Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 5), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 4) w dniu 18-12-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (5.),

oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (4.)

w dniu 18 grudnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina)

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Otwieram wspólne posiedzenie komisji w imieniu pana przewodniczącego i swoim w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na posiedzeniu plenarnym do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Jak państwo senatorowie pamiętacie, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Pan senator Majer złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, a senatorowie zaproponowali wprowadzenie kilka poprawek, z których część została zgłoszona na posiedzeniu plenarnym.

Czy można prosić stanowisko rządu w sprawie poprawek? To znaczy nie omawianie, tylko…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Tak, tak, oczywiście.)

…stwierdzenie, czy pan minister popiera poprawkę czy pierwszy wniosek, ten o odrzucenie ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

Oczywiście.

Panowie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Oczywiście jesteśmy przeciw odrzuceniu projektu ustawy. Jesteśmy za tym, aby ta ustawa została przyjęta.

Może od razu odniosę się do wszystkich poprawek.

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Proszę bardzo, tak.)

Jeśli chodzi o tę główną poprawkę, którą państwo proponujecie, żeby…

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Drugi wniosek to jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.)

Jesteśmy za poprawkami, które są w punkcie czwartym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Przewodniczący Kazimierz Kleina: Mówimy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz innych ustaw.)

W przypadku poprawki czwartej i piątej, która dotyczy Narodowego Funduszu Zdrowia… To była poprawka uzgodniona z Biurem Legislacyjnym. Tę poprawkę popieramy, jest potrzebna do prawidłowego zapisu tej ustawy.

Jeśli chodzi o poprawkę, która dotyczy art. 1, zgłoszoną przez pana przewodniczącego Libickiego, to problem jest taki, że przyjęcie tej poprawki spowodowałoby, że funkcjonowanie Funduszu Solidarnościowego w takim celu, w jakim jest powołany, byłoby niemożliwe. To jest państwowy fundusz celowy. Utworzylibyśmy tak naprawdę kilka funduszy celowych. Przypomnę, że obecny Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych składa się ze środków, które pochodzą – to 0,15% – ze składki z Funduszu Pracy i z daniny solidarnościowej, którą szacujemy w przyszłym roku na 1 miliard 100 milionów zł, podczas gdy z Funduszu Pracy jest niespełna 800 milionów zł. Czyli popatrzmy tak na całość – mielibyśmy ok. 2 miliardów środków na te zadania, co do których państwo chcielibyście to uściślić, a my mamy zadania na poziomie 5 miliardów 100 milionów. Trzeba tu przypomnieć, bo to jakby umyka w tej naszej dyskusji, że z Funduszu Solidarnościowego realizujemy bardzo ważne zadanie, jakim jest wsparcie dla osób niesamodzielnych. To jest ta kwota 500 zł wsparcia dla osób niesamodzielnych, w sumie w przyszłym roku przewidziana jest kwota 4,5 miliarda zł. I łącznie z tymi środkami, które są w ramach programów… Bo cały solidarnościowy fundusz wsparcia opiera się na programach, tych 4 programach, jak już wielokrotnie mówiliśmy, które są realizowane. Tych środków by zabrakło, stąd też zaciągnięta była pożyczka z Funduszu Pracy na zrealizowanie tego świadczenia. I tak ten mechanizm działa. Jeżeli więc chcemy udzielić pełnego wsparcia w ramach tego funduszu, wykraczającego ponad 5 miliardów, to ta poprawka jest dla nas nie do zaakceptowania.

Kolejna poprawka też jest dla nas nie do przyjęcia. Ona jest jakby konsekwencją…

(Głos z sali: O której pan mówi?)

Mówię w tej chwili o poprawce trzeciej, bo druga jest wycofana.

Czyli, konkludując, powiem, że jesteśmy za przyjęciem poprawki czwartej i piątej, a przeciw pozostałym wnioskom i poprawkom.

Przewodniczący Kazimierz Kleina:

Dziękuję.

Biuro Legislacyjne?

Nie ma uwag.

W takim razie przystępujemy do głosowania.

Głosujemy nad pierwszym wnioskiem, wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (1)

Kto jest przeciw? (12)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Wniosek ten został odrzucony, tak jak to podała pani sekretarz.

Teraz wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek? (3)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (4)

A więc także ten wniosek nie został zaakceptowany przez połączone komisje.

Przystępujemy do rozpatrywania poprawek. Nie będę ich już omawiał, tylko będę podawał numery. Te poprawki były już omówione przez pana ministra i stanowiska, tak że…

Poprawka nr 1. Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1? (8)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

To znaczy, że poprawka otrzymała poparcie, rekomendację połączonych komisji.

Poprawka druga została wykluczona.

Poprawka trzecia to jest… Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3? (8)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

A więc także ta poprawka ma poparcie połączonych komisji.

Poprawka nr 4. Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4? (15)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka otrzymała poparcie.

Poprawka nr 5. Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5? (15)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została zarekomendowana, ma poparcie połączonych komisji.

W ten sposób przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.

Kto na sprawozdawcę?

(Senator Jan Filip Libicki: Mogę być.)

Jako sprawozdawcę połączonych komisji proponuję pana senatora Libickiego.

Dziękuję bardzo. Zamykamy…

(Senator Jan Filip Libicki: Ale czy się komisja zgadza?)

Aha, czy komisje zgadzają się na sprawozdawcę tak zaproponowanego? Tak jest.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu ministrowi.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Komisję Budżetu i Finansów Publicznych proszę o pozostanie na sali.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 26)