Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 176), Komisji Środowiska (nr 150) w dniu 26-09-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (176.)

oraz Komisji Środowiska (150.)

w dniu 26 września 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 40)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Środowiska Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Celem jest rozpatrzenie wniosku, zgłoszonego na osiemdziesiątym piątym posiedzeniu Senatu, do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Proszę pana senatora o zabranie głosu.

Senator Tadeusz Kopeć:

Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Chciałbym wycofać poprawkę złożoną wczoraj na posiedzeniu plenarnym. Chciałbym ją wycofać. Dziękuję bardzo.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję uprzejmie.

Panie Legislatorze… Czyli nie ma głosowania, tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Tadeusz Kopeć: Nie, nie. No nie ma. Skoro ja wycofałem…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

My wcześniej wyraziliśmy opinię.

(Senator Tadeusz Kopeć: No, ale po co? To jest jedna… wszystko zostało przegłosowane.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ogłaszam chwilową przerwę, żeby wyjaśnić pewną sprawę.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Szanowni Państwo, wobec tego, że mamy jednak zestawienie wniosków do ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, proponuję, żebyśmy przegłosowali wszystkie poprawki, które zostały zgłoszone.

Pan przewodniczący, senator Tadeusz Kopeć, wycofuje poprawkę drugą. Wobec powyższego do przegłosowania mamy 3 poprawki.

Kto jest za przyjęciem pierwszej poprawki, przyjętej już przez Komisję Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i Komisję Środowiska, zechce podnieść rękę? (11)

(Głos z sali: Jedenaście za. Jednogłośnie.)

Poprawka druga została wycofana przez senatora Kopcia. Wobec powyższego nikt nie przejmuje tej poprawki. Tak?

(ówny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Nie.)

Nikt jej nie przejmuje. Wobec powyższego nad tą poprawką nie głosujemy.

Głosujemy teraz nad poprawką trzecią, również przyjętą przez Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Środowiska. Ponownie głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (11)

Jednogłośnie za.

Poprawka czwarta jest tego samego typu, ona także została przyjęta wcześniej przez połączone komisje.

Kto jest za przyjęciem czwartej poprawki? (11)

(Głos z sali: 11 za, jednogłośnie.)

Dziękuję serdecznie.

Sprawozdawcą pozostaje… Kto?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak jak było…)

(ówny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Pan senator Piecha.)

Pan senator Piecha.

Czy tak?

(Senator Wojciech Piecha: Tak, zgadzam się.)

Dziękuję serdecznie.

Zamykam posiedzenie wspólne Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i Komisji Środowiska.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 44)