Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 356) w dniu 17-10-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Ustawodawczej (356.)

w dniu 17 października 2019 r.

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Proszę państwa, otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Przedmiotem obrad jest punkt poświęcony sprawozdaniu z działalności Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Komisja cały czas obradowała, nie było takiej przerwy, żeby można było pokazać to, co zrobiono wcześniej, bo cały czas nowe posiedzenia się odbywały, tak że w ostatniej chwili to sprawozdanie zostało przygotowane. Państwo macie na swoich dyskach, w swojej poczcie elektronicznej, tę właśnie informację.

Punkt 1. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

Ja sobie pozwolę z tej kilkustronicowej – tutaj chyba z 10 stron jest – informacji przedstawić te, wydaje się, najważniejsze fakty, czyli informacje mówiące m.in. o tym, że Komisja Ustawodawcza w trakcie IX kadencji Senatu RP odbyła łącznie 356 posiedzeń. W tym mieszczą się oczywiście posiedzenia odbyte przez komisję samodzielnie, ale też z innymi komisjami. Jeszcze dopytam sekretariat… Tak, spośród wszystkich komisji najwięcej posiedzeń odbyła właśnie Komisja Ustawodawcza.

Komisja rozpatrzyła w sumie 73 ustawy uchwalone przez Sejm, w tym 4 wykonujące prawo Unii Europejskiej, 99 wyroków Trybunału Konstytucyjnego – o, to dużo, mnie się wydawało, że mniej, a jednak się nazbierało tych wyroków – oraz 1 projekt postanowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum; przeprowadziła 77 pierwszych czytań inicjatyw ustawodawczych, w tym 30 inicjatyw komisji podjętych w wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz 41 wniesionych przez inne komisje bądź grupę senatorów. W stosunku do 34 inicjatyw Senatu proces ustawodawczy zakończył się i ustawy zostały opublikowane w „Dzienniku Ustaw”. Ponadto komisja rozpatrzyła 122 projekty inicjatyw uchwałodawczych – no, uchwał było faktycznie dużo – w tym 10 dotyczących zmian Regulaminu Senatu. W odniesieniu do 17 wyroków Trybunału Konstytucyjnego proces rozpatrywania nie został zakończony z uwagi na konieczność konsultowania propozycji rozwiązań legislacyjnych, z kolei 5 projektów ustaw na etapie ich rozpatrywania zostało wycofanych przez wnioskodawców. Inne informacje to są informacje mówiące, że komisja pracowała nad projektami ustaw o świadczeniu usług… To już taki podział tematyczny, jak rozumiem, właśnie jeżeli chodzi o prace legislacyjne.

Uwagi, wnioski… Nadal aktualne pozostają wnioski zawarte w sprawozdaniu z ubiegłej kadencji. Nierozpatrzone zostały 23 wyroki, jakie wpłynęły głównie w ostatnich 2 miesiącach. Na przyszłość komisja uważa za konieczne i celowe wprowadzenie skutecznego, jasnego i spójnego systemu informacji i koordynacji co do wykonywania wyroków Trybunału, tak aby uniknąć sytuacji, jakie miały miejsce w obecnej kadencji, sytuacji dublowania prac nad wyrokami przez inne podmioty wyposażone w prawo inicjatywy ustawodawczej. No, te inicjatywy faktycznie zbiegały się ze sobą bardzo często. Jeżeli chodzi o inicjatywę senacką, to czasami pokrywała się ona z sejmową, rządową… Prezydenckiej chyba nie było równolegle.

Ja tu nie chciałbym wszystkiego odczytywać, odczytałem po prostu te, jak mi się wydaje, najważniejsze punkty, jeżeli chodzi o liczbę posiedzeń komisji i rozpatrzonych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, postanowień Trybunału Konstytucyjnego, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. To tyle, bo nad tym oczywiście nie głosujemy. Jeżeli państwo macie jakieś pytania, to oczywiście bardzo proszę. Jeżeli nie, to… Można się jeszcze dokładniej z tym zapoznać. Tak że ja dziękuję bardzo.

Wydawało się, że to będzie ostatnie posiedzenie komisji w tej kadencji, ale jeszcze, jak się okazuje, pan senator Jan Rulewski wniósł projekt uchwały dotyczącej pani Olgi Tokarczuk, pani noblistki, i pan marszałek udzielił właśnie zgody na przyśpieszony tryb. Bo gdyby to nie było… W przyśpieszonym trybie możemy to rozpatrzyć bezpośrednio, a jak nie ma przyśpieszonego trybu, to 2 miesiące…

(Głos z sali: W ciągu 2 miesięcy.)

W ciągu 2 miesięcy, ale nie wcześniej niż w 2 tygodnie.

(Senator Zbigniew Cichoń: …Dublować decyzję komitetu noblowskiego.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No tak, ale to jest inicjatywa, którą ma prawo podjąć, tak że oczywiście będziemy mogli podyskutować, porozmawiać.

A kiedy będzie posiedzenie komisji? Wydaje się, że chyba jutro rano, bo dzisiaj nie jest przewidywana przerwa w obradach Senatu. No, trudno nam przewidzieć, kiedy można byłoby taką inicjatywę podjąć.

Dobrze, dziękuję bardzo. Oczywiście dziękuję państwu za pracę w komisji.

Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Ustawodawczej.

Do zobaczenia. Dziękuję.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 09)