Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 10) w dniu 06-02-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (010.)

w dniu 6 lutego 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy

o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy

o ochronie roślin przed agrofagami.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 51)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Przemysław Błaszczyk)

Zastępca Przewodniczącego Przemysław Błaszczyk:

Otwieram dziesiąte posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W porządku obrad jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy

o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, druk senacki nr 53, oraz rozpatrzenie wniosków zgłoszonych do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, druk senacki nr 54.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W czasie dyskusji senackiej zostały złożone wnioski legislacyjne przez pana senatora Mężydłę.

W zestawieniu wniosków jako pierwszy jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i nad tym wnioskiem będziemy najpierw głosować. Jeżeli ten wniosek nie przejdzie, to wtedy przystąpimy do głosowania nad poprawkami.

Stanowisko rządu znamy, było ono przedstawione w czasie posiedzenia plenarnego…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski:

Jesteśmy za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Zastępca Przewodniczącego Przemysław Błaszczyk:

Dobrze. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za wnioskiem o przyjęciu ustawy bez poprawek? (5)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Czyli przeszedł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Senator Antoni Mężydło: To ja w takim razie…)

(Głos z sali: Do mikrofonu.)

Senator Antoni Mężydło:

Ta ja zgłaszam poprawki jako wniosek mniejszości.

Zastępca Przewodniczącego Przemysław Błaszczyk:

Nie wiem, jaka jest formuła, bo przyznam, że nie mieliśmy takiej praktyki. Czy na tym etapie…

(Senator Antoni Mężydło: Automatycznie to się przejmuje.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Można na tym etapie.)

Aha, można.

No, i tak będzie pan mógł zabrać głos jako wnioskodawca.

Z kim pan senator je zgłasza?

Senator Antoni Mężydło:

My we dwójkę…

Ryszard, czy ty też zgłaszasz…

(Senator Ryszard Bober: Do czego?)

…przyłączasz się do wniosku mniejszości? Nie.

(Głos z sali: 2 osoby wystarczą.)

No to my dwaj, 2 osoby, Beniamin Godyla i ja.

Zastępca Przewodniczącego Przemysław Błaszczyk:

Mamy więc wniosek mniejszości.

Czy tu też musi być sprawozdawca, w przypadku wniosku mniejszości?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Ja rozumiem, że pan senator nim będzie.)

Pan senator Mężydło będzie sprawozdawcą wniosku mniejszości.

(Senator Antoni Mężydło: Tak.)

Ja będę sprawozdawcą wniosku większości. Dziękuję.

Punkt 2. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Kolejna ustawa.

Tu też jest propozycja i wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a także są poprawki zgłoszone przez pana senatora Mężydłę.

W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Znamy stanowisko rządu w tej sprawie.

Czy pan minister chce…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Białkowski:

Jesteśmy za przyjęciem ustawy bez poprawek.

Zastępca Przewodniczącego Przemysław Błaszczyk:

Dziękujemy.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku, aby ustawa była przyjęta bez poprawek? (5)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Przeszedł wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę bardzo.

Senator Antoni Mężydło:

Panie Przewodniczący, tak jak poprzednio, składam poprawki jako wnioski mniejszości.

Zastępca Przewodniczącego Przemysław Błaszczyk:

Dobrze.

Też pan senator będzie sprawozdawcą.

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca ustawy.)

Jeśli chodzi o te ustawy, to ja byłem sprawozdawcą, więc tu też będę ja sprawozdawcą większości.

Dobrze. To wszystko.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 54)