Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 350), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 333) w dniu 02-08-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (350.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (333.)

w dniu 2 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 40)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Robert Mamątow)

Przewodniczący Robert Mamątow:

Serdecznie witam państwa na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Serdecznie witam państwa senatorów.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Mamy dzisiaj do rozpatrzenia wnioski zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Pierwszy wniosek, najdalej idący, to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeśli ten wniosek nie przejdzie, będziemy głosować nad następnymi wnioskami, o wprowadzenie poprawek.

Pan senator Aleksander Pociej chciałby zabrać głos. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Panowie Przewodniczący, Koledzy Drodzy, no, jestem zadziwiony wnioskiem pana senatora Martynowskiego, żeby przyjąć ustawę bez poprawek. Pracowaliśmy w obu komisjach, są 2 poprawki, które nawet zgłosił pan przewodniczący Mamątow, które przeszły, za aprobatą ministerstwa, była zgoda na poprawkę senatora Seweryńskiego i wtedy też była zgoda ministerstwa … No, nie róbmy z siebie wariatów i nie wyrzucajmy…

(Senator Barbara Zdrojewska: Naszej pracy.)

…naszej pracy w taki sposób. Przecież to w ogóle jest niepoważne. Bardzo bym prosił przynajmniej tych senatorów, którzy głosowali… i sami zgłaszali poprawki, żeby zagłosowali tak, jak sami proponowali. Dziękuję.

Przewodniczący Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś uwagi? Nie.

Przechodzimy do głosowania.

Pierwszy wniosek, tak jak powiedziałem, jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, zgłoszony przez pana senatora Marka Martynowskiego.

Kto z panów senatorów jest za tym wnioskiem? (9)

Kto jest przeciw? (7)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję bardzo.

Większością…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…głosów komisje podjęły decyzję o przyjęciu ustawy bez poprawek.

Kto był sprawozdawcą?

(Głos z sali: Zbyszek.)

Panie Senatorze…

(Rozmowy na sali)

Ja bardzo proszę panów…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Czy ja mogę słówko powiedzieć?)

Już, sekundkę.

Panie Senatorze, pan był sprawozdawcą?

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak jest.)

Okej.

(Senator Grażyna Sztark: Jest wniosek mniejszości, Panie Przewodniczący.)

(Senator Stanisław Gogacz: A czy na tym etapie może być wniosek mniejszości?)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Tak. Ja właśnie chciałabym powiedzieć, że na tym etapie mogą być wnioski mniejszości połączonych komisji. I tak jak zwyczajnie na posiedzeniu komisji…

(Senator Stanisław Gogacz: Kto zgłasza i z kim?)

…wystarczą 2 głosy za wnioskiem mniejszości. Dziękuję.

Przewodniczący Robert Mamątow:

Kto zgłasza? Pan senator Pociej…

(Senator Stanisław Gogacz: I jeszcze druga osoba musi być.)

…i senator Zientarski?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Beata Mandylis: Ale do których punktów?)

Do których punktów?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Do wszystkich.

(Senator Aleksander Pociej: Do wszystkich, do wszystkich.)

Rozumiem.

Kto będzie sprawozdawcą?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Aleksander Pociej.

Dziękuję państwu bardzo.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 44)