Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 186), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 339) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury(186.),

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji(339.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 1329, druki sejmowe nr 3696 i 3773).

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robert Mamątow)

Przewodniczący Robert Mamątow:

Serdecznie witam państwa na wspólnym posiedzeniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Infrastruktury.

Mamy dzisiaj do rozpatrzenia ustawę o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Chciałbym serdecznie powitać gości. Jest z nami dzisiaj pan minister Karol Okoński z Ministerstwa Cyfryzacji ze współpracownikami i pan Piotr Dolata z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Witam pana ministra Piotra Wawrzyka, wcześniej pana nie widziałem. Serdecznie witam panią Aldonę Figurę, legislatora z Senatu. Bardzo serdecznie witam panów senatorów.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 1329, druki sejmowe nr 3696 i 3773)

Bardzo proszę przedstawiciela rządu o krótkie przedstawienie ratyfikacji.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński:

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Obecna ustawa przede wszystkim sprowadza się do tego, żeby podjąć decyzję o ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję Rady Europy dotyczącą ochrony osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, ale akurat ten protokół zmieniający rozszerza zakres przedmiotowy ustawy. Te zasady zaczynają dotyczyć każdego rodzaju przetwarzania danych osobowych w warunkach transgranicznych, a więc mówimy już nie tylko o automatycznym, ale o każdym przetwarzaniu danych osobowych.

Wprowadzana jest tu również jednoznaczna definicja zgody podmiotu – ona musi być dobrowolna, wyraźna, świadoma, jednoznaczna. To też jest ważna zmiana. Wzmacnia się rola komitetu konwencji. Jego role zostały poszerzone o rolę oceniającą i monitorującą wykonanie konwencji.

Wprowadza są też szereg innych przepisów. Co do zasady nie zmienia się podstawowe przesłanie, nie zmieniają się podstawowe zasady konwencji. Co ważne w świetle coraz większego znaczenia ochrony danych osobowych w świecie nowych technologii, również w obrocie międzynarodowym, konwencja ma zasadnicze znaczenie, dlatego że jest jedynym aktem prawnym, który w tym momencie reguluje te kwestie.

Sama konwencja, pełna różnic terminologicznych, jest zgodna z rozporządzeniem RODO i w tym momencie nie powoduje z pespektywy Polski konieczności dokonania zmian w ustawodawstwie. Nie powoduje też skutków finansowanych.

By móc podjąć decyzję o ratyfikacji, wymagana jest zgoda parlamentu. Wnoszę o pozytywną opinię komisji.

Przewodniczący Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o opinię Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aldona Figura:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag. Dziękuję.

Przewodniczący Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.

Przepraszam bardzo, ale ominąłem… Jest z nami pan dyrektor Piotr Drobek z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Witam serdecznie.

Czy ktoś z przedstawicieli rządu chciałby jeszcze zabrać głos tej w sprawie? Nie widzę chętnych.

Otwieram dyskusję.

Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos w sprawie tej ustawy? Nie widzę chętnych.

Wnoszę o przyjęcie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r.

Kto z panów senatorów jest za moim wnioskiem o przyjęcie ustawy? (12)

Dziękuję bardzo.

Komisja w głosowaniu podjęła decyzję o przyjęciu ustawy.

Proponuję, żeby sprawozdawcą obu komisji był pan senator Jan Hamerski. Zgoda?

(Senator Jan Hamerski: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Dziękuję państwu.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Infrastruktury.

Dziękuję bardzo.

Chciałbym przypomnieć panom senatorom z komisji praw człowieka, że o godzinie 9.00 mamy następne posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 24)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito