Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 217), Komisji Infrastruktury (nr 180), Komisji Ustawodawczej (nr 349) w dniu 02-08-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (217.),

Komisji Infrastruktury (180.)

oraz Komisji Ustawodawczej (349.)

w dniu 2 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 30)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dzień dobry państwu. Otwieram posiedzenie 3 połączonych komisji senackich – Komisji Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej – wraz z panami przewodniczącymi tychże komisji.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

W porządku obrad posiedzenia jest rozpatrzenie wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Proszę państwa, podczas drugiego czytania zostały zgłoszone 3 poprawki, które państwo macie w zestawieniu. Jeżeli chodzi o uzasadnienie tych poprawek, to bardzo krótko, jednym zdaniem… Przypominam, że jest to nasza inicjatywa ustawodawcza, związana z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przedmiotowe 3 poprawki wprowadzają do projektu dokument potwierdzenia wydania pojazdu z parkingu, który będzie stanowił podstawę do wydania tytułu wykonawczego w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wzór potwierdzenia wydania pojazdu określi minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze rozporządzenia. Do czasu wydania rozporządzenia wzór potwierdzenia wydania pojazdu określać będzie rada powiatu.

Myśmy podczas obrad połączonych komisji w czerwcu na ten temat dyskutowali. No, faktycznie ten problem… Należy do projektu wnieść poprawki, które by ten obszar bardziej uregulowały.

Proszę państwa, jeżeli nie ma pytań…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator, bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Przepraszam, nie mam projektu ustawy przy sobie… Kiedy ta ustawa wejdzie w życie? Jak to było?

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: To jest inicjatywa…)

A, okej, już rozumiem wszystko.

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Komisje obradowały w ramach pierwszego…)

Wątpliwości budzi sprawa tego wzoru potwierdzenia, które rady…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, mówię, rady powiatu mają to określić. No, mamy 380 powiatów w Polsce i to pewnie będą różne wzory. Moim zdaniem to powinno być rozporządzenie i koniec, od momentu wejścia w życie…

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Tak, ja też…)

…a nie taka prowizorka, bo jak nie będzie rozporządzenia… Mnie się to nie podoba.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Z Biurem Legislacyjnym rozmawialiśmy na ten temat, żeby zaczekać do wydania rozporządzenia przez ministra, ale biuro stwierdziło, że luka prawna by wtedy powstała.

Pan mecenas, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Dziękuję bardzo.

Ja tylko wyjaśnię, że tutaj jest przewidziana zmiana przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia w ten sposób, żeby w tym rozporządzeniu określić ten wzór. W przypadku, gdyby się okazało, że minister nie zdąży z rozporządzeniem, w tzw. międzyczasie ten wzór określi rada powiatu. A jak wyjdzie rozporządzenie, będzie to już uregulowane jednolicie.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Chodzi o to, żeby nie funkcjonowały w systemie prawa 2 osobne wzory.

Pan senator Czerwiński, autor poprawek. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panowie Przewodniczący! Wysokie Komisje!

Jedna drobna uwaga. W poprawce drugiej, przy drugim użyciu wyrazów „art. 130a ust. 11” jest zmieniona kolejność… Powinno to brzmieć tak: „wydanych na podstawie art. 130a ust. 11 ustawy zmienianej”. Chodzi o to, żeby słowo „ustawy” przenieść za słowa „ust. 11”, bo teraz składnia jest niezgodna z zasadami języka polskiego. Taka drobna kwestia.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Tak, tak, oczywiście. Poprawimy to. Dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Z uwzględnieniem tej uwagi, przedstawionej przed chwilą przez pana senatora Czerwińskiego, autora poprawek, przystępujemy do przegłosowania poprawek, jakie są w zestawieniu wniosków.

Rozumiem, że nad poprawkami nr 1, 2 i 3 należy głosować łącznie.

W takim razie głosujemy nad poprawkami pierwszą, drugą i trzecią.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że połączone komisje przyjęły poprawki.

Sprawozdawcą będzie pan senator Jerzy Czerwiński. Pan się zgadza?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, Panie Przewodniczący.)

Nad całością nie musimy głosować, tak że…

Dziękuję państwu. Zamykam posiedzenie 3 połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 35)