Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 194), Komisji Infrastruktury (nr 190) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (194.)

oraz Komisji Infrastruktury (190.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 3749 i 3780).

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Antoni Szymański)

Zastępca Przewodniczącego Antoni Szymański:

Szanowni Państwo, otwieram posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. Druk senacki… Nie mam tutaj numeru.

(Głos z sali: 1330.)

1330, dziękuję za podpowiedź.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. (druk senacki nr 1330, druki sejmowe nr 3749 i 3780)

Poproszę może przedstawiciela rządu w tej sprawie o wypowiedź. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa:

Dziękuję bardzo.

Panowie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Ustawa wdraża zapisy Konwencji nr 188, reguluje szczegółowo kwestie dotyczące pracy na statkach rybackich. Ta konwencja jest pewnym uzupełnieniem konwencji o pracy na morzu, precyzuje te zapisy, które dotyczą specyficznej pracy rybaka. Konwencja dotyczy przede wszystkim pracy rybaków na dużych jednostkach, co najmniej 24-metrowych, pozostających na morzu dłużej niż 7 dni i pływających zwykle w odległości większej niż 200 mil morskich od brzegu państwa – tak naprawdę określa więc warunki ich pobytu na statku, kiedy to jest dłuższy rejs. Konwencja jest dosyć kompleksowa, reguluje kwestie dotyczące zarówno ubezpieczenia, pośrednictwa pracy, warunków pracy, życia i ochrony zdrowia rybaków, jak i wypoczynku.

Jednocześnie na poziomie krajowym przygotowaliśmy ustawę o pracy na statkach rybackich. Ta ustawa aktualnie jest u pana prezydenta, gotowa do podpisu, więc jesteśmy w pełni gotowi, również na poziomie krajowym, do wdrożenia tych wszystkich przepisów. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Antoni Szymański:

Bardzo dziękuję.

Proszę o wypowiedź Biuro Legislacyjne.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Dziękuję bardzo.

Szymon Giderewicz, legislator.

Sama ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację nie budzi wątpliwości legislacyjnych.

Zasadny jest także tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą na ratyfikację wyrażoną w ustawie. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego Antoni Szymański:

Dziękuję.

Kto z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Wobec tego przejdziemy do głosowania nad przyjęciem ustawy w przedłożonym kształcie.

Kto z pań i panów senatorów jest za? Proszę o podniesienie ręki. (9)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Sprawozdawca, tak? Kto może być sprawozdawcą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, ja nie chcę, bo będę wychodził.

Prosimy o wskazanie sprawozdawcy.

(Senator Wiesław Dobkowski: Ja proponuję panią Orzechowską, senator Orzechowską.)

Pani przewodnicząca, tak. Wobec tego pani senator Orzechowska będzie pełniła funkcję sprawozdawcy.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 21)