Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 92) w dniu 02-08-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich (92.)

w dniu 2 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia.

2. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 40)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Serdecznie witam państwa senatorów na dziewięćdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

W porządku obrad mamy 2 punkty. Punkt pierwszy: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia. I punkt drugi: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

Czy są do tego porządku uwagi?

Skoro nie ma, to uznaję, że został on przyjęty.

Wobec rezygnacji senatora Waldemara Kraski z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia i członka tej komisji oraz wobec pozytywnej opinii Konwentu Seniorów – marszałek dzisiaj poinformował nas o takiej opinii Konwentu – pozostaje nam przyjęcie dwóch propozycji uchwał.

Punkt 1. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia

Odczytam projekt pierwszej.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Zdrowia.

§1 Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senatora Waldemara Kraskę z funkcji przewodniczącego Komisji Zdrowia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Czy są uwagi do tego projektu?

Skoro nie ma, to poddaję go pod głosowanie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

(Głos z sali: Sprawozdawca…)

Punkt 2. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

I projekt drugiej uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

§1 Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senatora Waldemara Kraskę z Komisji Zdrowia.

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem projektu uchwały? (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Czy są jakieś inne sprawy, wolne wnioski?

(Głos z sali: Jeszcze sprawozdawca.)

(Głos z sali: Pan przewodniczący.)

Jeżeli mogę kontynuować zmianę w komisji, to dziękuję bardzo.

Skoro nie ma innych spraw, to zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 42)