Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 186) w dniu 31-07-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (186.)

w dniu 31 lipca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 47)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Jesteśmy już chyba w komplecie…

(Senator Jan Rulewski Nie, nas wszystkich jeszcze nie ma.)

Ale w każdym razie…

(Senator Jan Rulewski: Poczekajmy na przewagę…)

Większość jest, większość jest.

(Senator Antoni Szymański: Janku, do której kadencji?) (Wesołość na sali)

(Senator Jan Filip Libicki No, nie, przepraszam panów…)

Zebraliśmy się…

(Rozmowy na sali)

Szanowni Państwo, zlitujmy się już nad posłami, którzy czekają na naszą decyzję, i nie przedłużajmy.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Proponuję, żebyśmy zajęli się rozpatrzeniem wniosków zgłoszonych do ustawy o świadczeniach uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Jeżeli ktoś z państwa senatorów będzie sobie życzył, ażeby objaśnić treść poprawki, pani legislator jest do dyspozycji. Tak się tutaj umówiliśmy tuż przed posiedzeniem, że właśnie o to ją poprosimy.

Wobec tego przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka pierwsza. W art. 2 ust. 1 skreśla się wyrazy „które ukończyły 18 lat i”. Jest to poprawka mniejszości.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Poprawka druga także dotyczy art. 2 ust. 1. Wyrazy „18 lat” zastępuje się wyrazami „16 lat”. Jest to poprawka mniejszości.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami nr 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23 i 26 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, i 25.

A zatem przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 3, 7, 13, 15, 18, 20, 23 i 26…

(Senator Jan Rulewski: Ja jeszcze chciałbym zabrać głos.)

Pan senator Rulewski, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:

To jest taki głos, żeby… Odczytał pan, jak te kompleksy poprawek się różnią, że tak powiem, matematycznie. A merytorycznie czym one się różnią?

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Proszę, pani legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Poprawka nr 3 wraz z pozostałymi poprawkami, które stanowią konsekwencje poprawki nr 3, ma na celu usunięcie regulacji, która uzależnia przyznanie świadczenia uzupełniającego od kryterium dochodowego. Wobec przyjęcia tej grupy poprawek… Te poprawki po prostu wykluczają pozostałe regulacje.

(Głos z sali: To jest poprawka…)

(Senator Jan Rulewski: Najdalej idąca.)

Nie.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Poprawka nr 3: „w art. 2 skreśla się ust. 2 i 3”. I potem konsekwencje, tak jak pani legislator mówiła. To są poprawki senatorów Libickiego, Augustyna i Grodzkiego.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (3)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawki zostały odrzucone. Wobec tego…

(Senator Jan Filip Libicki: Wniosek mniejszości można…)

Tak.

(Senator Jan Filip Libicki: To z senatorami ustalimy…)

Składamy.

I pan senator Libicki byłby referującym.

(Senator Jan Filip Libicki: Tak.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Przepraszam, jak rozumiem, to dotyczy oczywiście całego bloku, tak?)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Całego bloku, tak.

Teraz przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 4, tak?

Poprawki nr 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25 należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza z kolei głosowanie nad poprawkami 5, 8, 16 i 24.

A zatem przystępujemy…

(Senator Jan Rulewski: Jeszcze autorstwo.)

To są poprawki Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, te zgłoszone przez panią senator Orzechowską.

Przystępujemy zatem do głosowania nad poprawką nr 4 i pozostałymi, wymienionymi jako jej konsekwencje.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (6)

Kto jest przeciwny? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawki 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22 i 25 zostały przyjęte.

Przystępujemy zatem do głosowania nad poprawką nr 5…

(Głos z sali: Nie, nie…)

Nr 6, przepraszam. Tu już można się było zgubić. Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 6. To jest poprawka senatora Rulewskiego. W art. 2, w ust. 3 skreśla się pkt 3, 6 i 7.

(Senator Jan Rulewski: Dodam: czyli ograniczenia wynikające…)

Do mikrofonu proszę.

Senator Jan Rulewski:

Skreśla się tam świadczenia, które otrzymują inwalidzi wojenni i wojskowi oraz inwalidzi z pracy, także świadczenia z powodu chorób zawodowych.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Dziękujemy za wyjaśnienie i przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę o podniesienie ręki. (3)

Kto jest przeciw? (6)

Nikt się nie wstrzymał.

Poprawka została odrzucona.

Kolejna poprawka. Jedenasta, tak? Proszę mi podpowiadać, Pani Legislator, bo nie odhaczałem sobie tutaj, a nie pamiętam wszystkich tych powiązań.

Poprawka nr 11, pana senatora Rulewskiego. Po art. 4 dodaje się art. 4a w następującym brzmieniu. Ust. 1: „Kwota świadczenia uzupełniającego ulega podwyższeniu przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym jest przeprowadzana waloryzacja”. I ust. 2: „Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» co najmniej na 12 dni roboczych przed najbliższym terminem waloryzacji należną od tego terminu kwotę świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ust. 1”.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)

Kto jest przeciw? (6)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawka została odrzucona.

Proszę państwa, przegłosowaliśmy wszystkie poprawki.

Czy my głosujemy nad przyjęciem ustawy w całości ze zmianami? Nie, właśnie…

(Senator Jan Filip Libicki: Przepraszam, na posiedzeniu komisji…)

Kto będzie sprawozdawcą.

(Senator Jan Filip Libicki: Na posiedzeniu komisji był wniosek o przyjęcie bez poprawek. Pan senator Augustyn go zgłaszał na poprzednim posiedzeniu.)

(Senator Jan Rulewski: Poprzednio to było…)

Na poprzednim posiedzeniu.

(Senator Jan Rulewski: A teraz nie było nawet…)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Ale ten wniosek nie uzyskał większości.)

Wtedy nie było… I został tutaj tylko jedyny wniosek komisji. Mnie się wydaje, że prawidłowy.

(Senator Jan Filip Libicki: Ale był chyba wniosek mniejszości. Nie?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Jan Filip Libicki: Nie no, że na plenarnym nie było, to wiem, ale…)

Zaraz, jak był wniosek mniejszości, to według mnie on powinien być w obiegu.

(Senator Jan Filip Libicki: Pan senator Augustyn powołał się na list…)

To prawda.

(Senator Jan Filip Libicki: …który dali jacyś podopieczni senatora Misiołka…)

Tak, z Katowic.

(Senator Jan Filip Libicki: Tak. I wydaje mi się, że to funkcjonowało jako wniosek… Ale może się mylę, ja nie twierdzę…)

Pani legislator, proszę o wyjaśnienie.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, o ile pamiętam, wniosek pana przewodniczącego Augustyna o przyjęcie ustawy bez poprawek był poddany pod głosowanie jako pierwszy, nie uzyskał poparcia, ale też nie został zgłoszony jako wniosek mniejszości.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Skoro nie, to wszystko jest w porządku.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Zostały zgłoszone tylko 2 poprawki senatora…)

Rozumiem.

Dziękuję panu senatorowi Libickiemu za czujność. Chcemy jak najbardziej poprawnie procedować.

Jest propozycja, żeby pani senator Orzechowska sprawozdawała, przedstawiała sprawozdanie komisji.

Nie widzę sprzeciwu, pani senator się zgadza.

Dziękuję bardzo.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Jeszcze sprawozdawca mniejszości.)

Sprawozdawcą mniejszości jest pan senator Libicki, to było już proponowane.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 55)