Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 95) w dniu 26-09-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (95.)

w dniu 26 września 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry państwu. Witam na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

W porządku posiedzenia jest jeden punkt: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Jeśli nie ma, to przyjmuję, że porządek został przyjęty.

Witam na posiedzeniu pana Tomasza Szczegielniaka, sekretarza Rady Ministrów, podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam. Witam pana Piotra Ołdaka, zastępcę dyrektora w Departamencie Prawnym i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym w Rządowym Centrum Legislacji. Jest z nami również pan Lech Skrzynecki, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Narodowym Banku Polskim. Witam.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw

Przechodzimy do realizacji porządku posiedzenia komisji.

Proszę państwa, macie państwo przed sobą zestawienie wniosków do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz niektórych innych ustaw. W trakcie posiedzenia zostały zgłoszone wnioski: wniosek o odrzucenie ustawy, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Przejdziemy do głosowania. Zaczniemy od wniosku najdalej idącego, czyli wniosku o odrzucenie ustawy. Poddaję go pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za odrzuceniem ustawy? (5)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę państwa, stwierdzam, że wniosek został przegłosowany, więc pozostałe wnioski, jak rozumiem, są bezprzedmiotowe, tak?

Poproszę o opinię pana mecenasa Giderewicza, żeby powiedział, jaki jest stan wobec takiego wyniku głosowania.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Głosowanie to oznacza, że komisja poparła wniosek o odrzucenie ustawy i takie sprawozdanie powinna przedstawić Wysokiemu Senatowi, wybierając jeszcze senatora sprawozdawcę, który to sprawozdanie przedstawi. Dziękuję.

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dziękuję bardzo.

Mamy zgodę senatora Radziwiłła, który był sprawozdawcą w drugim czytaniu, będzie również gotowy do sprawozdawania w trzecim czytaniu.

Czy są jakieś inne propozycje?

(Głos z sali: Panie Senatorze, czyli te wnioski będą również przedstawione na najbliższym posiedzeniu?)

Tak, tak, nad tymi wnioskami odbędzie się również głosowanie na posiedzeniu plenarnym.

Dziękuję.

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 33)