Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 189), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 225) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (189.)

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (225.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1316, druk sejmowy nr 3789).

(Początek posiedzenia o godzinie 9 minut 34)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiesław Dobkowski)

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dzień dobry państwu.

Wraz z przewodniczącym Andrzejem Pająkiem witamy państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1316, druk sejmowy nr 3789)

Na dzisiejszym posiedzeniu będziemy rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Na posiedzeniu komisji witamy sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pana Karola Okońskiego, i panią Magdalenę Witkowską-Krzymowską, również z Ministerstwa Cyfryzacji, dyrektor Departamentu Prawnego. Jest jeszcze pani Katarzyna Kopytowska, zastępca dyrektora Departamentu Systemów Państwowych w Ministerstwie Cyfryzacji, i pani Inga Sarnecka, radca prawny w Ministerstwie Cyfryzacji – witamy. Witamy wiceprezesa Wiesława Paluszyńskiego, który reprezentuje Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Witamy również pana Tomasza Iwańskiego, zastępcę dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Witamy pana Dariusza Boguckiego, zastępcę dyrektora Departamentu Teleinformatyki w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak również radcę prawnego Monikę Małowiecką ze Związku Powiatów Polskich. Witamy.

Proszę państwa, chciałbym poinformować, że posiedzenie połączonych komisji jest transmitowane przez internet.

Mam pytanie: czy w posiedzeniu połączonych komisji uczestniczą przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działalności lobbingowej w stanowieniu prawa? Proszę o przedstawienie się, jeżeli ktoś jest, i poinformowanie, na rzecz jakiego podmiotu prowadzona jest działalność lobbingowa.

Nikt się nie zgłasza. Rozumiem, że nie ma takiego przedstawiciela.

Szanowni Państwo, proszę przedstawiciela rządu, pana Karola Okońskiego, o przedstawienie ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński:

Panowie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ustawa wprowadza wiele zmian, które mają ułatwić komunikację i też współpracę na styku państwo – obywatel czy państwo – przedsiębiorca. Ja chciałbym zwrócić państwa uwagę szczególnie na 3 zmiany.

Pierwsza rzecz to jest stworzenie w przyjętej przez Sejm ustawie podstaw do działania Systemu Rejestrów Państwowych. To będzie jednolite rozwiązanie, do którego będą mogły przystępować na zasadzie dobrowolności kolejne podmioty administracji. W tym momencie częścią tego systemu jest m.in. Rejestr PESEL, Rejestr Stanu Cywilnego i Rejestr Dowodów Osobistych.

Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że staramy się rozwiązać problem, jakim jest występowanie niezgodności dotyczących tożsamości danych, które są przetwarzane w różnych rejestrach publicznych. I na mocy ustawy przyjmujemy, że rejestr PESEL jest tym, który będzie zawierał dane referencyjne, względem którego inne rejestry powinny weryfikować swoje dane, czyli ewentualnie na jego podstawie wprowadzać zmiany w swoich systemach.

Teraz inna ważna rzecz – taka podstawowa, zasadnicza część naszej ustawy to jest wprowadzenie rejestru danych kontaktowych osób fizycznych, które to dane raz podane przez obywatela mają stanowić podstawę do kontaktu z administracją czy to w toku prowadzonych spraw, czy to w ramach ewentualnego przypominania o różnych terminach lub różnych nowych funkcjonalnościach dla obywatela. Wprowadzenie danych będzie dobrowolne ze strony obywatela. Zakładamy też, poprzez budowanie odpowiedniego interfejsu, możliwość integrowania się z tym rejestrem innych systemów państwowych.

I ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to to, że tworzymy podstawę do udostępnienia dedykowanej usługi elektronicznej, która pozwoli obywatelom na samodzielne pobranie odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektronicznej, który będzie można wykorzystać w różnych innych procesach wymagających właśnie przedstawienia odpisu aktu stanu cywilnego. Co ważne, z tej usługi będzie mogła skorzystać nie tylko osoba, której ten akt dotyczy, ale również jej małżonek, dzieci i rodzice.

Zarówno te zmiany, jak i pozostałe mają na celu przygotowanie rozwiązań, narzędzi, które odciążą obywatela od pilnowania czy załatwiania różnych spraw urzędowych osobiście i które zakładają przyspieszenie i ułatwienie załatwienia tych spraw właśnie na linii państwo – obywatel.

Tak że proszę Wysoką Komisję o poparcie tego projektu. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo za przedstawienie ustawy.

Teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela Biura Legislacyjnego, który przedstawi opinię do ustawy.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Dzień dobry.

Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.

Panowie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie Ministrze! Szanowni Goście!

Biuro przedstawiło 5 uwag do omawianej ustawy. Uwagi te mają charakter techniczno-legislacyjny. Pozwolę sobie w skrócie je przedstawić.

I tak, pierwsza uwaga odnosi się do art. 1 pktów 1 i 3 w zakresie proponowanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne art. 12 ust. 3 i 4 oraz art. 14 ust. 6 i 7. Tu pragniemy wskazać, że w przepisach tych, konstruując odesłania, ustawodawca posługuje się zwrotami: „o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej”, „z uwzględnieniem odrębnych przepisów”. A więc jedynie zwracamy uwagę, że w myśl §156 „Zasad techniki prawodawczej”, który formułuje zasady konstruowania odesłań, w ustawach należy unikać posługiwania się wyrażeniem „przepisy odrębne”. Jest to niewłaściwa metoda konstruowania odesłań, bowiem nie informuje precyzyjnie adresata, do jakich przepisów odsyłamy. Ta nasza uwaga nie skutkuje propozycją poprawki. My jedynie podnosimy pewne wątpliwości.

Uwaga nr 2 odnosi się do art. 1 pktu 6, to jest do art. 20j ust. 5 ustawy o informatyzacji – pozwolę sobie tak skrótowo tytułować tę ustawę. Tu też mamy uwagę legislacyjną. W art. 20j ust. 5 posłużono się zwrotem „z mocy prawa”. My wskazujemy, że zwrot „z mocy prawa” to jest zwrot charakterystyczny dla języka prawniczego, a więc języka, którym posługują się odbiorcy norm, a nie jest to zwrot z języka prawnego, w którym tworzone są przepisy ustaw. Podnosimy jedynie, że pominięcie tego zwrotu w przepisie nie wpływa na treść normy. Tak jak mówiłem, postulowalibyśmy ewentualne usunięcie go z przepisu art. 20j ust. 5, ale tu również nie przedstawiamy poprawki.

Uwaga nr 3 ma charakter stricte redakcyjny i odnosi się do art. 7 pktu 1 lit. a i b noweli. Tutaj zwracamy jedynie uwagę, że w ust. 1 art. 30 ustawy o ewidencji ludności w lit. a są trzy tiret. W pierwszym tiret uchyla się pkt 5, w drugim tiret uchyla się pkt 8. My zwracamy uwagę – to jest uwaga techniczna – że można było po prostu w jednym tiret uchylić pkty 5 i 8. Byłoby krócej, że tak powiem.

Uwaga nr 4 odnosi się do art. 13. Zgodnie z tym przepisem tworzy się rejestr danych kontaktowych osób fizycznych. Tu zwracamy jedynie uwagę, że to jest zbiór danych elektronicznych funkcjonujący w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku biuro stoi na stanowisku, że nie ma potrzeby formułować przepisów o tworzeniu takiej instytucji. Same przepisy ustawy mówiące, że minister prowadzi ten rejestr, są wystarczające do zafunkcjonowania tego systemu.

Uwaga nr 5 odnosi się do art. 15 ust. 1. Jest to przepis o wejściu w życie ustawy. My zwracamy uwagę, że przepis ten sformułowano w taki sposób, że rozdzieliło się wejście w życie części zakresu przedmiotowego danego przepisu. Jest to wadliwe, naszym zdaniem, rozwiązanie, dlatego że tutaj wprowadza się materię przejściową w przepisie końcowym. Mamy propozycję poprawki, ażeby wkomponować w ustawę odpowiedni przepis czasowy i skreślić pkt 1 w art. 15 ustawy. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy przedstawiciel rządu chciałby się odnieść do tych propozycji?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński:

Tak.

Panowie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Panie Mecenasie!

Państwo pozwolą, że odniosę się ogólnie do wszystkich propozycji poprawek i uwag. Chciałbym prosić, żeby ich nie przyjmować. Jakkolwiek rozumiemy, że te przepisy można by napisać tak, jak pan proponuje, czyli inaczej, niemniej jednak część z tych przepisów została zmieniona np. w wyniku poprawek Biura Legislacyjnego Sejmu, więc ewidentnie jest to pewien rodzaj interpretacji czy pewien rodzaj pisania przepisów, który może po prostu stanowić opinię poszczególnych prawników. Według nas obecne przepisy, które są w przedłożonej ustawie, są wystarczająco jednoznaczne i też są spójne ze stosowaną w innych ustawach praktyką. Nie uważamy, żeby rodziły one jakieś wątpliwości co do interpretacji, więc jesteśmy za tym, żeby przyjąć ustawę w niezmienionym kształcie.

Zastępca Przewodniczącego Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.

Czy ktoś inny chciałby zabrać głos? Też nie.

W takim razie, ponieważ nikt z senatorów nie proponuje żadnej poprawki, proponuję zgodnie z sugestią przedstawiciela rządu przyjąć wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Zatem przystępujemy do głosowania.

Kto jest za tym, żeby przyjąć ustawę bez poprawek? (9)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Czyli połączone komisje jednogłośnie przyjęły takie stanowisko, żeby Senat przyjął ustawę bez poprawek.

Proszę państwa, teraz chciałbym zaproponować senatora, który byłby sprawozdawcą 2 połączonych komisji. Ja proponuję pana senatora Roberta Gawła.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję bardzo.

Wyraża zgodę.

Zatem stwierdzam, że pan senator Robert Gaweł będzie sprawozdawcą tej ustawy 2 połączonych komisji.

No cóż, chyba skończyliśmy.

W takim razie dziękuję państwu za udział w posiedzeniu komisji.

Stwierdzam zakończenie posiedzenia komisji – ostatniego w kadencji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 46)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito