Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 6), Komisji Środowiska (nr 6) w dniu 17-01-2020
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (6.),

oraz Komisji Środowiska (6.)

w dniu 17 stycznia 2020 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

(Początek posiedzenia o godzinie 19 minut 11)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Otwieram, wspólnie z panem przewodniczący Zdzisławem Pupą, przewodniczącym Komisji Środowiska, wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 3. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Mamy do rozpatrzenia zestawienie wniosków do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W trakcie posiedzenia Senatu dodano jeszcze poprawki i w związku z tym musimy w tej chwili przejść do przegłosowania wniosków.

Mamy 2 wnioski: pierwszy to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a drugi to wniosek o wprowadzenie poprawek do ustawy. Tak jak wspominałem wcześniej, oprócz tych poprawek, które były, wnioskodawcy dołączyli jeszcze inne.

Mam taką propozycję, abyśmy przeszli do głosowania nad pierwszym i drugim wnioskiem. Jak rozstrzygniemy przyjęcie drugiego wniosku, to, jak rozumiem, przejdziemy do głosowania nad poszczególnymi poprawkami.

W związku z tym zarządzam głosowanie.

Kto jest za przyjęciem pierwszego wniosku, czyli wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (11)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (0)

Przeszedł pierwszy wniosek, a więc drugi wniosek nie będzie rozpatrywany.

Sprawozdawcą poprzednio był pan senator…

(Senator Zdzisław Pupa: Łyczak.)

…Łyczak. I chce być nim dalej, tak?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Dobrze.

W związku z tym, że przegłosowaliśmy wniosek pierwszy, mogę powiedzieć, że wyczerpaliśmy porządek dzisiejszych obrad.

Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 13)