Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (nr 143), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 212) w dniu 11-07-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Środowiska (143.),

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (212.)

w dniu 11 lipca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 17 minut 48)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Piotr Zientarski)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Otwieram wspólne posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Przedmiotem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Serdecznie witam gości przybyłych na nasze posiedzenie, w szczególności pana ministra Henryka Kowalczyka i panią dyrektor, współpracownicę pana ministra. Witam serdecznie pana Marka Wójcika, przedstawiciela Związku Miast Polskich. Witam głównego legislatora, pana Michała Gila, i państwa senatorów.

Rozpoczynamy procedowanie.

Proszę państwa, proponuję, ażeby poprawki, które były przyjęte podczas posiedzenia połączonych komisji, poprawki o charakterze legislacyjnym, były przegłosowane blokiem. I tu bym prosił o prowadzenie tego głosowania pana legislatora.

Bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Jeszcze tylko uzupełnię, że byłyby to wszystkie poprawki przyjęte przez komisję na poprzednim posiedzeniu z wyjątkiem poprawki oznaczonej w zestawieniu jako poprawka nr 7, gdyż ta wyklucza się z poprawką nr 6. Ona podlegałaby oddzielnemu głosowaniu. W związku z tym poprawki nr 1, 4, 11…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nr 1, 4, 11, od nr 13 do nr 21…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

…mogłyby być przegłosowane blokiem.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Proponuję, żebyśmy zagłosowali blokiem.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (16)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Kolejna poprawka…

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Nr 2.)

Nr 2.

(Senator Alicja Zając: Czy jest zgoda ministra?)

Właśnie. Tu się zapytam. Wcześniej nie pytałem, bo były…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak.

Panie Ministrze, jakie jest stanowisko ministerstwa do tej poprawki?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Dziękuję bardzo.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Argumentacja jest taka sama jak podawana komisji. Na taki nieprawidłowy zapis zwracało nam uwagę Rządowe Centrum Legislacji. Przekonało nas swoimi argumentami, dlatego też opinia jest negatywna.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Tak. Ale jeśli mogę…

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Druga…)

Panie Ministrze, jest jeszcze… One są związane. Mianowicie poprawka nr 3 i poprawka nr 12 są…

(Głos z sali: Nie, nie. Trzecia wyklucza dwunastą.)

Trzecia wyklucza dwunastą.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Druga poprawka…)

Jakie jest stanowisko?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Druga poprawka polega na tym, że dopisuje się sformułowanie „w szczególności”, a więc jak gdyby otwiera się katalog, nie domyka się tego katalogu. Tak jak już mówiłem, Rządowe Centrum Legislacji zwraca uwagę, że jest to nieprawidłowe rozwiązanie. Dlatego też…

(Głos z sali: Pan minister mówi o drugiej poprawce.)

…opinia jest negatywna.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Rozumiem. Mówimy o drugiej czy o trzeciej w tej chwili?

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: O drugiej.)

O drugiej.

Czyli w przypadku drugiej opinia jest negatywna. Tak?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Tak.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Ale ja pytałem o trzecią, bo ona też jest w pewnym sensie powiązana.

(Minister Środowiska Henryk Kowalczyk: Co do trzeciej…)

(Głos z sali: Ale z dwunastą.)

Z dwunastą.

(Głos z sali: Z dwunastą, nie z drugą.)

Dobrze.

Głosujemy nad drugą.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Kto jest przeciwny? (9)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Zgłaszam wniosek mniejszości z panią senator Rotnicką.

Kolejna poprawka, trzecia.

Stanowisko pana ministra?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Stanowisko jest pozytywne. Dyskusja na posiedzeniu komisji… Wniosek z wczorajszej dyskusji na posiedzeniu komisji jest taki, żeby dać podstawę prawną dla gminy, aby ustaliła zasady selektywnej zbiórki.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

I ona wyklucza dwunastkę.

Może pan przedstawiciel Związku Miast Polskich powie jednym zdaniem, jak to ocenia, jak to wygląda z punktu widzenia interesów Związku Miast Polskich.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich Marek Wójcik:

Panie Przewodniczący! Państwo Senatorowie! Panie Ministrze!

To jest spełnienie postulatu, który przedkładały samorządy, abyśmy mieli upoważnienie do tego, aby uprościć zasady zbiórki selektywnej.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Czyli samorządy oceniają ogólnie tę ustawę pozytywnie. Tak?

(Przedstawiciel Związku Miast Polskich Marek Wójcik: Poprawkę trzecią oceniamy pozytywnie.)

A łącznie? Pan wie o jeszcze innych poprawkach, które były przyjęte.

(Przedstawiciel Związku Miast Polskich Marek Wójcik: Na razie mówimy o trzeciej. Prosimy o jej przyjęcie.)

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dobrze. Jasne.

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Jednogłośnie.

Kto jest przeciw? (0)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tylu, ilu głosowało poprzednio. Wszyscy głosowaliście.

(Głos z sali: Ilu nas jest?)

Szesnaście osób.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czwórka była przegłosowywana.

Teraz piątka.

Panie Ministrze, poprawka nr 5.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Poprawka nr 5. Stanowisko rządu do tej poprawki jest pozytywne. To jest dołączenie wynikające z dyskusji. Chodzi o domki letniskowe, które by były objęte systemem zbiórki, jak również o nieruchomości mieszane, czyli takie, gdzie jest mieszkanie i jest prowadzona jakaś mała działalność gospodarcza.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Jej przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawką szóstą.

(Głos z sali: Szesnaście.)

Jednogłośnie za.

Przyjęcie tej poprawki wykluczyło głosowanie nad poprawką nr 6.

Poprawka kolejna?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Siódma.)

Siódma była już przegłosowana w bloku.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Nie była.)

Nie była? Dobrze.

(Głos z sali: To jest ta zostawiona…)

Ona była pozytywnie opiniowana na poprzednim posiedzeniu.

Rozumiem, że podtrzymuje pan stanowisko. Tak?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Tak, pozytywna opinia. To jest tak naprawdę poprawka redakcyjna.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Jasne. Rozumiem.

Głosujemy.

Kto jest za poprawką nr 7? (16)

Wszyscy. Jednogłośnie za.

Poprawka nr 8.

Stanowisko pana ministra?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Takie jak na posiedzeniu komisji, Panie Przewodniczący, czyli negatywne. Poziomy zaproponowane w ustawie są umiarkowanymi poziomami. Gdyby były 2,5 razy wyższe, to bardzo by to uderzyło w mieszkańców.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (6)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest twoja poprawka.

(Głos z sali: Ja jestem przeciw.)

No to co? To jest twoja przecież?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No właśnie. No nie…

(Senator Alicja Zając: To jest po prostu prawidłowa postawa senatora. Współpracować z rządem.)

No dobrze.

(Głos z sali: Ile było za?)

(Głos z sali: Było 6 głosów za.)

Kto jest przeciw? (10)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka nie uzyskała poparcia większości.

Poprawka nr 9, senatorów Zająca i Pupy.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Wyklucza dziesiątą.)

Przyjęcie poprawki dziewiątej wykluczy głosowanie nad dziesiątą.

Stanowisko pana ministra?

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Co do dziewiątej poprawki stanowisko jest pozytywne. Ona tak naprawdę merytorycznie nie różni się specjalnie od dziesiątej, tylko tu jest odwołanie do uchwały rady gminy, czyli jest bardziej precyzyjnie sformułowana.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Jednogłośnie za.

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Dwunasta.)

Teraz dwunasta.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie, dwunasta…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ona została wykluczona przyjęciem poprawki nr 3.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Michał Gil: Dwudziesta druga teraz.)

I ostatnia poprawka, nr 22.

Kto jest za przyjęciem… Nie, przepraszam.

Jeszcze stanowisko pana ministra.

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk:

Pozytywne.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? (16)

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, nad całością nie głosujemy.

Sprawozdawcą…

Proszę państwa, wobec przyjęcia poprawki nr 3 cofam wniosek mniejszości złożony co do poprawki nr 2.

(Głos z sali: Czyli nie ma żadnych wniosków mniejszości?)

Nie ma. Nie ma wniosków mniejszości.

Jedno zdanie przedstawiciela Związku Miast Polskich. Wcześniej wypowiadał się pan minister co do akceptacji.

Przedstawiciel Związku Miast Polskich Marek Wójcik:

Panie Przewodniczący, ja chcę powiedzieć, że ta ustawa jest zgniłym kompromisem, szczególnie w kontekście nieruchomości niezamieszkałych. Mamy wątpliwości, czy wprowadzenie tej regulacji nie rozszczelni systemu. Mamy nadzieję, że resort bardzo szybko zechce zrewidować pogląd dotyczący tej części gospodarki odpadami. Obawiamy się, że będzie nam trudno osiągnąć wskaźniki, które Polska ma osiągnąć. Żałujemy, że konsensus, który osiągnął pan minister z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, został w Sejmie zmieniony. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Zientarski:

Ale chyba troszkę to poprawiliśmy?

(Senator Alicja Zając: Zdecydowanie.)

(Głos z sali: Potem będziemy zmieniać.)

Proszę państwa, sprawozdawcą była pani senator przewodnicząca.

(Senator Alicja Zając: Proszę bardzo…)

Będzie już bez referatów. Sprawozdawcą pozostaje pani przewodnicząca Alicja Zając.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 00)