Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 191) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (191.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1325, druk sejmowy nr 3828).

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Wiesław Dobkowski)

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dzień dobry państwu.

Witam wszystkich na posiedzeniu Komisji Infrastruktury.

Na dzisiejszym posiedzeniu będziemy rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Druk senacki nr 1325.

Witam na posiedzeniu sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pana Rafała Webera – witam, dzień dobry. Witam sekretarza Konrada Romika z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

(Sekretarz w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik: Dzień dobry.)

Dzień dobry.

Witam, również z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego, panią Karolinę Dankowską, głównego specjalistę. Z Ministerstwa Infrastruktury, z departamentu… Aha, tego pana nie ma. Jest z Ministerstwa Infrastruktury zastępca dyrektora Departamentu Prawnego, pan Tomasz Behrendt – dzień dobry. Witam dyrektora Departament Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Cichomskiego. Następnie witam z Komendy Głównej Policji, z Biura Ruchu Drogowego, pana dyrektora Zdzisława Sudoła – dzień dobry. Jeszcze z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest główny specjalista, pan Jacek… Tak niewyraźnie pan się podpisał, że…

(Głos z sali: Giszczak.)

Giszczak. Dziękuję.

Jest jeszcze z Komendy Głównej Policji, z Biura Ruchu Drogowego główny specjalista, pan Mariusz Wasiak – witam. Dzień dobry państwu. No i z Biura Legislacyjnego jest pan Maciej Telec.

Proszę państwa, powiem tak, posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Teraz pytanie: czy w posiedzeniu uczestniczą przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa?

Nikt się nie zgłasza.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1325, druk sejmowy nr 3828)

W takim razie prosiłbym przedstawiciela rządu – chyba będzie to pan Rafał Weber – pana ministra, sekretarza stanu, o przedstawienie ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Przedstawiam projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Wprowadzamy do polskiego porządku prawnego zasady tworzenia korytarza życia oraz jazdy na suwak. Oba zachowania kierowców są pożądane i przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na oba tematy od dłuższego czasu toczy się dyskusja. Wszystkie środowiska, które są związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, wszystkie instytucje i podmioty, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo na polskich drogach, służby ratownicze w szczególności, postulowały o to, aby właśnie takie zasady stworzyć i do polskiego porządku prawnego wdrożyć. Zmiany w ustawie właśnie tego dotyczą.

Jeżeli chodzi o zasady tworzenia korytarza życia, to przepisami prawa określamy to, w jaki sposób kierowcy muszą się zachować, aby pojazdy uprzywilejowane mogły sprawnie dotrzeć do poszkodowanych. Wiemy, że w działaniach ratowniczych czas odgrywa bardzo ważną rolę, szybkie dotarcie karetki pogotowia, straży pożarnej czy policji do miejsca zdarzenia zwiększa możliwość udzielenia pomocy ofiarom. Wiemy, że liczy się tu każda sekunda, a pod warunkiem właściwego zachowania kierowców, czyli zjechania do krawędzi jezdni i otworzenia przestrzeni dla pojazdów ratunkowych poszkodowany otrzyma profesjonalną pomoc, która może uratować nie tylko zdrowie, ale nawet życie. Chcemy, aby te przepisy były stosowane, bowiem badania pokazują, że stworzenie korytarza życia zwiększa szanse poszkodowanych na przeżycie nawet o 40%. To pokazują badania wykonane w Austrii, w jednym z krajów, w których takie przepisy zostały wprowadzone.

Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o jazdę na suwak, to celem tego projektu, tych zmian jest doprecyzowanie obecnych przepisów poprzez dodanie przepisów wskazujących na obowiązek stosowania przez kierujących pojazdami tzw. jazdy na suwak. Projekt ten będzie miał pozytywny wpływ na życie społeczne i zapewni jasne zasady postępowania kierującego pojazdem w przypadku zanikania czy kończenia się jednego z pasów ruchu na jezdni z co najmniej 2 pasami ruchu w tym samym kierunku. Według badań tworzenie tzw. suwaka może zmniejszyć długość zatoru drogowego nawet o 50%, a co za tym idzie zwiększyć płynność ruchu. Poprzez jasno określone zasady postępowania można zmniejszyć agresję drogową wśród kierowców, zmniejszyć także nadmierną prędkość pojazdów poruszających się po pasach ruchu w celu utworzenia suwaka, a co za tym idzie zredukować liczbę zdarzeń drogowych i tym samym poprawić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Jeżeli chodzi o sankcje karne, to w obu przypadkach w żaden sposób nie regulujemy przepisów prawa. W obu przypadkach w tej chwili funkcjonują w polskim systemie prawnym przepisy kodeksu wykroczeń, które pozwalają na to, aby w przyszłości karać kierowców za niedostosowanie się do wdrażanych przez nas przepisów.

Chciałbym nadmienić, że wczoraj projekt ten został przyjęty przez Sejm zdecydowaną większością głosów, o ile dobrze pamiętam, to 415 posłów głosowało za, 6 – przeciw, 2 się wstrzymało. Tak że, jak powiedziałem na początku, jest powszechna zgoda na to, aby te przepisy prawa zostały do polskiego porządku prawnego włączone. Prosimy również Wysoką Komisję, senacką Komisję Infrastruktury, o pozytywną opinię, a później Wysoką Izbę o przyjęcie projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Poproszę pana Macieja Teleca, głównego legislatora, o przedstawienie opinii Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Kto z panów senatorów chciałby zabrać głos?

Proszę, pan senator Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:

To jest jeden z tych projektów, który wychodzi na przeciw rzeczywistości. Dotyczy takich spraw, o których bardzo często ludzie na co dzień funkcjonujący w ruchu wiedzą, które rozumieją i których konieczność i potrzebę widzą, a które do tej pory nie mogły się doczekać implementacji w prawie. Bardzo dobrze, że ministerstwo zareagowało i że to przeprowadza i wprowadza. Wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber: Panie Przewodniczący, czy mogę jeszcze kilka zdań…)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

We wprowadzeniu nie powiedziałem o tym – dziękuję też panu senatorowi za pozytywną opinię – że prowadzimy szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został przygotowany materiał filmowy związany z tworzeniem korytarza życia, który pokazuje, jak powinien zachować się kierowca w praktyce, kiedy nadjeżdża pojazd uprzywilejowany, jak on powinien zareagować, jak powinien się zachować w konkretnym miejscu i w konkretnej sytuacji.

O kilka zdań w tym temacie poproszę pana dyrektora Konrada Romika, który jest sekretarzem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Chcę bardzo gorąco podziękować wszystkim członkom Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego za podniesienie tego tematu, za przygotowanie przepisów, które właśnie tą zmianą ustawy przyjmiemy. Jestem przekonany, że zwiększą one świadomość kierowców co do tego, jak powinno wyglądać ich zachowanie w poszczególnych sytuacjach, dzięki czemu jazda po polskich drogach będzie bezpieczniejsza.

Dodam, o czym też wspomniałem podczas dyskusji na sali plenarnej, że chcemy, aby również w pytaniach egzaminacyjnych na prawo jazdy pojawiły się zagadnienia związane z tworzeniem korytarza życia i jazdą na suwak. Chodzi o to, aby już na etapie kształcenia przyszłych kierowców, ale również na etapie egzaminu wpajać określone zasady postępowania.

Tak że dziękuję Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, wszystkim jej członkom, którzy przyczynili się do powstania tych zapisów. Bardzo proszę pana dyrektora jeszcze o kilka zdań na temat edukacji, którą krajowa rada prowadzi.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Proszę bardzo.

Sekretarz w Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Konrad Romik:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panowie Senatorowie! Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Członkowie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego!

Przygotowaliśmy pakiet edukacyjny w zakresie chociażby… dotyczący, o czym pan minister mówił, szeroko pojętej edukacji w zakresie korytarza życia. Jest już realizowana przez nas kampania ogólnospołeczna, o pełnym zasięgu social mediowym, tak aby dotrzeć do wszystkich grup, czyli kampania „Życie ma pierwszeństwo”. Ona już przekroczyła wszystkie nasze oczekiwania, jeśli chodzi o dotarcie z edukacją, jeśli chodzi o założenia tej kampanii. Ta kampania cały czas jest realizowana, cały czas, że tak powiem, żyje w środkach masowego przekazu, szczególnie w social mediach. Tutaj jest bardzo pozytywny oddźwięk społeczeństwa, co obserwujemy już od ponad 2 tygodni. Oczywiście w zależności od przyjęcia tego projektu ustawy i zaproponowania 21 dni vacatio legis, rada zaktywizuje swoje działania edukacyjne.

Jednocześnie od razu chciałbym poinformować, że jesteśmy gotowi, jako krajowa rada, do szerokich działań edukacyjnych również w zakresie edukacji na temat stosowania jazdy na suwak. Tak że o tym raportujemy. Będziemy to realizować w przypadku pozytywnego odniesienia się pań i panów senatorów do tego projektu i przyjęcia go przez pana prezydenta w ciągu 21 dni, w ramach art. 2. To jest czas na permanentną edukację z naszej strony i będziemy bardzo przykładać się do tego, aby… Dzięki sile członków rady ta edukacja będzie realizowana, a oprócz tego będzie oczywiście przygotowana, o czym powiedział pan minister, baza pytań w zakresie edukowania i szkolenia przyszłych kierowców. Serdecznie dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Cieszę się, że nie czekaliście państwo na nowy Sejm, nowy Senat, bo to by wydłużyło czas przyjęcia tej ustawy nawet o kilka miesięcy. Nie wiadomo, czy ta ustawa od razu weszłaby pod obrady, bo będą sprawy niejako pierwszej wagi, budżet itd. Tak że wtedy ta ustawa mogłaby czekać, a ofiar wypadków prawdopodobnie byłoby więcej, bo ta ustawa na pewno spowoduje to, że po prostu wiele osób będzie uratowanych. Z racji suwaka może też mniej będzie zdarzeń drogowych, mniejsze będą szkody.

Cieszę się nie tylko z tego powodu, że taka ustawa wejdzie w życie, ale głównie z tego, że ona będzie bardzo mocno uświadamiana w społeczeństwie, wśród milionów kierowców. Często jest tak, że jakieś ustawy wchodzą w życie, ale dość długo… mija sporo czasu, zanim dotrą do świadomości społecznej, nie zawsze ludzie od razu o nich wiedzą. My wszyscy wiemy, że jakaś ustawa wchodzi w życie… Ustawa według mnie jest bardzo logiczna. To jest oczywiste, że tak powinno się robić, czyli zjeżdżać z lewego pasa na lewą stronę i dawać miejsce przy lewej krawędzi… inaczej, dawać miejsce pośrodku, czyli zjeżdżać na lewą stronę, a z prawego pasa na prawą stronę. To jest logiczne, ale nie wszyscy kierowcy tę zasadę stosowali, niektórzy blokowali drogę, a wystarczy, że jeden zablokuje i wtedy już nie można… inni się blokują i robi się korek. Karetka pogotowia nie zawsze mogła mieć wolną drogę, a teraz to na pewno uprości sprawę i jeśli kierowca będzie świadomy, że tak ma być, że jest to zgodne z przepisami, że przepisy nakazują to robić, to on będzie… No, prędzej to zrobi teraz, niż robił do tej pory. Tak że dzięki nie tylko za to, że ustawa wchodzi w życie, ale również za to, że będzie taka informacja, takie prawo i powszechnie u ludzi… dotrze to do powszechnej świadomości i na pewno uprości i ułatwi nam sprawę.

Proszę państwa, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Jeżeli nie ma chętnych, to proponuję przegłosować wniosek pana senatora Grzegorza Peczkisa o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zatem pytam: kto z państwa jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (4)

Dziękuję. Widzę, że wszyscy są za.

Proszę bardzo, senator Peczkis ma głos.

Senator Grzegorz Peczkis:

Z racji rangi i powagi sytuacji wnoszę, aby sprawozdawcą był pan przewodniczący.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Ja myślałem, że będzie nim pan senator Jacek Włosowicz.

Może jednak pan senator Włosowicz?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To ja proponuję, żeby sprawozdawał senator, bo ja już mam pewną ustawę, dość zawiłą. Proponuję, żeby pan senator Jacek Włosowicz był sprawozdawcą.

Proszę o zgodę.

(Senator Jacek Włosowicz: Zgadzam się.)

Dziękuję bardzo.

Dziękuję też za uznanie przez pana Grzegorza Peczkisa, dziękuję bardzo.

Proszę państwa, skończyliśmy ten punkt, zatem zamykam posiedzenie.

To jest chyba ostatnie posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej kadencji, więc dziękuję wszystkim, dziękuję panom senatorom.

Dziękuję również panu senatorowi Peczkisowi, który był tu bardzo aktywny, szkoda, że pana senatora nie będzie, bo naprawdę wnosił pan bardzo dużo do prac komisji, przekazywał nam dużo nowinek, dużo ciekawych spraw, o wielu sprawach dowiadywałem się od pana. Jest pan specjalistą w wielu dziedzinach i nie tylko specjalistą, ale takim, powiedzmy, poszukiwaczem różnych spraw. Tak że naprawdę będzie nam pana brakowało.

(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję bardzo.)

Mam nadzieję, że następnym razem… że wróci pan jeszcze do Senatu.

Dziękuję wszystkim, przedstawicielom rządu…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

I ja, Panie Przewodniczący, bardzo gorąco dziękuję za tę 4-letnią współpracę. Przez te ostatnie pół roku miałem przyjemność osobiście współpracować z posłami sejmowej Komisji Infrastruktury i z państwem senatorami z senackiej Komisji Infrastruktury.

Bardzo dziękuję też w imieniu pana ministra Andrzeja Adamczyka, który bardzo cenił sobie tę współpracę. Żywimy nadzieję, że kolejna komisja, komisja nowej kadencji, będzie równie merytoryczna w zakresie, w jakim na co dzień się zajmujemy. Bardzo serdecznie panom senatorom dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Mam nadzieję, że w następnej kadencji też będziecie mieli możliwość przychodzenia tu na posiedzenia komisji i przedstawiania spraw tak merytorycznie.

Dziękuję bardzo. Do widzenia.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 52)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito