 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19 oraz 21–31 należy przegłosować łącznie.

Tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: No, nie wiem, czy ja, czy pan senator Dunin… Chciałbym powiedzieć tylko słowo, o czym są te poprawki… Ale to może właśnie wnioskodawca.)

Senator Artur Dunin:

Szanowni Państwo! Wysoka Komisjo!

To są poprawki dotyczące wykreślenia w całości zmiany art. 34.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

I powiem szczerze, że mam dylemat z uwagi na to, że po rozmowie z panem senatorem, który wprowadził…

(Głos z sali: Komarnickim.)

Tak jest, Komarnickim.

Jeżeli przegłosujemy ten zestaw poprawek tak, że będziemy za, nie będziemy rozpatrywać poprawek pana senatora Komarnickiego. Pan senator Komarnicki wychodzi jakby naprzeciw, jakby łagodzi odrzucenie w całości art. 34.

Mam pytanie do rządu. Czy jeżeli wycofam swoje poprawki…

(Głos z sali: Ale te wszystkie w tym wykazie?)

Tak, wszystkie, bo one łącznie muszą być przegłosowane, ponieważ to wykreślenie pociąga zmiany w innych artykułach.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Proszę kontynuować.)

I teraz mam pytanie: czy ministerstwo, rząd akceptuje poprawki pana senatora Komornickiego?

Przewodniczący Jan Hamerski:

Ja jeszcze zapytam pana legislatora, czy zgodne z literą prawa jest wycofywanie w tej chwili tych poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak, oczywiście, pan senator może wycofać poprawki aż do rozpoczęcia głosowania. Z regulaminowego punktu widzenia jest tak, że taką poprawkę wycofaną przez pana senatora Dunina może podjąć każdy senator. I oczywiście jest tak, jak mówi pan senator, że ponieważ poprawki pana senatora Dunina idą dalej niż poprawki pana senatora Komarnickiego, przyjęcie tego zestawu poprawek pana senatora Dunina wykluczy głosowanie nad poprawkami senatora Komarnickiego. Wycofanie jest oczywiście zgodne z regulaminem.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Rozumiem, że jest wniosek senatora Dunina o wycofanie…

(Głos z sali: Po odpowiedzi…)

(Głos z sali: Oczekujemy, Panie Przewodniczący, opinii rządu do jednego i drugiego zestawu poprawek.)

Rozumiem, oczekujemy opinii rządu.

W takim układzie opinia rządu do poprawek pana senatora Komarnickiego.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Nowicki:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

My możemy do każdej poprawki pana senatora Komarnickiego się odnieść, ale w naszym przekonaniu te zapisy, z wyjątkiem tylko jednej poprawki, czyli mówiącej „potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt”… Według naszej wiedzy każda z tych rzeczy, którą pan senator proponuje, jest słuszna i ona jest w przepisach. Możemy do każdej z nich, że tak powiem, się odnieść…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodniczący Jan Hamerski: Czyli, Panie Ministrze, rozumiem, że jest akceptacja co do poprawek…)

Nie, nie, nie…

(Przewodniczący Jan Hamerski: Nie ma?)

Nie.

(Przewodniczący Jan Hamerski: Przepraszam bardzo…)

(Senator Alicja Zając: Przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałam, że pan minister mówi, że te poprawki są już w dokumencie przedłożonym nam jako ustawa, która przyszła z…)

Tak. Więc jeżeli chcemy…

(Głos z sali: Poza jednym.)

Poza jednym…

(Głosy z sali: Najważniejszym.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Musielibyśmy, Panie Przewodniczący, pracować, że tak powiem, poprawka po poprawce i wtedy byśmy się odnieśli do nich, bo tak to…

(Głos z sali: 4, nie ma ich tak dużo.)

(Głos z sali: A w jakiej kolejności?)

Przewodniczący Jan Hamerski:

No, tak, jak poprawki są złożone…

(Senator Władysław Komarnicki: Podtrzymujemy moje poprawki.)

(Senator Artur Dunin: Twoje czy moje?)

No, przepraszam. Panowie, teraz jest czas na głosowanie, a nie na uzgadnianie, więc jest moja prośba… Pan senator Dunin wycofuje poprawki, a pan senator Komarnicki swoje poprawki podtrzymuje?

(Senator Artur Dunin: Wycofać?)

Bez względu na stanowisko ministerstwa, jak rozumiem?

Czy tak, Panie Senatorze?

Senator Artur Dunin:

Panie Senatorze, tak, wycofuję w takim razie swoje poprawki i bardzo proszę Wysoką Komisję o to, aby poprzeć wszystkie poprawki pana senatora Komarnickiego.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan legislator był uprzejmy…

Senator Artur Dunin:

A, przepraszam, jeszcze jedno. Chciałbym się zwrócić do pana legislatora. Przepraszam bardzo, bo poświęcił pan bardzo dużo czasu, wychwycił pan wiele rzeczy… Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za współpracę, która naprawdę była wspaniała. Dziękuję bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo. Na tym polega nasza praca. Dziękuję.

Tak więc reasumując: pan senator Dunin wycofał poprawki, które są wymienione w „uwadze” pierwszej w zestawieniu, czyli poprawki nr 2, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 19 oraz 21–31, wobec czego można przejść do głosowania nad poprawkami nr 8–11.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak jest, poprawki nr 8–11.

Przepraszam, Panie Legislatorze, ale w kolejności mamy…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Poprawkę nr 3.)

Tak, wykluczamy poprawkę nr 2, to teraz będą poprawki nr 3, 5, 8, 9, 10, 11…

(Głos z sali: Nr 12 jest wykreślona.)

Nr 12 jest wykreślona…

(Głos z sali: Nr 13 jest wykreślona.)

(Głos z sali: Nr 17, 18.)

Nr 13 jest wykreślona, nr 14 – wykreślona, nr 15 – wykreślona, nr 16 – wykreślona. Zostają poprawki nr 18 i 32.

Szanowni Państwo…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Panie Przewodniczący, teraz poprawka nr 3. To jest poprawka komisyjna, która już była omawiana.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak jest.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka nr 5.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Również komisyjna, była omawiana.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nr 8…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Poprawki nr 8–11. To są te poprawki…)

…8–11. To są poprawki pana Komarnickiego.

Kto jest za tymi poprawki? (5)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Nowicki:

Przepraszam, Panie Przewodniczący, ale czy my nie będziemy dyskutować nad tymi poszczególnymi poprawkami?

Przewodniczący Jan Hamerski:

Nie, głosujemy.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Robert Nowicki: Okej.)

(Senator Władysław Komarnicki: Pan senator Dunin naprawdę ustąpił bardzo mądrze i za to mu jestem bardzo wdzięczny…)

Nie, nie… Wycofał poprawki, a w tej chwili już nie ma debaty nad poprawkami.

(Głos z sali: I jeszcze jedna poprawka.)

(Głos z sali: Poprawka nr 18.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Przepraszam, teraz poprawka nr 15…)

Poprawka nr 15 jest chyba wycofana, bo była…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Nie, nie jest wycofana.)

(Głosy z sali: Nie, nie, trzeba przegłosować.)

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 15? (5)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Kolejną poprawką jest poprawka nr 18. Tak, Panie Legislatorze?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Tak jest. To jest poprawka komisyjna, ona była omawiana.

Przewodniczący Jan Hamerski:

Tak, to jest poprawka komisyjna.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Następna poprawka to dopiero poprawka nr 20.

Kto jest za poprawką nr 20? (5)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję bardzo.

I ostatnia bodajże poprawka, poprawka nr 32. To jest poprawka komisyjna.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Również była omawiana.)

Tak jest. Nie była przegłosowana, ale była przyjęta przez komisję, ona była omawiana.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 32, poprawki komisyjnej? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

(Głosy z sali: Sprawozdawca.)

Tak jest. Sprawozdawcą będzie pan senator Dunin.

(Głos z sali: Nie będziemy zmieniać.)

Dziękuję bardzo, Panie Legislatorze, za całą pracę włożoną w te poprawki, a komisji za posiedzenie.

Ja mam jeszcze… Przepraszam najmocniej, w tej chwili jesteśmy już po posiedzeniu komisji i mam do komisji… Gościom, panu ministrowi, państwu dziękuję serdecznie.

W sali nr 217 mamy jeszcze posiedzenie Komisji Infrastruktury…

(Rozmowy na sali)

Do członków Komisji Infrastruktury mam jeszcze pytanie… Chciałbym bardzo podziękować sprawozdawcom Komisji Infrastruktury, którzy w sposób, bym powiedział, bardzo… Trudno powiedzieć, że elokwentnie, raczej, że bardzo szybko i sprawnie przeprowadzili sprawozdanie. Równocześnie członkom komisji chciałbym przypomnieć, że część osób zgłosiła propozycje do tematyki naszych kolejnych posiedzeń. Jeżeli ktoś chce jeszcze coś zgłosić, to do pana Emila. Prezydium później nad tym usiądzie i po spotkaniu członków prezydium przedstawimy państwu kolejność ewentualnych posiedzeń na te tematy, któreście dotychczas zgłosili. Dobrze?

I jeszcze chciałbym przypomnieć, że posiedzenie komisji w sprawie budżetu mamy 19 lutego o godzinie 12.00.

A zaraz spotykamy się w sali nr 217. Już idziemy na górę.

Bardzo dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 10)