Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 2) w dniu 10-12-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2.)

w dniu 10 grudnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.

2. Sprawy organizacyjne.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Chróścikowski)

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Pozwolicie państwo, że otworzę drugie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mamy dzisiaj w porządku 2 punkty: wybór zastępców przewodniczącego komisji oraz sprawy organizacyjne.

Witam pana Michała Gila, naszego legislatora. Witam państwa senatorów oraz nasz sekretariat.

Pozwolicie państwo, kilka ogólnych informacji. Posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie. Żeby była jasność – posiedzenia wszystkich komisji, które się odbywają, są transmitowane, chyba że są utajnione.

Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie, uznam, że porządek został przyjęty…

Nie ma uwag, tak? Nie ma.

Punkt 1. porządku obrad: wybór zastępców przewodniczącego komisji

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego: wybór zastępców przewodniczącego.

Zgodnie z art. 53 oraz art. 62 ust. 1 Regulaminu Senatu głosowanie jest jawne. Uchwały komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 1/3 członków komisji. Komisja liczy 10 senatorów, a więc żeby komisja mogła podejmować uchwały, musi być obecnych co najmniej 4 senatorów.

Stwierdzam, że jest wymagane kworum, w posiedzeniu bierze udział wymagana liczba senatorów.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Miło mi, że możemy przystąpić do…

Chcę państwa poinformować, że wystąpiłem do pana marszałka Tomasza Grodzkiego o to, aby wyraził zgodę na wybór 2 dodatkowych wiceprzewodniczących. Dostaliśmy tę zgodę, pan marszałek w dniu 2 grudnia wysłał takie pismo: uprzejmie informuję, że Prezydium Senatu na posiedzeniu, które odbyło się 27 listopada br., wniosek o wyrażenie zgody na wybranie ze składu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2 dodatkowych zastępców przewodniczącego rozpatrzyło pozytywnie. Pismo to przesłane zostało od pana dyrektora. W związku z tym oprócz 1 regulaminowego zastępcy będziemy mieli 2 dodatkowych, czyli łącznie 3 wiceprzewodniczących.

Tak jak już powiedziałem, możemy przejść do procedury wybierania zastępców.

Czy są jakieś pytania, wątpliwości? Nie ma.

To proszę, otwieram listę kandydatów na zastępców przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Rozmowy na sali)

Proszę.

Senator Antoni Mężydło:

Ja bym chciał zgłosić Ryszarda Bobera z PSL na stanowisko wiceprzewodniczącego. Pan Ryszard Bober był wieloletnim przewodniczącym sejmiku kujawsko-pomorskiego, jest rolnikiem, który prowadzi innowacyjną produkcję bydła mlecznego – ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi zarówno o rolnictwo, jak i o działalność publiczną, samorządową. Uważam, że to jest właściwy kandydat na wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy są jeszcze zgłoszenia? Nie ma.

Ja pozwolę sobie zgłosić pana senatora Przemysława Jacka Błaszczyka, który był wiceprzewodniczącym w poprzedniej kadencji, jest bardzo doświadczony w prowadzeniu posiedzeń, w pracach komisji. Również jest rolnikiem, który ma w miarę duże gospodarstwo drobiarskie i jeszcze inną produkcję, już nie będę wymieniał… Zna się na rolnictwie doskonale. Jego doświadczenie dotychczasowe jako wiceprzewodniczącego… Uważam, że ma pełne kwalifikacje, żeby go wybrać. Zgłaszam kolegę senatora Przemysława Jacka Błaszczyka.

Proszę.

Senator Ryszard Bober:

Panie Przewodniczący, nie chodzi o to, żebyśmy sobie wzajemnie mówili miłe słowa, ale pragnę zgłosić kandydaturę pana senatora Antoniego Mężydły na wiceprzewodniczącego komisji rolnictwa. Tak się złożyło, że my jesteśmy w trójkę – z senatorem Łuczakiem – z Kujaw i Pomorza w tej komisji, będziemy pracowali wspólnie. Pan senator Antoni Mężydło jest bardzo, bardzo doświadczonym posłem, w tej chwili senatorem, chyba od początku nowego Sejmu uczestniczył w jego pracach. Poza tym jest rolnikiem, który…

(Senator Antoni Mężydło: Nie, nie jestem…)

Ale ma ziemię…

(Senator Antoni Mężydło: Ale kamienistą.)

Nie kamienistą, urodzajną.

(Głos z sali: Z definicji jest się rolnikiem.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, jeżeli…

(Senator Antoni Mężydło: Bardziej nieczynnym.)

Nieczynnym, o, to jest doprecyzowanie tej wypowiedzi. Ale wiedzę na temat rolnictwa posiada, często dyskutuje ze mną i jest bardzo, bardzo zainteresowany tym, żeby wprowadzać na polskiej wsi coś pozytywnego, rozumie problemy szeroko pojętego rolnictwa. Proszę, aby komisja zaakceptowała kandydaturę senatora Antoniego Mężydły na funkcję wiceprzewodniczącego komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Pana Mężydłę większość z nas zna z poprzedniego parlamentu, z jeszcze wcześniejszych parlamentów…

(Senator Ryszard Bober: Z Sejmu.)

…kiedy był posłem. Tak że znamy się dobrze.

Czy są inne kandydatury?

Nie ma, w związku z czym zamykamy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…listę.

Przystępujemy do głosowań.

Należy głosować po kolei nad każdą kandydaturą, według alfabetu. Pierwszy będzie pan senator Błaszczak…

(Senator Przemysław Błaszczyk: Błaszczyk.)

Błaszczyk, przepraszam.

Kto jest za? (8)

(Głos z sali: Przepraszam, głosowanie jest jawne?)

Jawne.

Kto jest przeciw? (0)

Jednogłośnie, w związku z czym nie pytam dalej…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Gratuluję panu Przemysławowi Błaszczykowi.

Poddajemy pod głosowanie następną kandydaturę, pana Ryszarda Jakuba Bobera.

Kto jest za? (8)

Jednogłośnie. Dziękuję.

Gratuluję wyboru.

Przechodzimy do trzeciego kandydata, a jest nim pan senator Antoni Mężydło.

Kto jest za? (8)

Dziękuję.

Również gratuluję.

Czy ktoś z panów, którzy zostali wybrani, chce zabrać głos?

Senator Przemysław Błaszczyk:

Ja tylko chciałbym podziękować za poparcie. Myślę, że tak jak w poprzedniej kadencji i we wcześniejszych kadencjach będziemy razem dobrze współpracować dla dobra polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Senator Antoni Mężydło:

My się cieszymy, że jest nas tutaj trzech, dwóch z kujawsko-pomorskiego będzie w prezydium komisji. Region kujawsko-pomorski to jest region typowo rolniczy. Myślę, że wspólnie będziemy działali na rzecz rolnictwa w całej Polsce, uwzględniając potrzeby lokalne. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos?

Senator Ryszard Bober:

Panie Przewodniczący, pragnę serdecznie podziękować za zaufanie i powierzenie mi funkcji wiceprzewodniczącego jakże ważnej komisji, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Problemów dotyczących tej społeczności, jak również samych obszarów wiejskich jest bardzo dużo. Myślę, że jako prezydium tej komisji dołożymy staranności, aby rozwiązywać te wszystkie problemy, które są istotne dla poprawy ekonomicznego funkcjonowania rolnictwa, jak również problemy dotyczące wsi jako miejsca życia obywateli. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

Skoro nie, to ten punkt zamykamy.

Punkt 2. porządku obrad: sprawy organizacyjne

Punkt następny: sprawy organizacyjne.

Jeśli chodzi o nasze prace, to powiem tak. Dobrze by było, żeby przemyśleć sobie, z wyprzedzeniem, jaki plan pracy przyjmujemy – mamy już grudzień – na przyszły rok. Ja zawsze na początku zachęcam, żeby zgłaszać propozycje, czym komisja chciałaby się zająć, jakie tematy poruszyć. W styczniu czy w lutym, jak nie damy rady w styczniu, przyjmiemy plan pracy naszej komisji. Zawsze tak było, że koledzy mieli różne pomysły, proponowali posiedzenia tematyczne. Mnie głównie chodzi o tematyczne, bo te cykliczne są związane z danymi ustawami, które, naturalnie, marszałek do nas kieruje. Chodzi ewentualnie o posiedzenia, które będą wyjazdowe czy seminaryjne, o to, żeby w teren pojechać i zobaczyć… Proponowałby, żeby zgłaszać, jakie to mogłyby być regiony, jaka tematyka. I liczę na to, że współpraca między nami będzie się układać. Duże wyzwanie, jakie jest przed nami, dotyczy wspólnej polityki rolnej. To jest ogromne wyzwanie, jakie przed nami. Myślę, że będą i konferencje, i jakieś inne spotkania, oprócz tych negocjacji, które trwają, tak że nie raz będziemy mieli okazję porozmawiać. Część z nas jest również w komisji do spraw Unii Europejskiej i tam też są często poruszane tematy dotyczące legislacji unijnej, wspólnej polityki rolnej, która jest bardzo ważna. Następne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej będzie poświęcone wspólnym ramom finansowym i będę tam sprawozdawcą. Tam jest taki schemat pracy, że jak jest jakiś punkt, to się wyznacza sprawozdawcę ze strony komisji, który się przygotowuje i informuje… I przedstawia się ewentualne uwagi dla rządu, które kierujemy.

Jeśli chodzi o inne sprawy, to dzisiaj z inicjatywy pana marszałka odbyło się spotkanie przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i mojej skromnej osoby z przedstawicielami Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Koledzy rozmawiali o problemach sołtysów, o problemach wsi polskiej, problemach dotyczących nie tylko samego rolnictwa, ale i obszarów wiejskich. Były propozycje co do funduszu sołeckiego, zaproponowali poprawkę, zmianę do budżetu dotyczącą większych kwot na przyszłe 3 lata, bo tam jest perspektywa 3 lat. Taka inicjatywa jest złożona. Zobaczymy, czy ktoś się nią zajmie, czy rozpatrzymy, czy ona będzie tylko przy budżecie… Stowarzyszenie sołtysów zgłasza swoje propozycje i rozpoczyna tę pracę. Co roku spotykamy się w ramach konkursu „Sołtys roku” i tam są przyznawane rowery jako nagroda dla sołtysów, co roku 2 komisje – komisja samorządu i administracji oraz komisja rolnictwa – patronują temu konkursowi. To będzie pewnie na przełomie czerwca, jak co roku.

Zachęcam do współpracy, do zgłaszania jakichś inicjatyw, do przemyśleń na temat planu pracy. Jak mówię, najważniejsze wyzwanie, jakie przed nami stoi, to jest teraz wspólna polityka rolna, perspektywa Unii Europejskiej po 2020 r. na 7 lat. Stąd też, jak myślę, ważna jest tutaj współpraca z Komisją Środowiska. Mamy tu przewodniczącego Komisji Środowiska, Zdzisia Pupę, który, mam nadzieję, będzie dzielił się z nami informacjami. Środowisko i rolnictwo to obszary zbieżne. Myślę, że często będziemy mieli okazję wymieniać się… Z tego, co wiem, to i kolega Józek jest w Komisji Środowiska, tak? Jesteś?

(Senator Józef Łyczak: To będzie najważniejsza komisja…)

(Głos z sali: No, już jest najważniejsza.)

(Wesołość na sali)

(Senator Zdzisław Pupa: Środowisko będzie najważniejsze, bo…)

(Głos z sali: Widać, że przewodniczący…)

(Głos z sali: Środowisko będzie decydowało o rolnictwie.)

Senator Ryszard Bober:

Tak, jeszcze trochę, i tak będzie, niestety. Jeżeli ekolodzy będą tak postępować i ograniczać produkcję rolniczą, to rzeczywiście środowisko będzie miało niewątpliwie duży wpływ na rolnictwo.

Chcę zgłosić pewien problem, Panie Przewodniczący. Jest procedowana specustawa dotycząca ASF. Ten problem przeniósł się nagle na zachód Polski, stanowi potężne wyzwanie. Myślę, że musimy w tym obszarze wesprzeć ministra rolnictwa, aby… Proszę?

(Senator Zdzisław Pupa: Z ministrem rozmawiamy dzisiaj na ten temat.)

No tak, ale mówimy o planie pracy…

(Przewodniczący Jerzy Chróścikowski: Tak, tak.)

No, musimy wesprzeć ministra w tym obszarze ponad wszelkimi podziałami politycznymi, bo to jest zagrożenie. Procedowanie nad ustawą dotyczącą łowiectwa i myśliwych w całym kontekście walki z ASF to jest naprawdę bardzo, bardzo ważna rzecz. To jeden z takich tematów…

Przewodniczący Jerzy Chróścikowski:

Tak się dobrze składa, że mamy tutaj przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Środowiska. Prawo łowieckie wspólnie omawiamy, mamy poprzednie doświadczenia z walki o to, jak ono powinno funkcjonować. Tak że koledzy będą z nami współpracowali.

(Senator Zdzisław Pupa: Jest rządowy projekt ustawy o łowiectwie, tak że znowu coś się będzie działo. Zobaczymy, jaki kształt przybierze ta ustawa. Ja myślę, że jeszcze raz…)

O godzinie 15.30 ponownie się zbierzemy, zapraszam. Pan minister Ardanowski zadeklarował, że będzie dzisiaj na spotkaniu, że osobiście będzie referował ten punkt, przedstawi, jak kadencja przez niego realizowana będzie wyglądać, jakie przyjął założenia. Chętnie dzisiaj podyskutujemy, popytamy pana ministra o różne sprawy. Myślę, że dzisiejszy dzień, to spotkanie z panem ministrem będzie bardzo owocne. Proponuję, żeby wszystkie pytania, które dzisiaj można by zadawać tu, przenieść na spotkanie z panem ministrem.

Czy są jeszcze jakieś pytania? Coś jeszcze ze spraw organizacyjnych?

Skoro nie, to bardzo dziękuję wszystkim państwu. I jeszcze raz gratuluję wybranym wiceprzewodniczącym.

(Głosy z sali: Dziękujemy.)

Zamykam posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 19)