Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Komisje senackie

Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 184) w dniu 24-09-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Infrastruktury (184.)

w dniu 24 września 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1293, druki sejmowe nr 3668 i 3767).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 1295, druki sejmowe nr 3758 i 3769).

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Andrzej Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dzień dobry, witam państwa.

Otwieram kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W porządku obrad dzisiejszego posiedzenia są 3 punkty: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – druk senacki nr 1293; rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne – druk senacki nr 1295; sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Informuję panie i panów senatorów, że posiedzenie komisji jest transmitowane w internecie.

Serdecznie witam na posiedzeniu pana Rafała Webera, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury; pana Marka Sabalskiego, naczelnika wydziału w Departamencie Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury; pana Macieja Świtkowskiego, dyrektora Departamentu Poczty w Ministerstwie Infrastruktury; pana Marcina Przychodzkiego, dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury; pana Dariusza Minkiewicza, zastępcę dyrektora Departament Porządku Publicznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; panią Danutę Macutkiewicz, dyrektor Biura Administracyjno-Finansowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; pana Pawła Jędrzejewskiego, dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Organizacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; pana Marcina Trelę, dyrektora Departamentu Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego; pana Karola Krzywickiego, zastępcę prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej; pana Przemysława Cząstkę, dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej; pana Michała Gawryjołka, głównego specjalistę w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej; panią Dorotę Iwanowską z Biura Prawnego PKP PLK; pana Jarosława Florkiewicza, głównego specjalistę w Departamencie Infrastruktury w Najwyższej Izbie Kontroli; panią Iwonę Kozerę-Rytel, naszego legislatora, i pana Macieja Telca, też naszego legislatora z Biura Legislacyjnego Senatu. Witam panów sekretarzy i panów senatorów.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1293, druki sejmowe nr 3668 i 3767)

Proszę bardzo pana ministra o przedstawienie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Senatorowie! Szanowni Goście!

Celem ustawy jest zapewnienie funkcjonowania Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w sposób zgodny z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-530/16, w sposób gwarantujący jej niezależność od zarządców infrastruktury kolejowej, przewoźników kolejowych, innych uczestników ruchu kolejowego, podmiotów lub organów nadzorujących ich działalność, a także od organu regulacyjnego i krajowej władzy bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów prawa Unii Europejskiej oraz od postępowań sądowych. Mówiąc bardziej zrozumiałym językiem, wyjaśnię, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczekuje od nas, od władzy ustawodawczej, abyśmy zmienili sposób funkcjonowania Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych, tak aby ona nie podlegała właśnie tym organom i instytucjom, które wcześniej tutaj przywołałem.

Dlatego ustawa wprowadza rozwiązania polegające w szczególności na wyłączeniu komisji ze struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw transportu i włączeniu jej do struktury organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, przy czym nie wprowadza się nadzoru ministra spraw wewnętrznych i administracji nad działalnością komisji.

Trzeba też powiedzieć, że ustawa nie wprowadza zasadniczych zmian w zadaniach i kompetencjach komisji. Będą one co do zasady takie same jak w chwili obecnej, kiedy działa ona przy ministrze właściwym do spraw transportu. Komisja będzie prowadziła badania poważnych wypadków i incydentów.

Członkowie stali komisji oraz przewodniczący i jego zastępcy będą powoływani przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych spośród kandydatów spełniających określone wymagania. W celu wzmocnienia niezależności komisji doprecyzowano też kryteria odwołania członka stałego tejże komisji.

Projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 9 lipca bieżącego roku. Do prac parlamentarnych skierowano go 12 lipca, a do rozpatrzenia przez sejmową Komisję Infrastruktury – 29 sierpnia. W dniu 30 sierpnia bieżącego roku ustawę przyjął Sejm, a dzisiaj spotykamy się na posiedzeniu senackiej komisji, aby dalej o tej ustawie rozmawiać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję, Panie Ministrze.

I proszę pana mecenasa o przedstawienie opinii Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos?

Proszę bardzo, pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Ja bym tylko chciał spytać pana ministra… Bo oczywiście zgadzam się z tym wszystkim, co pan powiedział, niemniej tak przez analogię chciałbym o coś zapytać, bo akurat tego nie wiem. A np. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych? No, są inne państwowe komisje. Rozumiem to, co pan powiedział, a więc że należy to podporządkowanie zmienić, ale tak z ciekawości zapytam, czy pan albo ktoś od państwa wie może, jak to wygląda w przypadku innych komisji dotyczących wypadków, np. wypadków lotniczych. Komu podlegają te komisje? Czy to jest analogiczne, czy robimy jakieś odstępstwo? Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Komisja do spraw badania wypadków lotniczych podlega Ministerstwu Infrastruktury, niemniej jednak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie wyraził co do tej zasady żadnych zastrzeżeń, tak że nie musimy zmieniać tej właściwości tak jak w przypadku Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

My też jesteśmy tym zdziwieni. Uważamy, że naturalnym miejscem funkcjonowania czy naturalnym organem nadzorczym jest tu Ministerstwo Infrastruktury. Nie było do tej pory takich przypadków, żeby ta komisja działała w sposób nierzetelny, nieobiektywny, żebyśmy my jako ministerstwo, nadzorcy i zarządcy infrastruktury kolejowej czy przewoźnicy kolejowi wywierali wpływ na decyzje czy wyniki prac tejże komisji. Niemniej musimy dostosować swój obszar prawny do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i po prostu to robimy.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z panów senatorów, ewentualnie z gości, chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Nie ma żadnych uwag legislacyjnych, w związku z tym możemy przystąpić do głosowania nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (6)

Jednomyślnie za.

Nikt nie jest przeciwny.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jako sprawozdawcę zaproponowałbym pana senatora Gawła.

Czy pan senator się zgadza? Zgadza się.

No więc możemy zamknąć ten punkt.

Dziękuję bardzo.

Punkt 2. porządku obrad: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne (druk senacki nr 1295, druki sejmowe nr 3758 i 3769)

Przechodzimy do punktu drugiego dzisiejszego posiedzenia, czyli do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Druk senacki nr 1295.

Proszę pana ministra o przedstawienie tej ustawy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber:

Dziękuję bardzo.

Tutaj jest podobna sytuacja. Ta ustawa ma zapewnić realizację art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/644 z kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek. Zgodnie z tymże artykułem kraje członkowskie zobowiązane zostały do wprowadzenia do swojego porządku prawnego sankcji wobec operatorów świadczących transgraniczne usługi doręczenia paczek, którzy uchybiliby przepisom rozporządzenia.

Szanowni Państwo, ustawa wprowadza sankcje dla operatorów świadczących usługi doręczania paczek, nierealizujących obowiązków wynikających z tego rozporządzenia. Przepisy krajowe nakładające sankcje na operatorów nierealizujących obowiązków wynikających z rozporządzenia lub realizujących je nierzetelnie mają zapewnić to, aby użytkownicy mieli dostęp do kompletnych i wiarygodnych danych dotyczących usług i ich cen.

Efekty wprowadzonych zmian prawnych będą następujące. Po pierwsze, na poziomie krajowym będą dostępne porównywalne dane o dostępności, warunkach i cenach usług transgranicznego doręczenia paczek. Po drugie, klienci otrzymają pełne zestawienie aktualnych publicznych cenników stosowanych przez operatorów pocztowych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, udostępnione na ogólnoeuropejskich stronach internetowych. Po trzecie, wysokość cen za transgraniczne usługi doręczenia paczek w ramach usługi powszechnej będzie podlegać regularnej ocenie. Po czwarte, przedsiębiorcy zawierający z konsumentami umowy sprzedaży obejmujące transgraniczną wysyłkę paczek zobowiązani będą przed zawarciem umowy udostępnić informację o opcjach dostawy transgranicznej i ich cenach oraz o procedurach rozpatrywania skarg.

Obowiązki informacyjne operatorów: operatorzy świadczący transgraniczne usługi doręczania paczek zobowiązani będą do przekazywania do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji o swojej działalności oraz o oferowanych usługach i ogólnych warunkach ich świadczenia, w tym o cenach, warunkach składania skarg i ograniczeniach odpowiedzialności.

Jeszcze jedno słowo o karach. Kary nakładane będą na operatorów, którzy nie przekazują informacji lub dokumentów określonych w rozporządzeniu lub przekazują niepełne lub nieprawdziwe informacje. Kary będzie nakładał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ciągu 24 miesięcy od stwierdzenia uchybienia. Wysokość kary pieniężnej nie będzie mogła przekroczyć 2% przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie kary. Te sankcje są analogiczne do obecnie stosowanych sankcji dotyczących operatorów pocztowych, którzy nierzetelnie realizują obowiązki sprawozdawcze nałożone na nich art. 43 ustawy – Prawo pocztowe. Konieczność zastosowania tych sankcji wystąpiła kilka razy w poprzednich latach, a ich wysokość wynosiła od 5 do 7 tysięcy zł. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Proszę panią mecenas o przedstawienie opinii Biura Legislacyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z panów senatorów chciałby zabrać głos? Nie.

Ktoś z gości? Również nie.

W związku z tym możemy przystąpić do głosowania nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (6)

Jednomyślnie za.

Nikt nie jest przeciw.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Dziękuję bardzo naszym gościom, dziękuję panu ministrowi, dziękuję wszystkim panom za udział w posiedzeniu komisji.

I ogłaszam…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A, sprawozdawca… Tak, tak.

Na sprawozdawcę proponuję pana senatora Florka. Czy pan senator się zgadza?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No to pana senatora Hamerskiego proponuję.

Pan senator się zgadza, czyli będzie sprawozdawcą.

Ogłaszam 2 minuty przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Wznawiam posiedzenie komisji.

Punkt 3. porządku obrad: sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji

Przechodzimy do punktu trzeciego posiedzenia, a mianowicie do sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Wszyscy panowie senatorowie, członkowie komisji, otrzymaliście mail z linkiem do sprawozdania. Mam nadzieję, że wszyscy zapoznaliśmy się z tym sprawozdaniem. Sprawozdanie, jak zawsze, jest podzielone na kilka obszarów działalności komisji. Ponieważ wszyscy mamy to sprawozdanie, mamy możliwość się z nim zapoznać, może nie będę go w szczegółach omawiał. Zapytam tylko, czy panowie senatorowie macie jakieś uwagi, jakieś swoje komentarze do tego sprawozdania.

(Senator Jacek Włosowicz: Bardzo dobre sprawozdanie.)

Pan senator Włosowicz mówi, że to bardzo dobre sprawozdanie.

Jeżeli nie ma uwag, to ja proponuję, żebyśmy przyjęli w uchwale to sprawozdanie.

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie sprawozdania komisji? (5)

Jednomyślnie za.

Nikt nie jest przeciw.

Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ponieważ to nie jest nasze ostatnie posiedzenie – będziemy jeszcze mieli posiedzenie po wyborach – nie żegnamy się tak oficjalnie.

Zamykam posiedzenie Komisji Infrastruktury.

Dziękuję bardzo wszystkim panom i panu sekretarzowi.

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 53)

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito