Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 6), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 10) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (006.),

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (010.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 44)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Zygmunt Frankiewicz)

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Otwieram połączone posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Infrastruktury.

Jeśli można, to zacznę…

Nie będę pytał o osoby, które prowadzą działalność lobbystyczną, dlatego że jesteśmy chyba wyłącznie w gronie senatorów oraz pracowników administracji rządowej i Kancelarii Senatu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Mamy stosunkowo prostą rzecz do zrobienia. Mianowicie jest tylko jedna poprawka do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, którą mamy się tutaj zająć.

Jest więc wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy, którą przed chwilą sam zgłosiłem.

Do tej poprawki pan minister odniósł się jeszcze na sali plenarnej, ale jeżeli teraz chciałby pan uzupełnić swoją wypowiedź i skomentować tę poprawkę, to bardzo proszę.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel:

Dziękuję bardzo.

Ze względu na to, że jest tempo, i wiem, że Komisja Infrastruktury i samorządowa mają dużo pracy, chciałbym powiedzieć, że podtrzymuję to, co powiedziałem na sali senackiej, i uprzejmie proszę o odrzucenie tej poprawki, o nieprzyjmowanie jej, a co za tym idzie, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Dziękuję bardzo.

Ja podtrzymuję swoją opinię, że to jest bardzo ogólna sprawa, a ustawa dotyczy transportu kolejowego i oczywiście te nieruchomości, które są komunalizowane, nie są związane nawet w małym procencie z transportem kolejowym.

Poddaję pod głosowanie najpierw wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za takim wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Czyli wniosek nie uzyskał…

(Głos z sali: Kto się wstrzymuje.)

Przepraszam.

Kto się wstrzymał? (0)

(Głos z sali: Nikt.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Mam zarządzić jeszcze raz głosowanie?

(Głos z sali: Nie, no…)

(Głos z sali: Było policzone…)

(Głos z sali: Ja się nie wtrącam.)

(Rozmowy na sali)

Czy ktoś z państwa senatorów żąda reasumpcji?

(Głos z sali: Ktoś nie głosował?)

(Głos z sali: Nie, wszyscy głosowali.)

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Reasumpcja głosowania jest możliwa tylko w sytuacji, w której doszło do oczywistego błędu przy głosowaniu.

Oczywiście należy to do opinii komisji, czy do takiego błędu doszło.

Przewodniczący Zygmunt Frankiewicz:

Czy był oczywisty błąd… Czy ktoś…

(Senator Marek Komorowski: Czy jest 11 senatorów na sali…)

(Głos z sali: Czy chodzi o okoliczności…)

(Senator Marek Komorowski: Wynik był 5:6, więc można się upewnić, czy jest nas 11, czy np. 12, czy może 9.)

(Głosy z sali: Jedenastu.)

(Głos z sali: Jest 11 senatorów, a wynik był 5:6.)

(Głos z sali: To wszystko jest w porządku.)

Jeżeli nikt nie zgłosi tu zastrzeżeń, to uznamy to głosowanie za poprawne.

Przechodzę do drugiego wniosku, jest to wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem wniosku? (6)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (3)

Zgadza się suma. Skoro jest nas 11, to wszystko się zgadza.

Dziękuję bardzo.

Wyczerpaliśmy porządek obrad…

(Głos z sali: Nie.)

Proszę?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Jeszcze sprawozdawca.)

Sprawozdawca.

Ja mogę to przedstawić, jeżeli nie będzie innych wniosków. Tak będzie najszybciej.

Rozumiem, że jest zgoda co do tego, żebym był sprawozdawcą.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję państwu bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 49)