Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 12) w dniu 30-01-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (12.)

w dniu 30 stycznia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 38, druki sejmowe nr 45, 45-A i 122).

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 06)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.

Proszę panie i panów senatorów o zajęcie miejsc.

Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

W porządku dzisiejszego posiedzenia znajduje się punkt: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; druk nr 38.

Czy do zaproponowanego porządku posiedzenia ktoś z pań i panów senatorów zgłasza uwagi? Nie.

Stwierdzam w takim razie, że porządek pierwszego posiedzenia z całego cyklu dzisiejszych posiedzeń Komisji Ustawodawczej został przez państwa przyjęty.

Zgodnie z procedurą zadaję publicznie pytanie: czy w dzisiejszym posiedzeniu komisji uczestniczą osoby prowadzące zawodową działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa? Jeżeli tak, to zgodnie z przepisami proszę takie osoby o przedstawienie się i wskazanie, na czyją rzecz prowadzą działalność.

Czy są takie osoby na sali? Nie.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 38, druki sejmowe nr 45, 45-A i 122)

W takim razie informuję państwa, że projekt ustawy, nad którą pracujemy, został wniesiony przez Radę Ministrów. Ustawa zawarta jest w druku senackim nr 38. Do reprezentowania ich wnioskodawcy wskazali ministra sprawiedliwości.

Witam serdecznie panią minister na posiedzeniu.

I oczywiście proszę panią minister o przedstawienie członkom komisji ustawy uchwalonej przez Sejm.

Powiem jeszcze jedno: my mamy dzisiaj 4 posiedzenia komisji, co godzinę, tak więc gdyby się udało ‒ a znam panią minister i wiem, że absolutnie jest w stanie to zrobić, i to z wdziękiem i z profesjonalną pewnością ‒ w 5 minut…

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku… Przepraszam: Panie Przewodniczący… (Wesołość na sali)

(Głos z sali: Wszystko przed nami.)

Wszystko przed nami.

Panie Przewodniczący, Szanowna Komisjo, dziękuję za takie wprowadzenie. Postaram się krótko przedstawić najważniejsze tezy dotyczące ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która faktycznie jest zawarta w druku senackim nr 38.

Przedłożona ustawa stanowi odpowiedź na liczne, formułowane od lat postulaty co do modyfikacji postępowania z zakresu spraw dotyczących własności intelektualnej. Niewątpliwie odpowiada ona na zapotrzebowanie i postulaty podmiotów praw własności intelektualnej, przedsiębiorstw i przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz doktryny. Ze względu na rosnącą z roku na rok liczbę spraw z zakresu własności intelektualnej, a także ich znaczenie z punktu widzenia zarówno rozwoju gospodarczego, jak i komplikacji stanu prawnego jest wymagane, aby ich rozpoznanie zostało powierzone wyspecjalizowanym jednostkom, a także sędziom, którzy specjalizują się w tej skomplikowanej materii.

Jeśli chodzi o same założenia ustawy, to najważniejszym z nich jest stworzenie odrębnych jednostek organizacyjnych w ramach struktury sądów powszechnych, czyli odrębnych wydziałów, które specjalizowałyby się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, własności przemysłowej oraz powiązanych z nimi spraw dotyczących nieuczciwej konkurencji. W ślad za tym przewiduje się wprowadzenie ujednoliconych zasad dotyczących postępowania cywilnego w sprawach z zakresu własności intelektualnej, co znalazło wyraz w instytucjach zabezpieczenia środka dowodowego, wyjawienia lub wydania środka dowodowego oraz wezwania do udzielenia informacji. Przepisy procesowe wraz z przepisami normującymi kognicję sądów orzekających w sprawach własności intelektualnej stanowią rdzeń procedowanej ustawy.

Kolejnym zagadnieniem, które warte jest przedstawienia, jest wprowadzenie w sprawach z zakresu własności intelektualnej przymusu reprezentowania strony przez zawodowego pełnomocnika, z dopuszczalnymi wyjątkami dotyczącymi spraw, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 tysięcy zł, oraz tych spraw, w których sąd zwolni strony ze wskazanego obowiązku. Przyczyni się to do poprawy szybkości postępowania zarówno w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak i w zakresie wskazywania podstawy prawnej. Wziąwszy pod uwagę skomplikowany zakres materii, można stwierdzić, że profesjonalny pełnomocnik, działający w interesie strony, zapewne będzie prowadził sprawę w jaśniejszy i bardziej klarowny sposób.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie w sprawach dotyczących własności intelektualnej 2 szczególnych rodzajów powództw, mianowicie powództwa wzajemnego oraz powództwa o ustalenie. To ostatnie dotyczy określonych czynności nienaruszających określonego patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.

W toku prac legislacyjnych Sejm uchwalił ustawę na trzecim posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. Oczywiście, w całości podtrzymuję wniosek o dalsze procedowanie nad przedmiotową ustawą.

Pragnę zwrócić uwagę, że na posiedzeniu komisji zostały zgłoszone poprawki ze strony społecznej. Poprawki te dotyczyły regulacji zawartej w art. 80 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o prawie autorskim.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeżeli będzie potrzeba ustosunkowania się do zgłoszonych poprawek… Może ja w tym momencie zakończę prezentację procedowanej ustawy i będziemy się ustosunkowywać w odniesieniu do szczegółów. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

…kończyć, jeżeli tam jeszcze jakieś…

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Jeśli chodzi o szczegóły, to ja może będę się odnosiła na bieżąco do zarzutów. Dziękuję na ten moment.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję, Pani Minister.

Ja zaraz oczywiście poproszę o przedstawienie opinii przedstawiciela Biura Legislacyjnego.

Chciałbym państwa poinformować, że zostały do nas przesłane stanowiska lub opinie: Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej, Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, a także ZAiKS. Wszystkie te opinie panowie senatorowie otrzymaliście oczywiście w formie elektronicznej. Są one także dostępne na naszej stronie.

Teraz, zgodnie z procedurą, senatorowie mogą zadawać pytania przedstawicielom rządu, a w dalszej części będzie dyskusja.

Czy ktoś z pań i panów senatorów ma pytanie do przedstawiciela rządu? Nie.

To oddaję głos przedstawicielowi Biura Legislacyjnego.

Proszę o przedstawienie opinii do wzmiankowanego projektu. Bardzo proszę.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni Goście!

Mamy przyjemność przedstawić państwu kilkanaście propozycji poprawek. Chcielibyśmy zastrzec, że te propozycje poprawek mają charakter redakcyjny i legislacyjny. Nasze proponowane poprawki nie zmierzają do wprowadzenia zmian merytorycznych. Bo taka jest w istocie rola Biura Legislacyjnego.

Przystępując już do omówienia naszych propozycji, chciałabym zwrócić państwa uwagę na definicję wprowadzoną w art. 1 w pkcie 1. Mamy świadomość, że ta definicja została wprowadzona w tym miejscu już na etapie prac sejmowych, jednak w naszej ocenie propozycja, która była zawarta w pierwotnym przedłożeniu rządowym, była lepsza z kilku powodów. I chcielibyśmy prosić o przyjęcie propozycji poprawki, która zmierza do skreślenia tego pktu 1 w art. 1 i przeniesienia definicji spraw własności intelektualnej do pierwszego przepisu otwierającego rozdział poświęcony postępowaniu odrębnemu w tych sprawach. Ta nasza uwaga związana jest z tym, że w kodeksie już w tej chwili – np. w art. 4582 – definiowane są sprawy gospodarcze. Chcielibyśmy zaproponować pozostanie przy takiej właśnie konwencji, tzn. niewydzielaniu spraw własności intelektualnej niejako z definicji ogólnej spraw cywilnych, którą w tej chwili mamy w art. 1, dlatego że to w konsekwencji może rodzić wiele problemów o charakterze systemowym. Wystarczy powiedzieć, że w tej ustawie zmieniana jest ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która również będzie dotyczyć spraw własności intelektualnej. I to nie będą w istocie żadne odrębne sprawy od spraw cywilnych, to nadal będą sprawy cywilne. Dlatego wydaje nam się, że ta formuła, która tu została zastosowana, może być błędnie interpretowana i rodzić dalsze problemy.

Mogę państwu powiedzieć, że na posiedzeniu komisji, która poprzednio zajmowała się ustawą, tj. Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, propozycja sformułowana w opinii została doprecyzowana na prośbę strony rządowej w ten sposób, że nie wymieniamy tutaj tych elementów, które można określić pojęciem ochrony praw własności przemysłowej, czyli takim bardziej pojemnym określeniem. Dlatego też ta definicja byłaby nieco krótsza.

I też jeśli chodzi o to, co zostało przedstawione w opinii, to jest korekta redakcyjna, czyli przeniesienie w §2 przyimka „o” do wprowadzenia do wyliczenia. To tyle, jeśli chodzi o propozycję poprawki nr 1.

Kolejna proponowana poprawka dotyczy kwestii związanych z charakterem rzeczników patentowych. Ustawa, która została przedłożona Senatowi, zmierza do tego, aby rzecznicy patentowi, tak samo jak adwokaci i radcy prawni, mogli w pełnym zakresie być pełnomocnikami w sprawach własności intelektualnej. Jednakże naszym zdaniem wymaga to wprowadzenia dalszych zmian na gruncie ustawy o rzecznikach patentowych, dlatego że w tej chwili zawód rzecznika patentowego koncentruje się w zasadzie na udzielaniu pomocy w sprawach własności przemysłowej. I gdybyśmy zostawili te rozwiązania w takiej formule, w jakiej są właśnie w ustawie o rzecznikach patentowych, którą zmieniamy w art. 6 naszej ustawy, to, jak się wydaje, byłoby to niekompatybilne z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi do kodeksu postępowania cywilnego. I z tego też wynika propozycja ze strony Biura Legislacyjnego, by nadać nowe brzmienie całemu art. 6 ustawy.

Propozycja trzecia odnosi się w zasadzie do odesłania, które zawarte jest w art. 1 w pkcie 6 naszej ustawy, konkretnie chodzi o dodawany art. 47992 §1. Mamy tutaj odesłanie do art. 200 §2, podczas gdy w naszej ocenie bardziej prawidłowe byłoby odesłanie do art. 200 §14. Biuro zaproponowało tutaj zamianę odesłania, jednak po rozmowach, które odbyły się na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę bez szkody dla zaproponowanego w ustawie rozwiązania byłoby wykreślenie w ogóle formuły odesłania. I taką też poprawkę bym państwu tutaj rekomendowała.

Jeżeli chodzi o…

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Mam tylko jedną prośbę ‒ przepraszam, zaraz oddam głos, żeby mogła pani kontynuować ‒ aby sygnalizować przypadki, w których stanowisko Biura Legislacyjnego poparła swoimi rozwiązaniami komisja praw człowieka. Wtedy łatwiej będzie nam podjąć decyzję.

Bardzo proszę o kontynuację.

Główny Ekspert w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Dobrze.

To od razu mogę wyprzedzająco powiedzieć, że mieliśmy zgodę w zasadzie na wszystkie poprawki proponowane przez Biuro Legislacyjne poza jedną, z tymi zastrzeżeniami, o których przed chwilą mówiłam. To były te korekty w stosunku do opinii. O jeszcze jednej powiem za chwilę. I oczywiście o tej proponowanej poprawce, która nie znalazła uznania, też za chwilę powiem.

Wracając do kolejnego punktu opinii… Mamy teraz sytuację, która wywołała pewne kontrowersje w trakcie poprzedniego posiedzenia komisji. Chodzi tutaj o treść art. 479100 §6, zdanie drugie, i zarazem o art. 479119 §2, zdanie drugie. Przepisy te stanowią, że sąd według swego uznania może wysłuchać jedną lub więcej niż jedną stronę. I tutaj biuro dostrzega taką nieścisłość polegającą na tym, że oba te przepisy są fragmentem regulacji dotyczących z jednej strony zabezpieczenia środka dowodowego, a z drugiej strony zobowiązania do udzielenia informacji. I w przepisach, które otwierają właściwe rozdziały poświęcone tym instrumentom, jest mowa nie tyle o stronach, ile o uprawnionym i obowiązanym, dlatego że w istocie te elementy, te procedury mogą być stosowane jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania w sprawie. Dlatego też zaproponowaliśmy właśnie poprawkę, żeby tutaj wyrazy „jedną czy więcej niż jedną stronę” zastąpić wyrazami „uprawnionego lub obowiązanego”.

Jeśli chodzi o stanowisko przyjęte przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, to wypracowaliśmy tu nieco inną formułę. Jednak po rozmowach, które już mieliśmy ze stroną rządową po posiedzeniu komisji, możemy powiedzieć, że ta propozycja Biura Legislacyjnego, która jest zawarta w opinii, oddaje intencję legislatora. I dlatego też wydaje się, że można by było przy niej pozostać. Ale oczywiście zostawię to tutaj jeszcze do potwierdzenia stronie rządowej.

Jeśli chodzi poprawkę sformułowaną w pkcie 5 opinii, to też ma ona charakter ściśle redakcyjny, proponujemy po prostu zastąpienie wyrazów, które mogą w pierwszym odczuciu wprowadzać w błąd, czyli wyrazów „również wówczas” – chodzi o fragment „odmówić udzielenia informacji również wówczas” – wyrazami, które wskazują na to, że §3 formułuje w istocie nie tyle rozszerzenie zakresu odmowy informacji, która jest formułowana w §2, ile wyjątek. I dlatego też proponujemy, by tu pojawił się wyraz „jednak” zamiast wyrazów „również wówczas”.

Propozycja poprawki szóstej zawarta w opinii to propozycja, co do której na poprzednim posiedzeniu komisji nie uzyskaliśmy konsensusu. Intencją biura było wskazanie, że formuła przepisu jest niedostatecznie jasna. Chodzi tu o to, że w przypadku, gdy w zażaleniu skarżący powołuje się na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa lub odmawia informacji, to w takim wypadku sąd mógłby rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. Oczywiście, nie chodzi tutaj o jakąkolwiek odmowę udzielenia informacji, co wydaje się istotą każdego zażalenia, ale o odmowę udzielenia informacji, która jest powiązana z brzmieniem art. 47917 §2 i §3.

Biuro zaproponowało w swojej opinii skreślenie tych wyrazów, gdyż nie byliśmy w stanie prawidłowo zrekonstruować intencji. Jednak w tej chwili, ponieważ znamy już intencję, jaka stała za takim sformułowaniem tego przepisu, poddajemy tylko pod rozwagę, czy nie lepsze by było stwierdzenie, że zażalenie obowiązanego w zakresie, w jakim powołuje się na odmowę udzielenia informacji lub na ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa… I dalej by było: „sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym”. Gdyż to już przecina wszelkie spekulacje, co do tego, o co chodziło w ustawie.

Tak że tu jest propozycja, która byłaby odmienna w stosunku do tego, co przyjęliśmy na poprzednim posiedzeniu komisji.

Uwaga z pktu 7 też ma charakter uwagi redakcyjnej, a dotyczy przepisu, o którym już pani minister wspomniała. On wywołuje również pewne emocje pod względem merytorycznym. Niemniej jednak my chcemy w tym miejscu rekomendować państwu tylko przyjęcie poprawki o charakterze legislacyjnym. Mianowicie przepis brzmi: „W przypadku gdy uprawnienie do udzielenia informacji wynika z przepisów szczególnych, przepisy o postępowaniu w sprawach własności intelektualnej stosuje się odpowiednio”. Naszym zdaniem jest to taki lapsus, ponieważ przepisy szczególne statuują nie tyle uprawienie do udzielenia informacji, ile uprawnienie do żądania informacji czy obowiązek udzielenia informacji przez drugą stronę. I dlatego proponujemy zastąpić tutaj wyraz „udzielenia” wyrazem „żądania”.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

I teraz moja część.

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Trzeba pamiętać o tym, że ustawa oprócz kwestii związanych z postępowaniem w sprawach własności intelektualnej dokonuje zmian, które wiążą się ze zmianą terminu wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej i elektronicznego postępowania rejestrowego.

W 2018 r. zostały uchwalone 2 duże nowele kodeksu spółek handlowych. Przewidywano, że ustawa o prostej spółce akcyjnej wejdzie w życie w 1 marca 2020 r. Termin ten został wydłużony do 1 marca 2021 r. I w związku ze zmianą terminu wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej ustawodawca musiał dokonać wielu zmian w systemie prawnym, które to zmiany pozwolą na takie ukształtowanie systemu przepisów dotyczących m.in. Krajowego Rejestru Sądowego, kodeksu spółek handlowych czy też innych ustaw, które tymi ustawami są zmieniane, aby w ostatecznym rozrachunku 1 marca 2021 r. obowiązywały wszystkie przepisy, które powinny obowiązywać, aby prawidłowo funkcjonowały regulacje dotyczące prostej spółki akcyjnej i elektronicznego postępowania rejestrowego.

Jako że jest to dosyć skomplikowany zabieg legislacyjny – nakładamy na siebie wiele nowelizacji, które mają różne terminy wejścia w życie, i gdzieś przyświeca nam cel w postaci osiągnięcia rezultatu, pierwszego takiego ostatecznego pierwszego rezultatu 1 marca 2021 r. – ja dokonałem takiej analizy tego, czy wszystko udało się tą ustawą zrobić. I okazało się, że w paru miejscach trzeba dokonać pewnych korekt, żeby te nakładki zafunkcjonowały właściwie. A dodatkowo okazywało się, że pewne inne elementy również wymagają pewnej zmiany.

I teraz po kolei, tak w skrócie… I tutaj zaznaczę, że wszystkie te propozycje, które Biuro Legislacyjne przedstawiło w opinii w odniesieniu do wspomnianej kwestii, zostały, z pewnymi modyfikacjami, przyjęte przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Gdybyście państwo mieli przed sobą uchwałę komisji praw człowieka, byłoby łatwiej, bo wskazałbym numerami, które to poprawki z tej uchwały dotyczą właśnie poukładania systemów w prawidłowy sposób. Zakładam jednak… Pytałem panią sekretarz i wydaje mi się, że senatorowie nie mają przed oczami tej uchwały komisji. W związku z tym pokrótce opowiem o każdej z poprawek chociaż parę słów.

Drodzy Państwo, poprawka zaproponowana w uwadze ósmej opinii Biura Legislacyjnego zmierza do tego aby w art. 12 pkt 3 nie dokonywać nowelizacji art. 52 ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, ale uchylić ten przepis. Art. 52 ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jest po prostu bezprzedmiotowy, odnosi się do rozporządzenia, którego nie można utrzymać w mocy, ponieważ już go nie będzie.

Kolejna uwaga, dziewiąta. Proszę państwa, ustawodawca dokonuje nowelizacji art. 2 ustawy o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Tutaj w art. 15 pkt 2 proponuje się właśnie zmianę art. 2 tej ustawy. Problem polega na tym, że w poleceniu nowelizacyjnym art. 15 pkt 2 popełniono błąd polegający na tym, że proponuje się dokonać zmiany, której nie można dokonać, jako że w zmienianym przepisie nie ma wyrazów, które miałyby być zastąpione innymi wyrazami. Biuro Legislacyjne dokonało w związku z tym analizy tego, o co tak naprawdę chodziło ze zmian dokonywaną w odniesieniu do art. 2 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks spółek handlowych. I proponujemy stosowną korektę zawartą w uwadze dziewiątej opinii.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy również zmian dokonywanych w ustawie nowelizującej kodeks spółek handlowych. To jest tym razem art. 15 pkt 6. W ocenie Biura Legislacyjnego znowu mamy kłopot z poleceniem nowelizacyjnym. W art. 15 pkt 6 polecenie nowelizacyjne zostało skonstruowane w taki sposób, że trudno znaleźć przepis, do którego odnosi się zmiana. Dlatego też Biuro Legislacyjne proponuje techniczną modyfikację nowelizacji tak, aby można było dokonać zmiany zgodnie ze sztuką.

Kolejna uwaga związana jest z ustawą wprowadzającą prostą spółkę akcyjną. Proszę zwrócić uwagę na to, że przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie 1 marca 2021 r., a więc kiedy obowiązująca dzisiaj ustawa – Prawo zamówień publicznych już nie będzie obowiązywała. 1 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana w systemie prawa zamówień publicznych w taki sposób, że wejdzie nowa ustawa, którą w poprzedniej kadencji, na sam koniec uchwalił parlament. Dlatego też musimy w ustawie wprowadzającej prostą spółkę akcyjną uchylić art. 14, który będzie odnosił się do już nieistniejącego aktu normatywnego. W konsekwencji musimy znowelizować nową ustawę – Prawo zamówień publicznych. I w konsekwencji musimy zmienić, Drodzy Państwo, artykuł o wejściu w życie tej ustawy, którą dzisiaj Wysoka Komisja się zajmuje. To będą 3 poprawki. Ja w swojej opinii zawarłem tylko jedną, ale w trakcie prac Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ustaliliśmy pewne konsekwencje tej poprawki w innych aktach, w tym i w nowym prawie zamówień publicznych. Dlatego też w uchwale będą, jeżeli Wysoka Komisja podzieli pogląd Biura Legislacyjnego, 3 poprawki, a nie jedna poprawka.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego odnosi się, Drodzy Państwo, do art. 16. Art. 16 to jest nowela k.s.h., która związana jest z wprowadzeniem dematerializacji akcji. Proszę państwa, trzeba skorelować tę ustawę z ustawą o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Musimy w taki sposób poukładać zmiany dokonywane tymi dwiema ustawami, aby w ostatecznym rozrachunku w systemie był właściwy przepis. Tutaj Biuro Legislacyjne, w zakresie korelowania ze sobą tych ustaw, proponuje 3 zmiany. One są zawarte w pkcie 12 opinii.

Jeżeli chodzi o pkt 13, Drodzy Państwo, to Biuro Legislacyjne proponuje skreślenie przepisu zmieniającego odnoszącego się do przepisu, który już wszedł w życie. Nie można zmieniać przepisu zmieniającego, który już wszedł w życie, ponieważ go nie ma, jest bezprzedmiotowy. Stąd też uwaga zawarta w pkcie 13.

I ostatnia uwaga, którą ja przygotowałem, zmierza do tego, żeby skorelować ze sobą, Drodzy Państwo, opiniowaną ustawę z ustawą nowelizującą ustawę – Prawo własności przemysłowej, którą to ustawę parlament uchwalił 16 października 2019 r. Chodzi generalnie o to, aby w okresie od dnia wejścia w życie noweli prawa własności przemysłowej, czyli od 27 lutego, do 1 lipca, kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące spraw własności intelektualnych, czyli te przepisy, które są dodawane do k.p.c., obowiązywały wszystkie niezbędne przepisy dotyczące roszczenia informacyjnego. I żeby obowiązywały również sformułowane we właściwie sposób przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Tutaj, na okoliczność nakładania się nowelizacji, pewne kwestie wypadły. Ja w uwadze nr 14 proponuję takie korekty, które spowodują, że będziemy mieli komplet przepisów.

I w tym momencie oddam jeszcze na chwilę głos koleżance. Dziękuję bardzo.

Główny Ekspert w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Ja przedstawię jeszcze jedną uwagę Biura Legislacyjnego. Ta uwaga dotyczy art. 20. Tu proponujemy wprowadzenie 2 poprawek.

Po pierwsze, jeśli chodzi o treść ust. 1, mamy takie zastrzeżenie, że odesłanie do art. 7 w istocie w tym wyliczeniu odesłań jest bezprzedmiotowe. Mówimy tutaj o zachowaniu w mocy czynności dokonanych zgodnie z przepisami ustaw zmienianych, tyle że zmiana, którą obejmuje art. 7, dopiero daje ministrowi sprawiedliwości możliwość wydania stosownego aktu wykonawczego. A zatem tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi czynnościami, które należałoby utrzymać w mocy, dokonanymi zgodnie z prawem o ustroju sądów powszechnych, bo tę ustawę zmieniamy w art. 7 w brzmieniu dotychczasowym. I korekta dotyczy tylko wyeliminowania art. 7 z tego odesłania.

Jeśli chodzi o drugą proponowaną poprawkę, to tutaj jest kwestia nakładania się zakresów regulacyjnych ust. 2 i 3. Tzn. naszym zdaniem ten przepis przejściowy z ust. 2 i ust. 3, a w zasadzie normę, którą będziemy z tych przepisów dekodowali, można wyrazić znacznie prościej i znacznie bardziej syntetycznie poprzez wprowadzenie określenia, że w danej instancji lub przed Sądem Najwyższym stosujemy przepisy, które stosowane byłyby do spraw już wszczętych, dotychczasowe przepisy. To proponujemy wprowadzić w ust. 3, co spowodowałoby, że ust. 2 nie byłby nam już tutaj potrzebny. I właśnie taką propozycję poprawki przygotowaliśmy jako ostatnią w naszej opinii. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, ja po wystąpieniu Biura Legislacyjnego przejmuję formalnie te wszystkie poprawki.

Krótkie pytanie do rządu: czy te poprawki z państwa punktu widzenia… Proszę o przedstawienie opinii. Jeżeli je przyjmujecie, to najlepiej jednym zdaniem.

Oddaję głos. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Dziękuję bardzo.

W imieniu strony rządowej powiem, że przyjmujemy wszystkie poprawki z jednym zastrzeżeniem w zakresie poprawki nr 6. W takim brzmieniu, jak tutaj pani zaproponowała… Na to brzmienie wyrażamy zgodę.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Jako pierwsza zapisała się pani senator Zdrojewska, jako drugi – pan senator Ujazdowski.

Senator Barbara Zdrojewska:

Bardzo dziękuję.

Ponieważ ten projekt nie był przedmiotem obrad komisji kultury, mam pytania w tym zakresie, ale nie tylko. Chciałabym zapytać o te kontrowersje wokół art. 80 ust. 1 o prawie autorskim. Bo tutaj mamy zmianę. To jest pytanie, króciutkie, do pani minister i do naszych legislatorów. Tak że pierwsza kwestia: na czym to polegało? I też, o ile się orientuję, została tam zgłoszona jakaś poprawka ZAiKS. Tak że proszę o parę słów na ten temat.

I drugie pytanie: chciałabym zapytać o zbadanie zgodności tych poprawek, tych wszystkich ustaw z umowami OECD i z dyrektywami Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, dotyczącą art. 80 ust. 1 pktów 2 i 3 ustawy o prawie autorskim, to rzeczywiście, w ustawie proponujemy inne brzmienie wskazanego artykułu. Pragnę zwrócić uwagę, że art. 80 ust. 1 pkty 2 i 3 stanowią obecnie – mówię o brzmieniu ustawy procedowanej – ogólną podstawę do roszczenia informacyjnego. Stosuje się ją w takim przypadku, gdy doszło do naruszenia autorskich praw majątkowych. Ten przepis rozstrzyga także pewne kwestie proceduralne.

Oczywiście, oprócz tej ogólnej podstawy prawnej zawartej w art. 80 w procedowanej ustawie mamy także przepisy szczególne, które dotyczą tego szczególnego obowiązku informacyjnego. One są zawarte w art. 48 ustawy o zbiorowym zarządzaniu oraz w art. 47 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z tymi artykułami jeśli wynagrodzenie twórcy zależy od wysokości wpływów z korzystania z utworów, twórca ma prawo do otrzymania informacji i wglądu w niezbędnym zakresie do dokumentacji mającej istotne znaczenie dla określenia wysokości tego wynagrodzenia. Ten obowiązek zawarty w przepisach szczególnych nie jest zatem związany de facto z samym naruszeniem prawa, a z wykonywaniem oznaczonych uprawnień przez twórcę lub organizację zbiorowego zarządzania. W imieniu strony rządowej proponuję zatem utrzymanie przepisów w takim brzmieniu, jakie nadaje ustawa będąca przedmiotem procesu legislacyjnego, z tego powodu, że jest to podstawa o charakterze ogólnym. I ona w pewien sposób porządkuje dotychczasową materię, uwzględniając nie tylko ten obowiązek informacyjny, lecz także inne kwestie, które są zawarte w obecnym brzmieniu art. 80.

A co do drugiego pytania, to ja oddam głos pani dyrektor Gołaszewskiej. Dziękuję bardzo.

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pani Senator!

Agnieszka Gołaszewska. Jestem sędzią delegowanym do Ministerstwa Sprawiedliwości i pełnię funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Legislacyjnym Prawa Cywilnego.

Projekt omawianej ustawy ma charakter projektu implementacyjnego i każdy taki projekt przechodzi przez Komitet do Spraw Europejskich, gdzie jest badana jego zgodność z prawem unijnym. Także w toku konsultacji międzyresortowych na poziomie rządu było w nie włączone Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Prawa Unii Europejskiej formułował liczne uwagi, które zostały uwzględnione jeszcze przed przejściem projektu przez Komitet do Spraw Europejskich, który ponownie badał zgodność projektowanych rozwiązań z prawem unijnym. Dziękuję.

Senator Barbara Zdrojewska:

Dziękuję.

Jak rozumiem ‒ przepraszam, ja tylko dopowiem ‒ to samo dotyczy OECD, tak?

(Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska: OECD również.)

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Pan senator Ujazdowski.

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski:

Dziękuję bardzo.

Mam jedno pytanie. Ale najpierw generalne spostrzeżenie. Mam tu takie wrażenie, że jeśli nie powstanie pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości komisja kodyfikacyjna, która będzie pracowała systematycznie i otwarcie, to będziemy wciąż w takiej sytuacji jak dziś. To jest naprawdę ekstraordynaryjne, pracowanie nad kodeksami w ten sposób. Tak więc bardzo serdecznie namawiam, żeby to, o czym powiedziałem, uczynić.

A moje pytanie dotyczy propozycji poprawki, która została zgłoszona przez fundację „Pomyśl o przyszłości” już w trakcie procedury legislacyjnej w Senacie i która dotyczy uspójnienia przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tak aby istniały wysokie gwarancje tego, że spory w tym zakresie będą rozstrzygane przez wyspecjalizowane sądy dotyczące własności intelektualnej. Jeśli rząd dziś nie może odpowiedzieć na to pytanie, to prosiłbym o odpowiedź na piśmie przed posiedzeniem plenarnym. Bo sami też będziemy chcieli nabrać przekonania, jaka część proponowanych poprawek merytorycznych zasługuje na naszą aprobatę.

I ponawiam ten apel podstawowy. Bo właściwie postępujemy tu wbrew duchowi konstytucji, która zakłada specjalny tryb pracy nad kodeksami. Taka praca powinna się zacząć od fazy rządowej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję.

Pani Minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, bardzo dziękuję za tę uwagę, jeśli chodzi o postulat dotyczący komisji kodyfikacyjnej. Na pewno będziemy go brali pod uwagę. Bo także dostrzegamy tutaj pewne być może potrzeby dotyczące systematyzacji prac nad projektami legislacyjnymi w ogóle.

A jeśli chodzi o to drugie pytanie, to ja oddam głos pani dyrektor Gołaszewskiej. Dziękuję.

Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Agnieszka Gołaszewska:

Dziękuję bardzo.

Ta proponowana poprawka, proszę państwa, jest nam znana z procesu legislacyjnego, dlatego że podmiot, o którym pan senator mówi, zwrócił się do nas z taką właśnie propozycją legislacyjną, żeby uwzględnić ją w projekcie, z tym że już dość późno, bo na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów, a więc po konsultacjach. Ponieważ chodzi o przepis prawa materialnego, który zmienia ustawę o charakterze materialnoprawnym, i to zmienia ją dość istotnie, pomimo że jest to tylko jeden przepis, to odpisaliśmy – bo byliśmy w kontakcie ze stroną społeczną – w ten sposób, że pochylimy się nad tym przy okazji najbliższego projektu legislacyjnego, jaki będzie procedowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, że wtedy weźmiemy pod uwagę tę propozycję. I w tej chwili opracowujemy – jest on na etapie wewnątrzresortowych konsultacji – projekt wdrożenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach nakazowych. On, można powiedzieć, ma charakter taki chroniący konsumenta. A ochrona konkurencji i ochrona konsumenta są ze sobą ściśle, nierozerwalnie związane. I wspomniana propozycja będzie procedowana. Chcemy to zrobić w taki sposób właśnie po to, żeby mogli wypowiedzieć się przedsiębiorcy, których ten przepis najbardziej dotyczy, żeby nie było tak, że bez szerokich konsultacji, na które ta propozycja jak najbardziej zasługuje, ona będzie wprowadzona gdzieś tam tylnymi drzwiami do ustawy, która bardzo pośrednio jest z nią związana. Taką informację przekazaliśmy stronie społecznej. Dziękuję.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Bardzo proszę, następny…

Senator Kazimierz Michał Ujazdowski:

To prosiłbym o ustosunkowanie się na piśmie. Bo zdaniem autorów tej propozycji poprawki ona ma charakter funkcjonalny, tzn. ona uspójnia funkcjonowanie sądownictwa w tym zakresie, uchyla pewną niepewność co do tego, do jakich sądów będą kierowane sprawy wspomnianego typu. Tak że bardzo byśmy prosili o opinię na piśmie przed posiedzeniem plenarnym.

I dla mnie to potwierdza tę podstawową opinię. Gdyby była komisja kodyfikacyjna pracująca w sposób transparentny, to dawno już byśmy rozstrzygali tego typu sprawy.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Ja już oddaję głos pani minister.

Proszę zwrócić uwagę na głos pana senatora. Oczywiście na posiedzeniu plenarnym też jest możliwość zgłaszania poprawek. A więc to jest, powiedziałbym, tratwa ratunkowa dla rządu. Bo z tego, co pan senator mówi, wynika, że raczej nie będzie on zgłaszał poprawki, bo daje państwu szansę przekonania go wcześniej do takiej czy innej decyzji.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Dziękuję bardzo.

Oczywiście, przygotujemy stosowne stanowisko na piśmie. Jedynie potwierdzam zdanie wyrażone przez panią dyrektor, że ten przepis rzeczywiście ma charakter materialnoprawny, to nie jest przepis o charakterze procesowym. Zatem rzeczywiście warto, aby on został poddany konsultacjom. On definiuje, co jest czynem nieuczciwej konkurencji. W związku z tym nie do końca mogę podzielić tę argumentację, że jest to jedynie przepis o charakterze funkcjonalnym i procesowym. Tak że oczywiście, przyznaję rację, że jest potrzeba procedowania w tym określonym kierunku… Ale zawrzemy takie stanowisko na piśmie, oczywiście. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Szanowni Państwo, ja jeszcze w kontekście wypowiedzi pana senatora… Mamy duży dyskomfort, że ten czas, który poświęcamy pracy nad tą nowelizacją, okazuje się, szczególnie w przypadku uwag, nie taki, jaki by nam zapewniał odpowiedni komfort pracy.

Widzę już pana senatora Czerwińskiego, zaraz oddam głos.

Ale jeszcze, z uwagi na to, że mamy dzisiaj, powiedziałbym, całą agendę posiedzeń Komisji Ustawodawczej, przypomnę o jednej kwestii od strony formalnej. Mamy punkt: dyskusja pań i panów senatorów. Wszystkie opinie, które zostały nam przedstawione przez organizacje społeczne, trafiły do każdego z państwa senatorów. Może się zdarzyć tak, że będziemy do państwa kierować pytania. Ale ja już w praktyce nie będę teraz miał możliwości oddawania głosu wszystkim podmiotom obecnym dzisiaj na sali. Za to oczywiście jeżeli ktoś z członków komisji, pań i panów senatorów, będzie miał pytanie do przedstawicieli organizacji, które wymieniłem na początku na podstawie listy obecności, o przedstawione opinie, to oczywiście jest taka możliwość.

Pan senator Jerzy Czerwiński, bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Mam pytanie do strony rządowej. Mianowicie: z czego wynikają zmiany w kodeksie spółek handlowych? Jak te zmiany mają się do ogólnej materii ustawy? Konkretnie chodzi mi o pkty 4 i 5. Czy to nie jest tak, że proponowane nowe zapisy już w tej chwili są uchwalone i mają wejść w życie w marcu… Czyli że, mówiąc krótko, zamieniamy tekst na taki sam tekst?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska:

Dziękuję bardzo.

Myśmy już wyjaśniali tę kwestię.

Jeszcze raz oddam głos przedstawicielom strony rządowej. Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości Artur Żuk:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowny Panie Senatorze!

Artur Żuk, zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych odpowiedzialny za legislację rejestrową.

Związek dokonywanych zmian z przedłożeniem rządowym jest następujący. Procedujemy w tej chwili projekt ustawy… Przepraszam, nie projekt ustawy, tylko przyjętą już ustawę wprowadzającą szczególny tryb postępowania w sprawach o ochronę własności intelektualnej. Przedłożona przez posłów zmiana dotyczy zmiany daty wejścia w życie elektronicznego postępowania rejestrowego.

Chcę w tym miejscu podkreślić, że tak naprawdę tylko przez zbieg okoliczności rejestrowe postępowanie elektroniczne znajduje się w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Tak naprawdę jest to również jeden ze szczególnych rodzajów odrębnych postępowań, które tak naprawdę powinny znajdować się w kodeksie postępowania cywilnego. To wszystko wynika z tego, proszę państwa, że, krótko mówiąc, ta ustawa była pisana bardzo dawno temu. Cały czas myślimy nad tym, żeby wszystkie przepisy procesowe zawarte w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym zostały przeniesione do kodeksu postępowania cywilnego.

Tak że, po pierwsze, związek jest taki, że dotyczy to zarówno… Tutaj jest ingerencja w utworzenie całkowicie nowego postępowania szczególnego. A nasza ustawa dotyczy również zmiany szczególnego postępowania przed sądami rejestrowymi, które od marca 2020 r. miały być wprowadzone w formie elektronicznej. Z uwagi na to, że zaistniało przedłożenie poselskie dotyczące, krótko rzecz biorąc, przesunięcia daty wejścia w życie, czyli, można powiedzieć, spowolnienia tego procesu elektronizacji o rok… Z kolei prosta spółka akcyjna jest wynikiem innych, można powiedzieć, ustaw, a jest ściśle związana z elektronizacją postępowań w sądzie rejestrowym. Zaistniała zatem konieczność przesunięcia daty wejścia w życie elektronicznego postępowania rejestrowego wraz z prostą spółką akcyjną.

Wydaje się, że ten związek jest chyba wystarczający. Ale tutaj, tak jak pan mecenas przedstawił, wszystko to, co jakkolwiek … Ingerencja w kodeks spółek handlowych tak naprawdę nie jest merytoryczna, tylko przesuwa datę wejścia w życie elektronizacji postępowań rejestrowych i związanej z tym nierozerwalnie prostej spółki akcyjnej, po to tylko, żeby w marcu 2021 r. wszystko powróciło do porządku prawnego, już wraz z elektronicznym postępowaniem rejestrowym. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Czerwiński czuje się usatysfakcjonowany odpowiedzią?

Nie widzę pana senatora…

(Senator Jerzy Czerwiński: Na ten moment tak.)

(Głos z sali: Na ten moment.)

Dobrze.

Szanowni Państwo, ja widzę zgłoszenie organizacji społecznych, ale powtórzę: państwa opinie były przedstawione paniom i panom senatorom. My o godzinie 13.00 mamy kolejne posiedzenie Komisji Ustawodawczej…

(Głos z sali: o 12.00)

O 12.00, przepraszam.

Ja bardzo chętnie państwa jeszcze zaproszę na wspólne spotkanie, wszystkie organizacje tu obecne, które będą tym zainteresowane. Mamy jeszcze oczywiście posiedzenie plenarne, na którym też są zgłaszane poprawki. Dzisiaj nie mamy takiej możliwości otwarcia szerzej dyskusji w tym zakresie. Państwa głosy… Mieliśmy możliwość zapoznać się z nimi po podstawie pisemnych opinii.

Nie ma więcej zgłoszeń ze strony pań i panów senatorów.

Oddaję głos przedstawicielowi Biura Legislacyjnego w celu przedstawienia zasad głosowania nad poprawkami.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Na posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji komisja podjęła decyzję o tym, że wszystkie poprawki, które wynikają z opinii Biura Legislacyjnego, zostaną przyjęte blokiem. I jeżeli Wysoka Komisja ma wolę przegłosowania tych wszystkich poprawek blokiem, nie widzimy przeszkód.

Jednocześnie chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedno: że w odróżnieniu od tych wszystkich poprawek, które przyjęła Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, poprawki, które dzisiaj będzie przyjmowała komisja, są uzupełnione o tę poprawkę, którą udało się wypracować. To jest poprawka z pktu 6 naszej opinii. I chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o poprawkę z pktu 4 naszej opinii, to będzie ona miała taki kształt, jak zaproponowaliśmy w opinii, a nie taki, jak przyjęła Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski:

Czy spośród członków komisji… Nie widzę sprzeciwów wobec głosowania w formule zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne.

Przypominam też o stanowisku rządowym do poprawek, które zaproponowało Biuro Legislacyjne.

W związku z tym przystępujemy do głosowania.

Jak rozumiem, jako pierwsze zostaną poddane pod głosowanie poprawki, które zostały przez mnie formalnie zgłoszone, te, które państwo przedstawiliście, jako Biuro Legislacyjne. Czy tak?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski: Tak. Później całość z poprawkami i sprawozdawca.)

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem poprawek, które zostały przygotowane przez Biuro Legislacyjne i formalnie zgłoszone? (17)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

I teraz całość z poprawkami, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Więcej poprawek nie było, w związku z tym teraz poddaję pod głosowanie całą ustawę z wcześniej przyjętymi poprawkami.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem ustawy? (17)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Ustawa została przyjęta.

Kto z pań i panów senatorów pełniłby funkcję sprawozdawcy ustawy? Czy mamy jakieś zgłoszenia?

(Senator Leszek Czarnobaj: Jak nie ma, to przewodniczący powinien być.)

Przewodniczący będzie sprawozdawcą 2 ustaw, które za chwilę też będziemy procedować.

Czy pani senator Kochan może, jak grzecznie się uśmiechnę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A pan senator Czerwiński?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Ujazdowski? Bo wykazywał dużą znajomość problematyki.

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Dobrze, dobrze.)

Bardzo ciepło dziękuję. Senatorem sprawozdawcą jest pan senator Ujazdowski. Od razu chciałbym publicznie wszystkie organizacje zaprosić… Jaki termin by państwu odpowiadał? To będzie przed posiedzeniem plenarnym, na którym my możemy jeszcze zgłaszać poprawki. Od razu… Ten termin jest także dla tych członków Komisji Ustawodawczej, którzy by chcieli w tym spotkaniu uczestniczyć.

Zadam państwu pytanie: czy przyszły tydzień, któryś z dni tygodnia?

To nie jest obowiązkowe, to jest dodatkowe spotkanie. Chodzi o to, żebyście państwo mogli zapoznać się szczegółowo ze stanowiskami, które były przedstawione na piśmie, a nie ustnie.

Czy we wtorek po południu?

(Głos z sali: Albo w środę rano.)

A środa rano, o godzinie 9:00…

(Głos z sali: Później.)

(Rozmowy na sali)

Później nie za bardzo możemy.

(Głos z sali: Później idziemy do pracy.)

O godzinie 9:00 odbędzie się spotkanie. Wstępnie będzie to sala nr 217. Gdyby była zmiana sali, to państwa poinformujemy.

Szanowni Państwo, w tym momencie proszę przedstawicieli poszczególnych organizacji o zgłoszenie się do przedstawiciela sekretariatu Komisji Ustawodawczej – Panie Michale, niech pan podniesie rękę – żebyśmy mogli dokonać państwa zgłoszenia. W środę, o 9:00 rano w tej sali się spotykamy.

Ja prosiłbym też, jeżeli państwo by chcieli, o udział przedstawiciela rządu. Bo wtedy będziecie państwo mogli też przedstawić swoje opinie do zgłaszanych poprawek.

Czy jeszcze jakieś uwagi?

Zamykam posiedzenie.

Przypominam, że za 4 minuty zaczyna się kolejne posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Dziękuję serdecznie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 56)