Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 11), Komisji Ustawodawczej (nr 11) w dniu 17-01-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (11.),

oraz Komisji Ustawodawczej (11.)

w dniu 17 stycznia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 31)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Bogdan Klich)

Przewodniczący Bogdan Klich:

Proszę państwa, otwieram wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Ustawodawczej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej

Zebraliśmy się w sprawie poprawek zgłoszonych przez pana senatora Bernackiego, 2 poprawek senatora Bernackiego, do treści uchwały, którą przyjęliśmy podczas pierwszego czytania w obu komisjach.

Nie będę prosił pana senatora o ich przedstawienie, dlatego że to są dokładnie te same poprawki, które pan senator przedstawiał na naszym poprzednim posiedzeniu. Zapytam tylko, jakie jest stanowisko projektodawczyni uchwały w sprawie tych poprawek.

Senator Gabriela Morawska-Stanecka:

Ja wnoszę o odrzucenie tych poprawek.

Przewodniczący Bogdan Klich:

Czyli mamy, proszę państwa, 2 poprawki przedstawione przez pana senatora Bernackiego i opinię projektodawczyni, pani marszałek sprawozdawcy, w sprawie tych poprawek, opinię negatywną.

Przystępujemy zatem do głosowania.

Poprawka pierwsza, w której proponuje się, aby zmienić tytuł uchwały i nazwać tę uchwałę…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, Biuro Legislacyjne zgłasza informację, że poprawki należy przegłosować łącznie.

W związku z tym przystępujemy do głosowania nad obiema poprawkami senatora Bernackiego łącznie, tzn. tą pierwszą, mówiącą o zmianie tytułu, oraz drugą, mówiącą o zmianie treści, czyli – dopowiem dla wszystkich – zastąpieniu pierwotnego projektu, który został przygotowany w Senacie, tekstem sejmowym.

Kto z państwa jest za przyjęciem obu poprawek senatora Bernackiego? (15)

Kto z państwa jest przeciw? (19)

Kto z państwa się wstrzymał od głosu? (0)

Ogłaszam, że obie poprawki nie zostały przyjęte.

W związku z tym będziemy w dalszym ciągu procedować nad przedstawionym tekstem uchwały.

Czy pani senator będzie sprawozdawcą także podczas trzeciego czytania?

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Tak, będę sprawozdawcą.)

Dziękuję bardzo.

Czy są jakieś inne wnioski?

Skoro nie ma, to dziękuję.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 34)