Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 334), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 187) w dniu 02-08-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (334.)

oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (187.)

w dniu 2 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 49)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robert Mamątow)

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

Przewodniczący Robert Mamątow:

Serdecznie państwa witam.

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Mamy do rozpatrzenia na dzisiejszym posiedzeniu wnioski zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

Mamy zestawienie zgłoszonych wniosków.

Pierwszy wniosek, najdalej idący, to jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Gdyby ten wniosek nie uzyskał poparcia, to będziemy głosować nad wnioskiem o przyjęcie ustawy z poprawkami.

Chciałbym na początku przywitać gości. Są z nami dzisiaj pan Władysław Budzeń, dyrektor Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; pan Dariusz Smarżewski, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; pani Małgorzata Zdrodowska, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, i pani Anna Skowrońska-Kotra, zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Serdecznie państwa witam. Witam panów senatorów i…

Czy są jakieś uwagi do dzisiejszego… Nie ma.

W takim razie przechodzimy do przegłosowania pierwszego wniosku, najdalej idącego. Jest to wniosek zgłoszony przez obie komisje, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za tym wnioskiem? (11)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję bardzo.

Większością głosów komisje podjęły decyzję o przyjęciu wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

(Senator Aleksander Pociej: Mam pytanie.)

Tak?

(Senator Aleksander Pociej: Czy można złożyć wniosek mniejszości?)

Można.

Senator Aleksander Pociej:

To chciałbym złożyć co do poprawek nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

(Przewodniczący Robert Mamątow: Z kim?)

Z panem senatorem Libickim.

(Głos z sali: Dziękujemy.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Przepraszam, można?)

Przewodniczący Robert Mamątow:

Tak, tak.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Ja tylko chciałabym powiedzieć, że to będzie łączne głosowanie, a poprawki nr 7 i 8 to są konsekwencje tych…

(Senator Aleksander Pociej: A, rozumiem. Tak, oczywiście. Przepraszam bardzo. W takim razie poprawki nr 7 i 8 oczywiście też.)

Przewodniczący Robert Mamątow:

Sprawozdawcą będzie pan senator, tak?

(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)

(Senator Antoni Szymański: Ja byłem sprawozdawcą całości.)

Sprawozdawcą całości był pan senator Szymański i bardzo bym prosił, żeby był nim dalej.

Dziękuję państwu za obecność.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 53)