Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 132) w dniu 26-09-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (132.)

w dniu 26 września 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku.

2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jerzy Fedorowicz)

Przewodniczący Jerzy Fedorowicz:

Dzień dobry państwu. Jest godzina 13.00. Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone rozpatrzeniu wniosków do projektu uchwały w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz do projektu uchwały w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych.

Punkt 1. i 2. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2018 roku; rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2018 r.

W trakcie debaty na sali głównej zostały zgłoszone wnioski w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – poprawka senatora marszałka Borusewicza i Jerzego Fedorowicza, czyli mojej skromnej osoby, o odrzucenie sprawozdania.

I teraz proszę o przegłosowanie tego wniosku.

Kto z państwa jest za odrzuceniem sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2018 r.? Proszę o podniesienie ręki. (3)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie przeszła.

W przypadku informacji Rady Mediów Narodowych została zgłoszona – przez moją skromną osobę – poprawka dotycząca odrzucenia informacji Rady Mediów Narodowych o jej działalności w roku 2018.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem odrzucenia informacji Rady Mediów Narodowych, za pozytywnym głosowaniem za odrzuceniem…

(Głos z sali: Za odrzuceniem.)

(Głos z sali: Ale kręci pan senator…)

…informacji Rady Mediów Narodowych? (3)

(Głos z sali: Próbuje nas w coś wmanewrować…)

(Wesołość na sali)

3 głosy za.

(Głos z sali: Przewodniczący coś kręci…)

Kto jest przeciw? (5)

(Głos z sali: Zbliża się do PiS…)

(Wesołość na sali)

Kto jest… Przepraszam…

(Wesołość na sali)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Na skutek głosowania poprawka nie uzyskała akceptacji.

Poproszę o wskazanie sprawozdawcy naszej komisji. Czy nie trzeba już teraz? Trzeba. Proponuję pana przewodniczącego Czesława Ryszkę, który już był sprawozdawcą w poprzednim…

Czy pan się zgadza?

(Senator Czesław Ryszka: Nie.)

W takim razie…

(Głos z sali: Może senator Dobkowski?)

(Głos z sali: Ale jego nie będzie.)

Może go nie być. Proszę, żeby się ktoś zgłosił…

(Senator Czesław Ryszka: Dobrze, ja mogę być.)

Możesz być?

(Głos z sali: Ale do sprawozdania Krajowej Rady?)

Nie, do obydwóch.

(Głos z sali: Ja proponuję przerwę…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Rozumiem, że sprawozdawcą jest pan przewodniczący Czesław Ryszka. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 03)