Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 146) w dniu 01-08-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Środowiska (146.)

w dniu 1 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 57)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Zdzisław Pupa)

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw

Otwieram posiedzenie Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

W trakcie debaty zgłoszono wnioski. Tych zgłoszonych wniosków jest w sumie 13. I komisja przystąpi teraz do ich rozpatrzenia.

Mamy wniosek najdalej idący, czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, który został zgłoszony wcześniej, na posiedzeniu komisji. Przystąpimy do realizowania, można powiedzieć, porządku obrad.

Nie wiem jak to, Szanowni Państwo, widzicie, czy teraz będziemy omawiać poprawki po kolei, czy…

(Głos z sali: My je dobrze znamy.)

Znamy. To dobrze. To w takim razie przystąpimy do głosowania.

Zaczynamy od wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek, niech zechce podnieść rękę. (3)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (1)

Nie ma rozstrzygnięcia.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Kto jest za przyjęciem poprawki pierwszej, poprawki pana senatora Pocieja…

A, jeszcze stanowisko rządu do tej poprawki.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto będzie referował?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jeszcze sekundkę. Panie Mecenasie, umówmy się w ten sposób, że poprosimy pana mecenasa o informację na temat poprawki, potem o stanowisko rządu i zagłosujemy. Może tak być? Ewentualnie krótka dyskusja, jakby ktoś z senatorów chciał zabrać głos odnośnie do danej poprawki.

Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka, w intencji wnioskodawców, usuwa z ustawy przepisy zawężające katalog dokumentów planistycznych, które będą podlegały strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Nie ma chętnych do zabrania głosu.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 1, niech zechce podnieść rękę. (3)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (4)

Poprawka nie uzyskała większości.

Głosujemy nad poprawką nr 2.

Proszę, Panie Mecenasie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Cel tej poprawki jest zbieżny z celem poprawki nr 1, tylko ma ona inny zapis redakcyjny. Po prostu z proponowanego brzmienia art. 46 ust. 1 pkt 1 proponuje się usunąć fragment przepisu, który właśnie zawęża katalog dokumentów planistycznych mających podlegać strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne. To jest niezgodne z dyrektywą.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 2, niech zechce podnieść rękę. (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 3.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka usuwa regulację, zgodnie z którą organem właściwym do wydania decyzji środowiskowych dla przedsięwzięć realizowanych przez gminę jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta…

(Głos z sali: To nie jest to.)

To nie jest to?

(Głos z sali: Nie. To jest… Jeżeli…)

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Proszę.)

Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Młynarkiewicz:

Panie Mecenasie, ta poprawka zasadniczo nie usuwa kompetencji dla RDOŚ. Tutaj jest wada legislacyjna w zakresie całego tego zaproponowanego mechanizmu. Poprawka usuwa tylko to, że… Kompetencja dla RDOŚ pozostaje, bo ona jest w art. 77, czyli dalej. A tutaj usuwa się tylko obowiązek uzgodnienia z RDOŚ. Czyli RDOŚ w ogóle nie miałaby wpływu na inwestycje realizowane, prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Dziękuję.)

Kompetencja jest w.…

(Głos z sali: Art. 75.)

…art. 75. I tutaj, w tych poprawkach, nie ma zmiany dotyczącej kompetencji organu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Mamy to wyjaśnione.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3, niech zechce podnieść rękę. (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

Poprawka nr 4, poprawka senatora Łuczaka

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka usuwa lit. d w art. 1 pkcie 17, gdzie są zapisy dotyczące m.in. ograniczenia liczby stron w postępowaniu, dotyczące zawiadomienia stron oraz przepis, który tworzy ten omawiany już 100-metrowy bufor.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 4, niech zechce podnieść rękę.

4 osoby.

Kto jest przeciw?

Poprawka uzyskała większość.

(Głos z sali: Nie, przepraszam, 4…)

(Głos z sali: 3 było.)

(Rozmowy na sali)

4 było za poprawką, 3 – przeciw. Czyli poprawka uzyskała większość.

Proszę bardzo, poprawka nr 5…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński: Panie Przewodniczący…)

(Głos z sali: Przepraszam, czy na pewno…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To była poprawka pani senator Rotnickiej. Tu, w zestawieniu jest jak gdyby wymiana… Poprawka w zestawieniu jest określona jako poprawka senatora Łuczaka, ale my to prostujemy. Autorzy poprawek zwrócili uwagę, że to jest poprawka pani senator Rotnickiej i pana senatora Pocieja.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Aha, ta poprawka nr 4…)

Tak, poprawka nr 4.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: To przepraszam państwa.)

Błędnie przypisano autora poprawki.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Dobrze, już rozumiem. Bo tu jest napisane, że poprawka nr 4 jest senatora Łuczaka. Dobrze.)

(Głos z sali: Bo to jest ta stara poprawka, z poprzedniego posiedzenia komisji…)

Tutaj tylko prostujemy, że poprawka nr 4 jest autorstwa senator Rotnickiej i senatora Pocieja, nie senatora Łuczaka, tak jak to mamy w zestawieniu.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dobrze. Czy w takim razie uważacie, że zostaliśmy wprowadzeni w błąd, czy nie bardzo? Bo tu…

(Głos z sali: Tak.)

Proszę?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Błąd, tak?

To w takim razie reasumpcja głosowania.

Kto jest za poprawką nr 4, poprawką pani senator Rotnickiej i pana senatora Pocieja – poprawię to teraz – niech zechce podnieść rękę. (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

W takim razie poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 5.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

To jest poprawka pana senatora Łuczaka.

(Przewodniczący Zdzisław Pupa: Ta piąta, tak?)

Poprawka ta modyfikuje przepis w zakresie stosowania przepisów ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi o sposób zawiadamiania stron.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 5, poprawki pana senatora Łuczaka? (2)

Kto jest przeciw? (3)

Poprawka nie uzyskała większości.

(Głos z sali: Ale 1 senator się wstrzymał.)

(Głos z sali: Ja się wstrzymuję.)

Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Tak.

Poprawka nr 6.

Proszę, Panie Mecenasie.

To jest poprawka senator Rotnickiej, tak? Dobrze.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka nr 6 usuwa z art. 1 z pktu 17 regulację ust. 3a. To jest ten szeroko omawiany przepis, który m.in. wprowadzał ograniczenia, jeśli chodzi o strony postępowania, a także wprowadzał wspomniany 100-metrowy bufor.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 6, niech zechce podnieść rękę. (3)

3 osoby za.

Kto jest przeciw? (4)

4 osoby przeciw.

Poprawka nr 7, autorstwa pana senatora Łuczaka.

Proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka proponuje zmianę pojęciową w art. 1 pkt 17 lit. d, w odniesieniu do wprowadzanego ust. 3a. W miejsce sformułowania „prawo rzeczowe” wprowadza się sumowanie: „prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego”.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Poproszę pana dyrektora Młynarkiewicza o przedstawienie stanowiska.

Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Młynarkiewicz:

Stanowisko jest negatywne, z uwagi na fakt, że taka poprawka wprowadziłaby niezgodność z konwencją z Aarhus, ponieważ w prawie rzeczowym już zawiera się prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego oraz inne ograniczone prawa rzeczowe, jak stanowi jeden z tytułów księgi kodeksu cywilnego, czyli w istocie tutaj nie doprecyzowalibyśmy, tylko zawęzili krąg stron postępowania uprawnionych do… Tutaj faktycznie byśmy doprowadzili do ograniczenia stron. Bo już prawo rzeczowe to jest prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, a także inne ograniczone prawa wymienione w kodeksie cywilnym.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 7, niech zechce podnieść rękę. (0)

Nikt.

Kto jest przeciw? (3)

3 osoby przeciw.

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 8, też senatora Łuczaka, tak?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Tak. Ta poprawka dotyczy art. 1 pkt 17 lit. d w zakresie dodawanego ust. 3a. Modyfikuje ona bądź wyłącza stosowanie kryterium zawartego w pkcie 1 ust. 3a.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne, ale poproszę jeszcze pana dyrektora o wyjaśnienie.

Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Młynarkiewicz:

Powiem tylko króciutko. Rozumiem, że intencją autorów było to, żeby wspomniany bufor 100 m nie był stosowany do tych inwestycji, w których liczba zwierząt w przeliczeniu na DJP przekracza 40 DJP. Czyli żeby one były bez ograniczenia metrowego. W istocie przedstawiony zapis by takiego skutku nie odniósł. On by spowodował, że nawet nie moglibyśmy nałożyć tego buforu 100 metrów, a moglibyśmy stosować tylko kryterium z pktu 2 i 3. Poprawka jest tak zapisana, że nawet nie moglibyśmy nałożyć tego buforu 100 m. Bo jeżeli jest sformułowanie „z wyjątkiem”, to znaczy, że tego przepisu w ogóle tu nie moglibyśmy zastosować. Czyli byłby, jak się wydaje, skutek odwrotny do zamierzonego.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Czy ja mogę tylko o coś zapytać?)

Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:

Wczoraj pan minister też wspominał o tych jednostkach, dużych jednostkach przeliczeniowych. Pan minister też o tym mówił. Ale ja nie wiem, co to znaczy.

(Głos z sali: Jedna krowa…)

Jedna krowa?

Dyrektor Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Łukasz Młynarkiewicz:

Nie.

Duża jednostka przeliczeniowa… Przelicznik dużej jednostki przeliczeniowej jest zawarty w rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w załączniku do tego rozporządzenia. I tam w zależności od rodzaju inwentarza te DJP są przeliczane. To zależny od tego, czy mamy do czynienia…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, inne na krowy, inne na kury…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję.)

Przewodniczący Zdzisław Pupa

W takim razie głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 8, niech zechce podnieść rękę. (1)

1 osoba za.

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka nr 9.

Panie Mecenasie?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka usuwa z ustawy przepisy zawierające nowe uregulowania w zakresie wznowienia postępowania oraz wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawach dotyczących nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję za informację.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 9, niech zechce podnieść rękę. (3)

3 osoby za.

Kto jest przeciw? (4)

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 10.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka usuwa z ustawy przepis przewidujący brak możliwości zaskarżenia postanowień ministra środowiska lub dyrektora generalnego ochrony środowiska w przedmiocie uzgodnień dotyczących inwestycji liniowych przebiegających przez obszar parku narodowego lub rezerwatu przyrody.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 10? (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 11.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Poprawka ta usuwa z ustawy przepis, który eliminuje możliwość wniesienia w toczącym się postępowaniu sprzeciwu przez stronę inną niż inwestor.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Proszę, pan minister.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Stanowisko negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 11? (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 12.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka usuwa z ustawy przepis wprowadzający nowe brzmienie art. 108 ustawy ocenowej.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Stanowisko rządu?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 12? (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

Poprawka nie uzyskała większości.

Poprawka nr 13.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Mirosław Reszczyński:

Ta poprawka modyfikuje przepis przejściowy ustawy w taki sposób, że do postępowań rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji nie będą miały zastosowanie niektóre przepisy ustawy ocenowej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Winno się stosować przepisy dotychczasowe.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Dziękuję.

Stanowisko rządu.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek:

Negatywne.

Przewodniczący Zdzisław Pupa:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 13, niech zechce podnieść rękę. (3)

Kto jest przeciw? (4)

Dziękuję.

Na tym zakończyliśmy rozpatrywanie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki nie zostały przyjęte.

Proponuję, żeby sprawozdawcą komisji została pani senator Zając.

(Senator Alicja Zając: Dobrze. Dziękuję.)

Czy są inne uwagi, propozycje? Nie ma.

W takim razie zamykam posiedzenie Komisji Środowiska.

Dziękuję za obecność.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 12)